[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Download


Chương 5: Phân tích tài chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, tác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
  KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

  CHƯƠNG 5
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  1

 2. Nội dung chương 5

  1. Tổng quát về phân tích tài chính của dự án

  2. Huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án

  3. Xác định suất chiết khấu

  4. Tác động lạm phát đến dự án

  5. Giá trị tiền tệ theo thời gian

  6. Xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án
  §
  Vốn và nguồn vốn đầu tư
  §
  Kế hoạch khấu hao
  §
  Kế hoạch trả nợ
  §
  Dự kiến doanh thu hàng năm của dự án
  §
  Dự tính các loại chi phí hàng năm của dự án
  §
  Kế hoạch lãi lỗ của dự án
  §
  Báo cáo ngân lưu tài chính của dự án (theo các quan điểm) 2

 3. Nội dung chương 5

  7. Đánh giá dự án đầu tư
  §
  Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value – NPV)
  §
  Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Returns – IRR)
  §
  Tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C)
  §
  Thời gian hoàn vốn PP (Pay back Period)
  §
  Phân tích điểm hoà vốn
  8. Phân tích rủi ro dự án
  §
  Phân tích độ nhạy của dự án
  §
  Phân tích mô phỏng Monte Carlo

  3

 4. Phân tích tài chính

  TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI
  CHÍNH DỰ ÁN

  4

 5. Một số thuật ngữ

  Dòng tiền (Ngân lưu – Cash Flow – CF): Là những
  luồng tiền đến và đi khỏi doanh nghiệp hay đối
  tượng kinh tế. Thu nhập là dòng tiền dương, chi
  phí là dòng tiền âm.
  Dòng tiền ròng (Ngân lưu ròng – Net Cash Flow –
  NCF): Là dòng tiền còn lại sau khi đã lấy dòng tiền
  vào trừ đi dòng tiền ra.
  Chi phí chìm (chi phí lịch sử): là những khoản chi
  phí phát sinh trong quá khứ. Chi phí chìm không
  được tính tới khi phân tích tài chính của dự án
  5

 6. Công cụ phân tích tài chính của dự án

  Phân tích lợi ích và chi phí:
  §
  Xác định các dòng lợi ích: Doanh thu,
  thanh lý,..
  §
  Xác định các dòng chi phí: đầu tư ban
  đầu, chi phí hoạt động, lãi vay,….
  §
  Xác định dòng tiền ròng

  6

 7. Cách ghi nhận lợi ích và chi phí

  Lợi ích và chi phí có thể phát
  sinh bất kỳ thời điểm nào
  trong năm, nhưng tất cả các
  lợi ích và chi phí đó phải đưa
  về cuối năm.

  7

 8. Xác định năm gốc (năm 0)

  q
  Đối với các dự án đầu tư có quy mô không lớn, thời gian chuẩn
  bị để đưa công trình đầu tư vào sản xuất kinh doanh không dài
  thì thời điểm tính toán thường được xác định là thời điểm hiện
  tại hay thời điểm bắt đầu thực hiện dự án.
  q
  Đối với các dự án có quy mô lớn, thời gian chuẩn bị để đưa
  công trình vào sử dụng dài. Thời điểm tính toán là năm kết thúc
  giai đoạn thi công xây dựng công trình và đưa công trình đầu tư
  vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp này, các
  chi phí trong giai đoạn thi công xây dựng công trình được tính
  chuyển về năm gốc thông qua việc tính giá trị tương lai.
  q
  Tuy nhiên trong thực tế, để thuận tiện cho tính toán, nhiều dự
  án thời điểm tính toán thường được chọn là thời điểm hiện tại
  (thời điểm lập dự án) hay thời điểm bắt đầu thực hiện dự án.
  8

 9. Xác định số năm phân tích (vòng đời) dự án

  §
  Để ước lượng số năm phân tích của dự án người
  ta thường căn cứ vào tuổi thọ công nghệ, tuổi thọ
  thiết bị chính được chọn đầu tư, hoặc căn cứ vào
  vòng đời của sản phẩm để xác định tuổi thọ dự
  án, ….
  §
  Trong thực tế, ta chỉ tính tuổi thọ của dự án giới
  hạn trong một số năm cụ thể gắn liền với khả
  năng dự báo của chúng ta trong tương lai. Hoặc
  thông qua ý kiến chuyên gia.

  9

 10. Xác định năm thanh lý dự án

  Sau khi kết thúc dự án, cần có thời
  gian bán tài sản và ghi nhận giá trị
  thanh lý. Do đó, nếu dự án giả định
  kết thúc vào năm thứ n thì giá trị
  thanh lý của dự án sẽ được ghi
  nhận vào năm thứ n+1.

  10

 11. Biên dạng ngân lưu tài chính của dự án

  (+)

  Ng
  ân  GĐ hoạt động


  ròn    0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  g GĐ đầu từ Năm dự án

  (­)

  11

 12. Biên dạng ngân lưu tài chính của dự án

  §
  Những năm đầu thường chi phí đầu tư lớn hơn
  doanh thu từ dự án nên ngân lưu ròng của tài
  chính của dự án thường bị âm. (Thông thường
  những năm đầu xây dựng chỉ có chi phí đầu tư,
  chưa có doanh thu)
  §
  Trong những năm sau khi bắt đầu hoạt động
  SXKD nên ngân lưu ròng thường dương do có
  doanh thu từ hoạt động SXKD.
  §
  Một số dự án có ngân lưu âm vào những năm
  cuối của chu kỳ dự án do có phát sinh những chi
  phí khôi phục địa điểm dự án hoặc chi phí trợ
  cấp thôi việc cho người lao động,… 12

 13. Phân tích tài chính

  HUY ĐỘNG VỐN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ
  NỢ CỦA DỰ ÁN

  13

 14. Các đối tượng có liên quan trong dự án

  Nhà cung 
  Chủ đầu  ứng vật liệu 
  Người dân
  tư  

  C.ty quản lý 
  & vận hành 

  Các tổ chức tín dụng Nhà thầu 
  DỰ ÁN xây dựng 
  T. chức T. chính phi NH
  Nhà cung 
  Nhà đầu tư trài phiếu ứng thiết bị 

  Tổ chức đa phương Cơ quan 
  Khách hàng  QLNN 

 15. Huy động vốn cho dự án

  Dự án cần được huy động vốn để đủ trang trải cho chi phí đầu tư
  cũng như một số chi phí ban đầu trước khi đi vào hoạt động

  §
  Chi phí đầu tư ban
  VỐN CSH
  đầu
  §
  Chủ đầu tư
  §
  Chi phí tiền mặt cho
  §
  Nhà đầu tư chiến lược
  các hạng mục của
  Vốn huy động

  Quỹ đầu tư

  Tài trợ
  §
  dự án
  DỰ ÁN §
  Lãi vay trong t/g XD
  §
  Vốn lưu động ban
  đầu
  NỢ VAY
  §
  NHTM
  §
  Chi phí hoạt động để
  chuẩn bị vận hành
  §
  Tài chính phi NH
  §
  Dự phòng
  §
  Tài chính đa phương
  15

 16. Các nhà tài trợ vốn cho dự án

  Các nhà tài trợ vốn cho dự án được chia thành hai loại:
  q
  Đầu tư vốn chủ sở hữu (CSH)
  Chủ đầu tư bỏ vốn vào dự án và là người hưởng lợi sau
  cùng của dự án (dưới dạng cổ tức) sau khi đã thực hiện các
  nghĩa vụ trả nợ vay
  q
  Vốn vay
  Chủ nợ cho dự án vay với cam kết sẽ nhận lại vốn gốc và lãi
  theo một công thức và lịch thời gian nhất định

  Các đối tượng có quyền lợi trong dự án đều có thể tham gia
  tài trợ vốn cho dự án dưới vai trò nhà đầu tư vốn CSH hay
  cho vay.
  16

 17. Đầu tư vốn CSH

  Các nhà đầu tư vốn CSH mong đợi nhận được một
  suất sinh lợi hợp lý trên vốn đã đầu tư (cổ tức thu về
  trong quá trình dự án hoạt động)

  Các loại nhà đầu tư vốn CSH:
  ü
  Chủ đầu tư (sáng lập) dự án (project investors)
  ü
  Nhà nước
  ü
  Các nhà đầu tư chiến lược (strategic partners)
  ü
  Quỹ đầu tư và thị trường vốn
  17

 18. Đầu tư vốn CSH

  Chủ đầu tư (sáng lập) dự án (project investors/sponsors)
  §
  Người khởi xướng, kiểm soát, thiết lập cơ cấu và dàn xếp các hợp
  đồng then chốt của dự án
  §
  Có thể hiểu tương tự như cổ đông sáng lập của doanh nghiệp
  §
  Thường là đối tượng bỏ vốn với tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn CSH
  của dự án
  §
  Chịu rủi ro cao nhất và mong đợi lợi nhuận kỳ vọng cao nhất
  Nhà nước
  §
  Đầu tư vốn ngân sách
  §
  Đầu tư vốn CSH dưới hình thức liên doanh hay cổ đông thiểu số
  §
  Góp vốn phi tiền mặt (đất, chính sách ưu đãi)
  Các nhà đầu tư chiến lược (strategic partners)
  §
  Đầu tư vốn cổ phần
  §
  Có thể tham gia xây dựng, vận hành.
  §
  Có thể thuộc lĩnh vực liên quan (ví dụ, đối tác dầu khí trong dự án
  điện, đối tác điện trong dự án xi-măng) 18

 19. Uy tín/Hình thức vay nợ của dự án

  Uy tín vay nợ của dự án phụ thuộc vào:
  ü
  Sự vững mạnh về mặt tài chính của dự án: NPV/IRR
  ü
  Uy tín vay nợ của các chủ đầu tư vào dự án
  ü
  Số vốn CSH do các chủ đầu tư dự án đóng góp so với
  tổng vốn đầu tư.
  ü
  Mức độ rủi ro của dự án và khả năng thiết kế, thực hiện
  các hợp đồng.
  Hai hình thức vay nợ
  ü
  Chủ đầu tư đứng tên vay nợ rồi dùng vốn huy động
  được để tài trợ cho dự án.
  ü
  Chủ đầu tư thành lập công ty dự án với trách nhiệm hữu
  hạn; công ty dự án đứng tên vay nợ: đây là hình thức “tài
  trợ dự án”.
  19

 20. Tỷ lệ nợ/ vốn CSH khả thi tối đa

  Lợi ích của việc tăng đòn bẩy nợ:
  §
  Tăng suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (do suất sinh lợi
  trên tổng vốn đầu tư lớn hơn lãi vay)
  §
  Tăng lợi ích từ lá chắn thuế của nợ vay
  Chi phí của việc tăng đòn bẩy nợ:
  §
  Tăng rủi ro tài chính của dự án (dẫn tới tăng chi phí nợ
  vay cũng như chi phí vốn chủ sở hữu)
  Tỷ lệ nợ/vốn CSH thực tế của dự án phụ thuộc vào:
  §
  Khả năng sinh lợi của dự án
  §
  Kiểu hình ngân lưu tự do của dự án
  §
  Các loại rủi ro và cơ chế chia sẻ, quản lý rủi ro
  §
  Uy tín vay nợ của chủ đầu tư và mức độ bảo lãnh rủi ro
  của chủ đầu tư đối với dự án 20

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 – ThS. Phạm Bảo Thạch File Docx, PDF về máy