Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Bài tập hướng dẫn chia địa chỉ IP – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2014, 16:59

1. Cho địa chỉ như sau: 172.16.224.2/18 chia địa chỉ này thành 4 mạng con, liệt kê địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host và broadcast của từng mạng con. Giải B1: tìm địa chỉ mạng từ địa chỉ IP. Ta có subnet /18 nên 2 byte đầu không bị ảnh hưởng ta xét byte thứ 3 ta được: 224 = 11100000 địa chỉ mạng lấy thêm 2 bit ở byte thứ 3(18-16=2) Vậy ta có địa chỉ mạng như sau: 172.16.192.0/18 B2: tính số bit cần mượn Ta có 2 n >=4 => n=2 vậy ta mượn 2 bit chia mạng con. Vậy ta có số gia là 2 8-4 = 16. B3: liệt kê các địa chỉ mạng và dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast. Ta có các địa chỉ mạng như sau: + Mạng con thứ nhất: Địa chỉ mạng: 172.16.192.0/20 Dãy địa chỉ host: 172.16.192.1/20->172.16.207.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.207.255 + Mạng con thứ hai: Địa chỉ mạng: 172.16.208.0/20 Dãy địa chỉ host: 172.16.208.1/20->172.16.223.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.223.255 + Mạng con thứ ba: Địa chỉ mạng: 172.16.224.0/20 Dãy địa chỉ host: 172.16.224.1/20->172.16.239.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.239.255 + Mạng con thứ tư: Địa chỉ mạng: 172.16.240.0/20 Dãy địa chỉ host: 172.16.240.1/20->172.16.255.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.255.255 2. Cho điạ chỉ 17.55.32.192/23 chia địa chỉ này thành các mạng con sao cho mỗi mạng con có 63 host. Giải B1: tìm địa chỉ mạng từ địa chỉ IP. Ta có subnet /23 nên 2 byte đầu không bị ảnh hưởng ta xét byte thứ 3 ta được: 32 = 00100000 địa chỉ mạng lấy thêm 7 bit ở byte thứ 3(23-16=7) Vậy ta có địa chỉ mạng như sau: 17.55.32.0/23 B2: tính số bit cần mượn. Ta có 2 m -2 >= 63 =>m=7 bit(hostID) Vậy ta có số bit mượn chia mạng con là: 32-23-7 = 2 bit netID Xét 2 byte cuối(byte 3 và byte 4) mượn 2 bit thì ta sẽ có các địa chỉ sau: 00100000.00000000 = 32.0 00100000.10000000 = 32.128 00100001.00000000 = 33.0 00100001.10000000 = 33.128 B3: liệt kê các địa chỉ mạng và dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast. Ta có các địa chỉ mạng như sau: + Mạng con thứ nhất: Địa chỉ mạng: 17.55.32.0/25 Dãy địa chỉ host: 17.55.32.1/25->17.55.32.126/25 Địa chỉ broadcast: 17.55.32.127/25 + Mạng con thứ hai: Địa chỉ mạng: 17.55.32.128/25 Dãy địa chỉ host: 17.55.32.129/25->17.55.32.254/25 Địa chỉ broadcast: 172.16.32.255/25 + Mạng con thứ ba: Địa chỉ mạng: 17.55.33.0/25 Dãy địa chỉ host: 17.55.33.1/25->17.55.33.126/25 Địa chỉ broadcast: 17.55.33.127/25 + Mạng con thứ tư: Địa chỉ mạng: 17.55.33.128/25 Dãy địa chỉ host: 17.55.33.129/25->17.55.33.254/25 Địa chỉ broadcast: 172.16.33.255/25 3. Cho các địa chỉ như sau: a. 171.16.5.52/22 b. 171.16.2.52/22 c. 171.16.9.12/22 d. 171.16.11.34/22 • Các mạng con trên thuộc lớp nào,nêu rõ cách xác định. • Trong các địa chỉ mạng trên địa chỉ nào cùng thuộc một mạng con, liệt kê địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host và địa chỉ broadcast của địa chỉ mạng trên. Giải Câu này tự làm nhé, cách làm gần giống 2 câu trên. 4. Cho địa chỉ sau: 192.168.100.1/24 chia mạng này thành 9 mạng con. Câu này dễ, tự làm nhé các bạn. . 1. Cho địa chỉ như sau: 172.16.224.2/18 chia địa chỉ này thành 4 mạng con, liệt kê địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host và broadcast của từng mạng con. Giải B1: tìm địa chỉ mạng từ địa chỉ IP. Ta. các địa chỉ mạng và dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast. Ta có các địa chỉ mạng như sau: + Mạng con thứ nhất: Địa chỉ mạng: 172.16.192.0/20 Dãy địa chỉ host: 172.16.192.1/20->172.16.207.254 Địa. nào,nêu rõ cách xác định. • Trong các địa chỉ mạng trên địa chỉ nào cùng thuộc một mạng con, liệt kê địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host và địa chỉ broadcast của địa chỉ mạng trên. Giải Câu này tự làm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập hướng dẫn chia địa chỉ IP – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập hướng dẫn chia địa chỉ IP, Bài tập hướng dẫn chia địa chỉ IP, Bài tập hướng dẫn chia địa chỉ IP

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập hướng dẫn chia địa chỉ IP . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button