[Download] Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án – Tải về File Word, PDF

Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án

Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án
Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án

Download


Tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án sau đây giới thiệu tới các bạn một hệ thống những bài tập trắc nghiệm về quản trị dự án. Thông qua việc giải những bài tập này sẽ giúp cho các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn.

Bạn đang xem: [Download] Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án File Word, PDF về máy

Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án

 1.                                          Quản trị dự án
  Question 1:
  Một dự án có NPV = 0 có nên đầu tư 
  a. Không, vì DA này không có lợi nhuận 
  b. Không, vì DA này có lợi nhuận thấp hơn lãi suất ngân hàng 
  c. Có thể chấp nhận, vì khi xác định suất chiết khấu DA đã có tính đến chi phí cơ hội  
  của vốn chủ sở hữu 
  d. Có, vì DA này đã tính đến chi phí cơ hội của người chủ 
  Question 2
  Dự án càng quan trọng về mặt chiến lược đối với tổ chức thì càng nên được tổ chức thành  
  một đơn vị độc lập vì : 
  a. Tích hợp dự án thì không thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị cấp  
  cao 
  b. Tích hợp dự án vào tổ chức dưới hình thức ma trận hoặc chức năng thì sẽ làm 
  gia tăng các rủi ro tổ chức do dễ xung đột với các bộ phận khác 
  c. Tích hợp dự án thì sẽ làm nhu cầu sử dụng nguồn lực kém ổn định 
  d. Tích hợp dự án thì làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực đối với tổ chức 
  Question 4 
  Các chức năng quản trị dự án 
  a. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông 
  b. Quản trị  rủi ro, quản trị  mua ngoài, quản trị  nguồn nhân lực và quản trị  truyền 
  thông 
  c. Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí và quản trị chất lượng 
  d. Cả b và c 
  Question 5 
  Một dự án phức tạp sẽ phù hợp nhất với loại tổ chức nào
  a. Ma trận cân bằng 
  b.   Xuyên   chức 
  năng 
  c. Chức năng 
  d. Ma trận 
  Question 6 
  SV là 1.1 có nghĩa là gì : 
  a. Bạn vượt tiến độ và chi tiêu vượt 
  b. Bạn vượt tiến độ  và chi tiêu ít 
  hơn 
  c. Bạn chậm tiến độ  và chi tiêu ít 
  hơn 
  d. Không có câu nào đúng 
  Question 10 
  Yếu tố nào sau đây không phải là bộ phận của quản trị phạm vi dự án
  a.   Đảm   bảo   chất 
 2. lượng 
  b. Kiểm tra phạm vi 
  c. Hoạch định phạm vi 
  d. WBS 
  Question 12 
  Một nhà quản trị DA đang xem xét lại WBS cho dự án của mình. WBS biểu diễn
  a. Tất cả  các yếu tố  hữu hình cần phải tạo ra cho khách 
  hàng 
  b. Tất cả các công việc của dự án 
  c. Tất cả các công việc cần phải hoàn tất cho dự án 
  d. Các công việc mà nhóm dự án phải thực hiện 
  Question 17 
  Ưu điểm của hình thức quản trị theo dự án:
  a. Thích ứng với khách hàng và môi trường 
  b. Có thể nhận dạng và điều chỉnh các vấn đề ngay từ đầu 
  c. Đưa ra các quyết định đúng lúc về các cân nhắc giữa những mục tiêu mâu thuẫn về 
  thời gian, chi phí, thành quả của dự án 
  d. Tất cả các câu trên 
  Question 18 
  Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến dự toán sai lệch so với thực tế DA 
  a. Hiện tượng được cong kinh nghiệm 
  b. Mục tiêu không khả thi 
  c. Không dự  đoán về  sự  thay đổi giá đầu 
  vào 
  d. Tất cả câu trên 
  Question 20 
  Một kế hoạch tiến độ chi tiết chỉ có thể được xây dựng sau khi
  a. WBS đã được xây dựng 
  b.   Kế   hoạch   kiểm   soát   đã   đượ   xây 
  dựng 
  c. Kế hoạch dự án đã được xây dựng 
  d. Ngân sách đã được xây dựng 
  Question 22 
  Một loại chi phí không thay đổi theo các đơn vị sản xuất được gọi là: 
  a.   Chi   phí   trực 
  tiếp 
  b.   Chi   phí   cố 
  định 
  c.   Chi   phí   biến 
  đổi 
  d.   Chi   phí   gián 
 3. tiếp 
  Question 24 
  Trong số  các đối tượng hữu quan, ___________là người có thẩm quyền chính thức và 
  người cuối cùng chịu trách nhiệm về dự án
  a. Người tài trợ 
  b.   Nhà   quản   trị 
  DA 
  c. Nhóm dự án 
  d. Khách hàng 
  Question 25 
  Tiến trình DA theo các bước thực hiện sau:
  a. Khởi sự, lập kế hoạch DA, triển khai và kết thúc 
  b. Khởi sự, lập kế hoạch DA, triển khai, kiểm soát 
  c. Khởi sự, hoạch định, kiểm soát và kết thúc 
  d. Khởi sự, hoạch định, thực hiện, kiểm soát và kết 
  thúc 
  Question 27 
  Giám đốc tài chính đưa ra ý tưởng xây dựng một phần mềm quản trị rủi ro tài chính. 
  a. Yêu cầu lãnh đạo 
  b. Yêu cầu canh tranh 
  c. Yêu cầu của hoạt động 
  d. Đây là một ví dụ  về  loại mô hình phi định 
  lượng 
  Question 29 
  Tất cả các yếu tố sau về nhóm hữu quan của dự án đều đúng trừ
  a. Quản trị  kỳ  vọng của các nhóm hữu quan có thể  khó khăn do các nhóm hữu quan  
  thường có những mục tiêu khác nhau (thậm chí mâu thuẫn với nhau) 
  b. Các nhóm hữu quan có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án và kết quả của  
  nó. 
  c. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng có hiệu quả 
  về mặt chi phí và nhất quán với các mục tiêu của dự án 
  d. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng ưu tiên  
  cho khách hàng 
  Question 31 
  Phát biểu nào sau đây là đúng về hiến chương dự án
  a. Liệt kê các trách nhiệm của hội đồng lựa chọn dự 
  án 
  b. Cho phép bắt đầu công việc dự án 
  c. Có chứa các ước lượng chi phí cho mỗi công việc 
  d. Mô tả tiến độ dự án 
  Question 32 
  Dự án có quy mô càng  _______thì càng nên xây dựng theo hình thức __________ 
 4. a.   Lớn,   thuần 
  túy 
  b.   Lớn,   chức 
  năng 
  c.   Nhỏ,   chức 
  năng 
  d. Lớn, ma trận 
  Question 34 
  Một nhà quản trị DA vừa trở thành nhà quản lý cho một dự án. tài liệu công nhận sự tồn tại 
  của dự án gọi là
  a. Mô tả sản phẩm 
  b. Phân công dự án 
  c. Hiến chương dự án 
  d.   Báo   cáo   công   việc 
  (SOW) 
  Question 35 
  Dự án càng đòi hỏi ________tích hợp trong bản thân dự án thì càng tổ  chức theo hình thức 
  ________ 
  a. Ít, ma trận 
  b.   Nhiều,   dự   án   thuần 
  túy 
  c. Nhiều, chức năng 
  d. Ít, chức năng 
  Question 37 
  Nếu dự  án được tổ  chức theo hình thức ma trận thì phương diện dự  án trong ma trận sẽ 
  chịu trách nhiệm về 
  a. Đạt được mục tiêu dự  án, tuân thủ  giới hạn về  ngân sách và Tương tác với 
  khách hàng và các nhóm hữu quan khác 
  b. Khả năng chuyên môn 
  c. Không ổn định về công việc (employment) 
  d. Dễ phát sinh không nhất quán với hệ thống quản lý, các chính sách và thủ tục với tổ 
  Question 38 
  _____________ là một bức tranh kết quả lớn về việc hoàn thành dự án có thể là tăng doanh  
  thu hoặc giảm chi phí chung, hoặc giảm quy mô, mở rộng thị trường v.v.
  a.  Yêu   cầu   Kinh 
  doanh 
  b. Yêu cầu quản lý 
  c. Yêu cầu Kỹ thuật 
  d. Yêu cầu Chức năng 
  Question 40 
  Giá vốn hàng bán trong báo cáo thu nhập DA có thể xác định 
 5. a.  Tổng chí phí trực tiếp + khấu  
  hao 
  b. Tổng chi phí kinh tế 
  c. Tổng chi phí gián tiếp 
  d. Tổng chi phí 
  Question 41 
  Lợi thế cơ bản đạt được khi sử dụng cơ cấu tổ chức ma trận trong thực hiện DA?
  a. Truyền thông hiệu quả hơn 
  b. Nhiều nhà quản trị được sử dụng 
  c. Sử dụng phương tiện thuận lợi hơn 
  d. Cơ cấu tổ  chức ma trận là không thích hợp cho công việc 
  DA 
  Question 42 
  Toàn cầu hoá ảnh hưởng đến DA như thế nào?
  a. Các chi phí có thể khác 
  b. Các xem xét địa lý ảnh hưởng đến DA 
  c. Những ảnh hưởng về văn hoá và chính trị cần thiết được kiểm  
  soát 
  d. Tất cả các câu trên 
  Question 43 
  Tính phụ thuộc lẫn nhau của dự án có nghĩa là: 
  a. Các dự án thường tương tác với các đơn vị chức năng trong tổ chức  
  mẹ 
  b. Các dự án thường tương tác với các dự án khác 
  c. Các dự án thường chịu sự tác động của các chính sách của chính phủ 
  d. Các dự án thường chịu sự tác động bởi các nhóm hữu quan 
  Question 45 
  Các yếu tố tổ chức tác động đến lựa chọn một hình thức tổ chức cho dự án là 
  a. Sự sẵn sàng của các nguồn lực, quy mô của tổ chức. 
  b. Quy mô của tổ chức và văn hóa của tổ chức. 
  c. Tính chất của hệ thống quản trị của tổ chức mẹ 
  d. Sự sẵn sàng của các nguồn lực, quy mô của tổ  chức và văn hóa của tổ 
  chức. 
  Question 46 
  Cá nhân nào quan trọng nhất đối với một dự án
  a.   Quản   trị   viên   dự 
  án 
  b. Nhà tài trợ 
  c. CEO 
  d. Khách hàng 
  Question 49 
 6. Tính hữu hạn của dự án có nghĩa là:
  a. Dự án là luôn có một tập hợp nguồn lực giới hạn 
  b. Dự án là luôn có một ngân sách giới hạn 
  c. Dự án là luôn có một thời điểm bắt đầu và kết thúc xác 
  định 
  d. Dự án là luôn có phạm vi các công việc giới hạn 
  Question 52 
  Chu kỳ sống DA là gì? 
  a. Phương pháp phân tích rủi ro 
  b. Tích hợp những nhu cầu sản phẩm vào 
  DA 
  c. Tập hợp tất cả các giai đoạn của DA 
  d. Phân tích khả năng tồn tại của DA 
  Question 53 
  Những chủ thể nào sau đây có thể được xem là những người hữu quan? 
  a.   Những   người   đại   diện   chính 
  phủ 
  b. Công dân địa phương 
  c. Nhà quản lý vật tư 
  d. Tất cả các câu trên 
  Question 54 
  Khách hàng yêu cầu một phần mềm  phải vừa vận hành được trên các máy tính có cấu hình  
  cao và cấu hình thấp, đó là ví dụ về yêu cầu 
  a. kỹ thuật 
  b. quản lý 
  c. kinh doanh 
  d. chức năng 
  Question 56 
  Quản trị dự án được hiểu là
  a. Lập và thẩm định 1 dự án cụ thể 
  b. Áp dụng 4 chức năng quản trị: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra đối 
  với dự án 
  c. Lập kế hoạch để hoàn thành 1 công việc 
  d. Giám sát thi công 1 công trình xây dựng 
  Question 57 
  Rủi ro DA thường gặp 
  a. Rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn 
  b. Rủi ro tài chính 
  c. Rủi ro nguồn cung ứng 
  d. Rủi ro hệ  thống và rủi  ro phi hệ 
  thống 
 7. Question 58 
  Một dự án phát triển sản phẩm mới nên cần sự tham gia chủ yếu của bộ phận marketing.  
  Dự  án này cũng do trưởng bộ  phận marketing đứng đầu. Nếu cần sự  hỗ  trợ  từ  bộ  phận  
  khác, trưởng bộ phận marketing sẽ liên lạc với các bộ phận khác, hoặc chuyển phần việc  
  đó sang cho các bộ phận khác. HÌnh thức tổ chức dự án như thế được gọi là 
  a. Ma trận mạnh 
  b.   Theo   dự   án   thuần 
  túy 
  c. Ma trận yếu 
  d. Chức năng 
  Question 59 
  Hình thức dự án nào có đặc điểm sau 
  Quyền lực của  Mức   độ   sẵn  Người   kiểm  Vai trò của PM  Nhân   viên   hỗ 
  PM  sàng của nguồn  soát Ngân sách  trợ 
  lực 
  Ít hoặc không  Ít hoặc không  FM  Bán thời gian  Bán thời gian 

  a.   Theo   dự   án   thuần 
  túy 
  b. Chức năng 
  c. Ma trận yếu 
  d. Ma trận mạnh 
  Question 60 
  Phân chia các kết quả  (sản phẩm) chính của dự  án thành những thành phần nhỏ  hơn, dễ 
  quản lý hơn gọi là
  a. Kiểm tra phạm vi 
  b.   Xây   dựng   cấu   trúc   phân   chia   công   việc 
  (WBS) 
  c. Xác định phạm vi 
  d. Hoạch định phạm vi 
  Question 63 
  Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự án
  a. Nhà quản trị chức năng thường phải theo cách tiếp cận hệ thống 
  b. Nhà quản trị chức năng thường theo định hướng phân tích nên phải giỏi hơn về kỹ 
  năng phân tích 
  c. Nhà quản trị  DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ  năng tổng hợp  
  cao 
  d. Nhà quản trị dự án thường phải điều phối,quản lý công việc của nhiều chuyên gia 
  khác nhau trong dự án 
  Question 66 : 
  Loại kỹ thuật ước lượng nào sử dụng các yếu tố để giải thích các yếu tố về qui mô? 
  a.   Từ   dưới   lên   trên   (Bottom­

 8. up) 
  b. Tương tự (Analogous) 
  c.   Tiến   trình   tới   hạn   (Critical  
  path) 
  d. Tham số (Parametric) 
  Question 67: 
  Yêu cầu cụ thể đặt ra đối với nhà quản trị DA
  a. Giảm rủi ro, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA 
  b. Đảm bảo đủ các nguồn lực, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục  
  tiêu DA 
  c. Quan hệ tốt với CEO, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA 
  d. Đạt 3 ràng buộc của DA 
  Question 70 
  Thực hiện công việc đồng thời là gì? 
