Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các
Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các


“Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật – Bài 1: Khái quát về soạn thảo văn bản pháp luật” cung cấp kiến thức cơ bản về các loại văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; những kiến thức về thể thức và kỹ thuật xây dựng một văn bản pháp luật và một số văn bản hành chính khác. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các File Docx, PDF về máy

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các

 1. 2/24/20

  XÂY DỰNG
  VĂN BẢN
  PHÁP LUẬT
  GV: ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các
  Email:cac.hnk@huflit.edu.vn

  1

  Kiến thức
  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại
  văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; những
  Mục kiến thức về thể thức và kỹ thuật xây dựng một văn bản
  tiêu pháp luật và một số văn bản hành chính khác.
  của Kỹ năng
  học • Giúp sinh viên có kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật và
  phần các văn bản hành chính thông dụng khác ở các công ty
  cũng như các cơ quan nhà nước.
  Thái độ
  • Giúp sinh viên có ý thức về xây dựng một văn bản nói chung
  và ý thức trong việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản.

  2

  1

 2. 2/24/20

  Phân loại Thời Tỷ trọng Quy định
  lượng (%)
  Đánh giá Điểm danh và kiểm tra kiến thức (BT
  chuyên cần 20% nhỏ hoặc mini game )

  Kiểm tra 20% TB của 3 bài kiểm tra
  giữa kỳ – SV soạn thảo một văn bản PL theo
  yêu cầu của GV trong quá trình học
  (2B)
  – Kiểm tra trắc nghiệm (1B)
  Kiểm tra cuối 60
  kỳ phút 60% Bài thi kiểm tra tự luận

  3

  Nhiệm vụ của sinh viên

  • Tham gia trên lớp ít nhất 70% (điểm danh)
  • Đọc trước giáo trình và các văn bản pháp luật trong
  phần Tài liệu học tập; Tham gia kiểm tra giữa kỳ và
  các bài kiểm tra khác khi GV yêu cầu.
  • Tham gia thi kết thúc học phần
  • Chủ động tự học theo những vấn đề mà giảng viên
  gợi ý
  • Bảo đảm giờ giấc học tập trên lớp theo quy định

  4

  2

 3. 2/24/20

  Tài liệu học tập
  • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật, ĐH
  Luật Tp.HCM, NXB Hồng Đức, 2018*
  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
  • Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi
  hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  • Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật
  trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành
  • Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ
  thuật
  5
  trình bày văn bản QPPL của UBTVQH, UBTVQH, CTN

  5

  • Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
  • Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định
  110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
  • 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày
  VBQPPL của CP, TTCP, BT, TTCQ ngang bộ, VBPQPL
  liên tịch

  6

  3

 4. 2/24/20

  Nội dung chính môn học

  Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Bài 2. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

  Bài 3. NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Bài 4. HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP
  LUẬT

  Bài 5. SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN CỤ THỂ
  7

  7

  Bài 1.
  KHÁI QUÁT VỀ
  SOẠN THẢO VĂN
  BẢN PHÁP LUẬT

  8

  4

 5. 2/24/20

  Nội dung Bài 1
  • Văn bản pháp luật
  • Khái niệm, đặc điểm, chức năng của văn bản pháp
  luật
  • Hình thức văn bản pháp luật

  • Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật
  • Thẩm quyền ban hành VBQPPL
  • Thẩm quyền ban hành VB ADQPPL
  • Một số văn bản QPPL

  • Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật
  • Khái niệm
  • Tính chất của kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật
  • Ý nghĩa của soạn thảo VBPL

  9

  Khái niệm văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật là hình thức thể hiện
  bằng ngôn ngữ viết các quyết định mang
  tính ý chí nhà nước, do các cơ quan hoặc
  người có thẩm quyền của các cơ quan
  nhà nước ban hành, theo các hình thức,
  thủ tục do pháp luật quy định để điều
  chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với ý
  chí nhà nước

