Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên hiểu về bản chất, trung gian và các quyết định quản trị hệ thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Hiểu biết về chiến lược, thiết kế, quản lý dòng giữa các dòng chảy và quản lý kênh. Có khả năng tích hợp kiến thức để phân tích hiện tượng, phát hiện các vấn đề về xây dựng chiến lược, định vị, thiết kế và quản lý kênh phân phối. Có khả năng nắm bắt tình huống, phân tích đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động kênh. Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình marketing mix trong kênh.

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  KHOA MARKETING
  Bộ môn Quản trị bán hàng & Digital Marketing

  TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
  QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

  Tháng 8/2020

 2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

   Hiểu về bản chất, trung gian và các quyết định quản trị hệ
  thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp
   Hiểu biết về chiến lược, thiết kế, quản lý dòng giữa các
  dòng chảy và quản lý kênh
   Có khả năng tích hợp kiến thức để phân tích hiện tượng,
  phát hiện các vấn đề về xây dựng chiến lược, định vị, thiết
  kế và quản lý kênh phân phối
   Có khả năng nắm bắt tình huống, phân tích đánh giá ảnh
  hưởng của môi trường đến hoạt động kênh
   Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tổ chức thực
  hiện các kế hoạch, chương trình marketing mix trong kênh

  2

 3. ĐỐI TƯỢNG, THỜI LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

  Đối tượng: Sinh viên năm thứ hai trở lên, ngành Marketing

  Thời lượng: 3TC – 40 giờ giảng (tương đương 48 tiết cả
  hệ thống)
   24 giờ giảng

   16 giờ thảo luận/bài tập nhóm, kiểm tra

  Điều kiện tiên quyết: Đã học môn Marketing căn bản

  3

 4. CẤU TRÚC HỌC PHẦN
  Chương 1: Tổng quan về Quản trị kênh phân phối

  Chương 2: Các thành viên trong kênh phân phối

  Chương 3: Môi trường và hành vi của kênh phân phối

  Chương 4: Chiến lược kênh phân phối

  Chương 5: Xây dựng (thiết kế) kênh phân phối

  Chương 6: Các hoạt động quản lý kênh phân phối

  Chương 7: Sử dụng các công cụ Marketing Mix trong quản lý KPP

  Chương 8: Logistic và quản trị kênh phân phối

  Chương 9: Đánh giá hoạt động của kênh phân phối
  4

 5. PHÂN BỔ THỜI GIAN
  Trong đó
  Nội dung Tổng số giờ Bài tập, thảo luận,
  Lý thuyết
  kiểm tra
  Chương 1 3 3
  Chương 2 6 5 1
  Chương 3 3 2 1
  Chương 4 3 2 1
  Chương 5 3 2 1
  Chương 6 3 2 1
  Chương 7 3 2 1
  Chương 8 3 3
  Chương 9 3 3
  Thuyết trình, kiểm
  10 10
  tra, hệ thống
  Cộng 40 25 16
 6. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
  TUẦN NỘI DUNG TUẦN NỘI DUNG

  1 Chương 1 8 Chương 6

  2 Chương 2 9 Chương 7

  3 Chương 2 10 Chương 8

  4 Chương 3 11 Chương 9

  5 Chương 4 12 Thuyết trình

  6 Kiểm tra/ Thảo luận 13 Thuyết trình

  7 Chương 5

 7. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
   Giảng viên trình bày vấn đề một cách khái quát, cung cấp
  khung lý thuyết.
   Sinh viên đọc trước tài liệu và tham gia thảo luận các vấn
  đề mà giảng viên đề ra trong các buổi học lý thuyết và trình
  bày kết quả nghiên cứu trong các buổi thảo luận.
   Sinh viên có thể trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp hoặc
  qua email. Chỉ nên liên lạc qua điện thoại khi thực sự cần
  thiết.
   Email của giảng viên:
   Điện thoại:

  7

 8. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

   Tham gia vào các buổi học: Dự giờ và thảo luận (tối thiểu
  70%)
   Sinh viên tự đọc tài liệu là chủ yếu; việc đọc trước tài liệu
  là cần thiết để có thể tham gia thảo luận trên lớp.
   Sinh viên nghiên cứu, trao đổi, chuẩn bị và thảo luận bài
  tập tình huống, trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn của
  giảng viên
   Tham gia kiểm tra và thi theo lịch

  8

 9. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

  Thang điểm 10, cấu thành bởi:
   Điểm chuyên cần: Đánh giá dựa trên mức độ tham gia vào
  lớp học, bao gồm cả điểm danh và phát biểu (trọng số
  10%)
   Kiểm tra/ bài tập nhóm lần 1 (trọng số 20%)
   Bài tập nhóm: Dựa trên báo cáo chung nhóm vào hai tuần
  cuối cùng của kỳ học (trọng số 20%)
   Điểm thi: Bài tự luận tại phòng thi, bao gồm cả phần trắc
  nghiệm và/hoặc câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống
  ngắn (trọng số 50%)

  9

 10. YÊU CẦU VỚI SINH VIÊN

   Đi học đúng giờ
   Không làm việc riêng trong lớp
   Không làm ảnh hưởng tới người khác trong lớp
   Tham gia học và làm bài tập nhóm đầy đủ
   Trả lời các câu hỏi và thảo luận trên lớp
   Phân nhóm
  Làm bài tập nhóm: Mỗi nhóm từ 5 – 7 sinh viên. Đăng ký nhóm ngay
  trong buổi đầu tiên.
  Trực nhật, chuẩn bị máy móc thiết bị sẵn sàng khi GVGD vào lớp,
  phấn và khăn lau bảng

  10

 11. TÀI LIỆU HỌC TẬP

  [1] Trương Đình Chiến, (2013), Quản trị kênh phân
  phối, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân;
  [2] Robert W. Palmatier, Eugene Sivadas, Louis W.
  Stern, and Adel I. El-Ansary, 2020, Marketing
  channel strategy – an omni-channel approach, Taylor
  & Prncis press
  [3] Livio Moretti, Distribution strategy, 2019, Sprinter
  press

  11

 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH
  PHÂN PHỐI

  1. Bản chất của kênh phân phối
  2. Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các
  trung gian thương mại
  3. Hoạt động của kênh phân phối – các dòng chảy trong
  kênh
  4. Cấu trúc của kênh phân phối
  5. Các hình thức tổ chức kênh phân phối
  Tài liệu đọc: Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc
  dân. Chương 1 từ trang 5 đến trang 66.
  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê, 2008.
  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc Graw-
  hill, 2009

 13. CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH VIÊN TRONG KÊNH PHÂN PHỐI

  1. Quan điểm về các thành viên kênh phân phối
  2. Thành viên chính thức của kênh – nhà bán buôn
  3. Thành viên chính thức của kênh – nhà bán lẻ
  4. Các tổ chức bổ trợ của kênh

  Tài liệu đọc: Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc
  dân. Chương 2 từ trang 67 đến trang 96.
  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê, 2008.
  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc Graw-
  hill, 2009

  13

 14. CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH VI CỦA KPP

  1. Các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối
  2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến kênh phân phối

  Tài liệu đọc: Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc
  dân. Chương 3 từ trang 97 đến trang 150.

  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê, 2008.

  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc Graw-hill,
  2009

  14

 15. CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI

  1. Quan điểm về chiến lược kênh
  2. Chiến lược kênh phân phối trong hệ thống chiến lược
  của doanh nghiệp
  3. Chiến lược trong thiết kế (xây dựng) kênh phân phối
  4. Chiến lược trong quản lý kênh phân phối
  Tài liệu đọc:

  Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc dân.
  Chương 4 từ trang 151 đến trang 177.

  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê, 2008.

  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc
  Graw-hill, 2009

  15

 16. CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG (THIẾT KẾ) KPP

  1. Tổng quan về xây dựng (thiết kế) KPP
  2. Quy trình xây dựng (thiết kế) KPP

  Tài liệu đọc:
  Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc dân.
  Chương 5 từ trang 178 đến trang 235.

  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê, 2008.

  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc
  Graw-hill, 2009

  16

 17. CHƯƠNG 6: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KPP

  1. Bản chất của quản lý kênh phân phối
  2. Quản lý hoạt động các dòng chảy trong kênh phân phối
  3. Khuyến khích các thành viên kênh

  Tài liệu đọc:
  Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc dân.
  Chương 6 từ trang 236 đến trang 281.
  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê,
  2008.
  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc
  Graw-hill, 2009

  17

 18. CHƯƠNG 7: SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ
  MARKETING MIX TRONG QUẢN LÝ KPP

  1. Phối hợp các chính sách về sản phẩm trong quản lý
  kênh phân phối
  2. Sử dụng chính sách giá trong quản lý kênh phân phối
  3. Sử dụng các hoạt động truyền thông tích hợp trong quản
  lý kênh phân phối

  Tài liệu đọc:
  Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc dân.
  Chương 7 từ trang 280 đến trang 333.
  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê, 2008.
  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc
  Graw-hill, 2009

  18

 19. CHƯƠNG 8: LOGISTIC VÀ QUẢN TRỊ PHÂN
  PHỐI VẬT CHẤT

  1. Khái quát về phân phối vật chất
  2. Mức độ cung ứng dịch vụ của kênh phân phối vật chất
  3. Quản lý hoạt động phân phối vật chất tổng thể

  Tài liệu đọc:
  Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc dân.
  Chương 8 từ trang 334 đến trang 372.
  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê,
  2008.
  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc
  Graw-hill, 2009

  19

 20. CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA KPP

  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá thành viên
  kênh
  2. Nội dung đánh giá thành viên kênh

  Tài liệu đọc:
  Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị kênh phân phối; NXB Kinh tế Quốc dân.
  Chương 9 từ trang 373 đến trang 396.
  Trần Văn Thi, Trần Thị Ngọc Trang, “Quản trị Kênh phân phối”, NXB Thống kê,
  2008.
  Donald J. Bowersox Douglas M.Lambert – Management in marketing Chanels, Mc
  Graw-hill, 2009

  20

Download tài liệu Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button