[Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)
Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Download


Bài giảng “Truyền thông marketing tích hợp – Chương 3: Kế hoạch truyền thông” cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập kế hoạch, mục tiêu truyền thông, thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

 1. 5.1 THIẾT LẬP KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU TRUYỀN
  THÔNG

  5.2 THIẾT LẬP VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH
  TRUYỀN THÔNG

 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG 3
  1. Phân tích cách thiết lập và nội dung các bước
  trong lập kế hoạch IMC
  2. Phân tích giá trị của thiết lập mục tiêu IMC trong
  quá trình lập kế hoạch IMC
  3. Tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa mục tiêu
  truyền thông và mục tiêu kinh tế trong IMC
  4. Phân tích các phương pháp xác lập mục tiêu IMC
 3. 3.1 LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN
  THÔNG
 4. Ph©n tÝch
  Ph¸t
  bèi c¶nh, Gi¸m
  triÓn,
  x¸c ®Þnh X¸c s¸t,
  tÝch hîp
  Xem c¬ héi , ®Þnh ®¸nh gi¸
  vµ thùc
  xÐt kÕ vÊn ®Ò & môc vµ ®iÒu
  hiÖn
  ho¹ch t×nh h×nh tiªu, khiÓn
  c¸c ch-
  MKT ch¬ng ng©n ch¬ng
  ¬ng
  tr×nh s¸ch tr×nh
  tr×nh
  truyÒn IMC
  IMC
  th«ng
 5. CẤU PHẦN KẾ
  HOẠCH IMC
  Phân tích Thực hiện
  tình giám sát,
  huống đánh giá,
  điều chỉnh
  Xác định Thiết lập
  mục tiêu chiến lược,
  chương trình
 6. Môi
  trường Môi trường
  bên trong bên ngoài

  PHÂN TÍCH MÔI
  TRƯỜNG IMC

  Xác định thành
  phần tham gia

 7. THÀNH
  PHẦN
  QUAN
  TRỌNG
  Đối tượng
  NTMT Nguồn
  phát
  Kênh/phươ Thông điệp
  ng tiện
  IMC
 8. THÁCH
  THỨC
  Mức độ ứng
  dụng, khả
  năng phát Chi phí & đo
  triển của lường hiệu
  DN quả
  QĐ của Xác định
  lãnh đạo tính chiến
  lược
 9. Chiến lược
  sáng tạo
  Hoạch định
  (TĐTT)
  kênh/phương
  tiện truyền
  thông
  HAI NHIỆM VỤ
  CHÍNH CỦA
  KH IMC
 10. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  Từ một tình huống IMC cụ thể
  của một công ty:
  1) Phác thảo kế hoạch IMC?
  2) Chỉ ra những thách thức khi xây
  dựng và thực hiên kế hoạch IMC?

 11. THIẾT LẬP MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG
 12. MỤC TIÊU MKT MỤC TIÊU IMC

  – Đề cập đến KH MKT -Xuất phát từ KH MKT
  của công ty. – Phạm vi hẹp hơn MKT
  -Đạt được qua KH MKT – Định hướng theo nhiệm
  VS.
  tổng thể vụ IMC
  – Định lượng được (doanh – Được thiết lập để truyền
  số, lợi nhuận, thị phần, tỷ tải thông điệp phù hợp
  lệ thu hồi vốn…) – Tập trung vào (thay đổi
  -Đạt được trong thời gian nhận thức, cảm xúc và
  nhất định hành vi) đối tượng CCNT
  – Phải có tính thực tế và có MT
  thể đạt được hiệu quả

 13. Một chiến Một thị
  lược định trường mục
  vị tiêu
  KẾ
  HOẠCH
  IMC

  Đạt được Trong một
  mục tiêu cụ giới hạn
  thể ngân sách

 14. Đạt được sự Hướng dẫn cho
  thống nhất việc lập KH và ra
  trong quản lý các QĐ tiếp theo

  LÝ DO
  THIẾT LẬP
  MỤC TIÊU
  IMC

  Cung cấp tiêu chuẩn cho
  việc đo lường, đánh giá IMC

 15. Cho ai? Cái gì? Nhiệm vụ
  CCNTMT phải hoàn thành

  YÊU CẦU
  THIẾT LẬP
  MỤC TIÊU
  IMC

  Khi nào? Khung thời gian
  thực hiện

 16. Xác định rõ số
  Định lược có
  lượng thay đổi (%
  thể đo lường
  nhận thức hoặc %
  được
  ds/LN)
  YÊU CẦU
  THIẾT LẬP
  MỤC TIÊU
  Phải thực tế
  IMC
  (có tính khả Phải rõ ràng
  thi cao) (văn bản
  hướng dẫn,
  nhận thức
  Phải nhất nhân viên)
  quán (thông
  điệp chiến
  lược)
 17. GIÁ TRỊ CỦA MỤC
  TIÊU IMC

  Tập trung
  và phối
  Đo lường &
  hợp
  kiểm soát
  KH và QĐ

 18. Tham gia vào
  Xác định đúng hoạt động MKT
  nghĩa là công cụ tạo ra doanh
  truyền thông thu, lợi nhuận và
  trọng yếu giá trị thương
  hiệu

  MỤC TIÊU IMC VÀ HAI
  NHIỆM VỤ CỐT LÕI

 19. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  Từ tình huống IMC (bài tập 1):
  1) Xác định căn cứ cơ sở XD mục
  tiêu IMC?
  2) Chỉ ra những nguyên tắc và yêu
  cầu đảm bảo mục tiêu đúng đắn?

Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy