[Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)
Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Download


Bài giảng “Truyền thông marketing tích hợp – Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thông” cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lập kế hoạch PTTT, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT, các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT, lập thời gian biểu PTTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

 1. CHƯƠNG 5

  KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN
  TRUYỀN THÔNG

 2. NỘI DUNG CHƯƠNG

  5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT
  5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT
  5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT
  7.4 Lập thời gian biểu PTTT

 3. MỤC TIÊU
  1. Làm rõ bản chất, vai trò và những khái
  niệm cơ bản về lập kế hoạch sử dụng
  phương tiện IMC
  2. Nắm vững cách thức phát triển một kế
  hoạch sử dụng phương tiện IMC
  3. Hiểu rõ các yếu tố cần nghiên cứu phục
  vụ xây dựng mục tiêu của phương tiện
  IMC
  4. Lập kế hoạch sử dụng phương tiện IMC
  trên thực tế cho một doanh nghiệp
 4. KHÁI NiỆM PT IMC

  Phương tiện IMC là hệ thống công cụ
  (kênh) có chức năng truyền tải thông
  điệp IMC đến đối tượng nhận tin mục
  tiêu. PT IMC được xem là nhân tố thu
  hẹp khoảng cách, rút ngắn không gian
  và thời gian thiếp cận thông điệp IMC
  của đối tượng nhận tin.

 5. PHƯƠNG TiỆN IMC

  Dưới góc độ các tổ chức sở hữu và
  quản lý, phương tiện truyền thông là
  sản phẩm của họ, thể hiện dưới dạng
  truyền hình, báo, đài phát thanh….với
  các hình thức như (kênh, chương
  trình, tiết mục…)

 6. PHƯƠNG TiỆN IMC

  Mỗi phương tiện là một kênh truyền thông
  các những đặc thù riêng, nhắm đến các đối
  tượng nhận tin khác nhau, mức độ tiếp cận
  và bao quát thị trường với phạm vi địa lý
  khác nhau. Đặc biệt các phương tiện có các
  hình thức và phương thức khác nhau để thu
  hút và nâng cao số độc giả.

 7. PHƯƠNG TiỆN IMC

  Hoạch định chiến lược PT IMC là một hoạt
  động có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định
  rất lớn đến hiệu quả của chương trình IMC.
  Do đó khi thực hiện đòi hỏi phải theo một quy
  trình có tính khoa học cao.

 8. C¸c lo¹i ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng chñ yÕu

  Ph¸t
  thanh In Ên

  TruyÒn
  h×nh Ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng internet

  Ngoµi Kh¸c…
  trêi Giao
  th«ng

 9. S¶n
  phÈm TruyÒn
  h×nh

  In Ên
  (b¸o, t¹p ph¬ng tiÖn
  chÝ)
  truyÒn thèng Th trùc
  tiÕp

  Ngoµi traditional
  trêi
  (biÓn b¶ng) Ph¸t
  thanh
  Quan hÖ
  c«ng
  chóng

 10. Internet
  t¬ng t¸c
  Wireless

  vv..vv ph¬ng tiÖn
  Míi podcasts

  branded
  content
  blogs

  video
  games

 11. Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù thay ®æi cña ph-
  ¬ng tiÖn

   Sù bËn rén vµ thêi gian
   §a chøc n¨ng ®ang trë nªn phæ biÕn
   Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ, sù ra ®êi nhiÒu
  ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng míi
   Lèi sèng thay ®æi, th¸i ®é c«ng chóng
  víi ph¬ng tiÖn, c¸ch tiÕp cËn ph¬ng tiÖn
   Sù chia c¾t cña ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng

 12. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  Từ một tình huống IMC cụ thể
  của một công ty:
  1) Điều kiện/tiêu chuẩn cần thiết để
  lựa chọn phương tiện IMC hiệu quả?
  2) Chỉ ra những thách thức khi thực
  hiên kế hoạch sử dụng phương tiện
  IMC?

 13. lùa chän, ho¹ch
  ®Þnh ph¬ng tiÖn
  truyÒn th«ng
 14. TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh
  ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng

  1 2 3 4 5

  Ph©n X¸c ®Þnh LËp thêi
  §¸nh gi¸
  tÝch Kh¶ Lùa chän gian biÓu
  p.tiªn
  chuÈn bÞ n¨ng p.tiÖn
  p.tiÖn

 15. 1

   X¸c ®Þnh môc tiªu truyÒn
  th«ng.
  Ph©n  HiÓu biÕt ®èi tîng nhËn tin.
  tÝch
  chuÈn bÞ  Ph©n tÝch chiÕn lîc truyÒn
  th«ng vµ chiÕn lîc ph¬ng tiÖn
  cña ®èi thñ c¹nh tranh.
   HiÓu biÕt chiÕn lîc th«ng ®iÖp

 16. 2

   Xem xÐt tæng qu¸t c¸c
  yÕu tè cña ph¬ng tiªn,
  X¸c ®Þnh
  Kh¶
  h×nh thµnh bé lùa
  n¨ng chän ph¬ng tiÖn.
  p.tiÖn

 17.  Xem xÐt môc tiªu:
  Ph¹m vi.
  3 TÇn sè.
  Chi phÝ
   Xem xÐt chÊt lîng:
  §¸nh gi¸  §Æc ®iÓm ®èi tîng nhËn
  p.tiªn tin cña ph¬ng tiÖn.
   Møc ®é truyÒn th«ng ®iÖp
   C¸c c¬ héi th«ng ®iÖp ®îc
  chó ý
   HiÖu qu¶ cña viÖc lÆp l¹i
  th«ng ®iÖp.
 18. 4

   Kü thuËt lùa chän ph¬ng
  tiÖn:
  Lùa chän  Kü thuËt quy ho¹ch tuyÕn
  p.tiÖn tÝnh.
   Kü thuËt tuÇn tù
   Kü thuËt m« pháng

 19. 5

   Xem xÐt:
   C¸c yÕu tè cña viÖc lËp
  LËp thêi thêi gian biÓu
  gian biÓu
   MÉu thêi gian biÓu:
  – Thêi gian sö dông
  – Cêng ®é th«ng ®iÖp

 20. 1
  Ph©n tÝch
  chuÈn bÞ

Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy