Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 22:34

Bài tập định khoản : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. gồm một số bài tập tự luận định khoản, có thể giúp các bạn hệ thống lại kiến thức của mình, có phần đáp án để sử và kham khảo thêm, xim cảm ơn Bài tập định khoản : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bài 1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượn g tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phươn g pháp khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyề n cuối kỳ. Trong kỳ các tài liêu: Hàng tồn đầu kỳ: · Tồn tại kho: 1.000 đơn vị (trị giá 10.000.000đ) · Tồn tại quầy: 500 đơn vị (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị) 1. Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị c hưa trả tiền. Giá mua chưa thuế GTGT 120.000.000đ. 2. Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị. 3. Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đơn vị, đã bán thu tiền mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng trong kỳ: 132.000.000đ. 4. Cuối kỳ kiểm hàng tại quầy, số hàng tồn kho là 1.480 đ ơn vị. Hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường th eo giá bán thuế. 5. Bảng tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doan h nghiệp (đv tính: đồng) Yếu tố chi phí Phục vụ bán hàng Phục vụ quản lý Lương 10.000.000 5.000.000 BHYT, BHXH, KPCĐ 1.900.000 950.000 Vật liệu bao gói hàng 2.520.000 – Khấu hao 5.000.000 1.500.000 Dịch vụ mua ngoài 4.380.000 6.250.000 Chi bằng tiền mặt 3.500.000 7.500.000 Cộng 27.300.000 21.200.000 Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng xác định lợi nhuận trước thuế. Bài giải Giá xuất kho bình quân cuối kỳ: 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000 12.857 = 1.000 + 500 + 9.000 1. Nợ TK 156: 120.000.000 Nợ TK 133: 12.000.000 TK 331: 132.000.000 2. Nợ TK 156 (Q): 89.999.000 = 7.000 x 12.857 TK 156 (K): 89.999.000 3. Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857 TK 156 (Q): 77.142.000 Nợ TK 111: 132.000.000 TK 511: 120.000.000 TK 333: 12.000.000 4. Nợ TK 632: 257.140 = (1500 – 1480) x 12.857 TK 156 (Q): 257.140 Nợ TK 1388: 440.000 = 20 x 22.000 TK 632: 257.140 TK 711: 182.860 5. Nợ TK 641: 10.000.000 Nợ TK 642: 5.000.000 TK 334: 15.000.000 Nợ TK 641: 1.900.000 Nợ TK 642: 950.000 TK 338: 2.850.000 Nợ TK 641: 2.520.000 TK 331: 2.520.000 Nợ TK 641: 5.000.000 Nợ TK 642: 1.500.000 TK 214: 6.500.000 Nợ TK 641: 4.380.000 Nợ TK 642: 6.250.000 TK 331: 10.630.000 Nợ TK 641: 3.500.000 Nợ TK 642: 7.500.000 TK 111: 11.000.000 Kết chuyển: Nợ TK 511: 120.000.000 TK 911: 120.000.000 Nợ TK 911: 125.642.000 TK 632: 77.142.000 TK 641: 27.300.000 TK 642: 21.200.000 Nợ TK 711: 182.860 TK 911: 182.860 Kết chuyển lỗ: Nợ TK 421: 5.459.140 TK 911: 5.459.140 Bài 2: Tại một Công ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. Giả định đầu tháng 12 các tài kho ản số dư hợp lý: 1. Ngày 5/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Công ty X theo hình thức chuyển hàng trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng. 2. Ngày 7/12, công ty xuất hàng bán ngay tại kho, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả ngay bằng tiền mặt. 3. Ngày 8/12, công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại t háng trước cho người mua Z là 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng. 4. Ngày 10/12, công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hà ng đã bán ở tháng trước theo giá bán chưa thuế 260.000.000đ thuế giá trị gia tăng 2 6.000.000đ, giá mua 200.000.000đ lô hàng này người mua đã trả tiền. Hàng trả lại còn gởi bên mua. 5. Ngày 11/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty X đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 5/12, kèm theo biên bản thiếu một số hàng theo giá bán chưa thuế 20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty X đồng ý mua theo số thực tế, tiền chưa thanh toán . 6. Ngày 16/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi đi cho Côn g ty Y theo hình thức chuyển hàng , trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế 900.000.000đ, bên mua chưa nhận được hàng. 7. Ngày 17/12, công ty mua hàng HTX đã bán thẳng c ho Công ty N trị giá mua chưa thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, ti ền mua bán chưa thanh toán. 8. Ngày 19/12, công ty nhận được giấy báo của Công ty Y đã nhận được lô hàng gửi đi ngày 16/12, kèm theo biên bản thừa một số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ, giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Công ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn, tiền chưa thanh toán. Hàng thừa công ty Y giữ hộ cho bên bán. 9. Ngày 22/12, công ty xuất kho bánh ngọt, nước ngọt ph ục vụ cho tổng kết năm của hoạt động công đoàn công ty, giá bán chưa thuế là 200.00 0đ, giá vốn là 160.000đ. 10. Ngày 24/12, xuất kho hàng hóa làm từ thiện giá m ua 4.000.000đ, giá bán chưa thuế 5.000.000đ do quỹ phúc lợi tài trợ. 11. Ngày 25/12, công ty xuất kho hàng để thưởng cho nh ân viên quảng cáo bán hàng, giá bán chưa thuế là 100.000đ, giá vốn là 80.000đ. Yêu cầu: 1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên 2. Tính lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng th uần vào cuối kỳ. […]… TK 71 1: 6.000.000 6.000.000 9 Nợ TK 11 1: TK 51 5: 7.000.000 7.000.000 Kết chuyển tính kết quả kinh doanh: Nợ TK 91 1: 5.000.000 TK 63 5: 1.500.000 TK 81 1: 3.500.000 Nợ TK 71 1: 26.800.000 Nợ TK 51 5: 17.000.000 TK 91 1: 43.800.000 Nợ TK 91 1: 38.800.000 TK 42 1: 38.800.000 Bài 5 Tập hợp doanh thu chi phí thực tế phát sinh tr ong kỳ tại 1 doanh nghiệp gồm: 1 Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ… 110.000 TK 51 2: 100.000 TK 333 1: 10.000 Kết chuyển doanh thu bán hàng thu n vào cuối k : Nợ TK 51 1: 510.000.000 TK 53 1: 260.000.000 TK 52 1: 250.000.000 Nợ TK 51 1: 1.940.000.000 Nợ TK 51 2: 5.300.000 = 5.000.000 + 100.000 + 200.000 TK 91 1: 1.945.300.000 Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối k : Nợ TK 91 1: 1.886.240.000 TK 63 2:1 .886.240.000 Bài 3: Trong tháng 12, công ty M tập hợp chi phí bán… lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ Bài giải 1 Nợ TK 15 7: 500.000.000 TK 15 6: 500.000.000 2 Nợ TK 63 2: TK 15 6: Nợ TK 11 1: 500.000.000 500.000.000 660.000.000 TK 51 1: 600.000.000 TK 333 1: 60.000.000 3 Nợ TK 33 1: 250.000 TK 52 1: 250.000 4 Nợ TK 53 1: 260.000.000 Nợ TK 33 3: 26.000.000 TK 11 1: Nợ TK 138 8: TK 63 2: 286.000.000 200.000.000 200.000.000 5 Nợ TK 63 2: Có. .. tính thu TNDN hợp pháp, hợp lệ Thu suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thu Hã y thực hiện lại các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (theo yêu cầu 1) Bài làm 1 Nợ TK 51 1: 256.000.000 TK 52 1: 500.000 TK 53 2: 1.500.000 TK 53 1: 9.000.000 TK 91 1: 245.000.000 2 Nợ TK 51 5: 18.000.000 = 13.