  a. Không có câu nào đúng 
  b. Hướng dẫn đồng thời các giai đoạn DA 
  c. Sử  dụng nhiều nguồn lực hơn để  hoàn thành DA 
  sớm 
  d. Chấp nhận DA không thông qua kênh 
  Question 73 
  Yếu tố nào sau đây là nguồn thông tin đầu vào tốt nhất cho giai đoạn khởi sự 
  a.   Kế   hoạch   kinh 
  doanh 
  b. WBS 
  c. Hiến chương dự án 
  d. Thông tin lịch sử 
  Question 74 
  Một dự án được quản lý bởi một điều phối viên (project coordinator). Phát biểu nào sau đây 
  có khả năng là đúng nhất 
  a. Tổ chức có dạng ma trận yếu 
  b. Tổ chức này tồn tại bằng cách quản trị theo dự 
  án 
  c. Tổ chức theo hình thức dự án thuần túy 
  Question 77 
  Yếu tố nào sau đây không phải là một hoạt động đặc thù của nhà quản trị dự án
  a. Lập các kế hoạch cho DA 
  b.   Hoàn   thành   các   mốc   thời   gian   quan  
  trọng 
  c. Kiểm soát công việc dự án 
  d. Lập kế hoạch tiến độ cho dự án 
  Question 78 
 9. Rủi ro nào mà nhà quản trị DA có thể kiểm soát
  a. Rủi ro hệ thống 
  b. Rủi ro hiện hữu 
  c. Rủi ro tiềm ẩn 
  d.   Rủi   ro   phi   hệ 
  thống 
  Question 80 
  Sản phẩm cuối cùng của hoạch định phạm vi là:
  a. Danh sách công việc 
  b. WBS 
  c. Hiến chương dự án 
  d. Bản mô tả  phạm vi chi 
  tiết 
  Question 2 
  Trong giai đoạn lập kế hoạch, nhà quản trị  DA nhận ra rằng một phần của phạm vi chưa  
  được xác định rõ. Họ nên:
  a. Làm những gì có thể để xác định rõ phạm vi dự án 
  b. Đợi cho đến khi dự án được xác định rõ và đưa ra một thay đổi chính thức đối với 
  dự án 
  c. Tiếp tục lập kế hoạch cho dự án bởi vì phạm vi chưa rõ 
  d. Phàn nàn với các nhà quản trị cấp cao 
  Question 5 
  Cách thức điều hoà nguồn lực DA thường được sử dụng trong kế hoạch tiến độ 
  a. Điều hoà tương đối 
  b. Điều hoà tuyệt đối hoặc điều hoà tương 
  đối 
  c. Điều hoà tuyệt đối và điều hoà tương đối 
  d. Điều hoà tuyệt đối 
  Question 8 
  Hoạch định chất lượng trong giai đoạn nào của tiến trình DA
  a.  Hoạch 
  định 
  b. Thực hiện 
  c.   Khởi   sự 
  DA 
  d. Kiểm soát 
  Question 14 
  Trong một tổ chức theo hình thức dự án thuần tuý, nhóm dự án: 
  a. Báo cáo cho nhiều cấp trên 
  b. Có sự trung thành đối với dự án 
  c.   Không   có   một   nơi   làm   việc   cố 
 10. định 
  d. b và c đều đúng 
  Question 15 
  Sự thay đổi lãi suất cơ bản ảnh hưởng đến nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp về nhóm 
  các yếu tố 
  a. trung gian 
  b. kinh tế 
  c.   văn   hoá   –   xã 
  hội 
  d. nhà cung cấp 
  Question 28 
  Đặc tính được xem là tiêu chuẩn để tuyển chọn nhà quản trị DA
  a. Chín chắn, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả  năng chế  ngự 
  stress 
  b. Uy tín, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả  năng chế  ngự 
  stress 
  c. Uy tín, nhạy cảm, kinh nghiệm 
  d. Uy tín, nhạy cảm, hoà đồng, khả năng chế ngự stress 
  Question 29 
  Nhà quản trị DA có 3 nhóm quan tâm chính cần thông tin và có tác động đến thành công của 
  dự án. Đó là
  a. Khách hàng, người sử dụng và người tài trợ 
  b. Nhóm dự án, nhà thầu, người cung cấp 
  c. Khách hàng, phòng tài chính và các phòng ban chức năng  
  khác 
  d. Khách hàng, nhóm dự án và người tài trợ 
  Question 32 
  Cần các yếu tố đầu vào nào để xây dựng báo cáo phạm vi và các kế hoạch quản lý phạm vi  
  trừ
  a. Kế hoạch dự án 
  b. Hiến chương dự án 
  c. Mô tả sản phẩm 
  d.   Giả   dịnh   và   ràng 
  buộc 
  Question 35 
  Những người có quan tâm và có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của dự án được 
  gọi là:
  a. Khách hàng 
  b. Nhà cung cấp 
  c.  Nhóm   hữu 
  quan 
 11. d. Người tài trợ 
  Question 38 
  Một ví dụ của Dự án:
  a. Triển khai một tiến trình hay thủ tục mới trong công 
  ty 
  b. Xây dựng một tòa nhà 
  c. Thiết kết một loại xe hơi mới 
  d. Tất cả các yếu tố trên 
  Question 41 
  Hiến chương dự án thường có các yếu tố sau, ngoại trừ: 
  a. Cách tiếp cận 
  b.   Vai   trò   và   trách   nhiệm   trong 
  DA 
  c. Kế hoạch dự án 
  d. Mục tiêu của dự án 
  Question 44 