  10
  Bao gồm VBQPPL và VB AD QPPL

  10

  5

 6. 2/24/20

  Đặc điểm của văn bản pháp luật

  * Được xác lập bằng ngôn ngữ viết * Thủ trưởng CQNN
  * Công chức khi thi hành công vụ
  * Người chỉ huy tàu bay, tàu biển
  * Ban hành bởi chủ thể – CQNN
  có thẩm quyền – Cá nhân có thẩm quyền

  – Chủ trương, chính sách
  * ND là ý chí của NN – QT xử sự chung
  – Mệnh lệnh
  * Theo thủ tục do PL quy định Theo Luật ban hành VB QPPL 2015

  * Hình thức do PL quy định Tên loại VB, thể thức & kỹ thuật trình bày

  * Có giá trị điều chỉnh mang tính pháp lý
  – Tuyên truyền, phổ biến
  * Mang tính bắt buộc, bảo đảm bởi NN – Tổ chức hành chính
  11
  – Cưỡng chế

  11

  Chức năng của VBPL

  Thông tin

  Quản lý

  Pháp lý

  Văn hóa – Xã hội

  Phản ánh, thống kê

  12

  6

 7. 2/24/20

  • Văn bản pháp
  luật được phân
  thành mấy loại,
  đó là những loại
  nào?

  13

  HÌNH THỨC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Văn bản QPPL
  • Văn bản áp dụng QPPL

  14

  7

 8. 2/24/20

  Văn bản quy
  phạm pháp luật
  Là VB có chứa QPPL, ban
  hành theo đúng thẩm quyền, Đ2&Đ3
  hình thức, trình tự, thủ tục qđ LBHVBQPPL 2015
  trong Luật

  (1) (2) (3) (4) (5)

  Theo thẩm Chứa đựng quy tắc
  CQNN, người Ban hành theo
  quyền hình xử sự mang tính bắt Được NN bảo
  có thẩm quyền đúng trình tự
  thức do luật buộc chung, AD đảm thực hiện
  ban hành quy định luật định nhiều lần trong cuộc
  sống

  15

  • Phân biệt VB QPPL với các loại văn bản
  khác?
  • à Các dấu hiệu đặc trưng của VBQPPL

  16

  8

 9. 2/24/20

  Các chủ thể sau có thẩm quyền ban hành VBQPPL?

  qHĐND huyện – Chủ tịch HĐND huyện
  qUBND huyện – Chủ tịch UBND huyện
  qTAND huyện – Chánh án TAND huyện
  qVKSND huyện – Viện trưởng VKSND huyện
  qCác phòng – Trưởng phòng

  17

  VD về QPPL

  Điều 31 Luật GTĐB 2008
  1. Người điều khiển xe đạp chỉ được chở
  một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ
  em dưới 7 tuổi thì được chở tối đa hai người.
  3.Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy
  phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy
  cách.

  18

  9

 10. 2/24/20

  Văn bản áp dụng QPPL (còn gọi
  là văn bản cá biệt) là văn bản
  2.Đúng thủ tục do chủ thể có thẩm quyền ban
  theo quy định 3. Đúng hình hành, theo trình tự, hình thức,
  của PL thức thủ tục do pháp luật quy định,
  nhằm áp dụng quy phạm pháp
  luật vào từng trường hợp cụ
  thể, có hiệu lực áp dụng một
  lần

  1.Thẩm quyền
  ban hành do VB AD
  nhiều VB QPPL
  khác nhau quy QPPL Thực hiện một
  định lần trong thực
  tiễn

  19

  Các văn bản dưới đây có phải là VB ADQPPL?
  • Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ
  tịch UBND huyện
  • Nghị quyết về miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu
  HĐND, UBND và các chức vụ khác.
  • Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán của Bộ TTTT
  • Nghị quyết Quyết định danh mục và mức thu phí, lệ
  phí
  • Nghị quyết của HĐND về Tình hình thực hiện nhiệm
  vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu
  năm 2015

  20

  10

 11. 2/24/20

  • So sánh văn bản quy
  phạm pháp luật và
  văn bản áp dụng quy
  phạm pháp luật?

  21

  21

  —Đều do các ………………… có
  thẩm quyền ban hành
  —Đều được ban hành theo
  ……………… nhất định
  Giống —Đều thể hiện dưới những hình
  thức nhất định theo tên gọi như
  điều 3 NĐ 34/2016.
  —Đều được nhà nước đảm bảo thực
  hiện.

  22

  11

 12. 2/24/20

  Ø Chứa đựng các………….
  VB QPPL
  Ø Chủ thể có thẩm quyền ban hành có số lượng
  ………………
  Ø Áp dụng ……… lần trong thực tiễn
  Ø Đối tượng thực hiện văn bản ……………. chỉ đích danh.

  Khác———————————————————————–
  Ø Chỉ chứa đựng các …………………………………..
  Ø Có số lượng …………………………
  VB ADQPPL
  Ø Áp dụng………….. lần trong từng trường hợp cụ thể
  Ø ………………… chỉ đích danh

  23

  Ø Trình tự, thủ tục ban hành thường………………. hơn.
  VB QPPL
  Ø Mang……………. tên gọi khác nhau: luật, pháp lệnh,
  nghị định, thông tư.
  Ø Số và kí hiệu văn bản được ghi kèm theo ……… ban
  hành
  Ø Số: 14………../QĐ-TTg; Số :…………/2015/QĐ-UBND
  Khác——————————————————————–
  Ø Trình tự, thủ tục …………………….
  Ø Thường chỉ mang tên gọi là ……………..

  VB ADQPPL Ø Số và ký hiệu văn bản …………….. ghi năm ban hành
  Số :……/QĐ-UBND; Số: 14/QĐ-TTg

  24

  12

 13. 2/24/20

  Một số khái niệm về các loại văn bản khác

  • Văn bản luật và văn bản dưới luật
  • Văn bản Nhà nước
  • Văn bản pháp quy và văn bản pháp quy phụ
  • Văn bản hành chính

  25

  Công văn

  Khoản 2 Đ4 NĐ110

  Văn bản Không có tên gọi
  hành
  chính
  Có tên gọi
  Sử dụng phổ biến trong các cơ quan
  nhà nước, các tổ chức, ban hành nhằm + Thông cáo, Công điện
  thực thi các VBQPPL hoặc dùng để giải + Thông báo
  quyết các tác nghiệp cụ thể, dùng + Biên bản, báo cáo, tờ
  phản ánh tình hình, trao đổi, giao dịch trình;
  để đề nghị hoặc trả lời các yêu cầu, + Giấy giới thiệu, đề án, kế
  chất vấn hoạch

  26

  13

 14. 2/24/20

  • Thông báo: Công bố cho các các đối tượng
  có liên quan về sự thay đổi, chấm dứt của
  một số hoạt động.
  • Tờ trình: Để đề xuất cấp trên một chủ
  trương, phương án, một giải pháp mới; Được
  sử dụng để ghi nhận lại sự việc, vụ việc thực
  tế đã hoặc đang xảy ra để làm chứng cứ pháp
  lý.
  • Biên bản: Sử dụng trong hoạt động của: Cá
  nhân Doanh nghiệp Giữa cơ quan nhà nước
  với công dân.

  27

  • Báo cáo:
  là những văn bản trình bày nội dung trọng tâm,
  nổi bật hoặc cập nhật cho một đối tượng cụ thể.
  Báo cáo thường được sử dụng để nêu lên các kết
  quả của một hoạt động, công tác, một thử nghiệm,
  điều tra, hoặc báo cáo yêu cầu
  • Công văn:
  Công văn là các văn bản hành chính dùng để giao
  tiếp, trao đổi, hướng dẫn công việc giữa cơ quan
  nhà nước với nhau hoặc giữa cấp trên với cấp dưới,
  cấp dưới với cấp trên

  28

  14

 15. 2/24/20

  Phân biệt VBHC và VB ADQPPL
  👌 • Quyết định nâng lương
  👌 • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen
  thưởng, kỷ luật cán bộ công chức
  • Tờ trình về việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư
  công chưa giải ngân hết
  👌 • Chỉ thị về phát động thi đua, biểu dương người
  tốt việc tốt,…
  • Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai chương
  trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

  29

  Phân biệt VBHC và VB ADQPPL

  👌 • Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính
  về giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Văn
  B
  • Công văn của Ủy ban nhân dân huyện về việc
  mời họp
  👌 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh
  Đồng Nai
  👌 • Nghị quyết miễn nhiệm tư cách Đại biểu Hội
  đồng nhân dân huyện A đối với bà Nguyễn Thị B

  30

  15

 16. 2/24/20

  Câu hỏi tình huống:

  Nhà hàng A bị xử phạt hành chính do
  không đảm bảo vệ sinh an toàn thực
  phẩm:
  + Biên bản về vi phạm hành chính?
  + Quyết định xử phạt vi phạm hành
  chính?

  31

  • Công điện của Thủ tướng
  V/v ứng phó khẩn cấp với bão
  số 4 và mưa lũ có phải là văn
  bản quy phạm pháp luật?

  32

  16

 17. 2/24/20

  Viết từ 10-15 dòng nhận
  định: VBPL là công cụ cho
  NN quản lý và điều hành
  nền kinh tế- xã hội. Khẳng
  định đó đúng hay sai?

  Lấy 3 ví dụ cho mỗi loại văn
  bản (VBQPPL, VBHC,
  VBADQPPL)

  33

  Phân biệt văn bản áp
  dụng quy phạm pháp
  luật và văn bản hành
  chính khác?

  Lấy 3 ví dụ cho mỗi loại văn
  bản (VBQPPL, VBHC,
  VBADQPPL)

  34

  17

 18. 2/24/20

  THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  • Thẩm quyền ban hành văn
  bản QPPL
  • Thẩm quyền ban hành văn
  bản áp dụng QPPL

  35

  Khái niệm thẩm quyền

  • Thẩm quyền: Là quyền chính thức được xem xét
  để kết luận, định đoạt và quyết định 1 vấn đề.
  (1) Mỗi chủ thể có thẩm quyền chỉ được ban hành một
  hoặc một số loại VB nhất định.
  (2)Mỗi loại Văn bản phù hợp với từng công việc cụ thể.

  36

  18

 19. 2/24/20

  Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL

  • Là quyền của các chủ thể xem xét, quyết định
  việc ban hành văn bản có chứa đựng các
  QPPL, theo hình thức, trình tự, thủ tục quy
  định trong Luật BHVBQPPL, để điều chinh các
  quan hệ xã hội phát sinh trên phạm vi cả
  nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định,
  nhằm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn
  được phân cấp.

  37

  HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

  UBTVQH
  PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT…..

  LỆNH, QUYẾT ĐỊNH CTN

  CHÍNH PHỦ
  VBQPPL

  NGHỊ ĐỊNH

  THỦ TƯỚNG
  QUYẾT ĐỊNH
  TỔNG KTNN
  THÔNG TƯ…
  BT, TTCQNB
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CA TANDTC,
  VTVKSNDTC
  NGHỊ QUYẾT
  HĐND Các cấp

  QUYẾT ĐỊNH UBND Các cấp

  38

  19

 20. 2/24/20

  Thẩm quyền

  hình nội
  thức dung

  Thẩm quyền
  39

  Thẩm quyền về hình thức của VBQPPL

  • Là việc cơ quan, người có thẩm quyền ban
  hành văn bản theo đúng hình thức đã được
  quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm
  pháp luật
  • Tên gọi văn bản
  àĐ4 Luật ban hành văn bản QPPL

  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 – ThS. Huỳnh Nữ Khuê Các File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button