Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Bài tập thực hành access – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2015, 13:32

Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 1 Lịch thực hành thực hiện theo các tuần sau Tuần 1 Bảng: bài 1, 2, 3 Tuần 2 Bảng: bài 4; Query: A Tuần 3 Query: B, C, Tuần 4 Query: F, G Tuần 5 Query: H, I, K Tuần 6 Query: J, Report A: 1, 3, 4, 5, 6 Tuần 7 Report: B: 1, 2, 4, 5 Tuần 8 Form: A: 1, 2 B: 1,2: các nút sử dụng Wiward đúng chức năng, chưa quan tâm đến yêu cầu cụ thể Tuần 9 Form + macro: B: 1, 2: dùng macro quan tâm các các chức năng C: 1 Tuần 10 Ôn tập Sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập thực hành. Ở lớp Giảng viên hướng dẫn mỗi dạng một số câu, còn lại sinh viên về nhà phải làm đầy đủ. Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 2 TABLE BÀI TẬP 1 : Tạo file CSDL mới có tên QLHocVien trong đó : 1. Tạo table mới có cấu trúc sau: MaLop là khóa chính. Lưu table với tên : Lop 2. Tạo table mới có cấu trúc sau: MaLop và ChinhPhu là khóa chính. Lưu table với tên: PhanDay 3. Tạo table mới có cấu trúc sau: MaHV là khóa chính. Lưu table với tên : DanhSach Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 3 4. Khai baùo quan heä giöõa caùc table nhö sau: 5. Nhaäp döõ lieäu cho caùc table: Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 4 BÀI TẬP 2: Tạo file CSDL mới có tên DULICH trong đó: 1. Tạo table dữ liệu có cấu trúc sau: NoiDen là Khóa chính. Lưu table với tên: BieuGia 2. Tạo table dữ liệu có cấu trúc sau: STT là khóa chính. Lưu table với tên: DangKy Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 5 2. Khai baùo quan heä: 2. Nhaäp döõ lieäu cho table: BÀI TẬP 3: Tạo Cơ sở dữ liệu QLBanHang gồm các bảng sau : HangHoa (MaHang, TenHang, DVT,Dongia) PhieuNhap (MaPN, NgayNhap, TenNCC) ChiTietPN(MaPN,MaHang,Soluong) Câu 1: Tạo các bảng theo cấu trúc mô tả ở trên với các field gạch dưới là khóa. Câu 2: Thiết đặt thuộc tính của các field trong bảng theo những yêu cầu sau: HangHoa – MaHang: dài 4 ký tự, trong đó ký tự đầu là 2 ký tự chữ, tự động hiển thị “MH”, 2 ký tự còn lại là 2 ký số bất kỳ. – TenHang: dài 30 ký tự, viết hoa ký tự đầu tiên các ký tự còn lại viết thường. – DVT: là 1 listbox hiển thị sẵn các giá trị “Thùng”,”Cái”,”Lon”,”Hộp”,”Chai” – Dongia: là 1 số lớn hơn không. Nếu nhập sai hiển thị thông báo “Đơn giá phải >0!” PhieuNhap Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 6 – MaPN: dài 4 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu là chữ tự động hiển thị “PN”, 2 ký tự sau là 2 ký số bất kỳ. – NgayNhap: dạng ngày/tháng/năm (2số). Có thể để trống nhưng nếu nhập phải lớn hơn ngày hiện tại. – TenNCC: dài 40 ký tự, nếu có nhập hiển thị màu xanh, nếu để trống hiển thị chữ “mua ngồi” màu đỏ. ChiTietPN: – MaPN: combobox, lấy dữ liệu từ bảng PhieuNhap. – MaHang: combobox, lấy dữ liệu từ bảng HangHoa, hiển thị 2 cột MaHang và TenHang. – SoLuong: là một số thích hợp lớn hơn 0 Câu 3: Tạo quan hệ giữa các bảng trên, có cài đặt ràng buộc tồn vẹn dữ liệu. Câu 4 : Nhập dữ liệu vào các bảng theo mẫu sau: BÀI TẬP 4: Tạo mới file CSDL với tên: QLSVIEN.MDB 1. Tạo các table với cấu trúc như sau: PhieuNhap (có thể thay đổi ngày để phù hợp với ràng buộc) MaPN Ngaynhap TenNCC PN01 11/04/14 CoopMart 727 PN02 12/04/14 CitiMart PN03 12/04/14 Mua ngoai PN04 13/04/14 Shop Sao Mai PN05 15/04/14 CoopMart 727 ChiTietPN MaPN MaHang Soluong PN01 MH01 10 PN01 MH04 20 PN02 MH01 25 PN02 MH02 20 PN03 MH02 30 PN04 MH03 15 PN05 MH01 20 HangHoa MaHang TenHang DVT Dongia MH01 Trà bí đao Lon 5,000 MH02 Trà cây đa Lon 4,800 MH03 Chocolate Hộp 25,000 MH04 Bánh ngọt kinh đơ Thùng 60,000 MH05 Cà phê sữa hòa tan Gói 40,000 MH06 Kẹo trái cây Hộp 30,000 MH07 Sữa ơng thọ Hộp 7,000 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 7 3. Danh mục Sinh Viên (SinhVien) Đònh thêm các thuộc tính trong tab Lookup cho các fields trong table SinhVien như sau : � Thuộc tính PhaiNu:  Display Control : Text Box � Thuộc tính MaKhoa:  Display Control : Combo Box  Row Source Type : Table/Query  Row Source : DM_Khoa  Bound Column : 1  Column Count : 2  Column Heads : No  Column Widths : 0; 3cm  Limit to List : Yes 4. Kết quả (KetQua) Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 8 Tương tự, đònh thêm các thuộc tính trong tab Lookup cho các fields trong table KetQua như sau : � Thuộc tính MaSV:  Display Control : Combo Box  Row Source Type : Table/Query  Row Source : SinhVien  Bound Column : 1  Column Count : 1  Column Heads : No  Column Widths : 2cm  Limit to List : Yes � Thuộc tính MaMH:  Display Control : Combo Box  Row Source Type : Table/Query  Row Source : DM_MonHoc  Bound Column : 1  Column Count : 1  Column Heads : No  Column Widths : 2cm  Limit to List : Yes 2. Tạo quan hệ cho các table như sau: 3. Nhập liệu DM _ Môn học DM_Khoa MaMH TenMH SoTiet MaKhoa TenKhoa 01 Cơ sở dữ liệu 45 AV Anh Văn 02 Trí tuệ nhân tạo 45 TH Tin Học 03 Truyền tin 30 TR Triết 04 Đồ họa 60 VL Vật Lý 05 Văn phạm 75 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 9 SinhVien (ngay sinh theo dạng dd/mm/yyyy) MaSV HoSV TenSV Phai NgaySinh NoiSinh MaKhoa HocBong A01 Nguyễn Thò Hải Nữ 23/02/1987 Hà Nội Tin Học 130000 A02 Trần Văn Chính Nam 24/12/1990 Bình Đònh Vật Lý 150000 A03 Lê Thu Bạch Yến Nữ 21/02/1987 TP HCM Tin Học 170000 A04 Trần Anh Tuấn Nam 20/12/1985 Hà Nội Anh Văn 80000 B01 Trần Thanh Mai Nữ 12/08/1992 Hải Phòng Triết 0 B02 Trần Thò Thu Thủy Nữ 02/01/1986 TP HCM Anh Văn 0 Ket Qua MaSV MaMH Diem A01 01 3 A01 02 6 A01 03 5 A02 01 4.5 A02 03 10 A02 05 9 A03 01 2 A03 03 2.5 A04 05 10 B01 01 7 B01 03 2.5 B02 02 6 B02 04 10 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 10 QUERY A. Select Query 1. Cho biết danh sách các môn học, gồm các thông tin sau: Mã môn học, Tên môn học, Số tiết. 2. Liệt kê danh sách sinh viên, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh, Học bổng. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Mã sinh viên tăng dần. 3. Danh sách các sinh viên gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Tên sinh viên , Phái, Ngày sinh. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Nữ trước, Nam sau. 4. Hiển thị điểm theo từng sinh viên gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Mã môn học, Điểm. Danh sách sẽ được sắp xếp giảm dần theo điểm. 5. Hiển thị danh sách gồm các thông tin: Mã khoa, Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh, Phái, Học bổng nhưng có sắp xếp theo Mã khoa tăng dần, nếu Mã khoa trung nhau thì sắp theo Mã sinh viên giảm dần. 6. Hiển thị danh sách sinh viên gồm các thông tin: Mã khoa, Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh, Phái, Học bổng nhưng có sắp xếp theo tăng dần theo thứ tự của Mã khoa, Tên sinh viên, Họ sinh viên. 7. Hiển thị các thông tin theo thứ tự: Makhoa, Mã sinh vien, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh, Tên khoa, nhưng có sắp xếp theo Tên sinh viên giảm dần, nếu Tên sinh viên trung nhau thì sắp theo Mã khoa tăng dần. 8. Hiển thị học bổng của sinh viên gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh, Mã khoa, Học bổng. Sắp xếp theo Mã khoa tăng, nếu Mã khoa trùng nhau thì sắp theo Học bổng giảm. 9. Cho biết Mả sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh của những sinh viên sinh trước ngày 30/6/1987. 10. Danh sách những sinh viên có học bổng từ 100000 đến 150000, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Ngày sinh, Phái, Mã khoa. 11. Cho biết những môn học có số tiết nằm trong khoảng từ 40 đến 60, gồm các thông tin: Mã môn học, Tên môn học, Số tiết. 12. Liệt kê nhưng sinh viên nam của khoa” Anh văn”, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Phái. 13. Danh sách sinh viên có nơi sinh ở “Hà Nội” và sinh sau ngày 01/6/1987, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Nơi sinh, Ngày sinh. 14. Hiển thị danh sách sinh viên gồm các thông tin: MaSV, HotenSV, Hocbong, Makhoa, HocBongPT. Biết rằng HocBongPT là 10% của HocBong. Biết rằng HotenSV=HoSV+TenSV. 15. Cho biết tên sinh viên, Tên khoa, Học bổng của những sinh viên có học bổng nằm trong khoảng từ 100.000 đến 150.000. 16. Cho biết Tên khoa, Mã sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh, Phái, Học bổng của những sinh viên thuộc khoa” tin hoc” có họ bổng>0. Sắp xếp theo tên SV nếu trùng thì sắp theo Học Bổng tăng. 17. Cho biết Tên, Điểm của những sinh viên có điểm kiểm tra môn học “Cơ sở dữ liêu” dưới 5. Sắp xếp theo Tên khoa, nếu Tên khoa trùng thì sắp theo Điểm tăng. 18. Cho biết Tên khoa, Tên sinh viên, Điểm của nhữg sinh viên thuộc Khoa “Anh Văn” hoặc “Tin hoc” và có điểm môn “Cơ Sở Dữ Liệu” dưới 5. Sắp xếp theo Tên khoa, nếu Tên khoa trùng thì sắp theo Điểm tăng. […]… 16 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 REPORT A Báo cáo đơn 1 Danh sách các khoa 2 Danh sách mơn học 2 3 Danh sách sinh viên 4 Danh sách sinh viên nữ khoa Tin học 5 Điểm thi của sinh viên khoa Anh văn 17 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 B Báo cáo có phân nhóùm 1 Danh sách sinh viên theo khoa 2 Điểm thi của từng sinh viên Tiếp tục cho các sinh viên khác 18 Bài tập thực hành. .. từng sinh viên theo khoa Tiếp tục cho các sinh viên của khoa khác 19 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 5 Kết quả thi theo từng mơn của mỗi khoa 20 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 FORM A Màn hình đơn, main-sub 1 Danh mục khoa, Danh mục mơn học, sinh viên, kết qủa 2 Kết quả thi của sinh viên 21 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 B Thiết kế cáùc chức năng trêân… năng còn lại  Ghi, Khơng: thực hiện ghi hoặc khơng ghi mẩu tin Khi thực hiện thành cơng sẽ mờ đi 2 nút này và sáng các nút chức năng còn lại  Huỷ: huỷ mẩu tin hiện hành trên form, trước