[Download] BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 06:21

Download

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN Câu 1: Trong quá trình điện phân những cation sẽ di chuyển về: A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá B. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử C. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá D. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử Câu 2: Quá trình xảy ra tại các điện cực khi điện phân dung dịch AgNO 3 là : A. Cực dương : Khử ion NO 3 – B. Cực âm : Oxi hoá ion NO 3 – C. Cực âm : Khử ion Ag + D. Cực dương : Khử H 2 O Câu 3: Điều nào là đúng trong các đi ều sau đây ? A. đ/p dd CuSO 4 thì pH của dd tăng dần B. đ/p ddNaCl thì pH của dd giảm d ần C. đ/p dd Cu SO 4 + NaCl thì pH của dd tăng dần D. đ/p dd HCl + NaCl thì pH dd tăng dần Câu 4: Một dung dịch X chứa đồng thời NaNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . Thứ tự các kim loại thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là: A. Ag, Fe, Cu, Zn, Na B. Ag, Fe, Cu, Zn C. Ag, Cu, Fe D. Ag, Cu, Fe, Zn, Na Câu 5: Điện phân dd hổn hợp HCl, NaCl, FeCl 3 , CuCl 2 . Thứ tự điện phân ở catôt là: A. Cu 2+> Fe 3+> H + >(axit ) > Na + , > H + (H 2 O) B. Fe 3+ > Cu 2+ > H + > (axit ) > Fe 2+ > H + (H 2 O) C. Fe 3+ > Cu 2+ > H + (axit ) > H + (H 2 O) D. Cu 2+ > Fe 3+ > Fe 2+ > H + (axit ) > H + (H 2 O) Câu 6: Điện phân dd hổn hợp AgNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 với điện cực trơ. Các kim loại lần lượt xuất hiện ở catốt theo thứ tự: A. Ag – Cu – Fe B. Fe – Ag – Cu C. Fe – Cu – Ag D. Cu – Ag – Fe Câu 7: Phản ứng điện phân nóng chảy nào dưới đây bị viết sai sản phẩm? A. Al 2 O 3 dpnc  2Al + 3/2O 2 B. 2NaOH dpnc  2Na + O 2 + H 2 C. 2NaCl dpnc  2Na + Cl 2 D. CaBr 2 dpnc  Ca + Br 2 Câu 8: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là. (ĐH KHỐI A 2007) A. Na, Ca, Zn B. Na, Cu, Al C. Na, Ca, Al D. Fe, Ca, Al Câu 9: Khi điện phân dung dịch NiSO 4 , với catôt bằng Fe và anôt bằng Ni thì xẩy ra quá trình nào sau đây? (H 2 O không bay hơi) A. Điện cực K(-) bằng Fe được phủ 1 lớp Ni B. Nồng độ mol/l của NiSO 4 giảm trong quá trình đ/p C. Nồng độ mol/l của NiSO 4 không đổi trong quá trình đ/p D. C A, B đúng Câu 10: Khi điện phân hỗn hợp dung dịch NaCl và CuSO 4 , nếu dung dịch sau khi điện phân hoà tan được NaHCO 3 thì sẽ xảy trường hợp nào sau đây: A. NaCl dư B. NaCl dư hoặc CuSO 4 dư C. CuSO 4 dư D. NaCl và CuSO 4 bị điện phân hết Câu 11: Điện phân nhóm dd nào sau đây thực chất là điện phân H 2 O ? A. NaCl , CuSO 4 B. NaF, Na 2 SO 4 C. Cu(NO 3 ) 2 , NaCl D. CuCl 2 , HCl Câu 12: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO 4 và b mol NaCl ( với điện cực trơ , có màng ngăn xốp ). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là ( biết ion SO 4 2- không bị điện phân trong dung dịch ) (ĐH KHỐI B 2007) A. b > 2a B. b =2a C. b < 2a D. 2b = a Câu13: Điện phân dung dịch hổn hợp X chứa a mol CuSO 4 và b mol NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp thu được dung dịch Y. Biết Y hòa tan được Al 2 O 3 . Xác định mối liên quan giửa a và b là: A. b = 2a B. b < 2a C. b > 2a D. B và C Câu 14: Khi điện phân có vách ngăn dung dịch gồm NaCl, HCl . Sau một thời gian điện phân xác định xảy ra trường hợp nào sau đây, trường hợp nào đúng : A. Dung dịch thu được có làm quỳ tím hóa đỏ B. Dung dịch thu được không đổi màu quỳ tím C. Dung dịch thu được làm xanh quỳ tím D. A, B, C đều đúng Câu 15: Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của sự điện phân ? A. Điều chế 1 số kim loại, phi kim và hợp chất B. Thông qua các phản ứng để sản sinh ra dòng điện C. Tinh chế 1 số kim loại như Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au D. Mạ Zn, sn, Ni, Ag, Au bảo vệ và trang trí kim loại Câu 16: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO 4 , HCl, NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Hỏi trong quá trình điện phân, pH của dung dịch thay đổi như thế nào? A. Không thay đổi B. Tăng lên C. Giảm xuống D. Kết quả khác Câu 17: Khi điện phân 1 dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần 1 điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân là: A. CuSO 4 B. AgNO 3 C. KCl D. K 2 SO 4 Câu 18: Khi điện phân dung dịch CuSO 4 thì : A. Kim loại Cu giải phóng ở anot B. Khí O 2 gỉai phóng ở anot C. Khí O 2 giải phóng ở catot D. dd sau điện phân có pH>7 Câu 19: Khi điện phân dd CuSO 4 ở anot xẩy ra quá trình:H 2 O 2H + + 1/2 O 2 + 2e như vậy anot được làm bằng: A. Ni B. Ag C. Cu D. Pt Câu 20: Khi điện phân dung dịch KI có lẩn hồ tinh bột . Hiện tượng xẩy ra sau thời gian điện phân là: A. dd không màu B. dd chuyển sang màu xanh C. dd chuyển sang màu tím D. dd chuyển sang màu hồng Câu 21: Khi điện phân các dung dịch KNO 3 và dung dịch KOH với điện cực trơ màng ngăn xốp, thu được các sản phẩm giống nhau là do ? A. Các ion K + ; NO 3- ; OH – chỉ đóng vai trò chất dẫn điện B. Trường hợp đp dd KNO 3 thực chất là đ.p nước C. Khi đp dd KOH, ở K: H 2 O nhận e, ở A: OH – nhường e D. B và C đúng Câu 22: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu (NO 3 ) 2 trong dung dịch với điện tực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam? A. 1,6g B. 6,4g C. 8,0 gam D. 18,8g Câu 23: Tính thể tích khí (đktc) thu được khi điện phân hết 0,1 mol NaCl trong dung dịch với điện cực trơ, màng ngăn xốp. A. 0,024 lit B. 1,120 lit C. 2,240 lit D. 4,489 lit Câu 24: Điện phân dung dịch CuCl 2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng nồng độ NaOH còn lại là 0,05M ( giả thiết thể tích của dung dịch NaOH không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là. (ĐH KHỐI A 2007) A. 0,15 M B. 0,2M C. 0,1 M D. 0,05M Câu 25: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO 4 với điện cực trơ bằng dòng điện một chiều I = 9,65 A. Khi thể tích khí thoát ra ở cả hai đện cực đều là 1,12 lít (đktc) thì dừng điện phân. Khối lượng kim loại sinh ra ở catốt và thời gian điện phân là: A. 3,2 gam và 1000 giây. B. 2,2 gam và 800 giây C. 6,4 gam và 3600 giây D. 5,4 gam và 1800 giây Câu 26. Điện phân 200ml dd CuSO 4 0,5 M và FeSO 4 0,5M trong 15 phút với điện cực trơ và dòng điện I= 5A sẽ thu được ở catot: A. Chỉ có đồng B. Vừa đồng, vừa sắt C. Chỉ có sắt D. Vừa đồng vừa sắt với lượng mỗi kim loại là tối đa Câu 27: Điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây thì khối lượng đồng và thể tích khí O 2 sinh ra là: A. 0,64g và 0,112 lit B. 0,32g và 0,056 lít C. 0,96g và 0,168 lít D. 1,28g và 0,224 lít Câu 28: Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO 4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở catốt có 3,2g Cu thì thể tích khí thoát ra ở anốt là: A : 0, 56 lít B : 0, 84 lít C : 0, 672 lít D : 0,448 lớt Câu 29: Điện phân dd chứa 0,2 mol FeSO 4 và 0,06mol HCl với dòng điện 1,34 A trong 2 giờ (điện cực trơ, có màng ngăn). Bỏ qua sự hoà tan của clo trong nước và coi hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) lần lượt là: A. 1,12 g Fe và 0,896 lit hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 . B. 1,12 g Fe và 1,12 lit hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 C. 11,2 g Fe và 1,12 lit hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 . D. 1,12 g Fe và 8,96 lit hỗn hợp khí Cl 2 và O 2 Câu 30: Điện phân dd X chứa 0,4 mol M(NO 3 ) 2 và 1mol NaNO 3 (M hóa trị II) với điện cực trơ trong thời gian 48phút 15giây thu được 11,52g kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đ ktc) tại anot. Xác định kim loại M. A. Mg B. Zn C. Ni D. Cu Câu 31: Hòa tan 1,17g NaCl vào nước rồi đem điện phân có màng ngăn, thu được 500ml dd cò pH = 12. Hiệu suất điện phân là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Câu 32: Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại R chưa biết hóa trị, thấy ở catot tách ra 5,4g kim lọai ở anot thoát ra 0,28 lít khí (đktc). Kim loạ i R là: A. Cu B. Ag C. Fe D. Al Câu 33: Khi điện phân dung dịch chứa 1,35g muối clorua của 1 kim loại cho đến khi bọt khí bắt đầu xuất hiện ở catot thì ngừng điện phân, ở anot có 224ml khí thoát ra ở đktc. Kim loại trong muối đem điện phân là: A. Zn B. Mg C. Cu D. Al Câu 34: Điện phân 400ml dung dịch CuSO 4 0,2M với I = 10A , trong thời gian t thấy có 224ml khí (đktc) thoát ra ở anot. Gỉa thiết các điện cực trơ, H = 100%. a) Khối lượng catot tăng lên bao nhiêu gam? A. 1,28g B. 2,56g C. 1,92g D. 0,87g b) Nếu thể tích dung dịch không đổi thì nồng độ của H + của dung dịch sau điện phân là: A. 0,02M B. 0,1M C. 0,03M D. 0,01M c) Thời gian điện phân là: A. 8, 13 ,, B. 4,32 ,, C. 12,16 ,, D. 6,26 ,, Câu 35: Cho dòng điện 10A qua 400ml dung dịch H 2 SO 4 0,5M với điện cực trơ. Thời gian điện phân để được dung dịch H 2 SO 4 0,6M là: A. 5676 ,, B. 11258 ,, C. 71410 ,, D. 83260 ,, Câu 36: Khi điện phân dung dịch 1 muối, có màng ngăn điện cực trơ, giá trị pH ở khu vực gần 1 điện cực giảm xuống. Dung dịch muối đem điện phân chứa muối nào sau đây ? A. NaCl B. K 2 SO 4 C. AgNO 3 D. CuCl 2 Câu 37: Điện phân nóng chảy MX (M là kim loại kiềm, X là halozen không phải Flo) được chất rắn A và khí B. Cho A tác dụng hết với nước được dung dịch C và khí D. Cho B tác dụng hết với D thu được khí E. Hấp thụ hoàn toàn E vào dung dịch C được dung dịch F. Dung dịch F có : A. pH < 7 B. pH = 7 C. pH > 7 D. pH < 7 Câu 38: Hai bình điện phân mắc nối tiếp, lần lượt chứa dung dịch Cu(NO 3 ) 2 ; ZnSO 4 . Tiến hành điện phân 1 thời gian thấy catot của bình (1) có 1,6g Cu thoát ra. Hỏi catot của bình 2 có bao nhiêu gam Zn được giải phóng ? (giả thiết các chất đều cho dư) A. 16,52g B. 16,25g C. 16,5g D. 16,2g Câu 39: Để sản xuất H 2 , O 2 người ta tiến hành điện phân 500g dd KOH 14% (điện cực trơ) với cường độ dòng điện 2,68A trong 10 phút ( H= 100% ) và nước không bay hơi. Tính C % dd KOH sau khi điện phân. A. 15,8% B. 17,7% C. 20,2% D. 23,1% . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN Câu 1: Trong quá trình điện phân những cation sẽ di chuyển về: A. Cực dương, ở đây xảy ra sự. Câu 17: Khi điện phân 1 dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần 1 điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân là: A. CuSO 4 B. AgNO 3 C. KCl D. K 2 SO 4 Câu 18: Khi điện phân dung dịch. dịch sau khi điện phân hoà tan được NaHCO 3 thì sẽ xảy trường hợp nào sau đây: A. NaCl dư B. NaCl dư hoặc CuSO 4 dư C. CuSO 4 dư D. NaCl và CuSO 4 bị điện phân hết Câu 11: Điện phân nhóm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN potx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN potx, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN potx, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN potx

Hy vọng thông qua bài viết BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN potx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.