Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 19:32

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C S Ư P H Ạ M K Ỹ T H U Ậ T T H À N H P H Ố H Ồ C H Í M IN H KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tài liệu tham khảo cho sinh viên Cao đẳng và Đại họcBiên soạn: ThS. Đinh Huy Nhân CN. Nguyễn Thị PhượngTP. HỒ CHÍ MINH 10 – 2010 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngChương mở đầuĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINHA. Mục đích- Nắm được đối tượng, phương pháp nghiên cứu.- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh.B. Yêu cầu- Nắm được khái niệm tưởng Hồ Chí Minh; đối tượng và phương pháp – Thấy được mối quan hệ môn học này với môn học “Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN” và “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.- Thấy được ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh.C. Nội dung 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1. Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội VII ĐCSVN đã khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đã tổng kết như là một định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ:- Bản chất cách mạng và khoa học của tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và của dân tộc Việt Nam. – Nguồn gốc tưởng, lý luận của tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác-Lênin; giá trị văn hóa dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại.- Nội dung cơ bản nhất của tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng Việt Nam.- Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn sức sống lâu bền của tưởng Hồ Chí Minh là soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam; tài sản tinh thần to lớn của dân tộc. Dựa vào định hướng cơ bản của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, các nhà nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị Phượngnước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người”1Có hai phương thức tiếp cận tưởng Hồ Chí Minh:1.Tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam.Tài liệu này vận dụng phương pháp tiếp cận thứ hai.Nội dung cốt lõi của tưởng Hồ Chí Minh tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của môn học tưởng Hồ Chí Minh 1.2.1. Đối tượngĐối tượng nghiên cứu của tưởng Hồ Chí Minh: – Hệ thống quan điểm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong thời đại mới mà cốt lõi là tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. – Là quá trình vận dụng, hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam – Về mối quan hệ biện chứng của tưởng độc lập tự do với tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;- Về độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, về các quan điểm cơ bản trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh.1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ của bộ môn tưởng Hồ Chí Minh là làm rõ:- Cơ sở khách quan và chủ quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh – Các giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh;- Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, của các quan điểm trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh; – Vai trò nền tảng kim chỉ nam hành động của tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam;- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.- Các giá trị tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tưởng, lý luận của cách mạng thế giới của thời đại.1.3. Mối quan hệ với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Quan hệ với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninChủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng, khoa học của tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin. Là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam. 1 Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn GTQG…: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, HN, 2003, tr.19 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngVì vậy môn tưởng Hồ Chí Minh và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin có mối quan hệ biện chứng, thống nhất. – Quan hệ với môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Hồ Chí Minh là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam; Người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận tưởng của Đảng, nhưng với cách là bộ phận nền tảng tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng, Nắm vững tưởng Hồ Chí Minh trang bị cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, môn học tưởng Hồ Chí Minh gắn bó chặt chẽ với môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Cơ sở phương pháp luậnCơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác Lênin và các quan điểm có giá trị phương pháp luận của Hồ Chí Minh. Các nguyên lý triết học Mác – Lênin, với cách là phương pháp luận chung của các ngành khoa học.Một số phương pháp luận trong nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh2.1.1. Tính Đảng thống nhất với tính khoa học- Trên lập trường quan điểm, phương pháp luận của nghĩa Mác-Lênin và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo đảm tính khách quan khi phân tích, lý giải và đánh giá tưởng Hồ Chí Minh, tránh áp đặt hoặc cường điệu hóa tưởng của người. – Tính đảng và tính khoa học thống nhất với nhau trong sự phản ánh trung thực khách quan, tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở lập trường, phương pháp luận và định hướng chính trị.2.1.2. Quan điểm thực tiễn và lý luận gắn với thực tiễn- Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: thực tiễn là nguồn gốc, động lực và mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý. – Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn bám sát thực tiễn cách mạng dân tộc và thế giới, coi trọng tổng kết thực tiễn, coi đây là biện pháp nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, và là điều kiện để nâng cao trình độ lý luận. – Người cũng đặc biệt coi trọng việc kết hợp lý luận với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm. – Hồ Chí Minh khẳng định: thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng, dễ mắc chủ quan; lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Vì vậy, nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh cần quán triệt quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành. Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị Phượng2.1.3. Quan điểm lịch sử – cụ thể- Cùng với chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử phải được vận dụng vào việc nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh. – Quan điểm lịch sử – cụ thể nghĩa là xem xét một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xem xét hiện nay nó đã trở thành như thế nào ? 2.1.4. Quan điểm toàn diện và hệ thống- tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam, do vậy phải luôn quan triệt mối quan hệ qua lại của các yếu tố, các nội dung khác nhau trong hệ thống tưởng đó, và phải lấy hạt nhân cốt lõi là tưởng Hồ Chí Minh tưởng độc lập, tự do dân chủ và chủ nghĩa xã hội.- Trong nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh, cần nắm vững hệ thống các quan điểm của người. Nếu tách rời một yếu tố nào đó khỏi hệ thống thì sẽ hiểu không đầy đủ tưởng Hồ Chí Minh.2.1.5. Quan điểm kế thừa và phát triển.Nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi không chỉ biết kế thừa, vận dụng mà còn phải biết phát triển sáng tạo tưởng của người trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế.2.1.6. Kết hợp các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh.- Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói mà cần coi trọng thực tiễn của người, thực tiễn cách mạng dưới sự tổ chức lãnh đạo của Đảng do Người đứng đầu. – Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo. Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trước hết là sự sáng tạo về duy lý luận, về chiến lược, về đường lối cách mạng, điều đó giữ vai trò quyết định hàng đầu dẫn đến thắng lợi cách mạng. – tưởng lý luận cách mạng Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú thêm và phát triển lý luận cách mạng của thời đại. 2.2. Các phương pháp cụ thể- Phương pháp lịch sử (quá trình phát sinh, tồn tại, phát triển). – Phương pháp lôgic (tìm ra bản chất và khái quát thành lý luận).- Phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội – nhân văn. – Các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê, văn bản học, điều tra xã hội học, phỏng vấn nhân chứng lịch sử . 3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC SINH. 3.1. Nâng cao năng lực duy lý luận và phương pháp công tác.Học tập, nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị Phượngtưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước ta, biết vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản lĩnh chính trịTư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, cách cán bộ, đảng viên và toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu, học tập tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào về người, về Đảng Cộng sản về Tổ quốc Việt Nam, tự nguyện “sống chién đấu, lao động và hoạt động theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Câu hỏi ôn tập1. Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh.2. Cho biết mối quan hệ giữa môn học này với môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” và môn “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” Chương 2CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHA. Mục đích: Nắm được cơ sở, quá trình hình thành, giá trị tưởng Hồ Chí Minh.B. Yêu cầu: Làm rõ cơ sở khách quan, nhân tố chủ quan và quá trình hình thành và phát triển tưởng Hồ Chí Minh qua 5 giai đoạn. Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngThấy được giá trị tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và với sự phát triển của thế giới. C. Nội dung: 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.1. Cơ sở khách quan1.1.1.Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng Hồ Chí Minh • Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Triều đình nhà Nguyễn khuất phục trước cuộc xâm lược của bản Pháp, lần lượt ký kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ Việt Nam. Cho đến cuối thế kỷ XIX, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu “Cần Vương”, do các Sĩ phu, văn thân lãnh đạo, cuối cùng cũng thất bại, hệ tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử.Công cuộc khai thuộc địa của thực dân Pháp khiến cho xã hội nước ta có sự biến chuyển và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu sản và sản bắt đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.Cùng vào thời điểm lịch sử đó, các “tân thư”, “tân văn”, “tân báo”, và những ảnh hưởng trào lưu cải cách của Nhật bản, Trung Quốc tràn vào Việt Nam, phong trào yêu nước của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ sản.Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, các sĩ phu Nho học có tưởng tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như: + Phan Bội Châu, đã cố gắng tổ chức và vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới. Song, chủ trương cầu ngoại viện, dùng bạo lực để khôi phục độc lập đã thất bại.+ Phan chu Trinh chủ trương ỷ Pháp cầu tiến bộ, khai thông và nâng cao dân trí, trên cơ sở đó mà dần dần tính chuyện giải phóng…. cũng không thành công. + Hoàng Hoa Thám vẫn mang nặng cốt cách phong kiến; chưa phải là lối thoát rõ ràng, hướng đi đúng đắn, Phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn dành được thắng lợi phải đi theo con đường mới – con đường CMVS Bối cảnh thời đại (quốc tế)Trong khi việc cứu nước không có đường ra thì thế giới có những biến chuyển lớn.Chủ nghĩa bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền đã xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Thực tế lịch sử là trong quá trình xâm lược và thống trị của chủ nghĩa thực dân, tại các nước nhược tiểu ở châu Á, châu Phi, và khu vực Mỹ La tinh, sự bóc lột phong kiến trước kia vẫn được duy trì và bao trùm lên nó là sự bóc lột của bản chủ nghĩa. Bên cạnh các giai cấp cơ bản trước kia đã xuất hiện thêm các giai cấp tầng lớp xã hội mới, trong đó có công nhân và sản. Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngCách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 đã làm “thức tỉnh các dân tộc châu Á”. Đã lật đổ nhà nước sản, thiết lập chính quyền xô viết, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người. Cuộc Cách mạng vô sản ở nước Nga thành công đã nêu một tấm gương sáng về sự giải phóng các dân tộc bị áp bức, mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc.Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, nhiều dân tộc vốn là thuộc địa của Đế quốc Nga đã được tự do, được hưởng quyền dân tộc tự quyết, hình thành nên các quốc gia độc lập, và dẫn tới sự ra đời của liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1922).Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (3-1919), phong trào công nhân trong các nước bản chủ nghĩa phương tây và phong trào giải phóng dân tộc, ở các nước thuộc địa phương đông càng có quan hệ mật thiết với nhau, trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung và chủ nghĩa đế quốc.1.1.2.Các tiền đề tưởng, lý luận Truyền thống dân tộcDân tộc ta có lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước nên đã hình thành cho Việt Nam các giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý, trở thành tiền đề tưởng, lý luận hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:- Truyền thống yêu nước, kiên cường, đấu tranh dựng nước và giữ nước.- Tinh thần nhân nghĩa, tương thân, tương ái, cố kết cộng đồng dân tộc.- Tinh thần lạc quan yêu đời. – Ý chí vươn lên vượt qua thử thách, thông minh, sáng tạo, quý trọng hiền tài, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc… Trong những giá trị nói trên, chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi, là truyền thống cực kỳ quí báu của dân tộc Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước truyền thống đã thúc đẩy Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Tinh hoa văn hoá nhân loạiNét đặc sắc ở Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà văn hoá phương Đông với văn minh phương Tây.Tư tưởng văn hóa phương đông Hồ Chí Minh có những hiểu biết uyên bác về Hán học. Người đã chắt lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học hoặc những tưởng của Khổng tử, Lão Tử, Mặc Tử,…Người tiếp thu những gì tích cực của Nho giáo. Đó là các triết lý hành động, tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, triết lý nhân sinh; tu thân, dưỡng tính; đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị Phượngthống hiếu học. Người dẫn lời của Lênin: “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại”1 Hồ Chí Minh đã tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tưởng vị tha, từ bi, bác ái, là tinh thần bình đẳng, dân chủ, chất phác chống lại mọi phân biệt đẳng cấp; nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện; tinh thần bình đẳng, dân chủ; đề cao lao động, chống lười biếng; sống không xa lánh đời mà gắn bó với dân, tích cực tham gia đấu tranh chống kẻ thù của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết về Phật giáo như sau: “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm”2.Khi trở thành người mácxít Nguyễn Ái Quốc vẫn tìm hiểu về Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn và tìm thấy trong đó “những điều thích hợp với điều kiện nước ta”: dân tộc – độc lập, dân quyền – tự do, dân sinh – hạnh phúc.Tư tưởng và văn hoá phương TâyTrong 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng rất sâu rộng của nền văn hoá dân chủ và cách mạng của phương Tây. Người tiếp thu tưởng tự do, bình đẳng của các nhà tưởng khai sáng Pháp (Vônte, Rutsô, Môngtétxkiơ,…). Người tiếp thu các giá trị của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của đại cách mạng sản Pháp (tư tưởng tự do, bình đẳng); học tập tưởng quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ, (Hồ Chí Minh đã phát triển tưởng về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ thành quyền của một dân tộc. Người viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”3.Như vậy, trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã không ngừng học hỏi, làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại.Chủ nghĩa Mác – Lênin . Việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin được diễn ra rất chân thành và giản dị như Bác nói: “Tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười là theo cảm tính tự nhiên… tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình… Tôi tham gia Đảng Xã hội Dân chủ Pháp vì các “Ông, Bà” ấy đã tỏ ra đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu”. Tháng 7/1920 khi Người được đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo, Bác đã vui mừng đến phát khóc lên vì đã chọn được con đường cứu nước, đáp ứng được những tình cảm, suy nghĩ, hoài bão được ấp ủ từ lâu của Bác. Người nói: Lúc đầu, chính chủ nghĩa yêu nước, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba.1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6. tr.171 2 T. 8, tr. 2903 Sđd. T3, tr. 10. Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh… ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngNhờ có thế giới quan và phương pháp luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc mình. Như vậy: Đọc Hồ Chí Minh chúng ta thấy rằng Hồ Chí Minh đã chắt lọc những tinh túy trong tưởng phương Đông, phương Tây và chủ nghĩa Mác – Lênin để hình thành tưởng của Người. Khổng Tử – nho giáo tu dưỡng đạo đức cá nhân, cơ đốc giáo có ưu điểm là lòng nhân ái, chủ nghĩa Mác – Lênin có ưu điểm là phép biện chứng, chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là phù hợp với Việt Nam. Những người này có ưu điểm chung là nghĩ về nhân loại, có mưu cầu hạnh phúc cho mọi người.1.2. Nhân tố chủ quan1.2.1. Khả năng duy và trí tuệ Hồ Chí Minh Hoạt động trong và ngoài nước với thực tiễn dân tộc và thời đại giúp người có hiểu biết sâu sắc, hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành công trong hoạt động lý luận của Người.Trong quá trình tìm đường cứu nước Hồ Chí Minh đã khám phá quy luật vận động xã hội, đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể để khái quát thành lý luận, đem lý luận trở lại phục vụ thực tiễn. Nhờ đó mà lý luận Hồ Chí Minh có giá trị, cách mạng và khoa học.1.2.2.Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn. Trước hết đó là duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, đánh giá các sự vật, sự việc. Đó là bản lĩnh kiên định, lòng tin vào nhân dân, tinh thần khiêm tốn, ham học, nhạy bén với cái mới, có phương pháp biện chứng và đầu óc thực tiễn. Đó là sự khổ công học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại, là tâm hồn của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước, thương dân bao la sâu sắc, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất, vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào.Chính khả năng duy và trí tuệ đã giúp Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hoá những tinh hoa của dân tộc và thời đại thành tưởng của mình.Như vậy, tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan. Cùng với thực tiễn dân tộc và thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết và chuyển hóa, với phương pháp khoa học, biện chứng. tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tưởng Việt Nam ngày nay. 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN tưởng Hồ Chí Minh đã trải qua một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình phát triển, của Đảng và cách mạng Việt Nam.[…]… thống tư tưởng Hồ Chí Minh. 1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ của bộ mơn tưởng Hồ Chí Minh là làm rõ:- Cơ sở khách quan và chủ quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh – Các giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh; – Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, của các quan điểm trong hệ thống tư ng Hồ Chí Minh; – Vai trò nền tảng kim chỉ nam hành động của tưởng Hồ Chí Minh với… tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin. Là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam. 1 Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn GTQG…: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, HN, 2003, tr.19 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngNhư vậy, vấn đề phân hóa kẻ thù, tranh thủ bạn đồng minh. .. tiếp cận tưởng Hồ Chí Minh: 1 .Tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp.2 .Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam.Tài liệu này vận dụng phương pháp tiếp cận thứ hai.Nội dung cốt lõi của tưởng Hồ Chí Minh tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 1.2. Đối ng, nhiệm… VÀ PHÁT TRIỂNTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH A. Mục đích: Nắm được cơ sở, quá trình hình thành, giá trị tưởng Hồ Chí Minh. B. Yêu cầu: Làm rõ cơ sở khách quan, nhân tố chủ quan và quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua 5 giai đoạn. T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C S Ư P H Ạ M K Ỹ T H U Ậ T T H À N H P H Ố H Ồ C H Í M IN H KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI GIẢNGTƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tài liệu… Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngB. Yêu cầu – Làm rõ cơ sở khoa học, nội dung quan niệm của Hồ Chí Minh về:- Vai trị, và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.- tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. – Thấy được sáng tạo của Hồ Chí Minh về tổ chức, xây dựng Đảng Cộng sản. – Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh trong cơng… nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh. B. Yêu cầu- Nắm được khái niệm tưởng Hồ Chí Minh; đối ng và phương pháp – Thấy được mối quan hệ môn học này với môn học “Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN” và “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.- Thấy được ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh. C. Nội dung 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1. Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội… Sđd. T7, tr. 228-229 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngChương 4TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMA. Mục đích- Làm cho người học nắm được những quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trị, và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. – Thấy được những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tổ chức,… Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước ta, biết vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản lĩnh chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, cách cán bộ, đảng viên và toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu, học tập tưởng Hồ Chí. .. lao động trên cơ sở tiến hành cơng nghiệp hóa. Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths. Đinh Huy Nhân – CN. Nguyễn Thị PhượngThấy được giá trị tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và với sự phát triển của thế giới. C. Nội dung: 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.1. Cơ sở khách quan1.1.1.Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng Hồ Chí Minh • Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX,… đầu làm rõ:- Bản chất cách mạng và khoa học của tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; tư ng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và của dân tộc Việt Nam. – Nguồn gốc tưởng, lý luận của tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác-Lênin; giá trị văn hóa dân . người”1Có hai phương thức tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: 1 .Tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp.2 .Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm. tư tưởng Hồ Chí Minh. 1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh là làm rõ:- Cơ sở khách quan và chủ quan hình thành tư tưởng Hồ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH , BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH , ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở phương pháp luận, Nội dung: 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, Cách mạng giải phóng dân tộc phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Quan niệm về những mục tiêu, Con đường quá độ CON ĐƯỜNG BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM, Phương châm, biện pháp, Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, NỘI DUNG 5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, 6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ

Hy vọng thông qua bài viết BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button