Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu

Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu
Nội dung Text: Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu


“Bài giảng Tư pháp quốc tế – Bài 3: Xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế” thông tin đến các bạn về lý luận chung về xung đột pháp luật; giải quyết xung đột pháp luật; quy phạm xung đột.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu File Docx, PDF về máy

Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu

 1. TƯ PHÁP QUỐC TẾ
  Giảng viên: ThS. Bùi Thị Thu

  1
  v1.0015103207

 2. BÀI 3
  XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG
  TƯ PHÁP QUỐC TẾ
  Giảng viên: ThS. Bùi Thị Thu

  v1.0015103207 2

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được khái niệm xung đột pháp luật trong Tư
  pháp quốc tế.
  • Trình bày được nguyên nhân, phạm vi phát sinh xung
  đột pháp luật.
  • Trình bày được cách thức giải quyết xung đột pháp
  luật theo các quy định của Điều ước quốc tế và pháp
  luật Việt Nam.
  • Nắm được khái niệm quy phạm xung đột, đặc trưng và các loại quy phạm xung đột
  cơ bản.
  • Trình bày được nội dung và phạm vi áp dụng của các hệ thuộc luật cơ bản trong Tư
  pháp quốc tế.

  v1.0015103207 3

 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để học được môn học này, sinh viên phải học xong các
  môn học:
  • Luật Dân sự;
  • Luật Thương mại;
  • Luật Hôn nhân và gia đình.

  v1.0015103207 4

 5. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc giáo trình.
  • Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về các
  tình huống có xung đột pháp luật.
  • Trả lời các câu hỏi của bài học.
  • Đọc và tìm hiểu thêm các vấn đề xung đột pháp luật .

  v1.0015103207 5

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  3.1 Lý luận chung về xung đột pháp luật

  3.2 Giải quyết xung đột pháp luật

  3.3 Quy phạm xung đột

  v1.0015103207 6

 7. 3.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  3.1.1. Khái niệm,
  đặc trưng của
  xung đột pháp luật

  3.1.2. Nguyên
  nhân phát sinh
  xung đột pháp luật

  3.1.3. Phạm vi
  phát sinh xung đột
  pháp luật

  v1.0015103207 7

 8. 3.1.1. KHÁI NIỆM XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  Xung đột pháp luật là hiện tượng (tình huống) khi
  một quan hệ của Tư pháp quốc tế phát sinh, quan
  hệ đó có thể chịu sự điều chỉnh bởi hai hay nhiều
  hệ thống pháp luật khác nhau.

  v1.0015103207 8

 9. 3.1.2. NGUYÊN NHÂN PHÁP SINH XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  Do tính chất quan hệ Tư pháp
  quốc tế là các quan hệ có “Yếu
  tố nước ngoài”.

  Nguyên nhân

  Do pháp luật các nước có quy
  định khác nhau.

  v1.0015103207 9

 10. 3.1.3. PHẠM VI PHÁT SINH XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  Lĩnh vực công?

  Xung đột
  pháp luật

  Lĩnh vực Luật tư

  v1.0015103207 10

 11. 3.2. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  3.2.2. Phương pháp
  3.2.1. Khái niệm giải quyết xung đột
  pháp luật

  v1.0015103207 11

 12. 3.2.1. KHÁI NIỆM

  • Giải quyết xung đột pháp luật là cần lựa chọn
  pháp luật áp dụng để giải quyết vấn đề có xung
  đột pháp luật.
  • Cơ quan có thẩm quyền dựa vào các quy định
  của Tư pháp quốc tế để chọn luật áp dụng, giải
  quyết xung đột pháp luật.
  • Có hai phương pháp cơ bản giải quyết xung đột
  pháp luật.

  v1.0015103207 12

 13. 3.2.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

  Phương pháp thực chất

  Phương pháp

  Phương pháp xung đột

  v1.0015103207 13

 14. 3.2.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  Phương pháp thực chất
  • Là phương pháp cơ quan có thẩm quyền áp dụng các quy phạm thực chất (luật nội
  dung) trực tiếp điều chỉnh các quan hệ có xung đột pháp luật.
  • Quy phạm thực chất: Là quy phạm quy định rõ về giải pháp cụ thể, về một nội dung
  pháp lý (quy định về quyền, nghĩa vụ, biện pháp chế tài…).