  Các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch tiến độ DA : 
  a. Xác định các công việc, sắp xếp trình tự các công việc và lên kế hoạch tiến độ 
  b.  ước lượng thời gian các công việc, xác định các công việc, sắp xếp trình tự  các  
  công việc và lên kế hoạch tiến độ 
  c. Xác định các công việc, sắp xếp trình tự  các công việc,  ước lượng thời gian các 
  công việc, và lên kế hoạch tiến độ 
  d. Xác định các công việc,  ước lượng thời gian các công việc, sắp xếp trình tự 
  các công việc và lên kế hoạch tiến độ 
  Question 45 
  Nhà quản trị được lựa chọn để quản lý dự án thông qua tiến trình nào
  a.   Hoạch 
  định 
  b. Triển khai 
  c. Khởi sự 
  d. Kiểm soát 
  Question 46 
  Ưu điểm của hình thức tổ chức dự án theo chức năng là 
  a. Phát triển và duy trì năng lực kỹ  thuật trong lĩnh vực chuyên 
  môn 
  b. Tập trung vào khách hàng 
  c. Khuyến khích tinh thần học tập của tổ chức 
  d. Tất cả đều đúng 
  Question 51 
  Chi phí nguyên đầu vào tăng phát sinh nhu cầu dự án nghiên cứu nguyên vật liệu thay thế,  
  thuộc về sự thay đổi 
 12. a.   khả   năng   của   doanh 
  nghiệp 
  b.  từ   môi   trường   kinh 
  doanh 
  c. từ yêu cầu khách hàng 
  d. từ yêu cầu pháp lý 
  Question 55 
  Các loại phụ thuộc giữa các công việc trong DA
  a. Phụ thuộc bắt buộc, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ  thuộc bên 
  ngoài 
  b. Phụ thuộc kết nối, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên ngoài 
  c. Phụ thuộc logic, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên ngoài 
  d. Phụ thuộc bắt buộc, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên trong 
  Question 56 
  Cách thức xác định công thức rút ngắn thời gian thực hiện DA 
  a. Bằng thời gian cần rút ngắn nhân thời gian tiến trình tới hạn, tích chia độ  lệch  
  chuẩn của tiến trình tới hạn 
  b.  Bằng thời gian cần rút ngắn trừ  thời gian tiến trình tới hạn, hiệu chia độ 
  lệch chuẩn của tiến trình tới hạn 
  c. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian ngoài tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch 
  chuẩn của tiến trình tới hạn 
  d. Bằng thời gian cần rút ngắn cộng thời gian tiến trình tới hạn, tổng chia độ  lệch 
  chuẩn của tiến trình tới hạn 
  Question 58 
  Phân phát các thông tin cần thiết cho các bên liên quan trong giai đoạn nào của tiến trình DA
  a. Kiểm soát 
  b. Thực hiện 
  c.   Khởi   sự 
  DA 
  d. Hoạch định 
  CPI nhỏ hơn 1 có nghĩa là: 
  a. Bạn vượt tiến độ 
  b. Bạn nhận ít hơn so với kế  hoạch cho mỗi đô la chi 
  tiêu 
  c. Bạn chậm tiến độ 
  d. Bạn nhận nhiều hơn so với kế hoạch cho mỗi đô la chi  
  tiêu 
  Question 65 
  Mức độ thấp nhất trong WBS là
  a. Công việc 
  b. Yếu tố 
 13. c.   Gói   công 
  việc 
  d. Nhiệm vụ 
  Question 66 
  Các chức quản trị dự tác nghiệp bao gồm:
  a. Quản trị mục tiêu, quản trị nguồn nhân lực và quản trị tài chính 
  b. Quản trị  rủi ro, quản trị  mua ngoài, quản trị  nguồn nhân lực và quản trị  truyền 
  thông 
  c.  Quản trị  phạm vi, quản trị  thời gian, quản trị  chi phí và quản trị  chất  
  lượng 
  d. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông 
  Question 70 
  Những phát biểu nào sau đây là không đúng về sự lựa chọn dự án trong doanh nghiệp
  a. Dự án được lựa chọn phải căn cứ vào sứ mệnh của doanhnghiệp 
  b. Dự án phải nhằm hiện thực hóa chiến lược của công ty 
  c. Dự án phải được lựa chọn để tối đa hóa lợi nhuận của công ty 
  d. Dự  án phải được lựa chọn căn cứ  trên mức độ  đáp  ứng mục tiêu chiến lược của  
  doanh nghiệp 
  Question 71 
  Dự án đặc trưng bởi tính mâu thuẫn không phải là do:
  a. Dự án cạnh tranh nguồn lực và nhân sự với các tổ chức chức năng 
  b. Dự án thường cạnh tranh về nguồn lực với các dự án khác trong cùng tổ chức 
  c. Các thành viên trong nhóm dự án thường mâu thuẫn với nhau 
  d. Nhà quản trị dự án thường mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm dự 
  án 
  Question 77 
  Các giai đoạn của chu kì sống dự án
