[Download] Bài tập môn kinh tế lao động – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:22

Download

Bài tập môn kinh tế lao động Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 1 Cho các dữ kiện sau : V = 50 USD; T = 100 giờ ; 1. Vẽ đường đẳng dụng ứng với điểm Tự có (E) và xác đònh mức lương giới hạn 2. Giả sử thò trường có mức lương 0,30 USD Người lao động có tham gia TTLĐ? 3. Nếu W TT = 1 USD NLĐ có tham gia TTLĐ? Và họ sẽ quyết đònh tham gia bao nhiêu giờ làm việc Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 1 (tt) 4. Giả sử chi phí đi lại nếu tham gia làm việc trên thò trường là 20 USD/ tuần. Mức lương giới hạn W gh ? Trong trường hợp này nếu mức lương thò trường vẫn là 1 USD người lao động có tham gia TTLĐ hay không và số giờ làm việc tối ưu h* ? 5. Hãy tự phân tích với các dữ kiện như câu 4, đồng thời nếu tham gia làm việc người lao động phải mất khoảng thời gian đi lại là 20 giờ trong tuần. Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 2 Cho hàm sản xuất : q = 20 E – E 1. Cho p = 4; w = 20 Xác đònh E, q, P 2. Nếu w = 16 Xác đònh E, q, P 3. Độ co dãn của cầu lao động 2 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Bài tập 3 Cho hàm sản xuất : Q = 100 . K . E Số lao động và vốn ban đầu là: E = 4 K = 49 Hãy chứng minh sản phẩn biên của lao động và sản phẩm biên của vốn đều giảm dần 0,8 0,2 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Bài tập 4 Một công ty cần 2 yếu tố K và E để sản xuất. Công ty đã chi C 0 = 15.000 để mua 2 yếu tố với mức giá tương ứng là r = 600 và w = 300. Hàm sản xuất của công ty : Q = 2K . (E – 2) 1. Xác đònh hàm MP E , MP K và tỷ lệ thay thế kỷ thuật biên. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com 2.Xác đònh cầu về lao động để doanh nghiệp đạt được sản lượng tối đa? Nếu p = 40 lợi nhuận công ty. 3. Nếu mức lương thay đổi w 1 = 250. (Chi phí không thay đổi) E, q, P sẽ thay đổi như thế nào. 4. Nếu doanh nghiệp muốn sản xuất 900 đơn vò sản phẩm tìm phương án SX tối ưu với chi phí tối thiểu trong 2 trường hợp w = 300 và w = 250 Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 5 Hàm sản xuất q = 100.K.E – Giá nhân công 30 ngàn/ ngày – Giá của vốn 120 ngàn/ ngày Doanh nghiệp muốn sản xuất 1.200 SP thì cần phải lựa chọn kết hợp nào giữa lao động và vốn và chi phí tối thiểu là bao nhiêu Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 6 Hàm sản xuất q = K.E Giá nhân công w = 15 ngàn Giá của vốn r = 10 ngàn kết hợp nào giữa lao động và vốn và chi phí tối thiểu để sản xuất một đầu ra nhất đònh. 2 Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 7 Hàm sản xuất q = 4K.(E-5) Giá nhân công w = 200 Giá của vốn r = 500 Tổng chi phí C = 20.000 Giá bán sản phẩm p = 0,24 1.Xác đònh E, q, P 2.Vẽ đồ thò minh họa 2 Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 7 (tt) 3. Nếu mức lương giảm còn 150, giá bán sản phẩm không đổi. Doanh nghiệp muốn đạt mức lợi nhuận P = 60.000 a.Xác đònh E, K, C b.Vẽ đồ thò minh họa 2 […].. .Bài tập 8 Đường cung và cầu về LĐ trong một ngành KT có tính cạnh tranh: ES = 10 + w ED = 40 – 4w 1 Tiền lương, việc làm cân bằng 2 Giả sử nhà nước ấn đònh wTT = 7 + Bao nhiêu người mất việc + Có thêm bao . E, q, P 3. Độ co dãn của cầu lao động 2 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Bài tập 3 Cho hàm sản xuất : Q = 100 . K . E Số lao động và vốn ban đầu là: E = 4. nếu tham gia làm việc người lao động phải mất khoảng thời gian đi lại là 20 giờ trong tuần. Ebook.VCU – www.ebookv cu.com Bài tập 2 Cho hàm sản xuất : q

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập môn kinh tế lao động – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập môn kinh tế lao động, Bài tập môn kinh tế lao động, Bài tập môn kinh tế lao động

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập môn kinh tế lao động . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.