Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Bài tập môn nguyên lý kế toán – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 09:31

Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ)1.Nguyên liệu, vật liệu10.00012. Tiền mặt30.0002.Hàng hóa100.00013.Phải thu khác5.0003.Vay ngắn hạn70.00014.Phải trả cho người bán30.0004.Công cụ, dụng cụ5.00015.Tiền gửi ngân hàng 20.0005.Quỹ đầu tư phát triển10.00016.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 10.0006.Nguồn vố đầu tư XDCB30.00017.Vay dài hạn30.0007.Tạm ứng 4.00018.Thành phẩm90.0008.Phải thu khách hàng16.00019.Phải trả công nhân viên5.0009.Tài sản cố định hữu hình300.00020.Chi phí SXKD dở dang 50.00010.Lợi nhuận chưa phân phối15.00021.Thuế và các khoản phải nộp NN10.00011.Nguồn vốn kinh doanh470.00022.Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 10.00023.Xây dựng cơ sở dở dang20.000Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số?Bài 2: Ngày 30/04/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)1.Nguyên vật liệu114.00011Quỹ dự phòng tài chính17.0002.Quỹ đầu tư phát triển70.00012Chi phí SXKD dở dang 30.0003.Tiền gửi ngân hàng 60.00013Tài sản cố định hữu hình 414.0004.Công cụ, dụng cụ20.00014Nguồn vốn xây dựng cơ bản47.0005.Vay ngắn hạn 35.00015Thuế và các khỏa phải nộp NN 29.0006.Tiền mặt 10.00016Nguồn vốn kinh doanh319.0007.Phải trả người bán65.00017Tạm ứng5.0008.Thuế GTGT được khấu trừ 5.00018Phải trả công nhân viên18.0009.Thành phẩm35.00019Lợi nhuận chưa phân phối15.00010.Phải thu khách hàng 30.00020Vay dài hạn 108.000Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?Bài 3:Ngày 31/05/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: BÀI TẬP MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN  Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4) Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ) 1. Nguyên liệu, vật liệu 10.000 12. Tiền mặt 30.000 2. Hàng hóa 100.000 13. Phải thu khác 5.000 3. Vay ngắn hạn 70.000 14. Phải trả cho người bán 30.000 4. Công cụ, dụng cụ 5.000 15. Tiền gửi ngân hàng 20.000 5. Quỹ đầu tư phát triển 10.000 16. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 10.000 6. Nguồn vố đầu tư XDCB 30.000 17. Vay dài hạn 30.000 7. Tạm ứng 4.000 18. Thành phẩm 90.000 8. Phải thu khách hàng 16.000 19. Phải trả công nhân viên 5.000 9. Tài sản cố định hữu hình 300.000 20. Chi phí SXKD dở dang 50.000 10. Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 21. Thuế và các khoản phải nộp NN 10.000 11. Nguồn vốn kinh doanh 470.000 22. Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 10.000 23. Xây dựng cơ sở dở dang 20.000 Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số? Bài 2: Ngày 30/04/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ) 1. Nguyên vật liệu 114.000 11 Quỹ dự phòng tài chính 17.000 2. Quỹ đầu tư phát triển 70.000 12 Chi phí SXKD dở dang 30.000 3. Tiền gửi ngân hàng 60.000 13 Tài sản cố định hữu hình 414.000 4. Công cụ, dụng cụ 20.000 14 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 47.000 5. Vay ngắn hạn 35.000 15 Thuế và các khỏa phải nộp NN 29.000 6. Tiền mặt 10.000 16 Nguồn vốn kinh doanh 319.000 7. Phải trả người bán 65.000 17 Tạm ứng 5.000 8. Thuế GTGT được khấu trừ 5.000 18 Phải trả công nhân viên 18.000 9. Thành phẩm 35.000 19 Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 10. Phải thu khách hàng 30.000 20 Vay dài hạn 108.000 Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số? Bài 3:Ngày 31/05/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ) 1. Tài sản cố định hữu hình 45.000 10 Phải thu khác 2.000 2. Nguyên vật liệu 6.000 11 Nguồn vốn kinh doanh 50.000 3. Hàng hóa 30.000 12 Quỹ đầu tư phát triển 15.000 4. Công cụ, dụng cụ 1.000 13 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 6.000 5. Tiền mặt 2.000 14 Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.500 6. Tiền gửi ngân hàng 14.000 15 Lợi nhuận chưa phân phối 10.000 7. Tạm ứng 2.000 16 Hao mòn tài san cố định 12.000 8. Phải thu khách hàng 3.000 17 Vay ngắn hạn 9.000 9. Thành phẩm 7.000 18 Phải trả người bán 4.500 Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số? * Lập bảng cân đối kế toán (4,5,6,7) Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán căn cứ vào số liệu của bài tập 1,2,3 Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản được liệt như sau: (đvt: đồng) 1. Tài sản cố định hữ hình 60.000.000 8. Phải trả cho người bán 5.000.000 2. Hao mòn tài sản cố định 20.000.000 9. Phải thu của khách hàng 7.000.000 3. Nguyên liệu, vật liệu 2.000.000 10. Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000 4. Thành Phẩm 6.000.000 11. Vay ngắn hạn 3.000.000 5. Công cụ,dụng cụ 2.000.000 12. Phải trả, phải nộp khác 1.000.000 6. Tiền mặt. 3.000.000 13. Lợi nhuận chưa phân phối X? 7. Tiền gửi ngân hàng 10.000.000 Yêu cầu: 1. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn, dùng tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán để xác định X (lãi hay lỗ)? 2. Lập bảng cân đối kế toán? Bài 6: giả sử tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp đến ngày 30/11/200X như sau (đvt: đồng) 1. Tiền mặt 20.000.000 7. Vay ngắn hạn 30.000.000 2. Tiền gửi ngân hàng 30.000.000 8. Phải trả người bán 35.000.000 3. Thuế GTGT được khấu trừ 5.000.000 9. Thuế và các khoản phải nộp NN 10.000.000 4. Công cụ, dụng cụ 50.000.000 10. Quỹ đầu tư phát triển 20.000.000 5. Thành phẩm 10.000.000 11. Nguồn vốn kinh doanh 140.000.000 6. Tài sản cố định hữ hình 70.000.000 12. Nguyên vật liệu 50.000.000 Trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng 10.000.000đ 2. vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ 3. Cấp trên cấp cho doanh nghiệp một số tài sản cố định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ 4. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 25.000.000đ Yêu cầu: 1. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 30/11/200X? 2. Hãy lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X? Bài 7: Tiền gửi ngân hàng tồn đầu tháng 20.000.000đ Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000đ 2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 3.000.000đ 3. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 1.500.000đ 4. Dùng tiền mặt để gửi ngân hàng 4.000.000đ 5. Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 2.000.000đ Yêu cầu: Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “tiền gửi ngân hàng” Bài 8: Tiền mặt tồn kho đầu tháng 10.000.000đ Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: Dùng tiền mặt 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 15.000.000đ Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ Chi tiền mặt trả nợ cho ngườu bán 7.000.000đ Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 4.000.000đ Yêu cầu: Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “tiền mặt” Bài 9: Số dư đầu kỳ của tài khoản phải trả người bán là 20.000.000đ Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 10.000.000đ 2. Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 5.000.000đ 3. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 7.000.000đ 4. mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ Yêu cầu: Phản ánh tình hình trên vào tài khoản “phải trả người bán” * Phương pháp ghi sổ kép (10,11,12) Bài 10: Hãy định khoản tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của bài 7,8,9 Bài 11: Hãy định khoản tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (đvt: 1.000đ) 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000 2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000 3. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000 4. Chi tiền mặt vay trả nợ ngắn hạn 15.000 5. Nhập kho hàng hóa chưa thanh toán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT được khấu trừ 10.000 6. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000 7. Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, trả bằng tiền mặt 100.000 còn 120.000 chưa thanh toán. 8. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000 9. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000 10.Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000 Bài 12: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau: (ĐVT: đồng) Tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp vào ngày 30/11/200X Vay ngắn hạn 6.000.000 Tiền mặt 2.000.000 Tiền gửi ngân hàng 10.000.000 Phải thu của khách hàng 4.000.000 Tài sản cố định HH 38.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 48.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 4.000.000 Thành phẩm 6.000.000 Nguyên Vật liệu 5.000.000 Phải trả CNV 1.000.000 Phải trả cho người bán 4.000.000 Quỹ đấu tư phát triển 2.000.000 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/200X 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000 2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gởi ngân hàng 3.000.000 3. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 1.500.000 4. Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 4.000.000 5. Dùng lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000.000 6. Dùng lợi nhuận đểbổ sung quỹ đầu tư phát tiển 1.000.000 7. Vay ngắn hạn về nhập quỹ tiền mặt 1.000.000 8. Được cấp thêm một tài sản cố định HH trị giá 8.000.000 9. Nhập kho nguyên vật liệu chưa trả tiền cho người bán 3.000.000 10.Chi tiền mặt để trả nợ cho người bán 1.500.000 11.Chi tiền mặt để thanh toán cho công nhân 1.000.000 12.Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắn hạn 3.000.000 Yêu cầu: 1. Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 30/11/200X 2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/200X 3. Phản ánh vào tất cả các tài khoản có liên quan 4. Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/200X Lập bảng cân đối phát sinh (Bài 11,12) Bài 13: Hãy lập bảng cân dối phát sinh dựa vào số liệu của bài 11,12 Bài 14: Tại một doanh nghiệp vào ngày 30/4/200X có bảng cân đối kế tóan sau: (ĐVT: 1.000đ) TÀI SẢN Số Tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. TSLĐ & ĐẦU TƯ NN 900.000 A. NỢ PHẢI TRẢ 400.000 1. Tiền mặt 20.000 1. Vay ngắn hạn 200.000 2. Tiền gửi ngân hàng 280.000 2. Phải trả cho người bán 150.000 3. Phải thu khách hàng 100.000 3. Phải trả và phải nộp khác 50.000 4. Nguyên liệu, vật liệu 500.000 B. NGUỒN VỐN CSH 5.600.000 B. TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DH 5.100.000 1. Nguồn vốn kinh doanh 5.500.000 1. TSCĐ hữu hình 5.100.000 2. Quỹ đầu tư phát triển 70.000 3. Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000 TỔNG TÀI SẢN 6.000.000 TỔNG NGUỒN VỐN 6.000.000 Trong tháng 5/200X phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 80.000 2. Nhập kho 100.000 nguyên vật liệu trả bằng tiền gởi ngân hàng 3. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 80.000 4. Rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000 5. Chi tiền mặt để trả khỏan phải trả khác 40.000 6. Nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp một tài sản cố định hữu hình có giá trị 500.000 7. Chuyển quỹ đầu tư phát triển kinh doanh để bổ sung vốn kinh doanh 50.000 Yêu cầu: Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 5/200X Phản ánh vào tất cả các tài khỏan có liên quan Lập bảng cân dối tài khỏan Lập bảng cân đối kế tóan tháng 5/200X Bài 15: Tại một doanh nghiệp vào ngày 31/01/200x có tài liệu sau: (ĐVT: đồng) Tiền Mặt 1.000.000 Hao mòn TSCĐ HH (500.000) Tiền gửi ngân hàng 2.000.000 Tài sản cố định hữu hình 30.000.000 Phải thu khách hàng 4.500.000 Vay ngắn hạn 8.000.000 Tạm ứng 1.000.000 Phải trả người bán 2.000.000 Phải thu khác 500.000 Quỹ đầu tư phát triển 2.500.000 Hàng hóa 7.500.000 Nguồn vốn kinh doanh 30.000.000 Công cụ dụng cụ 400.000 Lãi chưa phân phối 3.900.000 Trong tháng 2 phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000 2. Được Nhà nước cấp cho một số tài sản cố định hữu hình mới, nguyên giá 400.000 3. Nhập kho hàng hóa chưa thanh tóan 220.000 trong đó giá trị hàng hóa là 200.000 thuế GTGT đầu vào 20.000. 4. Vay ngắn hạn ngân hàng 60.000 trả nợ người bán 5. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 30.000 6. Nhập kho vật liệu, trị giá vật liệu 60.000, thuế GTGT đầu vào 6.000. Đã trả bằng tiền mặt 16.000, còn lại 50.000 chưa thanh tóan. 7. Chi tiền mặt 20.000 trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 8. Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10.000 và quỹ dự phòng tài chính 2.000 9. Tạm ứng 500 tiền mặt cho nhân viên đi công tác 10.Mua một số công cụ dụng cụ trị giá 3.000 trả bằng tiền mặt 11.Thu được khỏan thu khác bằng tiền mặt 400 12.Người mua ứng trước (trả trước) 10.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng 13.Chuyển tiền gửi ngân hàng 20.000 trả trước cho người bán để kỳ sau mua hàng 14.Góp vấn liên doanh dài hạn với đơn vị bán bằng tài sản cố định trị giá 100.000 và hàng hóa 60.000 15.Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định trị giá 200.000 Yêu Cầu: 1. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/01/200X 2. Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3. Phản ánh vào các tài khỏan có liên quan 4. Lập bảng đối chiếu số phát sinh 5. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 28/2/200X Bài 16: Có tài liệu về 2 loại vật liệu như sau: Tồn kho đầu tháng 3/200X: Vật liệu chính: 500kg x 3.000đ/kg Vật liệu phụ 200kg x 1.000đ/kg Các nghiệp vụ nhập xuất trong tháng: 1. Ngày 5/3 nhập kho: 1.000 kg VL chính và 300kg VL phụ, giá mua là 2.700đ/kg VL chính, 950đ/kg VL phụ. 2. Ngày 8/3 nhập kho 500kg VL chính, giá mua là 2.750đ/kg. 3. Ngày 12/3 xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm: – Vật liệu chính: 1.400kg – Vật liệu phụ: 350kg Yêu cầu: Xác định giá trị vật liệu xuất dùng theo phương pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quyền. Bài 17: Có tài liệu về vật liệu A như sau: Tồn kho đầu tháng 4/2004; 200kg, đơn giá 4.000đ/kg Trong tháng phát sinh: + Ngày 3/4 nhập kho 600kg, giá mua là 3.800đ/kg + Ngày 5/4 xuất kho 400kg, để sản xuất sản phẩm + Ngày 10/4 nhập kho 700kg, giá mua là 3.920đ/kg + Ngày 15/4 xuất kho là 600kg để sản xuất sản phẩm Yêu cầu: Xác định trị giá xuất kho trong tháng theo phương pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quyền. Bài 18: Tại một doanh nghiệp sản xuất một loạI sản phẩm có các tài liệu như sau: (ĐVT: đồng) Số dư đầu tháng của TK 154:300.000 Tình hình phát sinh trong tháng: 1. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân sản xuất sản phẩm 500.000, nhân viên phân xưởng 200.000 2. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định 3. Vật liệu xuất dùng có giá trị 3.000.000, sử dụng đê sản xuất sản phẩm 2.900.000, phục vụ ở phân xưởng là 100.000 4. Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất là 400.000 5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 500.000 sản phẩm đã được nhập khoa thành phẩm. cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là 133.000 Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm 3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm Bài 19: Doanh ngiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A, B có các tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ) Chi phí san xuất dở dang đầu tháng của sản phẩm A: 400.000, của sản phẩm B: 250.000 Tình hình phát sinh trong tháng: 1. Vật liệu xuất kho có giá trị 5.000.000, sử dụng cho sản xuất sản phẩm A: 3.000.000, sản xuất sản phẩm B: 1.800.000, phục vụ ở phân xưởng 200.000 2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó công nhân sản xuất sản phẩm A 600.000, công nhân sản xuất sản phẩm B 400.000, nhân viên phân xưởng là 200.000 3. Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định 4. Khấu hao tài sản cố định tính cho phân xưởng sản xuất là 500.000 5. Trong tháng doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm A và 400 sản phẩm B đã nhập kho hàng thành phẩm. Biết rằng: + Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng của sản phẩm A là 400, sản phẩm B là 350.000 + Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B theo tỉ lệ với chi phí phân công trực tiếp. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm A, sản phẩm B 3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm Bài 20: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ) Số dư đầu tháng của tài khoản 154 là 300.000 Tình hình phát sinh trong tháng: 1. Vật liệu xuất kho trị giá 4.100.000 sử dụng cho: – Trực tiếp sản xuất sản phẩm 3.500.000 – Phục vụ ở phân xưởng 300.000 – Bộ phận bán hàng 120.000 – Bộ phận quản doanh nghiệp 180.000 2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó: – Công nhân sản xuất sản phẩm 500.000 – Nhân viên phân xưởng 120.000 – Nhân viên bán hàng 200.000 – Nhân viên quản doanh nghiệp 300.000 3. Tính BHXH, BHYT và KPCĐ theo quy định 4. Khấu hao tài sản cố định là 600.000 phân bổ cho: – Phân xưởng sản xuất 300.000 – Bộ phận bán hàng 100.000 – Bộ phận quản doanh nghiệp 200.000 5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm đã nhập kho thành phẩm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là 233.000 6. Xuất kho 800 sản phẩm để bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/sp. Thuế GTGT 10% khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2. Tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh 3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh Bài 21: Có các tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A và B. (ĐVT: đồng) Tài liệu1: Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ cho ở bảng: Đối tượng CP/Loại CP Vật Liệu Tiền lương Khoản trích theo lương Khấu hao TSCĐ SP A 4.000.000 900.000 171.000 SP B 2.500.000 600.000 114.000 Phục vụ và QL phân xưởng 300.000 300.000 57.000 500.000 Bộ phạn bán hàng 80.000 200.000 38.000 200.000 Bộ phận QLDN 120.000 500.000 95.000 300.000 Tài liệu 2: – Sản phẩm sản xuất hoàn thành trong tháng 1.000 sản phẩm A và 400 sản phẩm B đã được nhập kho, cho biết: – Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất. Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng sản phẩm A là 400.000, sản phẩm B là 150.000 Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng sản phẩm A là 200.000, sản phẩm B là 300.000 – Xuất kho 600 sản phẩm A và 300 sản phẩm B để bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/spA và 10.000đ/spB, thuế GTGT 10% và thu toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2. Kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả kinh doanh 3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh Bài 22: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các hoạt động kinh tế diễn ra trong tháng như sau: (ĐVT: đồng) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dầu tháng là: 3.000.000 Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Mua nguyên vật liệu về nhập kho giá chưa thuế 20.000.000, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển trà bằng tiền mặt 2.000.000 2. Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 5.500.000, trong đó thuế GTGT 500.000, tất cả trả bằng tiền gửi ngân hàng. 3. Xuất nguên vật liệu sử dụng là 50.000.000, trong đó: – Trực tiếp sản xuất sản phẩm 30.000.000 – Quản phân xưởng 6.000.000 – Hoạt động bán hàng 7.000.000 – Hoạt động quản doanh nghiệp 7.000.000 4. Xuất công cụ dụng cụ trị giá 4.000.000 cho bộ phận quản phân xưởng, phân bổ làm 4 tháng bắt đầu từ tháng này. 5. Trong tháng tiền lương phải trả cho công nhân viên: – Trực tiếp sản xuất sản phẩm 5.000.000 – Quản phân xưởng 3.000.000 – Hoạt động bán hàng 5.000.000 – Hoạt động quản doanh nghiệp 7.000.000 6. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định 7. Trong tháng khấu hao tài sản cố định cho quản phân xưởng 5.000.000 8. Sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm. Sản phẩm dở dang cuối tháng là 2.520.000 9. Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại bán 10.Nhậ được giấy báo đại đã bán được hàng với giá bán chưa thuế là 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu ra là 10%, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng. 11.Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000, thuế GTGT 10%. Yêu cầu: 1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2. Tính giá thành một sản phẩm 3. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 4. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan. Bài 23: Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (ĐVT: đồng) 1. Mua hàng hoá nhập kho, giá mua 1.100.000, trong đó thuế GTGT đầu vào 100.000, chưa trả tiền cho người bán. 2. Xuất kho hàng hoá gửi bán, giá xuất kho 8.000.000 3. Nhập kho hàng thành phẩm A: 40 chiếc, giá thành thực tế là 500.000đ/chiếc, thuế GTGT 10 % chưa trả tiền người bán. 4. Xuất hàng hoá nghiệp vụ (1) ra bán, giá bán 1.400.000, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền khách hàng. 5. Xuất 30 chiếc sản phẩm A ra bán, giá bán chưa thuế 600.000đ/chiếc, thuế GTGT 10% chưa thu tiền khách hàng. 6. Nhận giấy báo mua hàng của khách hàng về lô hàng gửi đi bán ở nghiệp vụ (2), giá bán 13.200.000, trong đó thuế GTGT 1.200.000, tiền chưa thu 7. Nhận giấy báo ngân hàng thu được nợ khách hàng ở nghiệ vụ (5) sau khi đồng ý trừ chiếc khấu thương mại 2% trên giá bán chưa thuế do trả nợ trước hạn thanh toán. 8. Đồng ý giảm giá bán lô hàng đã bán ở nghiệp vụ (6) vì hàng sai quy cách, số tiền giảm là 1.000.000, số còn lại thu bằng tiền mặt. 9. Chi phí được tập hợp trong tháng như sau: a. Chi tiền mặt 800.000 cho chi phí vân chuyển bán hàng b. Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện thoại, điện, nước cho bộ phận bán hàng 700.000, bộ phận quản doanh nghiệp 1.000.000. Tổng thuế GTGT 170.000 c. Chi tiền gửi ngân hàng trả chochi phí quản cáo bán hàng 2.000.000, phân bổ theo bôn tháng kể từ tháng này. d. Phải trả theo hoá đơn chi phí tiếp khách tại công ty 500.000 e. Khấu hao tài sản cố định cho bộ phận bán hàng 800.000, bộ phận quản doanh nghiệp 1.000.000 f. Phải trả lương cho bộ phận bán hàng 800.000, quản doanh nghiệp 1.000.000 g. Trích BHXH, BHYT theo đúng chế độ quy định Yêu cầu: Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và phản ánh vào sơ đồ tài khoản. Bài 24: Công ty thương mại X có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000đ) 1. Mua hàng hoá nhập kho: giá thanh toán 110.000 chưa thanh toán tiền. Trong đó giá trị hàng hoá 100.000, thuế GTGT đầu vào 10%. 2. Xuất kho công cụ, dụng cụ trị giá 1.000 phân bổ cho chi phí bán hàng kỳ này 500 3. Chi phí dịch vụ (điện, nước,…) là 1.100 đã trả bằng tiền mặt. Trong đó giá trị dịch vụ 1.000, thuế GTGT 10%. Tính cho quản doanh nghiệp. 4. Tính ra tiền lương phải trả 1.000. trong đó bộ phận bán hàng là 300, bộ phận quản doanh nghiệp là 700 5. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định 6. Hao mòn tài sản cố định trong kỳ 400. Phân bổ cho bộ phận bán hàng 100 và bộ phận quản doanh nghiệp là 300 7. Chi phí tiếp khách của lãnh đạo trong kỳ 1.000 trả bằng tiền mặt 8. Xuất kho hàng hoá ra tiêu thụ chưa thu tiền, giá thanh toán người mua phải trả 165.000 trong đó giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp là 15.000. Trị giá vốn hàng hoá tương đương là 110.000 9. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên. 10. Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau khi đã trừ thuế GTGT đầu vào) 11.Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Bài 25: Tài sản của danh nghiệp đầu tháng 1/2005 như sau: (ĐVT: đồng) Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Tiền mặt 2.000.000 2. Phải thu của khách hàng 7.000.000 3. Nguồn vốn kinh doanh 37.800.000 4. Vay ngắn hạn 8.000.000 5. Tài sản cố định hữu hình 30.000.000 6. Tiền gửi ngân hàng 4.800.000 7. Lợi nhuận chưa phân phối 2.000.000 8. Phải trả người bán 4.000.000 9. Nguyên vật liệu 8.000.000 1. Được cấp một tài sản cố định hữu hình nguyên giá 10.000.000đ. (Biên bản bàn giao số 01 ngày 01/1) 2. Rút tiền gởi ngân hàng về nhập ủy tiền mặt 2.000.000đ (Phiếu số 01 ngày 03/1). 3. Dùng tiền mặt mua nguyên vật liệu nhập kho 770.000đ, mua công cụ, dụng cụ lao động 330.000, trong đó tổng thuế GTGT đầu vào 100.000đ (Phiếu chi 01 ngày 05/1, phiếu nhập kho số 01 ngày 05/1) 4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 1.000.000đ (Giấy báo nợ số 10 ngày 10/1) 5. Người mua trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng 6.000.000đ (Giấy báo có số 15 ngày 20/1) 6. Chuyển giao trả lại cấp trên một tài sản cố định hữu hình trị giá 8.000.000đ (Biên bản bàn giao số 02 ngày 21/1) 7. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 2.000.000đ, trả nợ vay ngắn hạn 5.000.000đ. (Giấy báo nợ số 11 ngày 25/1) 8. Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 1.000.000đ và thuế GTGT đầu vào 100.000đ, tất cả chưa thanh tóan. Chi phí vận chuyển trả ngay bằng tiền mặt 50.000đ (phiếu nhập kho số 02 ngày 30/1). Yêu cầu: 1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 2. Phản ánh vào tài khỏan có liên quan. 3. lập bảng cân đối tài khỏan ngày 31/1/2005 4. Lập bảng cân đối kế tóan ngày 31/1/2005 5. Ghi vào sổ nhật ký chung và sổ cái TK 111. Bài 26: bảng cân đối kế tóan của một doanh ngiệp tính đến ngày 30/11/200X như sau: (ĐVT: đồng) TÀI SẢN Số Tiền NGUỒN VỐN Số tiền A. TSLĐ & ĐẦU TƯ NN 35.000.000 A. NỢ PHẢI TRẢ 12.000.000 1. Tiền mặt 3.000.000 1. Vay ngắn hạn 5.000.000 2. Tiền gửi ngân hàng 12.000.000 2. Phải trả cho người bán 5.000.000 3. Phải thu khách hàng 5.000.000 3. Phải trả, phải nộp khác 2.000.000 4. Nguyên liệu, vật liệu 6.000.000 B. NGUỒN VỐN CSH 63.000.000 5. Công cụ, dụng cụ 2.000.000 1. Nguồn vốn kinh doanh 55.000.000 6. Chi phí SXKD dở dang 1.000.000 2. Lợi nhuận chưa phân phối 8.000.000 7. Thành phẩm 6.000.000 B. TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DH 40.000.000 1. TSCĐ hữu hình 50.000.000 2. Hao mòn TSCĐ (10.000.000) TỔNG TÀI SẢN 75.000.000 TỔNG NGUỒN VỐN 75.000.000 Trong tháng 12/200X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Được cấp một tài sản cố định hữu hình nguyên giá 8.000.000đ (biên bản bàn giao số 01 ngày 1/12) 2. Mua nguyên vật liệu nợ người bán 6.600.000, trong đó thuế GTGT 600.000đ (HĐBH số 01 ngày 2/12, phiếu nhập kho số 01 ngày 2/12) 3. Mua công cụ bằng tiền mặt 660.000, trong đó thuế GTGT 60.000đ (HĐBH số 10 ngày 2/12, phiếu nhập kho số 02 ngày 3/12, phiếu chi số 01 ngày 3/12) 4. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 1.000.000đ (Giấy báo nợ số 01 ngày 4/12, phiếu thu số 01 ngày 4/12) 5. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng 2.000.000đ và tiền mặt 400.000đ (Giấy báo có số 01 ngày 5/12, phiếu thu số 02 ngày 5/12) 6. Dùng tiền mặt trả các khỏan phải trả 200.000đ (phiếu chi số 2 ngày 6/12) 7. Dùng lãi bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000.000đ 8. Vay ngắn hạng ngân hàng trả nợ người bán 3.000.000đ (Giấy báo nợ số 2 ngày 8/12) 9. Chuyển giao tài sản cố định hữu hình cho đơn vị khác nguyên giá 8.000.000đ đã hao mòn 500.000đ (biên bản bàn giao số 2 ngày 9/12) 10.Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 2.000.000đ (Giấy báo nợ số 3 ngày 10/12) 11.Xuất thành phẩm ra bán: giá xuất kho 5.000.000đ, giá bán 8.800.000đ trong đó thuế GTGT đầu ra 800.000đ, tiền chưa thu. (Phiếu xuất kho kiêm hợp đồng số 01 ngày 11/12, hợp đồng số 01 ngày 11/12) 12.Tập hợp chi phí trong tháng: a. Chi tiền mặt vận chuyển bán hàng 100.000đ, tiếp khách tại công ty 50.000đ (Phiếu chi số 03 ngày 30/12) b. Tiền thưởng phải trả cho bộ phận bán hàng 500.000đ, quản doanh nghiệp 400.000đ (Bảng lương tháng 12/200X) c. Trích BHXH, KPCĐ theo đúng quy định chế độ d. Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện, nước, điện thoại cho bộ phận bán hàng 220.000đ, quản doanh nghiệp 330.000đ, trong đó thuế GTGT 50.000đ (HĐBH số 02 ngày 29/12, giấy báo nợ 04 ngày 30/12) 13.Khấu trừ thuế GTGT cuối tháng 14.Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh Yêu cầu: . BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4) Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A). định tổng số? * Lập bảng cân đối kế toán (4,5,6,7) Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán căn cứ vào số liệu của bài tập 1,2,3 Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập môn nguyên lý kế toán – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập môn nguyên lý kế toán , Bài tập môn nguyên lý kế toán

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập môn nguyên lý kế toán . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button