Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] Bài tập : Toán tài chính – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 11:23

PHẦN 1 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN  Chương 1: Lãi đơn  Chương 2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn  Chương 3: Tài khoản vãng lai    TOÁN TÀI CHÍNH       BÀI TẬP   PHẦN 1CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN   CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠNChương 1: Lãi đơnChương 2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơnChương 3: Tài khoản vãng lai   LÃI ĐƠNMột khoản tiền được gửi vào NH trong 192 ngày, lãi suất 9,5%. Người ta nhận thấy rằng khoản tiền đó với những điều kiện như trên nếu được gửi theo năm 360 ngày và theo năm 365 ngày thì giữa hai cách gửi này có sự chênh lệch về tiền lãi là 4,35 tr. Hãy tính giá trị của khoản tiền trên.   LÃI ĐƠNTừ một số vốn đầu tư ban đầu, sau một thời gian đầu tư, số tiền thu được bằng 1,6 lần vốn đầu tư ban đầu. Nếu với số vốn trên, đầu tư trong thời gian lớn hơn thời gian đầu tư ban đầu là 1 năm nhưng với lãi suất nhỏ hơn lãi suất ban đầu là 2% thì số tiền thu được bằng 1,6 lần vốn đầu tư ban đầu.Hãy tính thời gian và lãi suất tương ứng với cách đầu tư thứ nhất.   LÃI ĐƠNHai khoản vốn chênh lệch nhau 1 tr. Khoản thứ nhất được gửi vào NH trong 18 tháng với lãi suất 12%; khoản thứ hai gửi trong 16 tháng với lãi suất 10%.Hãy tính giá trị của từng khoản vốn và số tiền lãi của mỗi khoản biết rằng lãi của khoản thứ nhất gấp đôi số tiền lãi của khoản thứ hai.   LÃI ĐƠNHai nhà đầu tư có hai khoản vốn với tổng số tiền là 16,8 tỷ được đầu tư vào hai DN trong 1 năm với tổng tiền lãi thu được là 1,6512 tỷ. Lãi suất đầu tư của hai khoản vốn chênh lệch nhau 0,4.Hãy tính giá trị và lãi suất của hai khoản vốn trên biết rằng nếu khoản vốn thứ nhất được tính theo lãi suất của khoản vốn thứ hai và khoản vốn thứ hai được tính theo lãi suất của khoản vốn thứ nhất thì tổng tiền lãi thu được của 1 năm là 1,6416 tỷ.   LÃI ĐƠNMột nhà đầu tư có hai khoản vốn với tổng số tiền là 20 tỷ, đầu tư vào hai DN A và B với lãi suất lần lượt là t% và (t+1)%.Hãy tính giá trị của hai khoản vốn trên và hai lãi suất tương ứng biết rằng tiền lãi hàng năm của 2 khoản vốn lần lượt là 1,08 tỷ và 0,8 tỷ.   LÃI ĐƠNBa khoản vốn có quan hệ theo cấp số cộng được gửi vào NH trong 2 năm với lãi suất 11%, tổng số tiền lãi thu được là 1,386 tỷ. Giá trị của khoản vốn thứ ba nhiều hơn của khoản vốn thứ nhất là 2,4 tỷ.Hãy tính giá trị của 3 khoản vốn trên.   LÃI ĐƠNBa khoản vốn có quan hệ theo cấp số nhân giảm dần được gửi vào NH với lãi suất 9%; thời gian gửi lần lượt là 3 tháng, 6 tháng và 8 tháng. Tổng số tiền lãi thu được là 969 tr; chênh lệch về giá trị giữa khoản vốn thứ nhất và khoản vốn thứ ba là 3600 tr.Hãy tính giá trị của mỗi khoản vốn.[…]… Biết 3 thp bị thay thế lần lượt l : C1= 2000 và đáo hạn vào ngày 15/9 C2= 1200 và đáo hạn vào ngày 20/9   C3= 800 và đáo hạn vào ngày 9/11   SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA  THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI ĐƠN Một người mắc 3 khoản nợ thp: 150.000 thanh toán vào ngày 1/6 165.000 thanh toán vào ngày 9/7 200.000 thanh toán vào ngày 27/7 Ngày 20/4, người này đề nghị thay thế 3 thp  trên bằng một thp có mệnh giá 520.000 Hãy xác định thời hạn thanh toán của thp thay … thế biết lãi suất chiết khấu 7%/năm     TÀI KHOẢN VÃNG LAI NHCT quản lý TKVL của khách hàng X. Lãi suất là  4,75%. Trong thời kỳ hoạt động từ ¼ đến 30/6 có  các nghiệp vụ sau: ¼  Dư có  82,5 18/4  Tiền gửi  1000 6/5 Séc rút tiền 1170 29/5  Nhập thp  987 2/6 Nhập thp  663,9 2/6 Séc rút tiền 165 Hãy tính lãi và rút số dư cho TK trên vào ngày 30/6       PHẦN 2 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI  HẠN     CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH  DÀI HẠN… Hãy tính lãi và rút số dư cho TK trên vào ngày 30/6       PHẦN 2 CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH DÀI  HẠN     CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH  DÀI HẠN     Chương  4: Lãi gộp và chiết khấu  thương phiếu theo lãi gộp Chương  5: Chuỗi niên kim Chương  6: Thanh toán nợ thông  thường Chương  7: Thanh toán nợ trái phiếu     LÃI GỘP Ngày 31/10/1992, một người đến ngân  hàng rút tiền tiết kiệm với số tiền rút ra  là 72 triệu Hỏi để có được số tiền trên thì ngày … THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI ĐƠN Có 2 thp lần lượt như sau: thp thứ nhất đáo hạn  vào ngày 31/10; thp thứ hai đáo hạn vào ngày  20/11 cùng năm. Lãi suất chiết khấu 9%/năm.  Hai thương phiếu trên tương đương vào ngày  30/06 Hãy xác định mệnh giá của 2 thp trên, biết rằng  tổng mệnh giá của chúng là 50 triệu     SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA  THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI ĐƠN Có 2 thp lần lượt như sau: thp thứ nhất có  mệnh giá 19,87 tr và đáo hạn vào ngày … Một cty có 4 món nợ thương phiếu sau đây: 40000  trả sau 2 năm 10000 trả sau 3 năm 3 tháng 25500 trả sau 1 năm 6 tháng 50000 trả sau 5 năm Cty đề nghị được trả các món nợ trên bằng một  thương phiếu duy nhất với thời hạn 2 năm 9  tháng Hãy xác định mệnh giá của thương phiếu thay thế  biết rằng lãi suất chiết khấu là 8,5%/năm     SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA  THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI GỘP Tương tự bài trên.  Biết rằng mệnh giá của thương phiếu thay … Tương tự bài trên.  Biết rằng mệnh giá của thương phiếu thay  thế là 130000 và lãi suất chiết khấu là  10,25%/năm Hãy xác định thời hạn thanh toán còn lại  của thương phiếu thay thế     SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA  THƯƠNG PHIẾU THEO LÃI GỘP Một người có 3 khoản nợ thương phiếu sau:  17300 đáo hạn sau 6 tháng 18400 đáo hạn sau 18 tháng 19500 đáo hạn sau 24 tháng Người này đề nghị thay thế 3 thương phiếu trên  bằng một thương phiếu duy nhất đáo hạn sau … THEO LÃI ĐƠN Ngày 1/3, một thp được chiết khấu tại NH  với lãi suất 6%. Chênh lêch giữa tiền  chiết khấu thương mại và tiền chiết khấu  hợp lý bằng 1/100 tiền chiết khấu hợp  lý Hãy xác định thời điểm thanh toán của thp  trên     CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU  THEO LÃI ĐƠN Một thp có mệnh giá là 3,663. Hãy tính  giá trị hiện tại hợp lý của thp trên biết  rằng giá trị hiện tại thương mại là  3,6297     CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU … Hãy giúp người này lựa chọn p/a huy động vốn  tốt hơn     CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU  THEO LÃI ĐƠN Có 3 thp được chiết khấu tại NH với mệnh giá tỷ  lệ với các số 2,5,9 và tổng mệnh giá của  chúng là 5120. Kỳ hạn thanh toán của 3 thp  lần lượt là 30, 45 và 60 ngày. Ba thp được  chiết khấu theo cùng lãi suất t%/năm Hoa hồng ký hậu (tỷ lệ thuận với thời gian) cho  mỗi thp là 0,6%; hoa hồng cố định tính trên  mỗi thp (không phụ thuộc vào thời hạn) là  .    TOÁN TÀI CHÍNH       BÀI TẬP   PHẦN 1CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN   CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠNChương  1: Lãi đơnChương  2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơnChương  3: Tài khoản vãng lai .  CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH NGẮN HẠNChương  1: Lãi đơnChương  2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơnChương  3: Tài khoản vãng lai   LÃI ĐƠNMột khoản tiền được gửi vào NH trong 192 ngày, lãi suất 9,5%. Người ta nhận thấy rằng khoản tiền đó với những điều kiện như trên nếu được gửi theo năm 360 ngày và theo năm 365 ngày thì giữa hai cách gửi này có sự chênh lệch về tiền lãi là 4,35 tr. Hãy tính giá trị của khoản tiền trên. 

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập : Toán tài chính – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập : Toán tài chính, Bài tập : Toán tài chính, Bài tập : Toán tài chính

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập : Toán tài chính . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button