Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2016, 18:02

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ  BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 10  PHẦN 1: Những quy định chung Luật Dân năm 2005 PHẦN 2: Một số nội dung Luật Dân NỘI DUNG PHẦN 1:  Khái niệm Luật Dân Đối tượng điều chỉnh Phương pháp điều chỉnh 1/ KHÁI NIỆM: Luật Dân Việt Nam là một ngành luật độc  lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao  gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm  điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất  hàng hóa – tiền tệ và các quan hệ nhân  thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ  thể khi tham gia vào các quan hệ đó và có hiệu  lực pháp lý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam  Luật Dân sự bao gồm 7 phần, 36 chương và 777  điều 2/ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH: Đối tượng điều chỉnh quan hệ TÀI SẢN, NHÂN THÂN quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, lao động (Điều Bộ Luật Dân năm 2005)  2.1/ Quan hệ tài sản: Quan hệ tài sản quan hệ người với người thông qua một tài sản dạng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng dịch vụ nhằm tạo tài sản định Tài sản luật Dân Việt Nam hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm: TÀI SẢN, QUYỀN VỀ TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN Tài sản  Quan hệ  tài sản Quyền  về tài  sản Nghĩa  vụ về  tài sản 2.2/ Quan hệ nhân thân: Quan hệ nhân thân quan hệ người với  kinh tế, không tính người không mang tính thành tiền, phát sinh giá trị tinh thần gắn liền với người tổ chức không chuyển dịch Bao gồm: QUAN HỆ NHÂN THÂN KHÔNG GẮN VỚI TÀI SẢN VÀ QUAN HỆ NHÂN THÂN GẮN VỚI TÀI SẢN Quan hệ nhân thân  Không gắn với  tài sản Gắn với tài sản 3/ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH: Phương pháp điều chỉnh luật dân biện pháp mà nhà cách thức, nước tác động lên quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân làm cho quan hệ phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo ý chí nhà nước phù hợp với ba lợi ích (nhà nước, xã hội cá nhân) sở bình đẳng, tự do, thỏa thuận 3/ QUYỀN THỪA KẾ: Điều 631. Quyền thừa kế cá nhân Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài  sản  của  mình  cho  người  thừa  kế  theo  pháp  luật;  hưởng di  sản  theo  di  chúc hoặc theo pháp luật  Điều 632. Quyền bình đẳng thừa kế cá nhân Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người  khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật Điều 633. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế 1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong  trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa  kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này 2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản;  nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế  là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản Điều 635 Người thừa kế Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế  hoặc  sinh  ra  và  còn  sống  sau  thời  điểm  mở  thừa  kế  nhưng  đã  thành  thai  trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di  chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm  mở thừa kế  Điều 642 Từ chối nhận di sản 1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối  nhằm  trốn  tránh  việc  thực  hiện  nghĩa  vụ  tài  sản  của  mình  đối  với  người  khác 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải  báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia  di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi  có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản 3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau  sáu  tháng  kể  từ  ngày  mở  thừa  kế  nếu  không  có  từ  chối  nhận  di  sản  thì  được coi là đồng ý nhận thừa kế 2.1/ Người không hưởng di sản thừa kế Điều 643 Người không quyền hưởng di sản Những người sau không quyền hưởng di sản:  a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược  đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân  phẩm của người đó; b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng  một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di  chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn  bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản Những người quy định khoản Điều hưởng di sản, người để lại di sản biết hành vi người đó, cho họ hưởng di sản theo di chúc  2.2/ Thời hiệu khởi kiện phương thức xử lí di sản thừa kế người nhận Điều 645 Thời hiệu khởi kiện thừa kế  Thời  hiệu  khởi  kiện  để  người  thừa  kế  yêu  cầu  chia  di  sản,  xác  nhận  quyền  thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm,  kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản  của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Điều 644 Tài sản người nhận thừa kế thuộc Nhà nước Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc  có  nhưng  không  được  quyền  hưởng  di  sản,  từ  chối  nhận  di  sản  thì  tài  sản  còn  lại  sau  khi  đã  thực  hiện  nghĩa  vụ  về  tài  sản  mà  không  có  người  nhận  thừa kế thuộc Nhà nước 2.3/ Thừa kế theo pháp luật Điều 674. Thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự  thừa kế do pháp luật quy định  Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c)  Những  người  thừa  kế  theo  di  chúc  đều  chết  trước  hoặc  chết  cùng  thời  điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di  chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không  có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản sau đây: a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; b)  Phần  di  sản  có  liên  quan  đến  phần  của  di  chúc  không  có  hiệu lực pháp luật; c)  Phần  di  sản  có  liên  quan  đến  người  được  thừa  kế  theo  di  chúc  nhưng  họ  không  có  quyền  hưởng  di  sản,  từ  chối  quyền  nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập  di  chúc;  liên  quan  đến  cơ  quan,  tổ  chức  được  hưởng  di  sản  theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế Điều 677 Thừa kế vị Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc  cùng  một  thời  điểm  với  người  để  lại  di  sản  thì  cháu  được  hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu  còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm  với  người  để  lại  di  sản  thì  chắt  được  hưởng  phần  di  sản  mà  cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống   Điều 676 Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi,  con đẻ, con nuôi của người chết;  b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột,  chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết  là  ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c)  