[Download] Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

Download


Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất
Sản xuất với một đầu vào biến đổi
Sản xuất với hai đầu vào biến đổi.Khái niệm: biểu diễn mối quan hệ kỹ thuật sản
lượng hàng hóa, dịch vụ (Q) được sản xuất ra từ
các tập hợp đầu vào khác nhau với một trình độ
công nghệ nhất định
Dạng tổng quát của hàm sản xuất
Q=f(X1, X2,..,Xn)
– Q=f(L,K)
Hàm sản xuất Cobb-Douglas
Q= A.Ka.Lb, Trong đó : 0 …

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp File Docx, PDF về máy

Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

 1. LÝ THUYẾT HÀNH VI DOANH NGHIỆP

  • Lý thuyết sản xuất
  • Lý thuyết chi phí
  • Lý thuyết lợi nhuận

 2. LÝ THUYẾT SẢN XUẤT

  • Công nghệ sản xuất và hàm sản xuất
  • Sản xuất với một đầu vào biến đổi
  • Sản xuất với hai đầu vào biến đổi

 3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
  CÔNG
  VÀ HÀM SẢN XUẤT
  • Sơ đồ quá trình sản xuất của doanh nghiệp

  Đầu ra
  Đầu vào Quá trình sản xuất
  (Hàng hóa, dịch vụ)
  (đất, lao động, vốn…)

 4. Hàm sản xuất
  Hàm
  • Khái niệm: biểu diễn mối quan hệ kỹ thuật sản
  bi
  lượng hàng hóa, dịch vụ (Q) được sản xuất ra từ
  các tập hợp đầu vào khác nhau với một trình độ
  công nghệ nhất định
  • Dạng tổng quát của hàm sản xuất
  – Q=f(X1, X2,..,Xn)
  – Q=f(L,K)
  Hàm sản xuất Cobb-Douglas
  Q= A.Kα.Lβ, Trong đó : 0 < α
 5. SẢN XUẤT NGẮN HẠN VÀ DÀI
  HẠN
  • Ngắn hạn (SR): là khỏang thời gian trong đó
  có ít nhất một đầu vào cố định
  • Dài hạn (LR): là khỏang thời gian trong đó
  tất cả các đầu vào đều biến đổi
 6. SẢN XUẤT VỚI MỘT ĐẦU VÀO
  BIẾN ĐỔI
  • Năng suất bình quân (AP)
  Năng suất bình quân của một đầu vào biến đổi là
  lượng đầu ra tính bình quân trên một đơn vị đầu vào
  biến đổi đó
  APL= Q/L
  AP
  • Năng suất cận biên (MP)
  Năng suất cận biên của một đầu vào biến đổi là lượng
  Năng
  đầu ra tăng thêm khi sử dụng thêm một đơn vị đầu vào
  biến đổi đó
  MPL= Q/ L
  MP Q/
 7. QUY LUẬT NĂNG SUẤT CẬN BIÊN
  QUY
  GIẢM DẦN
  • Năng suất cận biên của bất kỳ một đầu vào biến
  đổi nào cũng sẽ bắt đầu giảm xuống tại một thời
  điểm nào đó khi mà có ngày càng nhiều các yếu tố
  của đầu vào biến đổi đó được sử dụng trong quá
  trình sản xuất (đầu vào kia cố định)
 8. Ví dụ:

  L K Q APL MPL
  0 10 0 – –
  1 10 10 10 10
  Khi MPL tăng, Q tăng với
  2 10 30 15 20
  tốc độ nhanh dần 
  3 10 60 20 30
  4 10 80 20 20
  5 10 95 19 15
  Khi MPL giảm, Q tăng với
  6 10 108 18 13 tốc độ chậm dần
  7 10 112 16 4
  8 10 112 14 0 MPL=0, Q đạt giá trị cực đại
  9 10 108 12 -4
  Khi MPL

 9. Q
  Q
  100

  • MPL > 0, Q tăng
  80
  MPL = 0, Q max
  60
  MPL < 0, Q giảm
  40
  •MPL>APL⇒APL ↑
  MPL= APL ⇒APL max
  20

  MPL < APL ⇒APL↓
  0
  L
  APL, MPL MPL luôn đi qua điểm cực
  30 A đại của APL
  P
  20
  m
  APL
  ax
  10
  L
  2 4 6 8 10
  MPL

 10. SẢN XUẤT VỚI HAI ĐẦU VÀO
  BIẾN ĐỔI
  • Đường đồng lượng (Isoquant)
  • Đường đồng phí (Isocost)
  • Lựa chọn đầu vào tối ưu dựa trên kết hợp đường
  đồng lượng và đường đồng phí
 11. ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG
  • Đường đồng lượng là đường biểu thị những kết hợp khác
  nhau của các yếu tố đầu vào để sản xuất cùng 1 lượng đầu
  ra. K
  L 1 2 3 4 5
  5
  K
  4
  1 20 40 55 65 75

  2 40 60 75 85 90 3

  3 55 75 90 100 105 2

  4 65 85 100 110 115 1

  5 75 90 105 115 120
        1       2       3      4       5
  L

 12. TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG
  TÍNH
  ĐỒNG LƯỢNG
  • Đường đồng lượng càng xa gốc tọa độ mức sản
  lượng càng cao
  • Các đường đồng lượng không cắt nhau
  • Đường đồng lượng thường là đường cong, lồi so
  với gốc tọa độ
 13. TỶ LỆ THAY THẾ KỸ THUẬT
  CẬN BIÊN
  • Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên của L đối với K:
  – Là lượng đầu vào K mà doanh nghiệp phải từ bỏ
  để đổi lấy một đơn vị L tăng thêm mà không làm
  thay đổi sản lượng đầu ra Q
  • MRTSL,K= MPL/MPK
  • Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên của L đối với
  Ksẽ giảm dần dọc theo đường đồng lượng từ trên
  xuống
 14. Các đường đồng lượng không cắt nhau và
  Các
  đường càng xa gốc tọa độ càng có sản
  phẩm đầu ra lớn hơn
  K

  Q3>Q2>Q1

  Q3
  Q2
  Q1
  0
  L

 15. ĐƯỜNG ĐỒNG PHÍ
  • Đường đồng phí:
  Là tập hợp các cách kết hợp đầu vào khác nhau mà
  doanh nghiệp có thể mua được với cùng một tổng
  chi phí
  • Ph­¬ng tr×nh:
  C =wL+ rK
  hay K =C/r – (w/r) L C: tæng chi phÝ
  hay
  w: gi¸ ® vµo
  Çu
  K
  lao ®
  lao éng
  r: gi¸ ® vµo vèn
  Çu
  A
  K1 B -w/r : độ dốc đường đồng phí
  K2
  L
  L1 L2
 16. LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU
  • Các mục tiêu của sự lựa chọn:
  – Tối thiểu hóa chi phí đầu vào để sản xuất ra
  một mức sản lượng đầu ra nhất định (a)
  – Tối đa hóa sản lượng đầu ra với một mức chi
  phí đầu vào cho trước (b)
  K
  K
  C*
  A
  MRTSL,K=w/r
  MRTSL,K=w/r (b)
  (a) A
  E
  E Ke Q3
  Ke
  B Q* Q1 Q2
  B
  C1 C2 C3 L
  Le
  L
  Le
 17. LỰA CHỌN ĐẦU VÀO TỐI ƯU
  • Điểm kết hợp đầu vào tối ưu:E
  – E là tiếp điểm giữa đường đồng lượng và
  đường đồng phí
  – Tại E: độ dốc đường đồng lượng = độ dốc
  đường đồng phí
  – MRTS L,K = w/r và MPL/w = MPK/r
  MRTS MP /r
 18. LÝ THUYẾT CHI PHÍ

  • Các vấn đề chung về chi phí
  • Các loại chi phí ngắn hạn
  • Các loại chi phí dài hạn và hiệu suất của quy mô

 19. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
  CÁC
  • Chí phí tài nguyên và chi phí bằng tiền
  • Chi phí kế toán và chi phí kinh tế
  – Chi phí kế toán (chi phí hiện) là giá trị của tất cả các
  đầu vào được sử dụng cho hàng hóa/ dịch vụ, được
  ghi lại trên hóa đơn, số sách kế tóan
  – Chi phí kinh tế là giá trị của tòan bộ nguồn tài nguyên
  sử dụng cho quá trình sản xuất, bao gồm cả chi phí kế
  toán và chi phí cơ hộI
  Chi phÝ kinh tÕ =chi phÝ tÝnh to¸n +chi phÝ c¬héi
  • Chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn
  Chi
 20. CÁC CHI PHÍ NGẮN HẠN
  CÁC
  • Chi phí cố định (FC)
  – Là những chi phí không thay TC,VC,FC
  đổi theo sản lượng đầu ra
  • Chi phí biến đổi (VC)
  – Là những chi phí thay đổi TC
  cùng với sự thay đổi của sản
  VC
  lượng đầu ra
  – VC = 0 khi Q = 0 FC
  • Tổng chi phí (TC) 0 Q
  TC =VC +FC
  TC =FC khi Q =0

Download tài liệu Bài giảng về Lý thuyết hành vi doanh nghiệp File Docx, PDF về máy