[Download] Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga

Download


Chương 2 – Kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động kinh doanh, phân loại hoạt động kinh doanh, chu kỳ kinh doanh, mô hình kinh doanh, xu hướng phát triển kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga File Docx, PDF về máy

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga

 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  TS. NGÔ THỊ VIỆT NGA
  BỘ MÔN QTKD TỔNG HỢP

 2.  CHƯƠNG 2
  KINH DOANH
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  CHU KỲ KINH DOANH

  MÔ HÌNH KINH DOANH

 3. 2.1      HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  QUAN NIỆM VỀ KINH DOANH

  MỤC ĐÍCH KINH DOANH

  TƯ DUY KINH DOANH

   

 4.     Khái niệm:

  Theo cách hiểu ngắn gọn: “Kinh doanh là hoạt động tạo 
  ra sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho thị trường để kiếm 
  lời”
  QUAN NIỆM VỀ KINH DOANH

  Theo luật DN năm 2005: “Kinh doanh là việc thực hiện 
  liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá 
  trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc 
  cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh 
  lời”


  Hiểu theo nghĩa rộng: “Kinh doanh là việc sản xuất 


 5.  Đặc trưng:


  Bao gồm một hoặc một số khâu trong quá trình sản 
  xuất sQUAN NI
  ản phẩm – cung ứng d ịch v
  ỆM VỀ KINH DOANHụ


  Hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời

 6. MỤC ĐÍCH KINH DOANH

  Định hướng tiêu 
  dùng, tạo ra văn 
  minh tiêu dùng

  Tạo ra SP/DV  Tạo ra GTGT, 
  thoả mãn nhu cầu  đóng góp ngân 
  thị trường, tạo ra  sách,…, góp 
  GTGT, thúc đẩy MỤC phần giải quyết 
    SXXH phát triển ĐÍCH   
     vấn đề XH

  Tạo ra đội ngũ lao 
  Mắt xích của quá  động có chuyên 
  trình tái sản xuất  môn, có tay nghề, 
  mở rộng, liên kết  có ý thức tổ chức 
  chuỗi        kỷ luật

 7.    

   Tư duy kinh doanh liên quan trực tiếp đến khả năng 
  phân tích, tổng hợp những sự việc, hiện tượng để từ đó 
  khái quát thành các quy luật kinh tế và quản trị kinh 
  doanh
  TƯ DUY KINH DOANH 

   Tư duy kinh doanh gắn với tư duy sản xuất, cung cấp 
  sản phẩm/dịch vụ cho thị trường


   Tư duy kinh doanh trực tiếp ảnh hưởng đến việc điều 
  hành các hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị

 8.    Vai trò của tư duy kinh doanh với nhà quản trị 
  Giúp NQT :

  có tầm nhìn quản trị tốt

   dễ dàng chấp nhận sự thay đổi để thích nghi tốt hơn 
  trong thế giới kinh doanh ngày càng biến động

  nhận rõ, chấp nh
  TƯậ DUY KINH DOANH 
  n và thay đổi theo những xu hướng 
  mới trong cạnh tranh

  tận dụng được cơ hội kinh doanh, tránh né được các 
  nguy cơ của môi trường; thay đổi tư duy kinh doanh 
  khép kín

  xác định được vai trò của mình trong quy trình sản xuất 
  SP hoặc cung cấp dịch vụ
 9. Biểu hiện của tư duy kinh doanh tốt

  Dựa trên nền tảng kiến thức tốt

  Thể hiện tính định hướng chiến lược và rõ ràng

  Phải dựa trên tính độc lập của tư duy

  Cần phải thể hiện tính sáng tạo

  Phải thể hiện ở tính đa chiều và đa dạng
  Tập hợp, phát huy được năng lực của
  nhân viên dưới quyền
  Khả năng tổ chức thực hiện

 10. 2.2. PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH

 11.  Về cơ bản, hệ thống phân ngành kinh tế của các 
  quốc gia tuân theo hệ thống ngành chuẩn ISIC Rev.4 
  của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, giữa các quốc gia 
  Phân lo ại theo ngành 
  lại có sự khác biệt nhất định
  – kinh tểế phân chia thành 3 lĩnh v
   Ngoài ra, cũng có th  ­ kỹ thuật ực
    + Sản xuất
    + Dịch vụ
    + Sản xuất và dịch vụ

 12.  Khái niệm loại hình sản xuất: Loại hình sản xuất là đặc 
  tính tổ chức – kỹ thuật tổng hợp nhất của sản xuất, được 
  quy dịnh bởi trình độ chuyên môn hoá của NLV, số chủng 
  Phân lo
  loại và tính ổn định c ượi theo 
  ủa đối tạ ng chế biến trên NLV
  loại hình sản xuất

   Phân loại
  Ø
  DN sản xuất khối lượng lớn 
  Ø
  DN sản xuất đơn chiếc  
  Ø
  DN sản xuất hàng loạt 

 13.  Mỗi phương pháp tổ chức SX phải thích ứng với những 
  đặc điểm trình độ tPhân lo ạỹi theo 
  ổ chức và k  thuật, với từng loại hình 
  SX của DN phương pháp tổ chức 

   Phân loại: sản xuất
   + Phương pháp SX dây chuyền
   + Phương pháp SX theo nhóm
   + Phương pháp SX đơn chiếc
 14. TỔ CHỨC SX THEO PHƯƠNG PHÁP
  DÂY CHUYỀN
  NLV được chuyên môn hóa
  cao bố trí theo nguyên tắc
  đối tượng, hình thành
  đường dây chuyền
  Quá trình công nghệ
  được chia nhỏ thành
  nhiều bước công việc
  (BCV) có thời gian chế
  ĐẶC
  biến bằng nhau hoặc lập
  thành bội số với BCV có
  TRƯNG
  thời gian ngắn nhất

  Đối tượng được chế biến
  đồng thời trên tất cả các
  NLV của dây chuyền

 15. TỔ CHỨC SX THEO NHÓM

  Tổ chức SX dựa trên cơ sở
  phân nhóm sản phẩm để
  thiết kế quy trình công
  nghệ, bố trí máy móc thiết
  bị chung theo sản phẩm
  tổng hợp của nhóm

  Không tổ chức SX cho ĐẶC
  từng sản phẩm cụ thể
  TRƯNG

  Sử dụng các dụng cụ, đồ
  gá lắp chung cho từng loại
  sản phẩm trong từng nhóm

 16. NỘI DUNG
  Phân nhóm sản phẩm: theo công nghệ và theo cấu tạo 
  ản phẩm
  Lựa chọn, thiết kế sản phẩm tổng hợp (điển hình)
  Tính toán hệ số các BCV của mọi sản phẩm khác của nhóm 
  ên cơ sở mối quan hệ của chúng với các sản phẩm điển hình
  Bố trí máy móc thiết bị sản xuất và xác lập các định mức
  kinh tế ­ kỹ thuật cần thiết cho sản phẩm điển hình.
   Thiết kế các dụng cụ, đồ gá lắp cần thiết để SX các sản phẩm
  rong nhóm
  + Tổ chức SX theo nhóm

  Ưu điểm: Có tác dụng nâng cao hiệu quả SX do nâng cao loại 
  ình SX, chuyên môn hóa NLV

 17. Phương pháp tổ chức SX đơn chiếc
  – Đặc trưng
   + Không lập quy trình công nghệ cho từng sản phẩm mà chỉ
   quy định bước công việc chung
   + NLV không được chuyên  môn hóa, sử dụng thiết bị, công
   nhân vạn năng
  ̉ ức SX cho các SP không có tính chất lăp lai
  => Tô ch ̣ ̣
  ­ Nội dung
   + Xây dựng và bố trí SX theo nguyên tắc công nghệ
   + Sử dụng các kỹ thuật thích hợp khi tổ chức quá trình SX


  Hiệu quả và phạm vi áp dụng
  + Hiệu quả thấp nhất
  + Phạm vi: Chỉ áp dụng ở những nơi không đủ tiêu chuẩn
   SX theo 2 kiểu trên

 18. Do tính chất đang hoàn thiện của pháp luật nên theo hình 
  thức pháp lý ở nước ta ngày nay có các nhóm loại đối tượng 
  Phân loại theo hình 
  kinh doanh chủ yếu sau:

  Nhóm đối tượng đượ thc g
  ức pháp lý
  ọi là doanh nghiệp

  Nhóm đối tượng chưa được gọi là doanh nghiệp

  Nhóm đối tượng không là doanh nghiệp
 19. – KN: Là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm
  bằng toàn bộ tài sản của mình về các hoạt động của DN.

  – Chủ DN:
  + Có toàn quyền quyết định vể mọi hoạt động KD của DN
  DOANH NGHI
  + Là đại diện của ỆP TƯ 
  Công ty theo pháp luật.
  + Có thể tự thực hiện côngNHÂN
  việc quản trị hoặc thuê người khác
  làm thay mình

 20.  – Công ty TNHH 1 thành viên do 1 tổ chức hay cá nhân
  làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và
  nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ của công
  ty.
  CÔNG TY TNHH 
  MỘT THÀNH VIÊN

Download tài liệu Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 – TS. Ngô Thị Việt Nga File Docx, PDF về máy