Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Bài tập pin điện hóa doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2014, 04:21

Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn PIN ĐIỆN HÓA Câu 1. Cho phản ứng : 2Ag + +Zn → Zn 2+ +2Ag. Thế điện cực chuẩn của Ag + /Ag và Zn 2+ /Zn lần lượt bằng 0,8V và – 0,76V. Suất điện động của pin điện hoá trên là A. 0,04 V B. 1,56V C. -0,04V D. 1,36V Câu 2. Cho các trị số thế điện cực chuẩn: E 0 (Ag + / Ag) = + 0,80 V; E 0 (Al 3+ /Al) = -1,66V; E 0 (Mg 2+ /Mg) = – 2,37V; E 0 (Zn 2+ /Zn) = – 0,76V; E 0 (Cu 2+ /Cu) = + 0,34V. Giá trị 1,56V là suất điện động của pin điện hoá A. Mg và Al B. Zn và Cu C. Mg và Ag D. Zn và Ag Câu 3. Cho E 0 (Al 3+ /Al) = -1,66V; E 0 (Sn 2+ /Sn) = -0,14V. Chiều của phản ứng hoá học giữa hai cặp oxi hoá-khử Al 3+ /Al với Sn 2+ /Sn và suất điện động chuẩn của pin điện hoá tương ứng là A. 2Al 3+ + 3Sn → 2Al + 3Sn 2+ ; E 0 pđh = 1,8V B. 2Al 3+ + 3Sn → 2Al + 3Sn 2+ ; E 0 pđh = 1,52V C. 2Al + 3Sn 2+ → 2Al 3+ + 3Sn ; E 0 pđh = 1,8V D. 2Al + 3Sn 2+ → 2Al 3+ + 3Sn ; E 0 pđh = 1,52V Câu 4. Cho E 0 (Cd 2+ /Cd) = -0,40V; E 0 (Ag + /Ag) = +0,80V. Chiều của phản ứng hoá học giữa hai cặp oxi hoá-khử Cd 2+ /Cd với Ag + /Ag và suất điện động chuẩn của pin điện hoá tương ứng là A. Cd 2+ + 2Ag → Cd + 2Ag + ; E 0 pđh = 0,4V B. Cd + 2Ag + → Cd 2+ + 2Ag ; E 0 pđh = 1,2V C. Cd 2+ + 2Ag → Cd + 2Ag + ; E 0 pđh = 1,2V D. Cd + 2Ag + → Cd 2+ + 2Ag ; E 0 pđh = 0,4V Câu 5. Khi pin Zn−Cu phóng điện, tại cực dương xảy ra quá trình : A. Oxi hóa Cu thành Cu 2+ . B. Oxi hóa Zn thành Zn 2+ . C. Khử Cu 2+ thành Cu. D. Khử Zn 2+ thành Zn. Câu 6. Trong pin điện hóa Zn−Cu, quá trình oxi hóa trong pin là : A. Zn 2+ + 2e → Zn. B. Zn → Zn 2+ + 2e. C. Cu 2+ + 2e → Cu. D. Cu → Cu 2+ + 2e. Câu 7. Sau một thời gian pin điện hóa Zn−Cu hoạt động. Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. Khối lượng cực kẽm giảm, khối lượng cực đồng tăng. B. Nồng độ Cu 2+ tăng, nồng độ Zn 2+ giảm. C. Nồng độ Zn 2+ tăng, nồng độ Cu 2+ giảm. D. Suất điện động của pin giảm dần. Câu 8. Cho 2 o Cu /Cu E + = + 0,34V, 3 2 o Fe /Fe E + + = + 0,77V, 2 o Zn /Zn E + = − 0,76V, 2 o Ni /Ni E + = −0,26V. Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng ? A. Zn + Cu 2+ → Zn 2+ + Cu. B. Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu. C. Ni + Fe 3+ → Ni 2+ + Fe. D. Cu + Fe 3+ → Cu 2+ + Fe 2+ . Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt – 1 – Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn Câu 9. Cho 2 o Cu /Cu E + = + 0,34V và 2 o Ni /Ni E + = −0,26V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Ni−Cu là : A. 0,08V. B. 0,60V. C. 0,34V. D. 0,26V. Câu 10. Biết suất điện động chuẩn của pin Zn−Cu là 1,10V và 2 o Zn /Zn E + = − 0,76V. Thế điện cực chuẩn của cặp Cu 2+ /Cu là : A. +1,86V. B. +0,34V. C. −0,34V. D. + 0,76V. Câu 11. Biết suất điện động chuẩn của các pin điện hóa : o Cu-Ag E = 0,46V, o Zn-Cu E = 1,10V, o Pb Cu E − = 0,47V. Dãy các ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái qua phải là : A. Zn 2+ , Pb 2+ , Cu 2+ , Ag + . B. Pb 2+ , Zn 2+ , Cu 2+ , Ag + . C. Zn 2+ , Cu 2+ , Pb 2+ , Ag + . D. Pb 2+ , Zn 2+ , Ag + , Cu 2+ . Câu 12: Cho suất điện động chuẩn E o của các pin điện hoá: E o (Cu-X) = 0,46V ; E o (Y-Cu) = 1,1V ; E o (Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dóy cỏc kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y. C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z. Câu 13: Cho biết phản ứng oxi hoỏ – khử xảy ra trong pin điện hoỏ Fe-Cu: Fe + 2 Cu + → 2 Fe + + Cu ; 2 o Fe Fe E + = – 0,44V, 2 o Cu Cu E + = + 0,34V. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe-Cu là A. 1,66V. B. 0,10V. C. 0,78V. D. 0,92V. Câu 14: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn – Cu là 1,1V ; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn o Ag Ag E + = +0,8V. Thế điện cực chuẩn 2 o Zn Zn E + và 2 o Cu Cu E + có giá trị lần lượt là A. –0,76V và +0,34V. B. –1,46V và –0,34V. C. +1,56V và +0,64V. D. –1,56V và +0,64V. Câu 15: Cho các thế điện cực chuẩn: 3 o Al Al E + = 1,66 − V ; 2 o Zn Zn E + = 0,76 − V ; 2 o Pb Pb E + = 0,13 − V ; 2 o Cu Cu E + = +0,34V. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất ? A. Pin Zn-Cu. B. Pin Zn-Pb. C. Pin Al-Zn. D. Pin Pb-Cu. Câu 16 : Một vật bằng sắt tráng thiếc (đó xước sâu tới lớp sắt) tiếp xúc với môi trường chất điện li thì : A. Cả Fe và Sn điều bị ăn mòn. B. Cả Fe và Sn khụng bị ăn mòn. C. Fe bị ăn mòn, Sn khụng bị ăn mòn. D. Fe bị ăn mòn, Sn khụng bị ăn mòn. Câu 17: Vỏ tàu đi biển (phần chìm dưới nước) thép thường bị gỉ. Cơ chế của quá trình ăn mòn ở điện cực âm và điện cực dương lần lượt là A. Fe → 2 Fe + + 2e và 2H 2 O + O 2 + 4e → 4 OH − . Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt – 2 – Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn B. Fe → 3 Fe + + 3e và 2 H + + 2e → H 2 ↑ . C. Fe → 2 Fe + + 2e, 2 Fe + → 3 Fe + + 1e và 2H 2 O + O 2 + 4e → 4 OH − . D. Fe → 2 Fe + + 2e, 2 Fe + → 3 Fe + + 1e và 2 H + + 2e → H 2 ↑ . Câu 18: Cú ba thanh kim loại là: sắt nguyên chất (X), kẽm nguyờn chất (Y), sắt lẫn kẽm (Z). Trong không khí ẩm thì A. thanh X dễ bị ăn mòn nhất. B. thanh Y dễ bị ăn mòn nhất. C. thanh Z dễ bị ăn mòn nhất. D. các thanh bị ăn mòn như nhau. Câu 19: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb ; Fe và Zn ; Fe và Sn ; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 20: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I) ; Zn-Fe (II) ; Fe-C (III) ; Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thí các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là A. I, II và IV. B. I, II và III. C. I, III và IV. D. II, III và IV. Câu 21: Một lá sắt đang tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loóng, nếu thờm vài giọt dung dịch CuSO 4 vào thỡ lượng bọt khí H 2 A. bay ra không đổi. B. khụng bay ra nữa. C. bay ra ít hơn. D. bay ra nhiều hơn. Câu 22: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl 2 , c) FeCl 3 , d) HCl cú lẫn CuCl 2 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá học là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 23: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: – (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl 3 ; – (2): Nhỳng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4 ; – (3): Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl 3 ; – (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa học là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt – 3 – . 5. Khi pin Zn−Cu phóng điện, tại cực dương xảy ra quá trình : A. Oxi hóa Cu thành Cu 2+ . B. Oxi hóa Zn thành Zn 2+ . C. Khử Cu 2+ thành Cu. D. Khử Zn 2+ thành Zn. Câu 6. Trong pin điện hóa Zn−Cu,. Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn PIN ĐIỆN HÓA Câu 1. Cho phản ứng : 2Ag + +Zn → Zn 2+ +2Ag. Thế điện cực chuẩn của Ag + /Ag và Zn 2+ /Zn. – 1 – Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn Câu 9. Cho 2 o Cu /Cu E + = + 0,34V và 2 o Ni /Ni E + = −0,26V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Ni−Cu là : A.

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập pin điện hóa doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập pin điện hóa doc, Bài tập pin điện hóa doc, Bài tập pin điện hóa doc

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập pin điện hóa doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button