Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 09:38

BÀI 10: Anh Sơn là thợ khí bậc 5/7 hệ số lương là 3,18 được giao làm công việc bậc 4/7 hệ số lương là 2,71 với Mtg = 24 phút/sp. Trong tháng anh Sơn còn làm công việc khác hưởng lương thời gian 6 ngày (trong đó 4 ngày làm việc vào ban đêm, hưởng mức phụ cấp đêm là 35% và 2 ngày làm thêm vào chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày). Ngoài ra trong tháng anh Sơn còn một ngày nghỉ phép năm; 1 ngày ngừng việc do mất điện và một ngày nghỉ việc riêng lương. Hãy tính thu nhập cho anh Sơn biết rằng:- Do cố gắng anh đã đạt được 480 sản phẩm- Ngừng việc thỏa thuận hưởng 80%- Mức lương tối thiểu chung do quy định hiện hành của nhà nước- Doanh nghiệp phụ cấp độc hại hệ số 0,1 và áp dụng chế độ làm việc 25 ngày công chế độ thángBài làmĐGspht =( LCBCV + PC ) . Mtg = [(2,71 + 0,1).24.730000] / 25.8.60 = 4102,6 TLspht = ĐGspht . Qht = 4102,6 . 480 = 1969248 (đồng)TLtg làm đêm = ( MLngày + PCnếu có ). (1+ tỷ lệ % đc hưởng) . TGlàm đêm = [ {( 3,18 + 0,1 ). 730000} /25 ] . (1 + 35%) . 4 = 517190TL tg làm thêm nghỉ bù = (MLngày + PCnếu có) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % đc hưởg = [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 100% = 95776 (đồng)TLtg làm thêm ko nghỉ bù = ( MLngày + PCnếu ) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % đc hưởng = [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 200% = 191552 (đồng)TLnghỉ phép = (MLngày + PCnếu có) . Số ngày nghỉ phép = [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 = 92856 (đồng)TLngừng việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % đc hưởng = [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 . 80 % = 74,285 (đồng)TLnghỉ việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg nghỉ việc . Tỷ lệ % đc hưởng = [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 .100% = 92856 (đồng)Tổng TL = 1969248 + 517190 + 95776 + 191552 + 92856 + 74285 + 92856 = 3033763BÀI 11: Chị Thanh là công nhân bậc 5/6 với hệ lương là 3,54 được giao làm công việc X bậc 4/6 với hệ số lương 2,82. Mức sản lượng được giao 25 sản phẩm/ ca. Sản lượng thực tế nghiệm thu 600 sản phẩm. Trong tháng ngoài công việc hưởng lương sản phẩm chị Thanh còn làm công việc khác hưởng lương thời gian là 4 ngày, 2 ngày làm thêm vào đêm chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày, 2 ngày ngừng việc( trong đó 1 ngày ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động và 1 ngày ngừng việc do lỗi của chị Thanh). Hãy tính thu nhập tháng cho chị Thanh. Biết:- Doang nghiệp phụ cấp khu vực 0,2- Công việc chị Thanh đang làm phụ cấp độc hại 0,4- Tiền lương tối thiểu do quy định chung hiện hành của nhà nước- Chế độ làm việc 25 ngày công chế độ thángĐGspht =( LCBCV + PC ) / Msản lượng = (2,82 + 0,2 + 0,4) .730000/ ( 25 .25) = 3994,56 (đồng) TLspht = ĐGspht . Qht = 3994,56 . 600 = 2396736 (đồng)TLtgian = [( HSL + PC) .MLmin / Ngàycố định ] . Ngày làm việc thực tế = [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . 4 = 483552 (đồng)Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật không nghỉ bùTLlàm thêm đêm = ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) . Tỷ lệ % đc hưởng . Tg làm thêm = [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . (1+ 30%). 200% . 1 =314309 (đồng)Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật nghỉ bùTLlàm thêm nghỉ bù= ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) .Tỷ lệ%đc hưởng . Tg làm thêm – (MLngày + PCnếu có) . Tgian làm thêm= [(3,54+0,2+0,4). 730000/25].(1+ 30%).200% .1 – [(3,54+0,2+0,4).730000/25] .1= 193421 (đồng)TLngừng việc = ( MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % đc hưởngTLngừng việc = [(3,54 + 0,2). 730000/25]. 1 . 100% = 109208 (đồng)Tổng TL = 2396736 + 483552 +314309 + 193421 +109208 = 3497226 (đồng)BÀI 13: Hãy tính thu nhập trong tháng cho công nhân bậc 5/6 hệ số lương bậc 5/6 là 3,42 làm công việc đúng bậc thợ với Mtg = 24 phút/ sp; hệ số hình thành mức bình quân trong tháng là 1,2. Doanh nghiệp phụ cấp khu vực 0,2. Chế độ làm việc 48 h/ tuần. Mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành của Nhà nước. Làm đêm được hưởng phụ cấp đêm 40%. Công việc hưởng lương thời gian phụ cấp độc hại hệ số 0,1. Tổng hợp ngày công theo bảng chấm công của công nhân trên như sau: – Công sản phẩm: 18 ngày công trong đó 4 công làm vào ca đêm – Hưởng lương thời gian: 3,5 công – Nghỉ phép: 1 công – Ngừng việc do mất việc: 1/2 công thỏa thuận hưởng 75%Bài làmMtgian = 24 phút/ sp  Msản lượng = 20 sp/ caĐGspht = (LCBCV + PC)/ Msản lượng = [(3,42 +0,2 + 0,1). 730000] /(20 .26) = 5222,3077 (đồng)14 ngày làm công bình thường Qht = Hệ số năng suất (Hn). Mslg. Ncố định = 1,2 .20. 14 = 336 (sản phẩm)TLsp = ĐGsp .Qht = 5222,3077 . 336 = 1754695 (đồng)4 ngày làm đêm Qđêm = Hn. Mslg. Ncố định = 1,2. 20. 4 = 96 (sp)TLsp làm đêm = ĐGđêm . Qđêm = ĐGspht .(1 + Tỷ lệ phần trăm đc hưởng). Qđêm = 5222,3077. (1 + 40%). 96 = 701878 (đồng)Tổng TL sp = 1754695 + 701878 = 2456573 (đồng)Lương thời gianTLtgian =[(HSL + PCnếu có). MLMin / Ncố định] . Ngày làm việc thực tế = [(3,42 + 0,2 + 0,1). 730000/ 26]. 3,5 = 365562 (đồng)TLnghỉ phép= (MLngày + PCnếu có) . Số ngày nghỉ = [(3,42 + 0,2). 730000/ 26]. 1 = 101638 (đồng)TLnghỉ việc = MLngày (PCnếu có) . Tgian ngừng việc. Tỷ lệ phần trăm đc hưởng = [(3,42 + 0,2). 730000/ 26]. 0,5 . 75% = 38114 (đồng)1 ngày làm thêm chủ nhật không nghỉ bùTLlàm thêm ko nghỉ bù = MLngày (PCnếu có) . Thời gian. Tỷ lệ phần trăm đc hưởng = [(3,42 + 0,2 + 0,1). 730000/ 26]. 1. 200% = 208892 (đồng)1 ngày làm thêm chủ nhật nghỉ bùTLlàm thêm nghỉ bù = MLngày (PCnếu có) . Thời gian. Tỷ lệ phần trăm đc hưởng = [(3,42 + 0,2 + 0,1). 730000/ 26]. 1. 100% = 104446 (đồng)Tổng TL = 2456573 + 365562 + 101638 + 38114 + 208892 + 104446 = 3275225 (đồng)BÀI 14: Chị Thảo là công nhân khí bậc 4/7 hệ số lương là 2,65 làm công việc đúng bậc thợ với MSL = 18 sản phẩm/ca. Trong tháng chị Thảo đã hoàn thành một khối lượng số lượng sản phẩm gồm 380 sản phẩm tốt và 20 sản phẩm xấu. Tỷ lệ sản phẩm xấu cho phép 3%, sản phẩm xấu quá tỷ lệ cho phép được trả 75% đơn giá. Ngoài ra trong tháng chị Thảo còn làm công việc khác hưởng lương thời gian 6 ngày ( trong đó 1 ngày làm thêm vào đêm chủ nhật; 3 ngày làm vào ca đêm, hưởng phụ cấp đêm là 34%); 1 ngày ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động và một ngày nghỉ phép năm.Hãy tính thu nhập tháng cho chị Thảo biết rằng:- Doanh nghiệp phụ cấp lưu động hệ số 0,2- Mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành- Áp dụng chế độ làm việc 44h/ tuầnBài làmLàm việc 44h / tuần  24 ngày / thángSố sản phẩm xấu cho phép là: (380 + 20) . 3% = 12 (sp)Số sản phẩm xấu quá tỷ lệ cho phép là: 20 – 12 = 8 (sp)ĐGspht = (LCBCV + PCnếu có) / Mslg = [( 2,65 + 0,2 ). 730000] / (18. 24) = 4815,9722 (đồng)TLsp tốt = ĐGspht . (Qtốt + Qxấu cho phép)= 4815,9722. (380 + 12) =1887861(đồng)TLsp xấu= ĐGspht . Qxấu quá tỷ cho phép . Tỷ lệ % đc hưởng = 4815,9722. 8. 75% = 28896 (đồng)TL thời gian2 ngày bình thường: TLtgian = (MLngày + PCnếu có) . Tgian làm việc thực tế = {[(2,65 + 0,2). 730000] / 24}. 2 = 173375 (đồng)1 ngày làm thêm đêm chủ nhật:TLlàm thêm đem cn= (MLngày + PCnếu có). (1 + Tỷ lệ phần trăm đc hưởng). Tỷ lệ phầm trăm đc hưởng . Tg làm thêm đêm = {[(2,65 + 0,2). 730000] / 24}. ( 1+ 34%). 200% . 1 = 232323 (đồng)3 ngày làm đêm: TLlàm đêm = (MLngày + PCnếu có). (1 + Tỷ lệ phần trăm đc hưởng) . Tg làm thêm đêm = {[(2,65 + 0,2). 730000] / 24}. ( 1+ 34%). 3 = 348484 (đồng)TLngừng việc = (MLngày + PCnếu có). Tỷ lệ phần trăm dc hưởng. Tg ngừng việc = [( 2,65 . 730000)/ 24] . 100% .1 = 80604 (đồng)TLnghỉ phép = (MLngày + PCnếu có). Tg nghỉ phép =[( 2,65 . 730000)/ 24] .1 = 80604 (đồng)Tổng lương = 1887861 + 28896 + 173375+ 232323+ 348484+ 80604+80604 = 2832147 (đồng) . phẩm: 18 ngày công trong đó có 4 công làm vào ca đêm – Hưởng lương thời gian: 3,5 công – Nghỉ phép: 1 công – Ngừng việc do mất việc: 1/2 công thỏa thuận. đêm 40%. Công việc hưởng lương thời gian có phụ cấp độc hại hệ số 0,1. Tổng hợp ngày công theo bảng chấm công của công nhân trên như sau: – Công sản

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải, Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải, Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button