  Quy phạm
  thực chất thống nhất
  (Điều ước quốc tế).
  Hình thức
  quy phạm thực chất

  Quy phạm thực chất thông
  thường (pháp luật quốc gia).

  v1.0015103207 14

 15. 3.2.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  Phương pháp xung đột
  • Là phương pháp cơ quan có thẩm quyền áp dụng các quy phạm xung đột nhằm lựa
  chọn hệ thống pháp luật phù hợp điều chỉnh các quan hệ có xung đột pháp luật.
  • Quy phạm xung đột: Là quy phạm dùng để xác định hệ thống pháp luật được
  áp dụng.

  Quy phạm xung đột thống nhất
  (Điều ước quốc tế).

  Hình thức quy
  phạm xung đột

  Quy phạm xung đột thông
  thường (pháp luật quốc gia).

  v1.0015103207 15

 16. 3.3. QUY PHẠM XUNG ĐỘT

  3.3.1. Khái niệm, đặc
  điểm quy phạm xung đột

  3.3.2. Cấu trúc, hình
  thức của quy phạm 3.3.3. Các hệ thuộc
  xung đột ( cơ cấu quy luật cơ bản
  phạm xung đột)

  v1.0015103207 16

 17. 3.3.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUY PHẠM XUNG ĐỘT

  Khái niệm
  Quy phạm xung đột là quy phạm xác định luật pháp nước
  nào sẽ được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ pháp luật
  dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống thực tế.

  Đặc điểm

  Trừu tượng, phức tạp.

  Đặc điểm
  quy phạm Tính chất điều chỉnh gián tiếp
  xung đột (tính dẫn chiếu).

  Chức năng: Dùng để xác định hệ
  thống pháp luật được áp dụng.
  v1.0015103207 17

 18. 3.3.2. CẤU TRÚC HÌNH THỨC CỦA QUY PHẠM XUNG ĐỘT

  Phần phạm vi
  (xác định quan hệ pháp lý phát sinh).

  Hai phần

  Phần hệ thuộc
  (xác định pháp luật áp dụng).

  v1.0015103207 18

 19. 3.3.2. CẤU TRÚC HÌNH THỨC CỦA QUY PHẠM XUNG ĐỘT

  • Điều 126 Luật Hôn nhân gia đình 2015:
  Trong việc kết hôn (phạm vi) giữa công dân Việt
  Nam và người nước ngoài, mỗi bên sẽ tuân theo
  pháp luật nước mình (phần hệ thuộc) về điều kiện
  kết hôn.
  • Điều 761.1 Bộ luật dân sự 2005:
  “Năng lực pháp luật dân sự (phạm vi) của người
  nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước
  mà người đó là công dân (Hệ thuộc).

  v1.0015103207 19

 20. 3.3.3. CÁC HỆ THUỘC LUẬT CƠ BẢN

  Hệ thuộc luật: Là các nguyên tắc xác định luật áp dụng trong các quy phạm xung đột.

  Luật nhân thân
  (lex personalis);

  Luật quốc tịch của pháp
  nhân (lex societatis);

  Luật nơi có tài sản
  Các hệ (lex rei sitae);
  thuộc
  Luật do các bên thỏa thuận
  (lex voluntatis);

  Luật nơi thực hiện hành vi
  (lex loci actus);

  Luật Tòa án (lex fori).

  v1.0015103207 20

Download tài liệu Bài giảng Tư pháp quốc tế: Bài 3 – ThS. Bùi Thị Thu File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button