Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 18:11

bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHPHẦN 1 – CÁC CÂU HỎI VÀ CÁC BÀI TOÁN Vòng quay tổng tài sản1. Doanh thu của Ramala Corp năm ngoái là $47,000, và tổng tài sản của công ty là $25,000. Vòng quay tổng tài sản (TATO) là bao nhiêu?a. 1.88b. 1.99c. 1.10d. 1.21e. 1.32Khả năng thanh toán lãi vay (TIE)2. Doanh thu của Rubi Corp năm ngoái là $435,000, chi phí hoạt động là $350,000, chi phí lãi vay là $10,000. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (TIE) = EBIT/Lãi vay là bao nhiêu?a. 8.29b. 8.42c. 8.5d. 8.68e. 8.61Lợi nhuận biên trên doanh thu3. Doanh thu của Robert Corp năm ngoái là $300,000, lợi nhuận sau thuế là $25,000. Lợi nhuận biên trên doanh thu của công ty là bao nhiêu? =LNST/ DTa. 7.65%b. 7.82%c. 7.99%d. 8.16%e. 8.33%Doanh lợi tổng tài sản (ROA)4. Tổng tài sản của Reynolds Corp ở thời điểm cuối năm ngoái là $300,000 và lợi nhuận ròng sau thuế là $25,000. ROA của công ty là bao nhiêu?a. 8.15%b. 8.33%c. 8.51%d. 8.69%e. 8.87%Khả năng sinh lời cơ bản (BEP) =EBIT/ Tổng TS5. Tổng tài sản của Rollin Corp ở thời điểm cuối năm ngoái là $300,000 và EBIT là $75,000. BEP của công ty là bao nhiêu?a. 17.5%b.20%c. 22.5%d. 25%e. 27.5%Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE)6. Tổng vốn cổ phần thường của Raleigh Corp ở thời điểm cuối năm ngoái là $300,000 và lợi nhuận ròng sau thuế là $55,000. ROE bằng?a. 18.33%b. 18.67%c. 19%1d. 19.33%e. 19.67%Tỷ số giá/Thu nhập (P/E)7. Giá cổ phiếu của Rutland Corp tại thời điểm cuối năm ngoái là $30.25 và thu nhập vốn cổ phẩn năm ngoái là $2.45. P/E của công ty bằng?a. 11.65b. 12.00c. 12.35d. 12.70e. 13.05Giá thị trường/Giá trị sổ sách (M/B)8. Giá cổ phiếu của Rand Corp tại thời điểm cuối năm ngoái là $40 và giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là $24.5. Tỷ số M/B là?a. 1.03b. 1.18c. 1.33d. 1.48e. 1.63Mô hình Dupont: tính toán cơ bản9. Midwest Lumber có lợi nhuận biên = LNST/DT là 5.1%, vòng quay tổng tài sản =DT/Tổng TS là 1.6 và hệ số nhân vốn chủ sở hữu = Tổng TS/VCSH là 1.8. ROE của công ty là?a. 14.39%b. 14.69%c. 14.99%d. 15.29%e. 15.59%Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) – Tìm lợi nhuận ròng10. Một nhà đầu tư đang xem xét khởi đầu một công việc kinh doanh mới. Công ty cần $500,000 tài sản, và dự định tài trợ toàn bộ bằng vốn chủ sở hữu. Nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án đầu tư chỉ khi ông ta nghĩ rằng công ty có thể tạo ra mức lợi nhuận trên vốn đầu tư là 15%, có nghĩa là công ty phải có ROE là 15%. Hỏi lợi nhuận ròng của công ty phải là bao nhiêu để đảm bảo khởi đầu công việc kinh doanh.a. $45,000b. $55,000c. $65,000d. $75,000e. $85,000Tỷ số Nợ – Tìm Nợ, cho biết tỷ số D/A11. Rolle Corp có tổng tài sản là $500,000, công ty không sử dụng nợ, tài sản được tài trợ toàn bộ bằng vốn cổ phần thường. Giám đốc tài chính mới của công ty muốn huy động Nợ vay để tỷ số Nợ của công ty lên đến 45%, và sử dụng số tiền này để mua lại cổ phần thường với giá bằng giá trị sổ sách. Hỏi công ty phải vay bao nhiêu để đạt được mục tiêu tỷ số nợ trên?a. $225,000b. $240,000c. $255,000d. $270,000e. $285,000Tỷ số Nợ12. Tổng tài sản của Rull Corp là $500,000 và tổng nợ là $200,000. Giám đốc tài chính mới muốn sử dụng tỷ số nợ ở mức 60%. Hỏi công ty phải thêm hoặc bớt bao nhiêu vốn vay để để đạt được tỷ số Nợ mục tiêu trên?2a. $80,000b. $90,000c. $100,000d. $110,000e. $120,000EPS, DPS, và Tỷ lệ chi trả13. Lợi nhuận ròng của Collins Inc năm gần nhất là $1 tỷ, và công ty hiện có 200,000 cổ phiếu đang lưu hành. Công ty muốn chi trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cổ phiếu mà công ty công bố là bao nhiêu?a. $1.60b. $1.70c. $1.80d. $1.90e. $2.00EPS, BV, và tỷ số Nợ14. EPS năm gần nhất của Cooper Inc là $4.00, giá trị số sách 1 cổ phiếu là $20,00, công ty có 200,000 cổ phiếu đang lưu hành, và tỷ số Nợ là 40%. Hỏi tổng Nợ của công ty là bao nhiêu?a. $2,333,333b. $2,666,667c. $3,000,000d. $3,333,333e. $3,666,667Tác động của việc giảm DSO đến lợi nhuận ròng15. Kirby Industries có doanh thu là $110,000 và các khoản phải thu là $12,500, và công ty cho các khách hàng chịu trung bình là 30 ngày. DSO trung bình ngành là 25.5 ngày, tính trên cơ sở 1 năm có 365 ngày. Nếu công ty thay đổi chính sách tín dụng và thu tiền để giảm DSO xuống bằng mức trung bình ngành, và nếu công ty kiếm được 9.9% thu nhập từ lượng tiền thu hồi sớm từ việc thay đổi chính sách này, thì nó sẽ tác động thế nào đến lợi nhuận ròng, giả sử các yếu tố khác không đổi?a. $422.12b. $435.43c. $447.86d. $457.43e.$469.93476,7Số ngày thu tiền (DSO)16. Rangala Corp bán hàng với điều kiện cho phép khác hàng mua chịu trong vòng 30 ngày. Doanh thu năm ngoái là $450,000, các khoản phải thu tại thời điểm cuối năm là $45,000. Nếu DSO của công ty thấp hơn thời hạn tín dụng 30 ngày, thì khách hàng đang trả nợ đúng thời hạn. Ngược lại, nghĩa là khách hàng đang trả nợ chậm. Khách hàng trả nợ sớm/muộn bao lâu? Trả lời câu hỏi dựa trên phương trình sau: DSO – thời hạn tín dụng = Số ngày sớm/muộn, giả sử 1 năm có 365 ngày. Nếu giá trị dương là khách hàng đang thanh toán chậm.a. 6.50b. 6.75c. 7.00d. 7.25e. 7.50Trả lời: aSố ngày thu tiền (DSO) 17. Doanh thu của Regan Corp năm ngoái là $450,000, các khoản phải thu cuối năm là $45,000. Trung bình, các khách hàng của Regan than toán chậm 10 ngày (và vì vậy họ phải chịu phạt). Hỏi số ngày được hưởng tín dụng miễn phí mà Regan cung cấp cho khách hàng trước khi họ thanh toán chậm và 3phải chịu phạt? Tính toán dựa vào công thức: DSO – Số ngày thanh toán chậm trung bình = Số ngày tín dụng miễn phí, giả sử 1 năm có 365 ngày và làm tròn số đến ngày.a. 23 ngàyb. 25 ngàyc. 27 ngàyd. 29 ngàye. 31 ngàyTỷ số vòng quay tổng tài sản (TATO)18. Doanh thu năm ngoái của Rangoon Corp là $400,000, và tổng tài sản tại thời điểm cuối năm là $300,000. Tỷ số vòng quay tổng tài sản trung bình ngành là 2.5. Giám đốc tài chính mới của công ty tin rằng công ty đang dư thừa tài sản có thể bán và làm giảm TATO của công ty xuống mức trung bình ngành mà không phải tác động đến doanh thu. Lượng tài sản cần giảm xuống là bao nhiêu để kéo TATO của công ty bằng mức trung bình ngành?a. $100,000b. $110,000c. $120,000d. $130,000e. $140,000Tối đa tỷ số nợ trong mối quan hệ với TIE – khả năng thanh toán lãi vay cho trước19. Một công ty mới đang phát triển kế hoạc kinh doanh của mình. Công ty cần lượng tài sản là $600,000, và công ty dự kiến tạo ra $435,000 doanh thu và $350,000 chi phí hoạt động năm đầu tiên. Công ty tương đối chắc chắn về các con số này dựa trên cơ sở các hợp đồng đã ký với khách hàng và các nhà cung cấp. Công ty có thể vay nợ ở mức lãi xuất 7.5%, nhưng ngân hàng yêu cầu công ty phải có TIE tối thiểu là 4.0, và nếu TIE của công ty giảm xuống dưới mức ngân hàng yêu cầu ngân hàng sẽ đòi lại các khoản cho vay và công ty sẽ phá sản. Hỏi tỷ số Nợ lớn nhất mà công ty có thể sử dụng là bao nhiêu? (Hướng dẫn: Tìm số lãi vay lớn nhất, sau đó tìm số Nợ tạo ra số lãi vay đó, và cuối cùng là tỷ số Nợ)a. 46.1 %b. 47.25 %c. 48.6 %d. 50.5 %e. 51.9 %Lợi nhuận biên và ROE20. Burger Corp có tổng tài sản là $500,000, và tài sản của công ty được tài trợ toàn bộ bằng vốn cổ phần (Nợ = 0). Doanh thu năm ngoái là $600,000 và lợi nhuận ròng sau thuế là $25,000. Các cổ đông vừa bỏ phiếu cho ban quản lý mới, những người đã hứa sẽ làm giảm chi phí và tăng ROE của công ty lên 15%. Hỏi lợi nhuận biên của Burger cần là bao nhiêu để đạt được ROE là 15% trong khi các yếu tố khác không đổi?a. 8.00 %b. 9.50 %c. 11.00 %d. 12.50 %e. 14.00 %EBITDA21. EBITDA của Rex Corp năm ngoái là $385,000 (= EBIT + Khấu hao + dự phòng), chi phí lãi vay là $10,000, công ty phải trả $25,000 nợ dài hạn, và phải thanh toán $20,000 tiền thuê tài chính dài hạn. Công ty không có các khoản dự phòng. Hỏi EBITDA coverage bằng?EBITDA = doanh thu – các khoản chi phí (trừ tiền trả lãi, thuế, khấu hao)EBITDA coverage = ( ebitda + tiền thuê) /( trả lãi vay + trả gốc vay + tiền thuê )a. 7.364b. 7.69c. 7.91d. 8.25e. 8.42Trả lời: aMô hình Dupont: tác động của giảm tài sản lên ROE22. Năm ngoái Southern Chemical có doanh thu $200,000, tổng tài sản là $125,000, lợi nhuận biên là 5.15% và hệ số nhân vốn chủ sở hữu là 1.85. Giám đốc tài chính tin rằng công ty có thể giảm tài sản xuống bớt $25,000 mà không ảnh hưởng tới doanh thu hoặc chi phí. Hỏi công ty có thể giảm lượng tài sản đó không và tỷ số nợ, doanh thu, chi phí có thể không thay đổi không, ROE thay đổi bao nhiêu?a. 2.75 %b. 3.03 %c. 3.81 %d. 4.11 %e. 4.37 %Mô hình Dupont: công thức cơ bản23. Trong năm gần đây nhất Ruth Corp có doanh thu là $300,000 và lợi nhuận ròng là $20,000, tổng tài sản cuối năm ngoái là $200,000. Tỷ số Nợ/TS của công ty là 40%. Dựa vào mô hình Dupont, ROE của công ty là?a. 15.33 %b. 15.67 %c. 16.00 %d. 16.33 %e. 16.67 %Mô hình Dupont: tác dộng của việc giảm chi phí tới ROE24. Năm ngoái Oliver có vòng quay tổng tài sản là 1.60 và hệ số nhân vốn chủ sở hữu là 1.85. Doanh thu là $200,000 và lợi nhuận ròng là $10,000. Giám đốc tài chính của công ty tin rằng, công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn, và tăng lợi nhuận ròng thêm $5,000 mà không cần thay đổi doanh thu, tài sản và cấu trúc tài chính. Hỏi công ty có thể cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận ròng thêm $5,000, ROE thay đổi thế nào?a. 7.20%b. 7.40%c. 7.60%d. 7.80%e. 8.00%Giảm tài sản để tăng vòng quay tổng tài sản và ROE25. Năm ngoái Bell Corp có tổng tài sản $200,000, doanh thu $300,000, lợi nhuận ròng $20,000 và tỷ số Nợ/Tổng TS là 40%. Giám đốc tài chính mới của công ty tin rằng công ty đang dư thừa tài sản cố định và hàng tồn kho có thể bán bớt để giảm tổng tài sản xuống $150,000. Doanh thu, chi phí, và lợi nhuận ròng sẽ không bị ảnh hưởng, và công ty sẽ duy trì tỷ số nợ là 40%. ROE của công ty được cải thiện bao nhiêu từ việc giảm tài sản?a. 4.66%b. 4.96%c. 5.26%d. 5.56%e. 5.86%Trả lời:dTác động của việc giảm chi phí đến ROE26. Năm ngoái, Candle Corp có tổng tài sản là $200,000, doanh thu là $300,000, lợi nhuận ròng là $20,000, và tỷ số Nợ/TS là 40%. Giám đốc tài chính mới của công ty tin rằng chương trình máy tính 5mới sẽ có thể giảm chi phí và vì vậy tăng lợi nhuận ròng lên $30,000. Tổng tài sản, doanh thu và tỷ số Nợ không bị ảnh hưởng. Việc giảm chi phí sẽ cải thiện ROE thế nào?a. 8.33%b. 8.67%c. 9.00%d. 9.33%e. 9.67%Trả lời: aMô hình Dupont: thay đổi tỷ số Nợ27. Năm ngoái Chantler Corp, có $200,000 tổng tài sản, lợi nhuận ròng $20,000, và tỷ số Nợ/TS là 30%. Bây giờ, giả định rằng giám đốc tài chính mới của công ty thuyết phục giám đốc tăng tỷ số nợ lên 45%. Doanh thu và tổng tài sản sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng chi phí lãi vay tăng lên. Tuy nhiên, Giám đốc tài chính tin rằng việc quản lý tốt chi phí có thể bù đắp được chi phí lãi vay tăng lên và giữ cho lợi nhuận ròng không thay đổi. Sự thay đổi trong cấu trúc tài chính làm tăng ROE thêm bao nhiêu?a. 3.51%b. 3.68%c. 3.90%d. 4.13%e. 4.47%ROE thay đổi với tỷ số nợ28. Năm ngoái Charter Corp coá doanh thu $300,000, chi phí hoạt động là $265,000 và tổng tài sản ở thời điểm cuối năm là $200,000. Tỷ số Nợ/ tổng tài sản là 25%, lãi suất vay vốn là 10%, thuế suất thuế thu nhập công ty là 35%. Giám đốc tài chính mới muốn thấy ROE thay đổi thế nào nếu công ty sử dụng tỷ số nợ là 60%. Giả định rằng doanh thu và tổng tài sản không bị ảnh hưởng, và lãi suất và thuế suất thuế thu nhập không đổi. ROE thay đổi bao nhiêu khi cơ cấu vốn thay đổi?a. 5.01%b. 5.20%c. 5.35%d. 5.57%e. 5.69%Trả lời: eTIE: Lượng nợ tối đa ràng buộc bởi TIE29. Cooper Inc dự kién doanh thu năm tới là $300,000 và chi phí hoạt động là $270,000. Công ty sẽ có tài sản là $200,000 và dự án hiện tại sẽ được tài trợ bởi 30% Nợ và 70% vốn chủ sở hữu. Lãi suất vay vốn là 10%, nhưng tỷ số TIE phải được giữ tối thiểu là 4.0. Thuế suất thuế thu nhập công ty là 40%. Giám đốc tài chính mới của công ty muốn xem ROE thay đổi như thế nào nếu công ty tăng tỷ số Nợ lên tối đa nhưng vẫn giữ TIE theo yêu cầu. Giả định rằng doanh thu, chi phí hoạt động, tài sản, lãi suất và thuế suất không đổi. ROE thay đổi bao nhiêu khi cơ cấu vốn thay đổia. 0.33%b. 0.51%c. 0.82%d. 1.17%e. 1.39%Trả lời: bDSO và tác động của nó lên lợi nhuận ròng30. Ingram Inc có bảng cân đối kế toán như sau:Tiền $10,000 Khoản phải trả $30,000Khoản phải thu 50,000 Nợ ngắn hạn khác 20,000Hàng tồn kho 150,000 Nợ dài hạn 50,000TSCĐ ròng 90,000 Vốn cổ phần thường 200,0006Tổng TS $300,000 Tổng Nợ và vốn cổ phần $300,000Năm ngoái công ty có $15,000 lợi nhuận ròng trên $200,000 doanh thu. Tuy nhiên, giám đốc tài chính mới tin rằng hàng tồn kho đang dư thừa và có thể giảm bớt để làm cho tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn xuống bằng mức trung bình ngành là 2.5, mà không ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận ròng. Giả định hàng tồn kho được thanh lý và giữ nguyên nhằm đạt được tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn là 2.5, và số tiền được tạo ra được sử dụng để mua lại cổ phiế thường ở giá trị ghi sổ, các yếu tố khác không đổi. ROE thay đổi bao nhiêu?a. 4.70%b. 4.96%c. 5.28%d. 5.54%e. 5.91%BÀI TOÁN NHIỀU PHẦNDưới đây là bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của Byrd Inc, và số liệu này được sử dụng cho các câu hỏi từ 31 đến 49. Lưu ý rằng công ty không có chi phí dự phòng, không có tài sản tài chính và không có các khoản nợ phải trả trong suốt 5 năm tới (các khoản phải trả sẽ được quay vòng)BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTiền $140.0 Các khoản phải trả $800.0Khoản phải thu 880.0 Giấy nợ phải trả 600.0Hàng tồn