  a. Giới thiệu, phát triển, bão hoà và suy thoái 
  b. Bắt đầu, phát triển, bão hoà và kết thúc 
  c. Khởi sự, thực hiện, bão hoà và kết thúc 
  d. Khởi sự, lập kế  hoạch, triển khai và kết 
  thúc 
  Question 78 
  Nhà quản trị DA cần có đặc tính 
  a. Lập trường kiên định 
  b. Dân chủ 
  c. Thương lượng 
  d.   Vững   kiến   thức   công   nghệ,   hoà   đồng,   kinh 
  nghiệm 

  Question 1 

 14. Xây dựng và xác định phạm vi DA trong giai đoạn nào của tiến trình DA
  a. Thực hiện 
  b. Kết thúc 
  c.   Khởi   sự 
  DA 
  d.   Hoạch 
  định 
  Question 2 
  Các kĩ thuật ước lượng chi phí DA thường được sử dụng 
  a. Ước lượng tương tự 
  b. Ước lượng từ trên xuống hoặc ước lượng từ dưới 
  lên 
  c.  Ước lượng tham số  hoặc sử dụng phần mềm máy 
  tính 
  d. Tất cả các câu trên 
  Question 3 
  Ưu điểm của hình thức dự án thuần túy là: 
  a. Ra quyết định nhanh chóng 
  b. Mối liên hệ  trực tiếp giữa các chuyên môn khác 
  nhau 
  c. Tránh trùng lặp các nguồn lực 
  d. a và c đều đúng 
  Question 4 
  Tỷ suất thu hồi nội bộ:
  a. Là một phương pháp điều chỉnh DA cơ bản 
  b. Một phần của phân tích giá trị thu được 
  c. Là một phương pháp điều chỉnh DA phức tạp (tính tại NPV 
  = 0) 
  d. Là một phương pháp ước lượng 
  Question 5 
  Thuật ngữ  dùng để  chỉ  một nhóm các dự  án có liên quan với nhau được quản lý theo cách  
  phối hợp 
  a. Tiến trình 
  b. Giai đoạn 
  c.   Chương 
  trình 
  d. Chu kỳ sống 
  Question 6 
  Trong những tổ chức lớn, một PM quản lý một dự án lớn ở một khu vực hẻo lánh của Châu 
  Phi.   Dự   án   sẽ   kéo   dài   trong   4  năm   và   tạo  ra   một   tổ   máy   hạt   nhân   có   năng  suất  900  
  Megawatts. Dự án loại này tốt nhất nên tổ chức theo hình thức
 15. a. Chức năng 
  b. Ma trận yếu 
  c.   Theo   dự   án   thuần 
  túy 
  d. Ma trận mạnh 
  Question 7 
  Các phần chính của 1 DA vay vốn ngân hàng bao gồm 
  a. Chương mở  đầu, căn cứ  pháp lý, xác định nhu cầu thị  trường, đánh giá tác 
  động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục 
  b. Xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ 
  thuật, thẩm định tài chính, phụ lục 
  c. Thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục 
  d. Chương mở đầu, căn cứ pháp lý, xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi 
  trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật 
  Question 8 
  Yếu tố nào sau đây không phải là một phần của Quản trị dự án tích hợp
  a. Tương tác giữa các nhóm dự án 
  b. Xây dựng kế hoạch dự án 
  c. Ghi lại và tài liệu hóa các thay đổi đối với kế hoạch dự 
  án 
  d. Thực hiện kế hoạch dự án 
  Question 9 
  Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4 năm  
  sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ  chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35. Với suất 
  chiết khấu r=12%/năm, NPV của dự án 
  a. 
  52.84 
  b. 
  63.92 
  c. 67.04 
  d. 
  60.95 
  Question 10 
  Khi nào ngân sách DA được thiết lập?
  a. Trong giai đoạn khởi sự DA 
  b. Trong giai đoạn thực hiện DA 
  c. Trong giai đoạn lập kế  hoạch  
  DA 
  d. Khi hợp đồng được thực hiện 
  Question 11 
 16. Công ty bạn cần thực hiện một dự án xây dựng hệ thống nước thải để  đảm bảo quy định  
  về bảo vệ môi trường của địa phương. Đó là loại yêu cầu:
  a. Yêu cầu pháp lý 
  b. Tiến bộ công nghệ 
  c. Nhu cầu thị trường 
  d.   Nhu   cầu   bên   trong   doanh 
  nghiệp 
  Question 12 
  Các đặc tính văn hóa tổ chức hỗ trợ cho hình thức tổ chức quản lý theo dự án thuần tuý là 
  a.  Linh hoạt, hợp tác và sẵn sàng làm thêm 
  giờ 
  b. Linh hoạt, hợp tác 
  c. Chấp nhận mệnh lệnh cấp trên luôn đúng 
  d. Linh hoạt và sẵn sàng làm thêm giờ 
  Question 13 
  Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp muốn  thâm nhập thị trường mới đòi hỏi phát sinh  
  DA nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, thuộc về sự thay đổi
  a. khách hàng 
  b. thị trường 
  c. nội tại 
  d.   môi   trường   kinh 
  doanh 
  Question 14 
  Chi phí trực tiếp là gì? 
  a. Chúng được cố định 
  b. Chi phí trực tiếp tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của sản  
  phẩm 
  c. Chi phí trực tiếp có thể được ước lượng chính xác 
  d. Chúng là chi phí biến đổi 
  Question 15 
  Sự phân bổ là : 
  a. Nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp 
  b. Một giai đoạn của chu kỳ sống DA 
  c. Một kỹ thuật ước lượng 
  d.  Hữu hình, một sản phẩm công việc được xác 
  minh 
  Question 16 
  Dự án càng cần tính mới mẻ và giải pháp tiên phong thì càng nên tổ chức thành hình thức 
  a. Dự án thuần túy 
  b. Ma trận yếu 
  c.   Ma   trận   trung 
 17. bình 
  d. Chức năng 
  Question 17 
  Bạn được phân công cài đặt phần cập nhật cho một phần mềm vào máy chủ  của khách  
  hàng. Vì sao đây không phải là một dự án
  a. Bạn đã biết cách thức cài đặt 
  b. Không tạo ra sản phẩm hay dịch vụ  duy  
  nhất 
  c. Không mang tính hữu hạn 
  d. Tất cả yếu tố trên 
  Question 18 
  Hai hướng mà bạn có thể xử lý chi tiêu cho mục đích thuế? 
  a. Chi phí và sử dụng vốn 
  b. Chi phí chìm và chi phí 
  c.   Sử   dụng   vốn   và   khấu 
  hao 
  d. Chi phí và vốn hoạt động 
  Question 19 
  Phát biểu nào sau đây là đúng 
  a. Nếu hệ thống hiện tại theo cấu trúc ma trận, dự án có mực độ  tự  chủ  thấp thì nên 
  tổ chức thành một đơn vị độc lập 
  b. Nếu hệ thống hiện tại theo cấu trúc chức năng, dự án có mực độ tự chủ cao thì nên 
  phân cho một bộ phận chức năng 
  c. Nếu hệ thống hiện tại theo cấu trúc ma trận, dự  án có mực độ  tự  chủ  cao thì nên 
  phân cho một bộ phận chức năng 
  d. Nếu hệ thống hiện tại theo cấu trúc ma trận, dự án có mực độ  tự  chủ  thấp 
  thì nên giao giao cho một bộ phận chức năng 
  Question 20 
  Khởi sự dự án gồm các công việc nào sau đây
  a. Phân công công việc cho các thành viên nhóm dự án 
  b. Thông qua dự  án và cho phép công việc được bắt 
  đầu 
  c. Phối hợp các nguồn lực để hoàn tất công việc dự án 
  d. Sắp xếp trình tự các công việc dự án 
  Question 21 
  Giám sát và kiểm soát rủi ro trong giai đoạn nào của tiến trình DA
  a. Kết thúc 
  b. Kiểm soát 
  c. Hoạch định 
  d.   Khởi   sự 
  DA 
 18. Question 22 
  Khi chia dự án xây dựng nhà ở thành các bộ phận:  Nề , điện nước, hoàn thiện v.v.
  a.   Bộ   phận   chức 
  năng 
  b. Bộ phận vật lý 
  c. Tiếp cận tổ chức 
  d. Tiến trình 
  Question 23 
  Hai cách thường dùng để tính khấu hao là
  a. Chi phí và khấu hao nhanh 
  b. Chi phí chìm và khấu hao đường thẳng 
  c. Tuyến tính và khấu hao đường thẳng 
  d.   Khấu   hao   nhanh   và   khấu   hao   đường 
  thẳng 
  Question 24 
  Bạn là PM của một công ty tư vấn với các thành viên nhóm dự án đến từ bộ phận tài chính  
  và nhân sự. các thành viên này báo cáo lại cho Trưởng phòng tài chính và nhân sự và bạn có  
  rất ít sự  kiểm soát đối với họ. Vậy công ty tư  vận của bạn đang theo hình thức tổ  chức  
  nào? 
  a. Ma trận 
  b. Tổ  chức theo dự   án thuần 
  tuý 
  c. Không có tổ chức nào 
  d. Tổ chức chức năng 
  Question 25 
  Sự bất đồng của những người hữu quan nên được giải quyết bởi: 
  a. Nhà quản trị chức năng 
  b.   Sự   hổ   trợ   của   khách 
  hàng 
  c. Người điều phối DA 
  d. Chính phủ 
  Question 26 
  Loại ước lượng nào phát triển các ước lượng trên cơ sở các DA tương tự? 
