Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] bài tập phân tích và thẩm định dự án đầu tư – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 20:41

BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bài 1: Xác định nhu cầu tương lai của sản phẩm A trong khoảng thời gian từ năm 6 đến năm 8 bằng phương pháp bình quân số học, biết nhu cầu ở năm 1: 4.200 sản phẩm, năm 5: 4.800 sản phẩm. Bài 2: Theo số liệu thống kê ghi chép lại lượng hàng tiêu thụ trong 6 năm qua như sau: Năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Nhu cầu thực tế (sản phẩm) 1.850 2.080 2.300 2.540 2.770 2.950 Hãy dự báo số lượng hàng bán ra trong 3 năm tới bằng: a. Dùng tốc độ tăng trưởng bình quân để dự báo b. Dùng phương pháp hồi qui để dự báo Bài 3: Hãy xác định nhu cầu tương lai của sản phẩm M trong giai đoạn năm 7−9 trên cơ sở nhu cầu thực tế từ năm 1−6 được cho ở bảng sau: Năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Nhu cầu thực tế (sản phẩm) 3.100 3.000 2.900 3.200 3.350 3.700 a. Dùng tốc độ tăng trưởng bình quân để dự báo b. Dùng phương pháp hồi qui để dự báo c. Dùng phương pháp parabol để dự báo Bài 4: Hãy dự báo cho 3 năm tới về lưu lượng xe/ngày đêm của tuyến đường A, biết các số liệu thống kê như sau: Năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Lượng xe 830 920 1.015 1.130 1.250 1.420 a. Dùng tốc độ tăng trưởng bình quân để dự báo b. Dùng phương pháp hồi qui để dự báo c. Dùng phương pháp parabol để dự báo Bài 6: Một dự án tại năm tính toán có: Tổng sản lượng: 50 tấn ; Tổng doanh thu:100.000 USD Tổng định phí: 10.000 USD ; Tổng biến phí: 80.000 USD Khấu hao: 2.000 USD ; Nợ vay phải trả trong năm: 5.000 USD Thuế TNDN: 3.000 USD Hãy xác định các loại điểm hoà vốn và cho biết sau khi hoà vốn trả nợ, dự án lời hay lỗ bao nhiêu tiền? Bài 7. Sau khi phân tích thị trường,Công Ty “Tấn Phát” thấy kiểu đồng hồ “ Con Gà” có thể bán được 10.000 chiếc với giá 42.000đ một chiếc, nhưng nếu giảm giá bán xuống còn 40.000đ một chiếc thì có thể bán lên đến 12.000 chiếc. Để sản xuất kiểu đồng hồ này, cần có các chi phí như sau: Chi phí cố định: 13.000.000đ Chi phí nguyên liệu: 15.000đ/chiếc Chi phí lao động: 10.000đ/chiếc Yêu cầu: −Hãy tính điểm hoà vốn lý thuyết? Bài 8: Tính thời gian hoàn vốn của dự án X, biết số liệu về lãi ròng và giá trị khấu hao hàng năm (ĐVT: triệu đồng) cho như trong bảng sau đây. Lãi suất chiết khấu r =12%/năm. 1 Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao 0 2.000 1 3.000 450 1.300 2 1.500 500 1.300 3 550 1.300 4 700 1.300 5 800 1.300 Bài 9: Có hai dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đều là 180 triệu với thời gian thi công là một năm. Các khoản dự kiến thu từ lợi nhuận và khấu hao được ghi trong bảng sau (ĐVT: trđ) Năm Thu nhập ròng (Lợi nhuận ròng+khấu hao) Dự án I Dự án II 1 40 20 2 50 30 3 50 40 4 40 50 5 30 60 6 20 70 Hãy tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu, có chiết khấu với r = 10%/năm. Bài 10: Có hai dự án đầu tư có cùng số vốn đầu tư là 250 triệu đồng và thời gian thi công của hai dự án này đều là một năm, với hệ số chiết khấu r = 11%/năm và thu nhập của hai dự án cho ở bảng sau: (Đvt: Triệu đồng) Năm Thu nhập ròng (LNR+KH) Dự án I Dự án II 1 100 40 2 120 50 3 150 80 4 100 100 5 80 140 6 40 180 Hãy tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu, có chiết khấu. Bài 11: Hãy xác định thời gian hoàn vốn có chiết khấu và tính NPV với r =12%/năm Năm Vốn đầu tư Thu nhập ròng -1 450 0 300 1 200 100 2 150 3 230 4 250 5 296 6 296 7 296 8 296 9 296 10 511 2 Bài 12: Tính NPV của một dự án, thời hạn đầu tư 10 năm. Vốn đầu tư ngay từ đầu 400.000 USD. Lãi suất chiết khấu 12%/năm. (Đơn vị tính: nghìn USD) Năm 1 2 3 4 5 6-10 Lãi ròng 94,5 94,5 101,5 127,5 127,5 189 Khấu hao 80 80 80 80 80 80 Bài 13: Có số liệu về vốn đầu tư và thu nhập ròng của một dự án được cho như ở bảng sau. Hãy tính IRR của dự án này với r1= 13% và r2= 17%. Cho biết lãi suất ngân hàng là 14%. Chúng ta có nên đầu tư cho dự án này? (đvt: trđ) Năm Vốn đầu tư Thu nhập ròng -2 480 -1 200 0 150 1 245 2 219 3 206 4 206 5 206 6 206 7 206 8 206 9 206 10 306 Bài 14: Công ty COLUSA mua một dây chuyền đóng gói mì ăn liền với giá 273 triệu đồng. Tiền tiết kiệm được nhờ sử dụng máy này trong 3 năm tuần tự là 150 triệu đồng, 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Sau ba năm sử dụng máy, trị giá thu hồi còn lại là 50 triệu đồng. Hãy tính suất thu hồi nội bộ IRR? Cho biết r 1 = 12%; r 2 = 17% Bài 15: Có một dự án đầu tư với thời gian thi công hai năm sau đó mới đi vào hoạt động và năm có doanh thu tính là năm thứ nhất, vốn đầu tư và thu nhập ròng qua các năm như sau: Vốn đầu tư phân bổ 2 năm là: năm 1: 650 trđ và năm 2: 300 trđ Thu nhập ròng 10 năm của dự án như sau. Biết r = 10% Năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4−9 Năm 10 Thu nhập ròng (trđ) 192 183 174 229 679 Hãy tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu, không chiết khấu và NPV của dự án trên? Bài 16: Bệnh viện Bình Dân muốn mua một máy chiếu quang tuyến X giá là 7.000 USD sử dụng trong 4 năm thì giá trị còn lại bằng 0. Nhờ đó mỗi năm thu nhập ròng bệnh viện tăng thêm 95,6 trđ (tỷ giá ngoại tệ lúc bấy giờ là 20.500 VND/USD). Nếu biết lãi suất chiết khấu r =11%/năm. Hãy tính hiện giá thuần của dự án đầu tư này. Bài 18: Xí nghiệp chế biến lập bảng dự toán về tình hình sản xuất kinh doanh mặt hàng đặc sản gà quay trong năm như sau: − Giá bán bình quân/con gà quay 20.000 đồng − Giá đầu vào bình quân/ con gà Giá mua gà tươi 12.000 đồng Chi phí chế biến 4.000 đồng − Tổng định phí/năm Chi phí sản xuất chung 150.000.000 đồng Chi phí quản lý 50.000.000 đồng − Doanh thu dự kiến/năm 2.000.000.000 đồng 3 Xí nghiệp chế biến tiên liệu rằng giá mua gà tươi trong năm tới sẽ tăng 25%. Tuy nhiên xí nghiệp nỗ lực thực hiện giữ nguyên các khoản chi phí khác như năm nay. Yêu cầu: 1. Xác định điểm hoà vốn của xí nghiệp năm nay? và đạt sản lượng và doanh thu bao nhiêu? 2. Hãy tính giá bình quân một con gà quay trong năm tới của xí nghiệp phải là bao nhiêu để bù vào số tăng 25% giá mua gà tươi mà vẫn duy trì được tỷ lệ hoàn vốn như năm nay. 3. Doanh thu của xí nghiệp năm tới phải là bao nhiêu để xí nghiệp đạt mức lời như năm nay nếu giá bán bình quân một con gà quay vẫn giữ nguyên 20.000 đồng và giá mua gà tươi tăng lên 25%. Bài 19: Công ty giày đang tính toán tìm một giải pháp giao cho các đại ý bán các loại giày cho công ty. Với các dữ liệu như sau:  Giá bán 30,0 USD/đôi  Tổng biến phí 21,0 USD/đôi − Chi phí sản xuất trực tiếp 19,5 USD/đôi − Hoa hồng bán hàng 1,5 USD/đôi  Chi phí cố định hàng năm 360.000 USD − Tiền thuê nhà 60.000 USD − Lương nhân viên 200.000 USD − Chi phí quảng cáo 80.000USD − Chi phí cố định khác 20.000 USD Yêu cầu: 1. Xác định sản lượng hoà vốn. 2. Tính xem Công ty lời hay lỗ, nếu sản lượng bán trong năm đạt 45.000 đôi 3. Nếu phải thưởng cho nhân viên bán hàng thêm 0,3 USD cho mỗi đôi giày được bán thì doanh số và sản lượng ở điểm hoà vốn là bao nhiêu? 4. Nếu hoa hồng bán hàng được tính theo nguyên tắc ưu đãi bằng một kinh phí cố định là 81.000 USD, vậy điểm hoà vốn là bao nhiêu? Bài 20: Xí nghiệp chế biến thực phẩm dự định đầu tư một dây chuyền tách vỏ hạt điều với giá 365 triệu đồng (thời gian đầu tư mất 1 năm). Nếu có thiết bị này thì hàng năm xí nghiệp sẽ tiết kiệm được 150 triệu đồng, thay vì phải trả công lao động cho công nhân. Chi phí bảo dưỡng thiết bị hàng năm là 10 triệu đồng. Sau ba năm sử dụng máy (cuối năm 3), trị giá thu hồi còn lại là 50 triệu đồng. Hãy xác định IRR, thời gian hoàn vốn có chiết khấu? Cho biết lãi suất chiết khấu r 1 = 10% và r 2 = 15% Bài 21: Công ty A dự định đầu tư một nhà máy sản xuất có công suất 2.000.000 sản phẩm/năm. Dự án được thực hiện trong 1 năm (năm 0), với tổng chi phí đầu tư là 1.200 triệu đồng, trong đó 100% vốn của công ty bỏ ra. Thời gian hoạt động của dự án là 3 năm, kể từ năm 1. Tài sản được khấu hao đều hàng năm trong thời gian hoạt động. − Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường rất lớn nên Công ty dự kiến mức khai thác công suất nhà máy và giá bán như sau: Năm 1 Năm 2 Năm 3 Mức khai thác/công suất thiết kế 80% 90% 100% Giá bán có VAT (đồng/sản phẩm) 2.150 2.200 2.250 − Trong quá trình sản xuất, sản phẩm bị hư hỏng chiếm 5% lượng sản xuất ra; lượng tồn kho bình quân chiếm 10% lượng thành phẩm hàng năm, riêng năm cuối của dự án không có tồn kho. − Chi phí biến đổi/sản phẩm gồm (chi phí có VAT và chi phí không có VAT ): Năm 1 Năm 2 Năm 3 −Chi phí có VAT 1.050 1.100 1.150 −Chi phí không có VAT 400 450 500 − Chi phí bán hàng và chi phí quản lý hành chính chiếm 15% doanh thu đã trừ VAT. (Thuế VAT đầu vào, đầu ra đều bằng 10%) Yêu cầu, Hãy lập bảng tính: Xác định kết quả kinh doanh (Lợi nhuận trước thuế). 4 Bài 22. Máy móc của nhà máy chế tạo công cụ đã cũ kỹ. Nhà máy dự tính đầu tư một nhà máy mới vì nếu không thì khả năng cạnh tranh của nhà máy sẽ kém. Với nhà máy mới thì chi phí gia công giảm đi mà doanh số lại tăng lên như sau: Nhà máy cũ Năm Doanh số (tỉ đồng) Chi phí sản xuất (% Doanh số) 1 100 70% 2 80 75% 3 60 80% 4 40 90% 5 30 80% Nhà máy mới Năm Doanh số (tỉ đồng) Chi phí sản xuất (% Doanh số) 1 100 50% 2 90 65% 3 80 70% 4 70 70% 5 70 70% Nếu chi phí dùng để xây dựng nhà máy mới là 20 tỉ đồng, sau 5 năm giá trị còn lại là 10 tỉ. Nhà máy cũ hiện không có giá trị còn lại. Với suất chiết khấu là 20% thì có nên xây dựng nhà máy mới không, giả sử khấu hao theo đường thẳng và thuế suất thuế thu nhập là 25%. Bài 23. Chính quyền một địa phương dự trù mở một con đường tắt dể thay thế cho con đường cũ vòng xa 10 km và có nhiều khúc quanh nguy hiểm.Con đường mới này có chiều dài 1 km và phải xây dựng một cầu bê tông dài 100m. Chi phí xây dựng cầu là 4.500 triệu đồng. Chi phí làm đường là 10 triệu đồng /1m dài. Chi phí duy tu bảo dưỡng bằng 2% chi phí xây dựng cầu đường.Thời gian sử dụng là 20 năm. Con đường mới dự kiến sẽ giúp giảm 80% số vụ tai nạn giao thông vẫn thường xảy ra trên con đường cũ, tiết kiệm được chi phí (xăng dầu, khấu hao)cho số xe cộ qua lại là 500 xe mỗi ngày.Biết rằng mức nhien liệu tiêu thụ bình quân là 10 lít/100km, giá nhiên liệu 10.000đ / lít, số tiền khấu hao bình quân là 800 đồng /km/xe. Trên con đường cũ hàng năm xảy ra khoảng 3 vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ, làm hư hỏng 5 phương tiện và bị thương 10 người.Công ty bảo hiểm đã phải chi đền bù 80 triệu đồng cho mỗi phương tiện và thuốc men là 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương. Công trình cầu đường được ngân hàng cháp nhận cho vay tiền với lãi suất 10%/năm. Hãy đánh giá hiệu quả của dự án này? (Biết rằng một năm có 365 ngày) 24. Một dự án đầu tư dự trù nhập một dây chuyền chế biến nông sản để xuất khẩu” – Giá trị của dây chuyền sản xuất là : 2 triệu USD -Chi phí xây dựng và lắp đặt: 4 tỷ đồng – Vốn lưu động: 8 tỷ đồng – Thời gian khai thác dự án: 5 năm Dự trù thu và chi phí hoạt động hàng năm của dự án như sau: Năm Doanh thu (triệu USD) Chi phí hoạt động (tỷ đồng ) 1 0,8 3 2 0,8 3 3 1,0 4 4 1,0 4 5 0,8 3 Giá trị thanh lý TSCĐ vào cuối chu kỳ khai thác dự án là 0,02 ngàn USD. Vốn lưu động coi như phải thu hồi hoàn toàn vào cuối chu kỳ khai thác. Suất chiết khấu của dự án là 10%. Khâú hao theo phương pháp đường thẳng. 5 u cầu: Tính các chỉ tiêu NPV,IRR và thời gain hồn vốn của dự án (biết tỷ giá thị trường là 20500 đồng /USD)? Bài 25: Dự n Sản Xuất Gạch Chòu Nhiệt 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 1.1 Mục tiêu của dự án – Đầu tư xây dựng nhà máy bán tự động sản xuất gạch Manhezi và gạch cao nhôm là loại gạch chòu nhiệt trên 1825 o , nhiều kích cỡ sử dụng để xây lò luyện cán thép, luyện ciment, luyện thủy tinh…. thay thế gạch nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc). – Công suất dự kiến của nhà máy là 2.000 tấn/năm, công suất tối đa là 2500 tấn/năm 1.2 Mức đầu tư và nguồn vốn của dự án :  Đầu tư trang thiết bò : STT TÊN THIẾT BỊ TRỊ GIÁ 1 Máy ép 400 tấn 650,000,000 2 Máy nghiền trục 210,000,000 3 Máy trộn + nghiền keo 38,000,000 4 Lò sấy + máy phun lò 92,000,000 5 Thiết bò điện 40,000,000 6 Máy vi tính 24,000,000 7 Công cụ khuôn + cân 121,000,000 8 Máy ép 1500 tấn mới (Korea) 1,210,000,000 9 Xe nâng 90,000,000 10 Xây dựng Lò nung 25 tấn 950,000,000 11 Chi phí lắp đặt chuyển giao 70,000,000 12 Bình trung thế và hệ thống điện 3 pha 224,000,000 Tổng cộng 3,719,000,000 Vốn đầu tư thiết bò 3,719,000,000 Vốn đầu tư nhà xưởng 2,300,000,000 Tổng vốn đầu tư 6,019,000,000  Nguồn vốn đầu tư toàn bộ là vốn của chủ dự án 1.3 Chi phí sản xuất : Chi phí biến động cho 1 tấn gạch thành phẩm : Chi phí nguyên vật liệu 920,000 Chi phí nhân công trực tiếp 348,000 Chi phí phân xưởng 200,000 Chi phí khác 150,000 Tổng cộng 1,618,000 – Chi phí cố đònh về quản lý trong 1 năm là 350 triệu đồng (phục vụ cho việc sản xuất từø 1600 – 2500 tấn/năm). Chi phí này chưa tính chi phí khấu hao. – Khấu hao thiết bò trong thời gian 5 năm. Khấu hao nhà xưởng trong thời hạn 7 năm. Khấu hao theo đường thẳng 1.4 Doanh thu : 6 – Công suất sản xuất và tiêu thụ dự kiến là 2000 tấn/năm, trong đó năm thứ nhất đạt 80% dự kiến, năm thứ 2 đạt 90% dự kiến, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100% dự kiến. – Giá bán được tính là 2.900.000đ/tấn. – Thuế lợi tức 28% lợi nhuận. 2. YÊU CẦU : – Hãy tính NPV và IRR của dự án. Tỷ suất chiết khấu dùng để tính NPV là 12%. Bảng 1: Tính doanh thu Năm dự án Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1.Tỷ lệ sản lượng tiêu thụ 2.Sản lượng tiêu thụ (tấn) 3.Doanh thu – Bảng 2: Tính khấu hao Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1.Thiết bị −Giá trị đầu năm −Khấu hao −Giá trị cuối năm 2.Nhà xưởng −Giá trị đầu năm −Khấu hao −Giá trị cuối năm 3.Tổng khấu hao 4.Giá trị chưa KH – Bảng 3: Tính chi phí sản xuất Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 −Chi phí cố định −Chi phí biến đổi Tổng chi phí – Bảng 4: Báo cáo kết quả lãi lỗ Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1. Doanh thu 2.Tổng chi phí 3.Lợi nhuận trước thuế 4.Thuế thu nhập (28%) 5.Lợi nhuận sau thuế – Bảng 5: Tính dòng ngân lưu Dòng ngân lưu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 1.Dòng ngân lưu ra − Đầu tư nhà máy − Trả nợ vay 2.Dòng ngân lưu vào −Dòng ngân lưu HĐKD − Vốn Vay −Khấu hao −Thu phần chưa KH 7 3. Dòng ngân lưu thuần 4.Hiện giá ngân lưu r 1 =12% r 2 =18% NPV 1 , NPV 2 IRR Bài tập 26: Có một dự án đầu tư đầu tư trong 2 năm sau đó sẽ đi vào hoạt động, thời gian hoạt động 10 năm và các số liệu như sau: Bảng 1: Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT: 1.000.000 đồng STT CHỈ TIÊU NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4-10 1 Sản lượng (ĐVSP) 700,00 1.100,00 1.500,00 2.000,00 2 Đơn giá (1Tr/ĐVSP) 1,64 1,65 1,62 1,60 3 Gía trị sản phẩm phụ 10,00 13,00 16,00 20,00 4 Các khoản giảm trừ 50,00 70,00 85,00 100,00 5 Tổng giá thành (GVHB) 800,00 1.200,00 1.600,00 1.900,00 6 Chi phí quản lý 150,00 200,00 250,00 320,00 7 Chi phí bán hàng 90,00 120,00 150,00 200,00 8 Chi phí hoạt động tài chính 50,00 70,00 100,00 140,00 9 Trong đó: Định phí gồm chi phí khấu hao. 450,00 680,00 800,00 1.000,00 10 Khấu hao tài sản cố định 50,00 85,00 140,00 120,00 Ghi chú: Đây là dự án mới thành lập nên 2 năm đầu được miễn thuế thu nhập và từ năm thứ 3 trở đi có mức thuế thu nhập là 28% trên lợi nhuận trước thuế. Bảng 2: Một số chỉ tiêu khác ĐVT: 1.000.000đồng STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 1 Gía trị còn lại của TSCĐ 135,00 2 Phân bổ vốn đầu tư Năm 0 600,00 Năm 1 650,00 3 Tỷ suất CK ( r ) 12,00 4 r1 và r2: r 1 (%) 26,00 r 2 (%) 29,00 Yêu cầu: 1. Hãy lập bảng hạch toán lỗ lãi dự án trên. 2. Hãy tính các điểm hòa vốn của dự án. 3. Hãy tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu và có chiết khấu; Tính NPV và BCR. 4. Hãy tính IRR của dự án trên. 8 . BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bài 1: Xác định nhu cầu tư ng lai của sản phẩm A trong khoảng thời gian từ năm 6 đến. NPV,IRR và thời gain hồn vốn của dự án (biết tỷ giá thị trường là 20500 đồng /USD)? Bài 25: Dự n Sản Xuất Gạch Chòu Nhiệt 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 1.1 Mục tiêu của dự án – Đầu tư xây dựng nhà máy bán. hao) Dự án I Dự án II 1 40 20 2 50 30 3 50 40 4 40 50 5 30 60 6 20 70 Hãy tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu, có chiết khấu với r = 10%/năm. Bài 10: Có hai dự án đầu tư có cùng số vốn đầu tư

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] bài tập phân tích và thẩm định dự án đầu tư – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: bài tập phân tích và thẩm định dự án đầu tư, bài tập phân tích và thẩm định dự án đầu tư, bài tập phân tích và thẩm định dự án đầu tư

Hy vọng thông qua bài viết bài tập phân tích và thẩm định dự án đầu tư . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button