Hàng  thừa  kế  thứ  ba  gồm:  cụ  nội,  cụ  ngoại  của  người  chết;  bác  ruột,  chú  ruột,  cậu  ruột,  cô  ruột,  dì  ruột  của  người  chết;  cháu  ruột  của  người  chết  mà  người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người  chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, không hàng thừa kế trước chết, quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản  Điều 680 Việc thừa kế trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, xin ly hôn, kết hôn với người khác  1. Trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi  hôn  nhân  còn  tồn  tại  mà  sau  đó  một  người  chết  thì  người còn sống vẫn được thừa kế di sản 2. Trong trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được  hoặc đã được Toà án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết  định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì  người còn sống vẫn được thừa kế di sản 3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời  điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người  khác vẫn được thừa kế di sản  Năng lực trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân   – Người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại phải bồi thường  – Người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi gây thiệt hại phải bồi thường tài sản mình, không đủ cha mẹ phải bồi thường phần thiếu tài sản cha mẹ – Người chưa thành niên 15 tuổi gây thiệt hại cha mẹ cha mẹ phải bồi thường toàn thiệt hại, tài sản cha mẹ không đủ để bồi thường mà chưa thành niên có tài sản riêng lấy tài sản riêng bồi thường khoản thiếu -Khi chưa thành niên, người lực hành vi dân gây thiệt hại mà có cá nhân, tổ chức giám hộ cá nhân, tổ chức dùng tái sản người giám hộ để bồi thường, người giám hộ tài sản tài sản không đủ để bồi thường người giám hộ phải bồi thường tài sản mình, người giám hộ chứng minh lỗi việc giám hộ lấy tài sản bồi thường PHẦN TRÌNH BÀY CỦA NHÓM 10  XIN HẾT! CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN  […]… hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp 2/ QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ:  2.1/ Khái niệm hợp đồng dân sự: quy định tại Điều 388, BLDS 2005:“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Hợp đồng dân sự không chỉ là sự thỏa thuận để một bên chuyển giao quyền, nghĩa vụ đó Hợp đồng dân sự là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm đạt được mục đích…PHẦN 2: Một số nội dung  cơ bản của Luật Dân sự NỘI DUNG PHẦN 2 1 Quyền sở hữu  2 Quyền giao kết hợp đồng dân sự 3 Quyền thừa kế 4 Trách nhiệm dân sự 1/ QUYỀN SỞ HỮU: Điều 164 Bộ Luật  Dân sự năm 2005 của Việt Nam quy định: “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật Bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và… thực, thẳn thắn khi giao kết hợp đồng dân sự  2.3/ Địa điểm và hiệu lực của giao kết hợp đồng dân sự Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự: Điều 403 BLDS 2005 quy định về địa điểm giao kết hợp đồng: “Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp luật đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng”… giao kết hợp đồng dân sự Giao kết hợp đồng dân sự có thể hiểu là quá trình bày tỏ, thống nhất ý chí giữa các bên theo hình thức, nội dung, nguyên tắc, trình tự nhất định được pháp luật thừa nhận nhằm xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự đối với nhau Theo quy định Điều 389 BLDS 2005 có quy định về các nguyên tắc giao kết hợp đồng: 1 Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã… tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, lựa chọn luật áp dụng (xung đột luật) trong tư pháp quốc tế…  Hiệu lực của giao kết hợp đồng dân sự: Điều 405 BLDS 2005 quy định: “Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” 2.4/ Hình thức giao kết hợp đồng dân sự 1 Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng… do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật Trong trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó Bao gồm: Quyền định đoạt của chủ sở hữu và Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu Điều 199 Hạn chế quyền định đoạt 1 Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do pháp luật quy định  2 Khi tài sản… Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc  có  nhưng  không  được  quyền  hưởng  di  sản,  từ  chối  nhận  di  sản  thì  tài  sản  còn  lại  sau  khi  đã  thực  hiện  nghĩa  vụ  về  tài  sản  mà  không  có  người  nhận  thừa kế thuộc Nhà nước 2.3/ Thừa kế theo pháp luật Điều 674. Thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự  thừa kế do pháp luật quy định  Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật. .. quyền nắm giữ, quản lý tài sản  Điều 183 Chiếm hữu có căn cứ pháp luật Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong các trường hợp sau đây: 1 Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản; 2 Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản; 3 Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật; 4 Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác… nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định  2 Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng kí hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó 2.5/ Các loại hợp đồng dân sự thông dụng Bao gồm Hợp đồng: Mua bán tài sản thông… do pháp luật quy định; 5 Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định; 6 Các trường hợp khác do pháp luật quy định Ngoài ra, còn có một số quyền chiếm hữu khác như: Quyền chiếm hữu tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm, tài sản không xác định được ai là  chủ sở hữu, Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng … chung Luật Dân năm 2005 PHẦN 2: Một số nội dung Luật Dân NỘI DUNG PHẦN 1:  Khái niệm Luật Dân Đối tượng điều chỉnh Phương pháp điều chỉnh 1/ KHÁI NIỆM: Luật Dân Việt Nam là một ngành luật độc … KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ:  2.1/ Khái niệm hợp đồng dân sự: quy định Điều 388, BLDS 2005:“Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Hợp đồng dân không thỏa… thuận PHẦN 2: Một số nội dung  Luật Dân NỘI DUNG PHẦN Quyền sở hữu  Quyền giao kết hợp đồng dân Quyền thừa kế Trách nhiệm dân 1/ QUYỀN SỞ HỮU: Điều 164 Bộ Luật  Dân năm 2005 Việt Nam quy định:

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ, BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ, BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ, 2/ Quan hệ nhân thân:, 2/ QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ:, 5/ Các loại hợp đồng dân sự thông dụng, 1/ Người không được hưởng di sản thừa kế, 3/ Thừa kế theo pháp luật

Hy vọng thông qua bài viết BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button