Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit cho HS 12
BẢNG

CÔNG

THỨC

Bạn đang xem: [Download] Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit – Tải File Word, PDF Miễn Phí

ĐẠO

HÀM


NGUYÊN
HÀM
Trần Quang

01674718379 I. Các
công

thức
tính
đạo
hàm. 1. ( )’ ‘ ‘u v u v 2. ( . )’ ‘. . ‘u v u v u v 3. ‘ 2 ‘. . ‘u u v u v v v Hệ Quả: 1. ‘ . ‘ku k u 2. ‘ 2 1’v v v II.
Đạo

hàm
và nguyên
hàm
các
hàm
số sơ cấp.
Bảng

đạo

hàm

Bảng
ngun
hàm
1   ‘xx   1 ‘ . ‘.    u u u   1 ,1 1 x x dx c                1 1 . 1 ax b ax b dx c a             sin ‘ cosxx   sin ‘ ‘.cosu u u sin cosxdx x c        1 sin cosax b dx ax b c a         cos ‘ sinxx   cos ‘ ‘.sinu u u cos sinxdx x c      1 cos sinax b dx ax b c a        2 2 1 tan ‘ 1 tan cos   xx x     2 2 ‘ tan ‘ ‘. 1 tan cos    u u u u u 2 1 tan cos dx x c x       2 11 tan cos dx ax b c ax b a          2 2 1 cot ‘ 1 cot sin     xx x     2 2 ‘ cot ‘ ‘. 1 cot sin      u u u u u 2 1 cot sin dx x c x         2 11 cot sin dx ax b c ax b a       1 log ‘ ln a x xa ‘ log ‘ .ln a u u ua 1 lndx x c x   11 lndx ax b c ax b a      1 ln ‘ x x ‘ ln ‘ u u u ‘ .ln xx a a a ‘ . ‘.ln uu a a u a ln x x a a dx c a   .ln        x x a a dx c a ‘ xx ee   ‘ ‘. uu e u e xx e dx e c  1 ax b ax b e dx e c a    Bổ sung: 22 1 arctan dx x C aa xa 22 1 2 ln dx x a C a x a xa 22 arcsin dx x C a ax 22 22 ln dx x x a C xa III. Vi phân: ‘.dy y dx VD: 1 ( ) ( )d ax b adx dx d ax b a , (sin ) cosd x xdx , (cos ) sind x xdx , (ln ) dx dx x , 2 (tan ) cos dx dx x , 2 (cot ) sin dx dx x . . .
BẢNG

CÔNG

THỨC
MŨõ

LOGARIT
Trần Quang

01674718379 I.
Công

thức

hàm
số

và Logarit.
Hám
số

Hàm
số
Logarit
1   a a ;     aa     .a a a ;    a a a      . a a a   a b a b ;    aa b b 0 0 1log , M a x M x a x a 10log a ; 1log a a ;   log log aa bb 1   log log a a bb ;   log a a log . log log a a a b c b c log log log a a a b bc c log log bb ca ac ;   log a a log log log .log log c a a c c b b c b a 1 log log a b b a 0 1   a a a     log log aa 1   :a a a 0 1   :a a a 1     : log log aa a 01     : log log aa a II.Một số giới hạn thường gặp. 1 11. lim x x e x   ex x x   1 1lim.2 a x a x x ln 1 lim.3 0      a x x a x    1 lim.4 0   e x x a a x log 1log lim.5 0   

Hy vọng thông qua bài viết Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button