Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng hướng dẫn và cung cấp cho người học: Những kiến thức cơ bản về quản trị marketing; những công việc cụ thể của nhà quản trị marketing và vận dụng những kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả; các kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạch định các các chiến lược và kế hoạch marketing cho doanh nghiệp/tổ chức;… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Khoa Marketing

  1

  HỌC PHẦN
  QUẢN TRỊ MARKETING
  Mã học phần: MKMA1110
  Số tín chỉ: 3

 2. Mục tiêu học phần
  2

  Hướng dẫn và cung cấp cho người học:
   Những kiến thức cơ bản về Quản trị marketing
   Những công việc cụ thể của nhà quản trị marketing và vận dụng những
  kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả
   Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạch định các các chiến lược và kế
  hoạch marketing cho doanh nghiệp/tổ chức
   Thực hành xây dựng các chiến lược và kế hoạch marketing cũng như các
  chính sách marketing cụ thể cho một số doanh nghiệp điển hình tại Việt
  Nam
   Rèn luyện sự tự tin, tinh thần làm việc nhóm, khả năng thuyết trình các
  kế hoạch và chính sách marketing cho người học

 3. Nội dung học phần
  3
  Chƣơn Tên chƣơng Tiết LT BT
  g
  1 Tổng quan về Quản trị Marketing 4 4 1
  2 Phát triển kế hoạch và Chiến lược Marketing 4 4 1
  3 Hệ thống thông tin và Nghiên cứu marketing 4 3 1
  4 Phân tích môi trường và Nguồn lực Marketing 4 4 2
  5 Thị trường và Hành vi Khách hàng 4 4 1
  6 Phân đoạn thị trường và Lựa chọn thị trường mục 4 4 1
  tiêu
  7 Các chiến lược marketing điển hình 4 4 2
  8 Quản trị sản phẩm và Thương hiệu 4 3 1
  9 Quản trị Giá 3 4 1
  10 Quản trị kênh phân phối 3 4 2
  11 Quản trị truyền thông marekting tích hợp 4 3 1
  12 Tổ chức thực hiện kế hoạch, Kiểm tra, đánh giá và 3 4 1
  điều chỉnh hoạt động Marketing
  45 30 15
 4. Phƣơng pháp đánh giá học phần

  STT Thành phần Cơ cấu Hình thức đánh giá và ghi chú

  1 Dự lớp, thảo luận trên lớp 10% Dựa trên mức độ chuyên cần, nhiệt tình của SV

  2 Bài cá nhân 20% Dựa trên kết quả bài kiểm tra giữa kì, bài tập cá nhân

  3 Bài tập nhóm 20% Dựa trên thái độ làm việc nhóm, kết quả hoàn thành
  và các đóng góp cá nhân

  4 Thi cuối kì 50% Dựa trên bài kiểm tra cuối kì
  ĐK thi cuối kì: tham gia trên 70% số tiết học
  Hình thức thi: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi luận và
  BT tình huống, trên giấy, thời gian 90 phút

  Tổng 100%

 5. Thông tin giảng viên
  5

   Giảng viên: Khoa Marketing

   Địa chỉ: P603, nhà 6, Khoa Marketing, trường ĐH Kinh tế Quốc dân

   Website: http://www.khoamarketing.neu.edu.vn

   Email:
   Điện thoại:

 6. Tài liệu tham khảo
  6

   Trương Đình Chiến (chủ biên), Giáo trình Quản trị Marketing, NXB
  ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014
   Philip Kotler, Principles of Marketing 14th, 2015
   Philip Kotler, Những phương thức sáng tạo, chiến thắng và khống chế
  thị trường, Tài liệu dịch, NXB TP. Hồ Chí Minh, 2003
   J R MC Coll Kennedy, G C Kiel, “Marketing – A Strategic Approach”,
  Nelson Thomson Learning, 2005
   Richard M. S. Wilson, Colin Gilligan, David J. Pearson, Strategic
  Marketing Management – Planning, Implementation and Control, NXB
  Butterworth Heinemann, 1995

 7. Bô môn Marketing
  Học phần Quản trị Marketing

  7

  CHƢƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING

 8. Mục tiêu nghiên cứu
  8

  Giúp người
  Làm rõ bản Phân tích mối Nghiên cứu
  học hiểu rõ
  chất của quan hệ giữa quan điểm
  bản chất,
  marketing quản trị cung ứng
  đặc điểm,
  & những marketing giá trị,
  phạm vi,
  khái niệm với các chức marketing
  chức năng,
  thuộc về bản năng quản trị tổng thể và
  nhiệm vụ của
  chất của khác marketing
  quản trị
  marketing trong tổ chức quan hệ
  marketing

  Tài liệu tham khảo chính: Chương 1, Giáo trình Quản trị Marketing
  PGS.TS. Trương Đình Chiến, NXB ĐH KTQD, 2012

 9. Nội dung
  9

  1.1 Khái quát chung về Marketing
  & Quan điểm QT Marekting

  1.2. Quản trị Marketing

  1.3. Quá trình cung ứng giá trị và Quản trị Marketing

 10. Khái niệm Marketing
  10

   Khái niệm 1: Trong lĩnh vực kinh doanh

  Marketing là giúp
  tập hợp các nhằm Thỏa mãn nhu cầu của Thông Quá trình DN đạt được
  hoạt động thị trường mục tiêu qua trao đổi mục tiêu tối
  của DN đa hóa lợi
  nhuận
   Khái niệm 2: (Philip Kotler)

  Marketing là hoạt động Hướng Sự thỏa mãn nhu Thông Các tiến trình
  của con người tới cầu và ước muốn qua trao đổi
   Khái niệm 3: (Hiệp hội Marketing Mỹ,2007)

  • Người tiêu dùng
  Marketing là • Hoạt động nhằm • Tạo ra Những thứ • Khách hàng
  tập hợp các: • Cấu trúc cơ chế • Truyền thông có giá trị • Đối tác
  • Quy trình • Phân phối • Xã hội

 11. Khái niệm Quản trị marketing
  11

   Quản trị marketing là:
  “Sự phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và điều khiển các chiến lược
  và chương trình marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn
  với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp”

 12. Tiến trình quản trị marketing
  12

  Giai đoạn kế hoạch hóa
  Phân tích Phân đoạn thị trường, Xác định Lập kế hoạch và
  cơ hội lựa chọn thị trường chiến lược chương trình
  marketing mục tiêu marketing marketing

  Giai đoạn tổ chức và thực hiện
   Xây dựng bộ máy quản trị marketing
   Thực hiện chiến lược và kế hoạch marketing

  Giai đoạn kiểm soát:
   Kiểm tra, đánh giá
   Điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, biện pháp

 13. Câu hỏi
  13

   Bản chất của marketing là gì? Trình bày các khái niệm cơ bản của
  marketing và quan điểm marketing hiện đại
   Quản trị marketing là gì?
   Có bao nhiêu Quan điểm QTMarketing? Trình bày nội dung từng quan
  điểm?

 14. Bô môn Marketing
  Học phần Quản trị Marketing

  14

  CHƢƠNG 2
  PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH
  & CHIẾN LƢỢC MARKETING

 15. Mục tiêu nghiên cứu
  15

   Nắm vững được các cấp lập kế hoạch trong một doanh nghiệp
   Phân biệt được lập kế hoạch chiến lược kinh doanh với lập kế hoạch marketing
   Phân biệt được các loại kế hoạch marketing cho các đối tượng khác nhau

   Hiểu rõ tiến trình lập kế hoạch marketing cho sản phẩm/dịch vụ trên thị
  trường và nội dung của từng bước trong tiến trình này
   Hình dung được mẫu thức một bản kế hoạch marketing và biết những công việc
  cần làm để lên được một bản kế hoạch marketing có cơ sở khoa học và có tính
  khả thi
   Nắm vững các công việc nhà quản trị marketing cần phải làm để lập được các kế
  hoạch marketing hiệu quả

 16. Nội dung
  16

  Khái quát về kế Quá trình kế hoạch Những nội dung cơ
  hoạch hóa chiến hóa chiến lược bản của một bản kế
  lược marketing marketing hoạch marketing

  Tài liệu tham khảo chính: Chương 2, Giáo trình Quản trị Marketing
  PGS.TS. Trương Đình Chiến, NXB ĐH KTQD, 2014

 17. Các cấp lập kế hoạch của DN
  17

   Lập kế hoạch chiến lược cho toàn doanh nghiệp (tập đoàn, tổng công ty
  hay công ty)
   Lập kế hoạch kinh doanh cho từng đơn vị kinh doanh chiến lược (Các
  SBU có thể là công ty, chi nhánh, sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm);
   Lập các kế hoạch chức năng quản trị (kế hoạch sản xuất, kế hoạch
  marketing, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự…)

  Trên thực tế, thường có sự lẫn lộn giữa lập kế hoạch chiến lược
  và lập kế hoạch marketing

 18. Hoạch định chiến lƣợc
  18

   2.2.1 Xác lập sứ mệnh
   2.2.2 Xác định tầm nhìn, mục tiêu
   2.2.3 Các định hướng chiến lược
   2.2.4 Kế hoạch danh mục đầu tư
   2.2.5 Nội dung chiến lược kinh doanh tổng thể

 19. Nội dung và quy trình lập kế hoạch marketing
  19

   2.3.1 Khái niệm và vai trò của kế hoạch marketing
   2.3.2 Các bước trong quy trình lập kế hoạch marekting
   2.3.3 Các nội dung cơ bản của một bản kế hoạch marketing

 20. 2.3.2 Các bƣớc trong quy trình lập kế hoạch marekting
  20

   Phân tích kết quả kinh doanh và đánh giá hoạt động marketing
   Phân tích hoàn cảnh và cơ hội marketing trong thời kỳ kế hoạch
   Phân tích SWOT
   Phân đoạn thị trường, phân tích đánh giá để lựa chọn thị trường mục tiêu
   Lựa chọn chiến lược marketing
   Xác định nội dung của marekting – mix và kế hoạch hành động
   Phân tích tài chính hay dự báo lỗ lãi của kế hoạch marekting
   Kiểm tra đánh giá kế hoạch marketing

Download tài liệu Bài giảng Quản trị marketing – ĐH Kinh tế Quốc dân File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button