[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

Download


Bài giảng “Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư” trình bày các nội dung: Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư, mục tiêu của thẩm định dự án, ý tưởng chính của thẩm định tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

12/8/2015<br />
<br />
THIẾT LẬP &<br />
THẨM ĐỊNH<br />
DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br />
<br />
Giảng viên<br />
Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh<br />
Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br />
Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br />
<br />
Nội dung môn học<br />
1. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư<br />
2. Thiết lập báo cáo ngân lưu<br />
3. Giá trị tiền và suất chiết khấu<br />
4. Các chỉ tiêu đánh giá dự án<br />
5. Tác động của lạm phát đến dự án<br />
6. Phân tích rủi ro đối với dự án<br />
<br />
1<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Thời khóa biểu<br />
1/12/2015<br />
Bài 1<br />
8/12/2015<br />
<br />
3/12/2015<br />
Bài 1 (tt)<br />
10/12/2015<br />
<br />
5/12/2015<br />
Bài 2<br />
12/12/2015<br />
<br />
Bài 2 (tt)<br />
<br />
Bài 3<br />
<br />
Bài 3 (lt + TH)<br />
<br />
15/12/2015<br />
<br />
17/12/2015<br />
<br />
19/12/2015<br />
<br />
Bài 3 (TH, tt)<br />
<br />
Bài 4<br />
<br />
Nghỉ<br />
<br />
22/12/2015<br />
<br />
24/12/2015<br />
<br />
26/12/2015<br />
<br />
Bài 4 (tt)<br />
29/12/2015<br />
<br />
Bài 5<br />
31/12/2015<br />
<br />
Nghỉ<br />
2/1/2016<br />
<br />
Thực hành<br />
• Có 03 buổi thực hành<br />
– 12/12/2015<br />
– 14/12/2015<br />
– 07/01/2016<br />
<br />
• Yêu cầu khi tham gia<br />
– Đọc tình huống<br />
– Chép file excel<br />
– Cài Crystal Balls<br />
<br />
Tài liệu<br />
<br />
2<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Tài liệu<br />
<br />
Hình thức đánh giá<br />
Giữa kỳ<br />
Cuối kỳ<br />
<br />
30%<br />
70%<br />
<br />
Nội quy<br />
Đi học là tự nguyện<br />
Không điểm danh<br />
Khi tham gia lớp<br />
Không sử dụng điện thoại<br />
Không nói chuyện riêng<br />
Tôn trọng giảng viên<br />
Cố gắng đến lớp đúng giờ<br />
<br />
3<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
TỔNG QUAN VỀ<br />
THẨM ĐỊNH<br />
DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br />
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh<br />
Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br />
Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br />
<br />
Nội dung<br />
Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư<br />
Mục tiêu của thẩm định dự án<br />
Ý tưởng chính của thẩm định tài chính<br />
<br />
4<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Đầu tư<br />
Sử dụng vốn nhằm mục đích sinh lợi<br />
Được thực hiện trong một thời gian dài<br />
Mọi hoạt động đều liên quan đến “vốn”<br />
<br />
Phân loại đầu tư<br />
Theo quan điểm sử dụng vốn<br />
Theo tính chất sử dụng vốn<br />
Theo cơ cấu ngành<br />
Theo tính chất đầu tư<br />
<br />
Dự án<br />
Công việc cụ thể, rõ ràng<br />
Có thời điểm bắt đầu<br />
Có thời điểm kết thúc<br />
Dự<br />
án<br />
đầu<br />
tư<br />
<br />
Là một chuỗi các công việc cụ thể<br />
trong đó chủ đầu tư sử dụng vốn<br />
để cải tạo hoặc tạo ra sản phẩm<br />
mới trong một thời gian nhất định<br />
nhằm mục đích sinh lợi.<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh File Docx, PDF về máy