[Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)
Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Download


Bài giảng “Truyền thông marketing tích hợp – Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC” cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC, các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

 1. CHƯƠNG 6

  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

 2. NỘI DUNG CHƯƠNG:

  6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC
  6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC

 3. MỤC TIÊU CHƯƠNG 6

  1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất, vai trò
  và vấn đề cơ bản trong đánh giá hiệu quả IMC
  2. Làm rõ đặc trưng của hệ thống đánh giá IMC
  3. Phân tích quy trình đánh giá IMC
  4. Chỉ ra các quyết định sau đánh giá IMC

 4. CÁC QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC
 5. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  TỪ MỘT TÌNH HUỐNG TRUYỀN
  THÔNG THỰC TiỄN:
  1) Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả
  IMC?
  2) Chỉ ra những thách thức trong đánh
  giá hiệu quả IMC?

 6. Sù cÇn thiÕt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶
  truyÒn th«ng marketing

  Quan ®iÓm 1 TruyÒn th«ng marketing lµ
  mét ho¹t ®éng cã tÝnh
  chÊt nghÖ thuËt, viÖc
  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµ rÊt
  khã kh¨n, cho nªn kh«ng
  cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸
  hiÖu qu¶ cña nã.

 7. SỰ CẦN THIẾT

  Truyền thông marketing là
  hoạt động mang đậm dấu ấn
  kinh doanh, hoạt động DN
  phải đầu tư nhiều nguồn lực.
  Do vậy rất cần đánh giá hiệu
  quả.

 8. SỰ CẦN THIẾT

  Việc đánh giá hiệu quả IMC
  không phải là công việc có
  tính chất bắt buộc trong
  mọi trường hợp. Do vậy chỉ
  tiến hành khi cần thiết.

 9. SỰ CẦN THIẾT

  QUAN ĐIỂM MKT
  IMC là hoạt động có tính chất
  kinh doanh, cũng như các đầu
  tư khác, đầu tư cho IMC mục
  tiêu phải mang lại hiệu quả
  (doanh thu, lợi nhuận). Do vậy
  việc đánh giá là rất cần thiết
  trong mọi trường hợp

 10. GÓC ĐỘ TRUYỀN THÔNG

  Dựa vào sự thay đổi nhận thức, thái độ,
  hành vi của đối tượng trước và sau khi
  nhận thông điệp. Mức độ trung thành với
  .
  SPDV được truyền thông.
  Quá trình thay đổi có thể dựa vào: quá
  trình nhận thức: nhận biết, hiểu, ưa
  chuộng, hành động mua, trung thành…

 11. GÓC ĐỘ KINH TẾ

  Tiêu chí doanh thu và lợi nhuận: mức độ
  tăng hay giảm, vai trò của IMC cũng như
  từng. nhân tố cụ thể. Sự phối hợp của IMC
  với các công cụ khác trong MKT-MIX.
  Trong nhiều trường hợp cần đánh giá các
  yếu tố khác ngoài kiểm soát của DN.

 12. Ý NGHĨA

  Đánh giá sẽ:
  – Giúp nhà quản trị kiểm nghiệm được hiệu
  quả của truyền thông và các mục tiêu
  – Kiểm tra được quá trình thiết kế
  – Đánh giá được sự thích ứng, tính hiệu quả
  . điệp sáng tạo
  thông
  – Kiểm tra trình độ của các đại lý IMC
  – Đánh giá đóng góp của IMC cho giá trị
  thương hiệu
  – Là cơ sở đưa ra điều chỉnh và xuất phát
  điểm chương trình IMC trong tương lai

 13. Ý NGHĨA

  Đánh giá sẽ:
  – Thúc đẩy KH kinh doanh, thực hiện mục
  tiêu kinh doanh
  .
  – Cung cấp dữ liệu cho thực hiện chương
  trình IMC tạo lợi thế cạnh tranh

 14. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ IMC
 15. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  TỪ MỘT TÌNH HUỐNG TRUYỀN
  THÔNG THỰC TiỄN:
  1) Sự cần thiết phải xây dựng quy
  trình đánh giá hiệu quả IMC?
  2) Những nội dung quan trọng của
  quy trình đánh giá?

 16. Quy tr×nh ®¸nh gi¸
  truyÒn th«ng marketing

  Mét ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn diÖn kh«ng
  nh÷ng ph¶i xem xÐt tæng thÓ kÕt qu¶
  thùc hiÖn mµ cßn ph¶i so s¸nh víi
  ®èi thñ c¹nh tranh. Bëi viÖc ®¸nh gi¸
  ®èi thñ c¹nh tranh quan träng ®èi víi
  c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh trong tư¬ng lai,
  gièng nh viÖc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng IMC
  cña c«ng ty.

 17. Quy tr×nh ®¸nh gi¸
  truyÒn th«ng marketing

  Mét ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn diÖn kh«ng
  nh÷ng ph¶i xem xÐt tæng thÓ kÕt qu¶
  thùc hiÖn mµ cßn ph¶i so s¸nh víi
  ®èi thñ c¹nh tranh. Bëi viÖc ®¸nh gi¸
  ®èi thñ c¹nh tranh quan träng ®èi víi
  c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh trong tư¬ng lai,
  gièng như viÖc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng
  IMC cña c«ng ty.

 18. ®Æc trng cña hÖ thèng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶

  HiÓu râ c¸c môc tiªu ch¬ng tr×nh:
  Tiªu chuÈn quan träng ®Ó ®¸nh gi¸
  ch¬ng tr×nh IMC chÝnh lµ môc tiªu ®îc
  thiÕt lËp tríc khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch
  nµy. V× vËy khi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc
  hiÖn ch¬ng tr×nh IMC, cÇn ph¶I ®¸nh
  gi¸ theo tiªu chuÈn ®· ®îc ghi râ
  trong môc tiªu cña ch¬ng tr×nh.

 19. ®Æc trng cña hÖ thèng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶

  Mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ kh«ng tÝnh ®Õn
  kÕt qu¶ chñ ®Þnh hay mong muèn sÏ
  thiÕu tÝnh thùc tiÔn. ViÖc x¸c ®Þnh
  môc tiªu kh«ng râ rµng sÏ g©y khã
  kh¨n cho viÖc ®¸nh gi¸.

 20. ®Æc trng cña hÖ thèng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶

  Chó ý kÕt qu¶ quan träng:
  Ch¬ng tr×nh IMC nãi chung víi t c¸ch
  thùc hiÖn hai nhiÖm vô quan träng:
  1. Thùc hiÖn nhiÖm vô truyÒn th«ng, t¹o
  lËp, duy tr× nhËn thøc, n©ng cao h×nh
  ¶nh gi¸ trÞ th¬ng hiÖu.
  2. §ãng gãp vµo doanh thu vµ lîi nhuËn
  c«ng ty

Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy