[Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)
Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Download


Bài giảng “Truyền thông marketing tích hợp – Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing” cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing (IMC), quy trình sáng tạo trong IMC, phát triển chiến lược sáng tạo IMC, chiến thuật sáng tạo – Thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

 1. CHƯƠNG 4

  CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO
  TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING

 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 4

  4.1 Tầm quan trọng của sáng tạo trong
  truyền thông marketing (IMC)

  4.2 Quy trình sáng tạo trong IMC

  4.3 Phát triển chiến lược sáng tạo IMC

  4.4 Chiến thuật sáng tạo- Thực hiện đánh giá

 3. MỤC TIÊU CHƯƠNG:
  1. Làm rõ bản chất, vai trò và những khái
  niệm cơ bản về sáng tạo và thông điệp
  IMC
  2. Phân tích các bước trong quy trình snags
  tạo IMC
  3. Phân tích chiến lược sáng tạo và chiến
  thuật sáng tạo trong IMC
  4. Xem xét các tiêu chuẩn đánh giá thông
  điệp sáng tạo
 4. 4.1

  TẦM QUAN TRỌNG CỦA SÁNG TẠO
  TRONG IMC

 5. ChiÕn thuËt
  s¸ng t¹o:
  C¸ch thøc thùc
  hiÖn?
  ChiÕn lîc
  s¸ng t¹o:
  Th«ng ®iÖp sÏ
  truyÒn t¶i g×?
 6. CHIẾN THUẬT
  SÁNG TẠO:
  Cách thức thực
  hiện?
  CHIẾN LƯỢC
  SÁNG TẠO:
  Thông điệp
  truyền tải gì?
 7. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  CHO BIẾT NHẬN THỨC CỦA BẠN
  VỀ THÔNG ĐIỆP VÀ SÁNG
  TẠO:
  1) Khái niệm?
  2) Liên hệ tình huống thực tiễn?

 8. SÁNG TẠO TRONG TRUYỀN
  THÔNG MARKETING
 9. SÁNG TẠO THÔNG ĐiỆP

  Một trong những nội dung quan trọng của IMC là
  sáng tạo thông điệp. Bởi thông điệp là yếu tố quan
  trọng tạo ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc và
  hành vi của CCNT. Thông điệp sáng tạo cao sẽ
  khơi dậy nhận thức, cảm xúc và hành vi của
  CCNT đối với thương hiệu sản phẩm và hình ảnh
  DN.

 10. SÁNG TẠO THÔNG ĐiỆP

  Để thực hiện nhiệm vụ trên đòi hỏi nhà quản trị
  IMC phải liên tục sáng tạo, tìm cách thức mới
  trong xây dựng cũng như diễn đạt thông điệp.
  Chiến lược sáng tạo quyết định truyền tải gì, chiến
  thuật sáng tạo sẽ xá định cách thức thông điệp sẽ
  được thực hiện như thế nào.

 11. Quan ®iÓm vÒ s¸ng t¹o imc

  S¸ng t¹o lµ thuËt ng÷ ®îc sö dông phæ biÕn
  nhÊt trong truyÒn th«ng marketting. Tuy
  nhiªn, thuËt ng÷ nµy tån t¹i nhiÒu quan ®iÓm
  tiÕp cËn kh¸c nhau, c¸ch tiÕp cËn phô thuéc
  vµo vÞ trÝ cña ngêi ®a ra quan ®iÓm.

 12. QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO IMC

  Sáng tạo là thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất
  trong IMC. Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng tồn tại
  nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau, bởi phụ
  thuộc vào vị trí, góc nhìn của người đưa ra quan
  điểm.

 13. GÓC ĐỘ KINH TẾ GÓC ĐỘ NGHỆ THUẬT

  Sáng tạo không thể
  Sáng tạo trước tiên chịu ràng buộc bới
  phải đảm bảo tình các yếu tố có tính áp
  hiệu quả trong việc đặt, bởi nó liên quan
  đáp ứng mục tiêu đến cách thức tiếp
  truyền thông thông cận cảm xúc CCNT
  qua các chỉ tiêu về thông qua những tác
  kinh tế (DS, LN) động tâm lý và nghệ
  thuật

 14. S¸ng t¹o lµ kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng
  ý tëng míi mÎ, ®éc ®¸o, thÝch hîp
  hay phï hîp, ®îc coi lµ gi¶i ph¸p
  ®Ó x©y dùng vµ truyÒn t¶i th«ng
  ®iÖp ®Õn ®èi tîng nhËn tin mét
  c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
 15. Sáng tạo là khả năng tạo ra
  những ý tưởng mới mẻ, độc
  đáo, thích hợp hay phù hợp,
  và được xem là giải pháp để
  xây dựng và truyền tải thông
  điệp đến đối tượng CCNT
  một cách hiệu quả nhất.
 16. Sáng tạo là nghệ thuật tạo
  sự khác biệt, cách thức tạo
  mẫu thông điệp có yếu tố
  mới, khác lạ hay khác
  thường.
  Robert Smith
 17. HAI YẾU TỐ CHÍNH ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN SÁNG TẠO

  Nghệ thuật tạo
  sự khác biệt
  (mới) (thay đổi Sự
  trạng thái vốn có tương
  sang trạng thái đồng
  được ưa chuộng
  hơn)

 18. Công
  Tổng
  phu
  Linh (Bất ngờ tinh hợp
  tế) (Liên kết, pha
  hoạt trộn)
  (Khác biệt ở
  các góc độ)

  Giá trị
  nghệ
  Độc thuật
  đáo (Lời, hình, mầu,
  (Hiếm có, âm thanh…)
  ngạc nhiên)

 19. Sáng tạo Nhận thức
  trong IMC
  có nhiệm
  vụ tạo ảnh Cảm xúc
  hưởng tích
  cực đến
  Hành vi
 20. Th«ng ®iÖp
  s¸ng t¹o sÏ Thu hót sù
  chó ý
  nhiÒu h¬n
  Nh¾c nhë
  cao h¬n
  §éng lùc t×m
  kiÕm th«ng
  tin nhiÒu h¬n

  Møc ®é xö lý th«ng
  tin s©u h¬n

Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy