Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] Bai tap nhom dich chuan muc kiem toan – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 23:29

bài tập dịch chuẩn mực kiểm toán BÀI TẬP NHÓM_LỚP KTCB – C111 Nhóm : 7 sv/nhóm _ 75 sv: 11 nhóm Trình bày: + Bản Word: Từ 10-15 trang (60%): Trình bày theo yêu cầu của một tiểu luận (Ý nghĩa, các phần, kết luận và tài liệu tham khảo,…). + Thuyết trình Slide và phản biện (40%) Nộp bài giảng viên bản word theo email và 1 bản in, có ghi tên nhóm: Trước ngày 30/10/2013 (nộp sau tính điểm 0 cho nhóm Sinh viên thực hiện). Định dạng File: Nhóm_ lớp_.ISA_ .doc PHÂN CÔNG BÀI TẬP NHÓM – MÔN LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN No ISAs title Group VSA No related Đề bài Notes 200 Overall objectives of the independent auditor and the conductof an audit in accordance with International Standards on Auditing 1 200 Hãy trình bày tiêu chuẩn Kiểm toán viên và những yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn hiện nay (theo tổ chức nghề nghiệp quốc tế, quy định của các quốc gia khác và Việt Nam). Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 200. So sánh giữa ISA 200 và VSA 200 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. Update ISAs đến thời điểm 30.9.20 12 210 Agreeing the terms of audit engagement 210 N/A 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements 2 220 Với các công ty kiểm toán độc lập (quốc tế và Việt Nam), kiểm soát chất lượng được thực hiện như thế nào và ảnh hưởng tới uy tín công ty hay xếp hạng công ty trên thị trường kiểm toán? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 220. So sánh giữa ISA 220 và VSA 220 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 230 Audit documentation 2 230 Với các công ty kiểm toán độc lập (quốc tế và Việt Nam), quản lý hồ sơ kiểm toán có ý nghĩa như thế nào, được thực hiện như thế nào và vấn đề lưu trữ, bảo mật hồ sơ kiểm toán? Liên hệ Chuẩn mực kiểm 1 toán quốc tế số 230. So sánh giữa ISA 230 và VSA 230 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 240 The auditor’s responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements 240 Tại sao các nhà quản trị công ty gian lận trong cung cấp thông tin về báo cáo tài chính? Mục đích của việc công bố thông tin gian lận? Cách thức nào để can thiệp tới các vấn đề gian lận thông tin trên? (Liên hệ những sự kiện tại Công ty Enron, Worldcom,…). Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 240. So sánh giữa ISA 240 và VSA 240 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 250 Consideration of laws and regulations in an audit of financial statements 250 Hãy trình bày những vấn đề về xem xét tính tuân thủ luật pháp trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế? Trách nhiệm của kiểm toán viên với những vấn đề vi phạm tính tuân thủ luật pháp trong kiểm toán BCTC. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 250. So sánh giữa ISA 250 và VSA 250 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 260 Communication with those charged with governance 260 Hãy trình bày những vấn đề quan trọng phải trao đổi với người có trách nhiệm trong kiểm toán BCTC của kiểm toán viên? Trách nhiệm của kiểm toán viên với những vấn đề quan trọng đó. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 260. So sánh giữa ISA 260 và VSA 260 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 265 Communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management 3 400 Hãy trình bày những hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Mô tả các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB và ý nghĩa của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công bố thông tin tài chính tại đơn vị? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 265. So sánh giữa ISA 265 và VSA 400 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều 2 chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 265 Communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management 3 400 Đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, các nhân tố của kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính kế toán của công ty không? Những nhóm người nào chịu tác động của thông tin tài chính kế toán của công ty niêm yết? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 265. So sánh giữa ISA 265 và VSA 400 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 300 Planning an audit of financial statements 4 300 Tại sao kiểm toán viên cần phải lập kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán? Các nội dung cụ thể lập kế hoạch kiểm toán BCTC là gì? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 300. So sánh giữa ISA 300 và VSA 300 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 315 Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment 4 310 Tại sao kiểm toán viên cần phải hiểu biết tình hình kinh doanh của đơn vị được kiểm toán? Để hiểu biết tình hình kinh doanh của đơn vị được kiểm toán các kiểm toán viên độc lập phải thực hiện như thế nào? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315. So sánh giữa ISA 315 và VSA 310 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 320 Materiality in planning and performing an audit 5 320 Hãy trình bày về tính trọng yếu trong kiểm toán? Xác định mức trọng yếu trong kiểm toán BCTC được thực hiện như thế nào ? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 320. So sánh giữa ISA 320 và VSA 320 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 330 The auditor’s responses to assessed risks 5 330 Hãy trình bày về Rủi ro kiểm toán và phân tích một số những vụ kiện kiểm toán trong nước và quốc tế. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330. So sánh giữa ISA 330 và VSA 330 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 402 Audit considerations relating to an entity using a service organization 402 N/A 3 450 Evaluation of misstatements identified during the audit 580 N/A 500 Audit evidence 6 500 Hãy trình bày về Bằng chứng kiểm toán và những vấn đề sai phạm tại các đơn vị được kiểm toán: Cách thức phát hiện, ghi chép và xử lý. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 500. So sánh giữa ISA 500 và VSA 500 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 501 Audit evidence—Specific considerations for selected items 6 501 Bằng chứng kiểm toán bổ sung cho các trường hợp đặc biệt được thực hiện như thế nào trong các công ty kiểm toán độc lập? Có những dạng bằng chứng nào? Khoản mục nào trên BCTC cần được thu thập bằng chứng trên? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 501. So sánh giữa ISA 501 và VSA 501 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 505 External confirmations 505 Thủ tục xác nhận thông tin từ bên thứ 3 được thực hiện như thế nào trong các công ty kiểm toán độc lập? Có những dạng xác nhận nào? Thời gian gửi xác nhận và các khoản mục nào trên BCTC cần được thu thập bằng chứng từ thông tin xác nhận của bên thứ 3? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 505. So sánh giữa ISA 505 và VSA 505 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 510 Initial audit engagements—Opening balances 510 Hãy trình bày nội dung thực hiện kiểm toán năm đầu tiên tại khách hàng kiểm toán? Trách nhiệm của kiểm toán viên với số dư đầu kỳ của kỳ đầu tiên tiến hành kiểm toán. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 510. So sánh giữa ISA 510 và VSA 510 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 4 520 Analytical procedures 7 520 Thủ tục phân tích có ý nghĩa như thế nào trong kiểm toán? Nội dung thực hiện thủ tục phân tích này? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 520. So sánh giữa ISA 520 và VSA 520 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 530 Audit sampling 7 530 Tại sao phải chọn mẫu khi thực hiện kiểm toán? Các phương pháp chọn mẫu khi thực hiện kiểm toán? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 530. So sánh giữa ISA 530 và VSA 530 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 540 Auditing accounting estimates, including fair value accounting estimates, and related disclosures 540, 545 Hãy trình bày về trách nhiệm của kiểm toán viên với các ước tính kế toán, giá trị thuần hợp lý và các trình bày liên quan? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 540. So sánh giữa ISA 540 và VSA 540, 545 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam 550 Related parties 550 Hãy trình bày về trách nhiệm của kiểm toán viên về kiểm toán việc công bố thông tin các bên liên quan? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 550. So sánh giữa ISA 550 và VSA 550 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam 560 Subsequent events 560 Hãy trình bày về trách nhiệm của kiểm toán viên về những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ, lập BCTC?. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 560. So sánh giữa ISA 560 và VSA 560 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam 570 Going concern 9 570 Hãy trình bày về trách nhiệm của nhà quản trị công ty (khách hàng kiểm toán) đối với việc công bố thông tin hoạt động liên tục của đơn vị? Nội dung thực hiện của kiểm toán viên về hoạt động liên tục. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 570. So sánh giữa ISA 570 và VSA 570 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với 5 CMKT Việt Nam. 580 Written representations 9 580 Hãy trình bày về trách nhiệm của nhà quản trị công ty (khách hàng kiểm toán) cung cấp những giải trình chi tiết về những sai phạm trong thông tin BCTC tại đơn vị. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 580, 450. So sánh giữa ISA 580, 450 và VSA 580 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 600 Special considerations—Audits of group financial statements (including the work of component auditors) N/A N/A 610 Using the work of internal auditors 10 610 Theo kinh nghiệm các nước phát triển, kiểm toán nội bộ là bộ phận quan trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Em hãy chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa kiểm toán nội bộ với hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị công ty? Sử dụng thông tin từ kiểm toán nội bộ có ý nghĩa gì trong thu thập bằng chứng kiểm toán? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 610. So sánh giữa ISA 610 và VSA 610 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 620 Using the work of an auditor’s expert 10 620 Sử dụng tư liệu của chuyên gia có ý nghĩa gì trong thu thập bằng chứng kiểm toán? Có những dạng tư liệu nào? Các khoản mục nào trên BCTC cần được thu thập bằng chứng trên? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 620. So sánh giữa ISA 620 và VSA 620 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 700 Forming an opinion and reporting on financial statements 8 700 Hãy trình bày về Báo cáo kiểm toán và cách đọc, hiểu báo cáo kiểm toán hiện nay, những chú ý đối với những nhà đầu tư. Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 700, 705. So sánh giữa ISA 700, 705 và VSA 700 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 705 Modifications to the opinion in the independent auditor’s report 8 706 Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor’s report N/A N/A 6 710 Comparative information—Corresponding figures and comparative financial statements 710 Hãy trình bày về thông tin so sánh trong kiểm toán BCTC. Trách nhiệm của kiểm toán viên với thông tin so sánh trên BCTC? Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 710. So sánh giữa ISA 710 và VSA 710 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. 720 The auditor’s responsibilities relating to other information in documents containing audited financial statements 720 N/A 800 Special considerations—Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks 800 N/A 805 Special considerations—Audits of single financial statements and specific elements, accounts or items of a financial statement N/A N/A 810 Engagements to report on summary financial statements 1 930 Hãy trình bày về sự phát triển của các tổ chức Công ty kiểm toán độc lập và các dịch vụ các công ty kiểm toán hiện nay cung cấp (chú ý các công ty kiểm toán Big 4). Liên hệ Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 710. So sánh giữa ISA 710 và VSA 710 từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với CMKT Việt Nam. Chú ý: 1. Trình bày Slide 2. Doawnload IAS nhóm dịch (Website http://www.aasc.org.ph)/ chon Doawnload/ ISAs. 3. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA được lấy từ Website: www.vacpa.org.vn) 4. Bài tiểu luận viết có bố cục rõ ràng, đảm bảo các nội dung: Ý nghĩa, các phần, kết luận và tài liệu tham khảo. Cụ thể: – Mục tiêu của nội dung trình bày (tìm hiểu về vấn đề gì? Tại sao?) – Nội dung lý thuyết chung và vấn đề thực tiễn. – CMKT quốc tế và Việt Nam: Tóm tắt nội dung, so sánh. – Kết luận về sự vận dụng giữa CMKT và thực tiễn phát sinh. – Tài liệu tham khảo. 7 8

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bai tap nhom dich chuan muc kiem toan – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bai tap nhom dich chuan muc kiem toan , Bai tap nhom dich chuan muc kiem toan

Hy vọng thông qua bài viết Bai tap nhom dich chuan muc kiem toan . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button