[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2)

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2)
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2)

Download


Bài giảng “Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án (tt)” trình bày các nội dung: Xử lý khấu hao, xử lý vốn lưu động, xử lý chi phí chìm, xử lý chi phí lịch sử, xử lý chi phí đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2) File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2)

12/8/2015<br />
<br />
THIẾT LẬP BÁO CÁO<br />
NGÂN LƯU DỰ ÁN<br />
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh<br />
Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br />
Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br />
<br />
Nội dung<br />
Xử lý khấu hao<br />
Xử lý vốn lưu động<br />
Xử lý chi phí chìm<br />
Xử lý chi phí lịch sử<br />
Xử lý chi phí đất đai<br />
<br />
Ôn lại<br />
Ngân lưu và biên dạng ngân lưu<br />
Quy ước lập báo cáo ngân lưu<br />
Nguyên tắc lập báo cáo ngân lưu<br />
Bảng thông số dự án (đề bài thi)<br />
<br />
1<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Khấu hao tài sản là gì ?<br />
Phương pháp khấu hao ?<br />
Khấu hao có phải ngân lưu ?<br />
Khấu hao ảnh hưởng đến dự án ?<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Khấu hao tài sản là gì ?<br />
Khấu hao là một công cụ về mặt hoạch toán kế<br />
toán để phân bổ chi phí đầu tư cố định vào giá<br />
thành sản phẩm hàng năm.<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Phương pháp khấu hao ?<br />
Khấu hao theo đường thẳng<br />
Khấu hao theo số dư giảm dần<br />
Khấu hao theo số lượng sản phẩm<br />
<br />
2<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Khấu hao có phải ngân lưu ?<br />
Khấu hao không phải là ngân lưu vì nó không<br />
phải là khoản chi phí bằng tiền mặt (nguyên tắc<br />
1) mà nó chỉ là hình thức bút toán của kế toán,<br />
do vậy nó không ảnh hưởng trực tiếp ngân lưu.<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Khấu hao ảnh hưởng đến dự án ?<br />
Là là chắn thuế TNDN<br />
Là căn cứ tính thanh lý<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Năm<br />
Doanh thu<br />
(-) ∑chi phí<br />
(-) khấu hao<br />
EBIT<br />
(-) lãi vay<br />
EBT<br />
Thuế<br />
NI<br />
<br />
Cách tính<br />
0<br />
Sản lượng x giá bán<br />
Cộng tất cả các khoản phí<br />
Khấu hao trong kỳ<br />
Doanh thu -∑chi phí -khấu hao<br />
Lãi vay<br />
EBIT – lãi vay<br />
EBT * 25%<br />
EBT – Thuế<br />
<br />
…<br />
<br />
3<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Tính thanh lý<br />
Giá thanh lý = giá trị còn lại của tài sản<br />
(trường hợp không có lạm phát)<br />
Giá thanh lý = giá trị còn lại của tài sản<br />
* (1+ tỷ lệ lạm phát )^n<br />
(trường hợp có lạm phát)<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Năm<br />
<br />
Cách tính<br />
<br />
0 1<br />
<br />
Giá trị tài sản đầu kỳ<br />
<br />
= Giá trị tài sản cuối kỳ<br />
của năm trước<br />
Khấu hao trong kỳ<br />
= Giá trị tài sản cuối kỳ năm 0<br />
/ vòng đời tài sản cố định<br />
Khấu hao tích lũy<br />
= Khấu hao trong kỳ<br />
+ khấu hao tích lũy năm trước<br />
Giá trị tài sản cuối kỳ = Giá trị tài sản đầu kỳ<br />
– khấu hao trong kỳ<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Ví dụ:<br />
• Dự án đầu tư một TSCĐ với giá trị 100 triệu,<br />
vòng đời tài sản (số năm sử dụng được) là 10<br />
năm sử dụng cho dự án có vòng đời 4 năm.<br />
Yêu cầu:<br />
• Lập bảng kế hoạch khấu hao TSCĐ<br />
<br />
4<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Ví dụ (tương tự):<br />
• Dự án đầu tư 5 tỷ trong đó có 3 tỷ tiền đất và 2<br />
tỷ tiền máy móc thiết bị có tuổi thọ 10 năm sử<br />
dụng cho dự án có vòng đời hoạt động 4 năm.<br />
Yêu cầu:<br />
• Lập bảng kế hoạch khấu hao TSCĐ<br />
<br />
Xử lý khấu hao<br />
Ví dụ (tương tự):<br />
• Dự án đầu tư 7 tỷ trong đó 60% là tiền đất và còn<br />
lại là máy móc thiết bị có tuổi thọ 7 năm sử dụng<br />
cho dự án có vòng đời hoạt động 4 năm.<br />
Yêu cầu:<br />
• Lập bảng kế hoạch khấu hao TSCĐ<br />
• Tính tổng giá trị thanh lý năm 5<br />
• Tính lợi ích lá chắn thuế biết t=25%<br />
<br />
Xử lý vốn lưu động<br />
Vốn lưu động<br />
Khoản phải thu AR<br />
Khoản phải trả AP<br />
Số dư tiền mặt CB<br />
Tồn kho AI<br />
<br />
Cách tính<br />
VLD = AR – AP + CB + AI<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Thiết lập báo cáo ngân lưu dự án – Nguyễn Đức Vinh (p2) File Docx, PDF về máy