kho 1,320.0 Các khoản phải nộp 400.0Tổng TSNH $2,340.0 Tổng nợ ngắn hạn $1,800.0Trái phiếu dài hạn 1,000.0Tổng Nợ $2,800.0Cổ phần thường (50,000 cổ phiếu) 200.0Lợi nhuận giữ lại 1,000.0TSCĐ ròng 1,660.0 Tổng vốn cổ phần thường $1,200.0Tổng tài sản $4,000.0 Tổng Nợ và vốn cổ phần $4,000.0BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANHDoanh thu thuần $6,000.0Chi phí hoạt động 5,599.0Khấu hao 100.2EBIT $300.0Trừ: Lãi vay 96.0EBT $204.0Trừ: Thuế 81.6Lợi nhuận ròng $122.4Dữ liệu khácSố cổ phiêu đang lưu hành 60.00Cổ tức cổ phiếu thường $42.8Lãi suất của Giấy nợ và trái phiếu 6.0%Thuế suất thuế thu nhập 40%Giá cổ phiếu thời điểm cuối năm $30.60Tính các tỷ số sau từ các số liệu trên báo cáo tài chính31. Tính EPS của công ty?7EPS được tính bằng (Lợi nhuận sau thuế – Lợi nhuận sau thuế cổ phiếu ưu đãi được hưởng)/Tổng số cổ phiếu thường phát hành.a. $2.04b. $2.11c. $2.25d. $2.39e. $2.5032. Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn?a. 1.1b. 1.2c. 1.3d. 1.4e. 1.533. Tỷ số khả năng thanh toán nhanh?a. 0.25b. 0.33c. 0.41d. 0.49e. 0.5734. Tỷ số ROA của công ty?a. 2.90%b. 3.06%c. 3.24%d. 3.41%e. 3.65%35. Tỷ số ROE của công ty?a. 9.45%b. 9.63%c. 9.84%d. 10.20%e. 10.43%36. Tỷ số khả năng sinh lời cơ bản của tài sản ebit/tổng tsản ?a. 7.50 %b. 7.75 %c. 8.00 %d. 8.25 %e. 8.50 %37. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (TIE)?a. 2.82b. 2.98c. 3.13d. 3.30e. 3.4938. EBITDA coverage?a. 3.51b. 3.69c. 3.88d. 4.04e. 4.17Trả lời: e839. Số ngày thu tiền của công ty, giả sử 1 năm có 360 ngày?a. 51.30b. 52.80c. 53.90d. 54.80e. 55.50Trả lời: b40. Vòng quay tổng tài sản của công ty?a. 1.10b. 1.20c. 1.30d. 1.40e. 1.50Trả lời: e41. Lợi nhuận biên của công ty ?a. 2.04%b. 2.16%c. 2.28%d. 2.40%e. 2.52%Trả lời: a42. Tỷ số nợ của công ty?a. 60%b. 65%c. 70%d. 75%e. 80%Trả lời: c43. Hệ số nhân vốn chủ sở hữu?a. 2.67b. 2.84c. 3.00d. 3.16e. 3.33Trả lời: e44. Vòng quay hàng tồn kho?a. 4.41b. 4.55c. 4.69d. 4.83e. 4.97Trả lời: b45. Cổ tức một cổ phiếu?a. $0.31b. $0.41c. $0.51d. $0.61e. $0.71Trả lời: d46. Dòng tiền của công ty trên 1 cổ phần?9a. $3.71b. $3.86c. $4.01d. $4.16e. $4.31Trả lời: a47. Tỷ số P/E của công ty?a. 10.0b. 12.5c. 15.0d. 17.5e. 20.0Trả lời: c48. Giá trị sổ sách của cổ phiếu?a. $16.00b. $17.00c. $18.00d. $19.00e. $20.00Trả lời: e49. Tỷ số P/B (M/B) của công ty?a. 1.38b. 1.51c. 1.68d. 1.83e. 1.98Trả lời: b50. Russell Securities có tổng tài sản $100 triệu và thuế suất thuế công ty là 40%. Công ty vừa thông báo tỷ số khả năng sinh lời cơ bản (BEP) và doanh lợi tổng tài sản (ROA) là 9%. Chi phí lãi vay của công ty là bao nhiêu?a. $0b. $2,000,000c. $6,000,000d. $15,000,000e. $18,000,000Trả lời: a51. Cho biết các thông tin sau: Vốn cổ phần = $1,250; tỷ số P/E = 5, Số cổ phiếu lưu hành 25; tỷ số M/B = 1.5. Tính giá thị trường của 1 cổ phiếu của công ty?a. $33.33b. $75.00c. $10.00d. $166.67e. $133.32Trả lời: b52. Meyersdale Ofice Supplies có vốn cổ phần thường là $40 triệu. Giá cổ phiếu công ty là $80 một cổ phiếu và tỷ số M/B là 4.0. Hỏi sô cổ phiếu đang lưu hành của công ty là bao nhiêu?a. 500,000b. 125,000c. 2,000,00010[…]… tổng tài sản của công ty là 6.0, và ROE là 15% Nếu công ty chỉ tài trợ bằng nợ và vốn cổ phần thường, tỷ số nợ của công ty là ? a 0.20 b 0.30 c 0.33 d 0.60 e 0.66 Trả lời: c 74 Công ty Merriam vừa xác định ROE của công ty là 15% Nếu tỷ số nợ của công ty là 0.35 và vòng quay tổng tài sản là 2.8, lợi nhuận biên của công ty là? a 3.48% b 5.42% c 6.96% d 2.45% e 12.82% Trả lời: a Phân tích báo cáo tài chính. .. 2.45% e 12.82% Trả lời: a Phân tích báo cáo tài chính 75 Công ty Collin một phần bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập hoàn chỉnh năm 2005 như sau: Một phần Bảng cân đối kế toán: Tiền $20 A/R 1,000 Hàng tồn kho 2,000 Tổng tài sản lưu động $3,020 Tài sản cố định ròng 2,980 Tổng tài sản $6,000 Báo cáo thu nhập: Doanh thu $10,000 Giá vốn hàng bán 9,200 EBIT $800 Lãi vay 400 EBT $400 Thuế (40%) 160 Lợi… c 3.6 d 4.0 e 5.0 Trả lời: e 70 Moss Motors có tổng tài sản là $8 tỷ, thuế suất là 40% Tỷ số khả năng sinh lời cơ bản của công ty (BEP) là 12%, doanh lợi tổng tài sản (ROA) là 3% Hỏi tỷ số TIE của công ty là? a 2.25 b 1.71 c 1.00 d 1.33 e 2.50 Trả lời: b 71 Lancaster Motor có tổng tài sản $20 triệu Khả năng sinh lời cơ bản là 25%, doanh lợi tổng tài sản (ROA) là 10%, và thuế suất thuế công ty là 40%… phải thu được tài trợ bởi các nguồn lực từ bên ngoài, hỏi Cannon cần bao nhiêu nguồn ngân quỹ từ bên ngoài? 12 a $ 41,096 b $ 51,370 c $ 47,359 d $ 106,471 e $ 92,466 Trả lời: b 63 Công ty Ruth hiện có khoản phải thu là $1,000,000, và kỳ thu tiền (DSO) là 50 ngày Công ty muốn giảm DSO xuống mức trung bình ngành là 32 ngày bằng việc tăng sức ép buộc các khách hàng trả nợ đúng hạn Giám đốc tài chính của… công ty là bao nhiêu? a $20.00 b $30.00 c $40.00 d $50.00 e $60.00 Trả lời: e 61 Iken Berry Farms có tài sản ngắn hạn là $5 triệu, $3 triệu nợ ngắn hạn, mức hàng tồn kho ban đầu là $1 triệu Kế hoạch của công ty là tăng hàng tồn kho, tài trợ bằng nợ ngắn hạn (giấy nợ phải trả) Giả sử rằng giá trị của các tài sản ngắn hạn còn lại không thay đổi Điều khoản trái phiếu của công ty yêu cầu tỷ số thanh toán… hơn ROA bao nhiêu phần trăm? a 0.0 % b 3.0% c 5.2% d 7.4% e 9.0% 13 Trả lời: b 68 Giả sử công ty Meyer là công ty được tài trợ bởi 100% vốn cổ phần Tính ROE, cho biết các thông tin dưới đây: Lợi nhuận trước thuế (EBT) $1,500 Doanh thu $5,000 Tỷ lệ chi trả cổ tức (DP) 60% Vòng quay tổng tài sản 2.0 Thuế suất 30% a 25% b 30% c 35% d 42% e 50% Trả lời: d 69 Công ty Alumbat có tổng nợ là $800,000, lãi suất… Houseware Supplies Inc có tổng tài sản là $2 tỷ, $0.2 tỷ nợ ngắn hạn, $0.6 tỷ nợ dài hạn, và $1.2 tỷ vốn cổ phần thường 300 triệu cổ phiếu thường của công ty đang được bán với giá $20 1 cổ phiếu Tỷ số M/B của công ty là bao nhiêu? a 1.25 b 2.65 c 3.15 d 4.40 e 5.00 Trả lời: e 54 Một công ty có lợi nhuận biên 15% trên $20,000,000 doanh thu Nếu công ty có $7,500,000 nợ vay, tổng tài sản là $22,500,000, và… 5.50% Trả lời: c 57 Một công ty có hệ số nhân vốn chủ sở hữu là 4.0 sẽ có tỷ số nợ là: a 4.00 b 3.00 c 1.00 d 0.75 11 e 0.25 Trả lời: d 58 Công ty Wilson có các kết quả sau: Doanh thu/Tổng tài sản 2.0 Doanh lợi tổng tài sản (ROA) 4.0% Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 6.0% Tỷ số lợi nhuận biên và tỷ số nợ của công ty là bao nhiêu? a 2%; 0.33 b 4%; 0.33 c 4%; 0.67 d 2%; 0.67 e 4%; 0.50 Trả lời: a 59 Công… giảm DSO xuống mức trung bình ngành là 32 ngày bằng việc tăng sức ép buộc các khách hàng trả nợ đúng hạn Giám đốc tài chính của công ty ước lượng răng nếu chính sách này được thực hiện doanh thu trung bình sẽ giảm xuống 10% Giả sử là công ty thực hiện chính sách này và thành công trong việc giảm DSO xuống 32 ngày, hỏi khoản phải thu của công ty sau thay đổi này là bao nhiêu? a $576,000 b $633,333 c $750,000… trên bị phá vỡ? a $0.50 triệu b $1.00 triệu c $1.33 triệu d $1.66 triệu e $2.33 triệu Trả lời: b 62 Công ty Cannon có tốc độ tăng trưởng doanh thu rất mạnh trong những năm gần đây do công ty thực hiện chính sách bán chịu Tuy nhiên, công ty cũng nhận thấy lỳ thu tiền tăng lên Năm ngoái, tổng doanh thu là $1 triệu, và $250,000 trong số đó là doanh thu bán chịu Trong suốt cả năm, khoản phải thu trung bình . MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN 1 – CÁC CÂU HỎI VÀ CÁC BÀI TOÁN Vòng quay tổng tài sản 1. Doanh thu của Ramala Corp năm ngoái là $47,000, và tổng tài sản của công ty. tổng tài sản là 2.8, lợi nhuận biên của công ty là? a. 3.48% b. 5.42% c. 6.96% d. 2.45% e. 12.82% Trả lời: a Phân tích báo cáo tài chính 75. Công ty Collin một phần bảng cân đối kế toán và báo cáo. tổng tài sản (TATO) 18. Doanh thu năm ngoái của Rangoon Corp là $400,000, và tổng tài sản tại thời điểm cuối năm là $300,000. Tỷ số vòng quay tổng tài sản trung bình ngành là 2.5. Giám đốc tài chính

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính, bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính, bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính

Hy vọng thông qua bài viết bài tập trắc nghiệm phân tích báo cáo tài chính . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button