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 TK 91 1: 18.000.000 3 Nợ TK 71 1: TK… 700.000.000 TK 15 7: Nợ TK 138 8: 700.000.000 80.000.000 TK 338 1: 80.000.000 Nợ TK 13 2: 990.000.000 TK 51 1: 900.000.000 TK 33 3: 90.000.000 9 Nợ TK 63 2: 160.000 TK 15 6: 160.000 Nợ TK 64 2: 220.000 TK 51 2: 200.000 TK 333 1: 20.000 10 Nợ TK 63 2: TK 15 6: Nợ TK 431 2: TK 51 2: TK 333 1: 4.000.000 4.000.000 5.500.000 5.000.000 500.000 11 Nợ TK 63 2: TK 15 6: Nợ TK 431 1: 80.000 80.000… trả g óp hàng tháng đã thu của khách hành là 3.000.000đ Yêu cầu: 1 Trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T các TK liên qu an để thực hiện các công việc kế toán vào cuối kỳ tính kết quả kinh doanh (công ty tạm thời chưa tính thu TNDN) 2 Giả sử doanh nghiệp trong kỳ 10.000.000đ chi phí k hông chứng từ hợp pháp bị loại trước khi tính thu TND N Các khoản doanh thu, thu nhập chi phí còn lại đều… 64 2: = 8.000.000 x 19% 1.520.000 Nợ TK 33 4: = 18.000.000 x 6% 1.080.000 TK 33 8: 4.500.000 2 Nợ TK 14 2: TK 15 3: Nợ TK 64 1: TK 14 2: 2.000.000 2.000.000 500.000 500.000 3 Nợ TK 64 1: 200.000 Nợ TK 64 2: 300.000 TK 15 2: 500.000 4 Nợ TK 14 2: 1.200.000 TK 333 8: 1.200.000 Nợ TK 64 2: TK 14 2: 100.000 100.000 5 Nợ TK 64 2: TK 11 1: 3.000.000 3.000.000 6 Nợ TK 64 2: TK 333 9: Nợ TK 333 9: Có. .. 256.000.000đ Chi t khấu th ương mại là 500.000đ, giảm giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng bán bị trả lại 9 000.000đ 2 Doanh thu họat động tài chính: 13.000.000đ 3 Thu nhập khác: 200.000đ 4 Tổng giá vốn hàng bán phát sinh (bao gồm hàng bán bị trả lại ): 158.000.000đ giá vốn hàng bán bị trả lại là 8.000.000đ 5 Chi phí tài chính: 4.000.000đ 6 Chi phí bán hàng: 20.000.000đ 7 Chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ… TK 33 1: 2.200.000 12 Nợ TK 64 1: TK 53 2: 1.000.000 1.000.000 13 Nợ TK 64 2: TK 35 1: 700.000 700.000 Kết chuyển toàn bộ chi phí họat động vào cuối k : Nợ TK 91 1: 44.820.000 TK 64 1: 25.800.000 TK 64 2: 19.020.000 Bài 4: Tại một doanh nghiệp trong tháng tinh hình sa u: 1 Nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.0 00đ Chi phí theo dõi họat động liên doanh 500.000đ bằng tiền mặt 2… 11 2: 2.000.000 3 Nợ TK 11 1: 10.000.000 TK 71 1: 10.000.000 ( TK 00 4: 10.000.000 ) 4 Nợ TK 81 1: 1.200.000 Nợ TK 21 4: 13.800.000 TK 21 1: 15.000.000 Nợ TK 81 1: TK 11 1: 300.000 300.000 Nợ TK 11 1: TK 71 1: 800.000 800.000 5 Nợ TK 11 1: 11.000.000 Nợ TK 63 5: 1.000.000 TK 12 1: 12.000.000 6 Nợ TK 33 1: 10.000.000 TK 71 1: 10.000.000 7 Nợ TK 138 8: TK 51 5: 5.000.000 5.000.000 8 Nợ TK 33 3: . Tính và lập bút toán kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt đ ộng vào cuối kỳ. 3. Căn cứ số liệu của BT 7.2 và BT 7.3 trình bày trên sơ đồ tài khoản chữ T để xác định kết qủa kinh doanh (cho biết công

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Hy vọng thông qua bài viết Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button