  a. Tương tự (Analogous) 
  b.   Tiến   trình   tới   hạn   (Critical  
  path) 
  c. Từ dưới lên trên (Bottom­up) 
  d. Tham số (Parametric) 
  Question 27 
  Tại sao rủi ro giảm khi áp dụng tiến trình DA? 
  a. Các thành viên nhóm bổ sung được phân công, vì vậy công việc quá tải được cảnh  
  báo 
 19. b. Ít tồn tại sự không chắc chắn hơn, vì vậy những sự kiện rủi ro tiềm năng đã  
  bị loại trừ 
  c. Chức năng quản trị được sử dụng nhiều hơn đến DA 
  d. Không rõ, DA vẫn gặp rủi ro cho đến khi hoàn thành 
  Question 28 
  Nội dung của khởi sự DA bao gồm:
  a. Xác định nhu cầu DA, lập và thẩm định DA (lựa chọn DA), Hiến chương DA  
  và hoạch định phạm vi 
  b. Lập và thẩm định DA (lựa chọn DA), Hiến chương DA và hoạch định phạm vi 
  c. Xác định nhu cầu DA, lập kế hoạch DA, Hiến chương DA và hoạch định phạm vi 
  d. Xác định nhu cầu DA, lập và thẩm định DA (lựa chọn DA), triển khai DA 
  Question 29 
  Khi chia dự án xây dựng nhà ở thành các bộ phận:  Mặt bằng, móng, tầng 1, tầng 2, tầng 3,  
  hoàn thiện thì đây là cách xây dựng WBS theo
  a.   Bộ   phận   chức 
  năng 
  b. Tiếp cận tổ chức 
  c. Bộ phận vật lý 
  d. Tiến trình 
  Question 30 
  Phát biểu nào sau đây là đúng về xác định phạm vi
  a. WBS là kết quả chính, và nó sẽ được sử dụng trong tiến trình lập kế hoạch kế tiếp 
  b. Báo cáo phạm vi là là kết quả chính, và nó chứa bản mô tả chi tiết về các công  
  việc và kết quả của dự án 
  c. Danh sách công việc là kết quả chính, và nó sẽ được sử dụng để phân bổ nguồn lực  
  và để lập sơ đồ mạng 
  d. Hiến chương dự án là kết quả chính, và nó cho phép dự án được bắt đầu 
  Question 31 
  Giá trị hiện tại (PV) là một chỉ tiêu tài chính điều này giới thiệu:
  a. Tương tự  như  giá trị  kế  hoạch (Planned value ­ 
  PV) 
  b. Giá trị đầu tư 
  c. Một hình thức của ước lượng tương tự 
  d. Giá trị hiện tại của dòng ngân quỹ tương lai 
  Question 32 
  Loại tổ chức DA nào gần nhất với Tổ chức theo chức năng 
  a. Ma trận mạnh 
  b. Ma trận yếu 
  c. Cơ  cấu tổ  chức Dự  án thuần 
  túy 
  d. Ma trận cân bằng 
 20. Question 33 
  Bạn là giám đốc của dự án Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm ghế 
  văn phòng của công ty. Cô Hoa, giám đốc marketing và là nhà tài trợ cho dự án yêu cầu tăng  
  thêm 30 trang để mô tả những dòng sản phẩm khác. Phản ứng đầu tiên của bạn là
  a. Từ chối thay đổi nếu nó nằm ngoài phạm vi dự 
  án 
  b. Thông qua sự thay đổi này vì nhà tài trợ muốn vậy 
  c. Từ chối thay đổi vì dự án đã ở giai đoạn triển khai 
  d. Thông qua thay đổi nếu ngân sách cho phép 
  Question 34 
  Một dự án có dòng ngân quỹ lần lượt từng năm như sau. Thời gian hoàn vốn giản đơn của  
  dự án là:
  Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
  ­780 400 200 200 150 500
  a.   1   năm 
  1 tháng 
  b.   2   năm 
  1 tháng 
  c.   1   năm 
  9 tháng 
  d. 2 năm 
  và   10.8 
  tháng 
  Question 35 
  Các điểm nào sau đây không được xem như là thuộc tính của một dự án
  a.  Chỉ   dùng   cho   các   mục   đích   bên 
  trong 
  b. Có một khởi đầu và kết thúc rõ rệt 
  c. Chưa bao giờ  được thực hiện trước  
  đây 
  d. Có mục tiêu được xác lập 
  Question 36 
  Tại sao việc thẩm định chính thức được thực hiện khi kết thúc mỗi giai đoạn của DA?
  a. để xác định DA có đạt được mục tiêu hay không 
  b. cho phép nhân viên có cơ  hội hướng đến công việc kinh doanh  
  khác 
  c. đảm bảo điều việc phân bổ nguồn lực là hoàn thành 
  d. Câu a và c 
  Question 37 
  Hoàn tất hoạch định mua ngoài và mời thầu trong giai đoạn nào của tiến trình DA
  a. Kiểm soát 
  b.   Khởi   sự 

Download tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Quản trị dự án File Docx, PDF về máy