Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Bảng mã ASCII – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2013, 01:20

Trường ðại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Lập trình nâng cao – 166 Phụ lục 1 Bảng ASCII Ngôn ngữ Pascal sử dụng các ký tự trong bảng ASCII ñể xây dựng nên các từ khoá, tên chuẩn, các hàm, thủ tục hoặc các lệnh có cấu trúc. Bảng ASCII gồm 256 ký tự ñược ñánh số từ 0 ñến 255 và ñược phân thành các nhóm ký tự sau: 1. Các ký tự ñiều khiển: 32 ký tự ñầu tiên(từ 0 ñến 31) là các ký tự ñiều khiển, các ký tự này không in ñược ra màn hình hoặc máy in, ví dụ: ký tự Enter(mã 13), ký tự ESC(mã 27). 2. Các ký tự ñặc biệt: Các ký tự có ASCII trong khoảng 32-47, 58-64, 91-96, và 123-127 là các ký tự ñặc biệt như dấu chấm, dấu phẩy, ký tự @, ký tự Del, . 3. Nhóm chữ số: Các ký tự có ASCII trong khoảng 48-57 là 10 chữ số thập phân 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4. Nhóm chữ cái: + Các ký tự có ASCII trong khoảng 65-90 là các chữ cái in từ A ñến Z + Các ký tự có ASCII trong khoảng 97-122 là các chữ cái nhỏ từ a ñến z Các chữ cái thường có ASCII lớn hơn 32 so với chữ in tương ứng. Ví dụ ASCII của a là 97 còn của A là 65. 5. Nhóm ký tự ñồ hoạ Các ký tự có ASCII trong khoảng 128-255 là các ký tự ñồ hoạ. ðể hiện toàn bộ các ký tự của bảng lên màn hình (trừ 32 ký tự ñầu) chúng ta có thể cho chạy chương trình sau: Program Ma_ascii; Var n : Byte; Begin For n:=32 to 255 do Write(chr(n),’ ‘); End. Dưới ñây là bảng ASCII và hình dạng của 128 ký tự ñầu tiên. Trường ðại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Lập trình nâng cao – 167 Bảng ASCII Ký tự Ký tự Ký tự 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NUI SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US SPACE 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ! “ # $ % & ’ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ‘ a b Trường ðại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Lập trình nâng cao – 168 Ký tự Ký tự Ký tự 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 c d e f g h i j k l 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 m n o p q r s t u v 119 120 121 122 123 124 125 126 127 w x y z { | } ~ DEL . – 166 Phụ lục 1 Bảng mã ASCII Ngôn ngữ Pascal sử dụng các ký tự trong bảng mã ASCII ñể xây dựng nên các từ khoá, tên chuẩn,. ký tự có mã ASCII trong khoảng 97-122 là các chữ cái nhỏ từ a ñến z Các chữ cái thường có mã ASCII lớn hơn 32 so với chữ in tương ứng. Ví dụ mã ASCII của

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bảng mã ASCII – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bảng mã ASCII, Bảng mã ASCII, Bảng mã ASCII

Hy vọng thông qua bài viết Bảng mã ASCII . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button