khi huỷ có hỏi lại người dùng  Tìm: cho phép tìm theo cột Mã SV bằng form tìm của Access  Thốt: đóng form, trước khi thốt có hỏi lại người dùng 2 Kết quả thi của sinh viên 22 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh… Điểm và trung bình điểm mơn 14 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 3 Thống kê điểm, số mơn đậu, số mơn rớt của sinh viên I Make-Table Query 1 Từ Table SinhVien hãy sao chép thành 2 bảng table SinhVien_TH và SinhVien_AV trong đó chứa các sinh viên của khoa Tin học và Anh văn có sắp xếp theo thứ tự MaSV tăng dần 2 Từ table Sinh, KetQua, DM_MonHoc sao chép thành table BangDiem_SV gồm các thơng.. .Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 19 Liêt kê bảng điểm của sinh viên “ Vật Lý”, gồm các thơng tin: Tên khoa, Họ tên sinh viên, Tên mơn học, Số tiết, Điểm 20 Cho biết MaSV, HoSV, TenSV, Ngaysinh… • Tên khoa: Hố học 4 Thêm một sinh viên mới gồm các thơng tin sau: • Mã sinh viên: C02 • Họ sinh viên: Nguyễn Trần • Tên sinh viên: Qn • Phái: Nam • Ngày sinh: lấy ngày hiện tại của hệ thống 15 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 • Nơi sinh: Huế • Mã khoa: VL • Học bổng: 950,000 5 Thêm vào bảng kết quả gồm các thơng tin sau: • Mã sinh viên: lấy tất cả những sinh viên của khoa Tin học •… học: lấy tất cả những mơn học có trong bảng mơn học • Điểm: 8 K Update query Cập nhật số tiết của mơn Văn phạm thành 45 tiết Cập nhật tên của sinh viên Trần Thanh Mai thành Trần Thanh Kỳ Cập nhật phái của sinh viên Trần Thanh Kỳ thành phái Nam Cập nhật ngày sinh của sinh viên Trần thị thu Thuỷ thành 05/07/1980 Tăng học bổng cho tất cả những sinh viên của khoa Anh văn thêm 100,000 Cộng thêm 5 điểm mơn Trí… 6 Cho biết Họ, Tên, Tuổi của những sinh viên nào sinh vào q 3 7 Cho biết danh sách các sinh viên của khoa “Anh Văn”, gồm các thơng tin sau: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Mã khoa 11 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 8 Liệt kê danh sách sinh viên của khoa “Tin học”, gồm các thơng tin sau: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Ngày… sinh và tên những sinh viên có nơi sinh trùng nhau Cho biết những mức học bổng có từ 2 sinh viên được hưởng trở lên Cho biết Mã số và Tên của những mơn học có từ 2 sinh viên dự kiểm tra trở lên 12 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 5 Cho biết những Năm sinh có từ 2 sinh viên trùng nhau trở lên E Find UnMatched Query 1 Cho biết mơn học nào chưa có sinh viên thi, gồm thơng tin về: Mã mơn, Tên… có: Mã khoa, Tên khoa, Tổng số sinh viên nam 20 Cho biết trung bình điểm thi của từng mơn, chỉ lấy mơn nào có trung bình điểm thi lớn hơn 6, thơng tin gồm có: Mã mơn, Tên mơn, Trung bình điểm 13 Bài tập thực hành tin học ứng dụng kinh doanh 2 21 Cho biết tổng số sinh viên ở mỗi khoa, gồm các thơng tin: Tên khoa, Tổng số sinh viên, số lượng sinh viên nam, số lượng sinh viên nữ 22 Cho biết tổng học bổng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập thực hành access – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập thực hành access, Bài tập thực hành access, Bài tập thực hành access

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập thực hành access . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button