[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Download


Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

  KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

  CHƯƠNG 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ
  VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  1
  Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và 

 2. Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn
  Đầu tư:
  Là việc các nhà đầu tư bỏ vốn bằng các tài sản hữu hình hoặc vô hình để
  hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật
  đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan (theo luật đầu tư
  2005)
  Đặc điểm của hoạt động đầu tư:
  o
  Trước hết phải có vốn: Vốn có thể bằng tiền, bằng các loại tài
  sản khác như máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng khác, giá
  trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, …
  o
  Thời gian đầu tư: Một đặc điểm khác của đầu tư là thời gian tương
  đối dài, thường từ 2 năm trở lên, có thể đến 50 năm, nhưng tối đa cũng
  không quá 70 năm. Những hoạt động ngắn hạn trong vòng một năm tài
  chính không được gọi là đầu tư.
  o
  Lợi ích do đầu tư mang lại: Được biểu hiện trên hai mặt, lợi ích
  tài chính (biểu hiện qua lợi nhuận) và lợi ích kinh tế xã hội (biểu hiện qua
  chỉ tiêu kinh tế xã hội). 2
 3. Quá trình đầu tư
  H. hóa d.vụ
  Vốn SD vốn

  SXKD
  NHÀ ĐẦU TƯ, C. TY THỰC 
  CÔNG TY 
  NGƯỜI CHO  HIỆN ĐẦU 
  SXKD
  VAY TƯ
  Tiền, giấy 
  hẹn trả

  Thu lợi  Thu lợi
  từ vốn  từ đầu tư Tiền, giấy 
  hẹn chi

  Chức năng  Chức năng  Chức năng SẢN 
  TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ  XUẤT
  3

 4. Các đối tượng có liên quan trong dự án
  Nhà cung 
  Chủ đầu  Người dân  ứng vật liệu 
  tư   địa phương

  C.ty quản lý 
  & vận hành 

  Các tổ chức tín dụng Nhà thầu 
  DỰ ÁN xây dựng 
  T. chức T. chính phi NH
  Nhà cung 
  Nhà đầu tư trài phiếu ứng thiết bị 

  Tổ chức đa phương Cơ quan 
  Khách hàng  QLNN 

 5. Các loại hình đầu tư
  STT Tiêu chí phân chia Loại hình đầu tư

  Tài chính
  1 Mục đích
  Kinh tế ­ Xã hội

  Theo chức năng  Đầu tư trực tiếp
  2 quản lý vốn đầu 
  Đầu tư gián tiếp

  Đầu tư trong nước 
  3 Theo nguồn vốn Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  Đầu tư ra nước ngoài
  5

 6. Các loại hình đầu tư
  STT Tiêu chí phân chia Loại hình đầu tư

  Theo tính chất  Đầu tư chiều rộng (đầu tư mới)
  4
  đầu tư Đầu tư chiều sâu

  Theo tính chất  Đầu tư phát triển
  5 sử dụng vốn 
  Đầu tư chuyển dịch
  đầu tư
  Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

  Đầu tư theo  Hợp đồng xây dựng ­ kinh doanh ­ 
  hình thức hợp  chuyển giao (BOT)
  6
  đồng BCC,  Hợp đồng xây dựng ­ chuyển giao ­ kinh 
  BOT, BTO, BT doanh (BTO)
  6
  Hợp đồng xây dựng ­ chuyển giao (BT)

 7. Khái niệm dự án đầu tư

  Theo ngân hàng thế giới: Dự án đầu tư là tổng thể
  các chính sách, hoạt động và chi phí liên quan vơi nhau
  được hoạch định nhằm đạt những mục tiêu nào đó trong
  một thời gian nhất định.

  Theo luật đầu tư 2005: Dự án đầu tư là tập hợp các
  đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt
  động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian
  xác định.

  Dự án: là một tập hợp (1) các hoạt động được thực
  hiện một cách có hệ thống nhằm sử dụng (2) nguồn
  lực nhất định trong một (3) thời gian nhất định để
  đạt được (4) mục tiêu nhất định.

  Chương 1: Một số vấn đề  7

 8. Khái niệm dự án đầu tư
  §
  Nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư
  §
  Nghiên cứu tiền khả thi & khả thi
  §
  Thẩm định
  §
  Ra quyết định
  §
  Thiết kế
  §
  Thi công
  §
  Lắp đặt
  §
  Sản xuất kinh doanh
  §
  Đánh giá
  CÁC HOẠT ĐỘNG §
  Thanh lý
  1….n

  Mục 
  tiêu
  to  tn 
  NGUỒN LỰC §
  TÀI CHÍNH
  §
  KT-XH
  Tài
  Tài chính Nhân lực Công nghệ 8
  nguyên

 9. Những yêu cầu của dự án đầu tư


  Tính pháp lý: Dự án đảm bảo tính pháp lý là dự án không vi
  phạm an ninh, quốc phòng, môi trường, thuận phong mỹ tục và các
  điều kiện theo qui định pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Nói cách
  khác, dự án phải được các cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với
  quy hoạch phát triển của vùng và địa phương, phù hợp với pháp luật
  qui định.

  Tính khoa học: Dự án đảm bảo tính khoa học nghĩa là dự án
  phải hoàn toàn khách quan. Số liệu, thông tin phải đảm bảo tính trung
  thực, phương pháp tính toán phải đảm bảo chính xác, phương pháp lý
  giải hợp lý, logic, chặt chẽ giữa các nội dung riêng lẻ của dự án.

  Tính khả thi: Dự án phải phù hợp với điều kiện thực tế, có khả
  năng ứng dụng và triển khai trong thực tế. Tính khả thi của dự án được
  đo lường bằng các chỉ tiêu về hiệu quả tài chính và các chỉ tiêu về hiệu
  quả kinh tế xã hội
  9

 10. Mục tiêu của dự án đầu tư

  1. Cực đại giá trị tài sản
  2. Các chỉ tiêu cụ thể
  Cực đại/đạt chỉ tiêu lợi nhuận
  Mục tiêu
  §

  TÀI CHÍNH § Cực tiểu/đạt chỉ tiêu chi phí
  § Cực đại/đạt chỉ tiêu thị phần
  § Cực đại chất lượng phục vụ
  § Duy trì tồn tại,….

  1. Công ăn việc làm
  2. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
  Mục tiêu
  KINH TẾ-XÃ HỘI 3. An sinh xã hội
  4. Đóng góp ngân sách
  5. Phân phối thu nhập,… 10

 11. Chu kỳ dự án
  Các giai đoạn dự án Chu kỳ dự án Qui trình TL và TĐ dự án

  Tiền xác định Nghiên cứu cơ hội

  Xác định Nghiên cứu tiền khả thi
  Thiết lập và
  thẩm định Chuẩn bị Nghiên cứu khả thi

  Thẩm định BC nghiên cứu khả thi

  Thực hiện
  Thực hiện
  đầu tư

  Hoạt động

  Vận hành
  Đánh giá

  Thanh lý Kết thúc 11

 12. Thảo luận nhóm

  Bài đọc: Dự án cầu kết nối ĐBSCL
  Câu hỏi thảo luận
  1. Mục tiêu dự án là gì?
  2. Các căn cứ để ra quyết định?
  3. Những đối tượng liên quan đến dự án (Nhà đầu tư, Khách
  hàng, Người hưởng lợi, Cơ quan quản lý, Người tài trợ…)
  4. Người hưởng lợi trực tiếp là ai? Họ hưởng được những lợi ích
  gì?
  5. Những lợi ích mà dự án mang lại?
  6. Dự án đang ở giai đoạn nào?

  12

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 – ThS. Phạm Bảo Thạch File Docx, PDF về máy