[Download] Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng
Nội dung Text: Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng

Download

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng của tiến sĩ Lê Hồng Minh trình bày về 4 kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, kỹ năng chăm sóc khách hàng, hậu mãi, kỹ năng thuyết trình.

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng File Word, PDF về máy

Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC & QUẢN TRỊ KINH DOANH (EBM) Tóm tắt NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Giảng viên : Tiến Sỹ Lê Hồng Minh , Viện trưởng Viện Giáo dục và Quản trị Kinh doanh ( E B M) Nguyên QGĐ TT Đào tạo &Cung ứng LĐ-VOTEC LĐLĐTP HCM Q Trưởng phòng Lao động TBXH Q3 Vì sao chúng ta phải trao đổi và tiếp thu kiến thức kinh nghiệm về Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ? Bán hang chuyên nghiệp gồm 4 kỹ năng : – Kỹ năng bán hàng – Kỹ năng giao tiếp và đàm phán – Kỹ năng chăm sóc khách hang, hậu mãi. – – Kỹ năng thuyết trình KỸ NĂNG 1 : KỸ NĂNG BÁN HÀNG Ý NGHĨA BÁN HÀNG • Bán hàng: Hoạt động giao tiếp, trao đổi giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu bên mua • Sống là bán hàng . • Giỏi bán hàng , khó thất nghiệp. • Bán hàng giỏi cần rèn luyện kỹ năng • Kỹ năng Người bán hàng luôn nâng cao như một nghệ thuật, • Không có phương thức bán hàng vạn năng. BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI VÀ TRUYỀN THỐNG “ Tài năng chỉ có 1/3 là bản tính, 1/3 là trí thức, 1/3 là ý chí” (Đ. Doxki). TRUYEÀN THOÁNG HIEÄN ÑAÏI BAÙN NHÖÕNG GÌ TA COÙ SAÜN BAÙN NHÖÕNG GÌ KHAÙCH HAØNG CAÀN VAØ MONG ÑÔÏI CHUÙ TROÏNG DOANH SOÁ BAÙN RA THÔØI CÔ THÒ TRÖÔØNG HIEÄN TAÏI VÌ QUYEÀN LÔÏI CUÛA TA TREÂN HEÁT THAÊM DOØ VAØ THIEÁT KEÁ HAØNG HOÙA NHAÈM THOÛA MAÕN MONG MUOÁN CUÛA KHAÙCH HAØNG VÌ LÔÏI NHUAÄN LAÂU DAØI VAØ LÔÏI ÍCH NGÖÔØI MUA 5

Download tài liệu Bài giảng Tóm tắt nghiệp vụ bán hàng File Word, PDF về máy