[Download] Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình

Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình

Download


Bài giảng Quản trị dự án do GV. Nguyễn Khánh Bình biên soạn trình bày nội dung về khái niệm quản trị dự án, cách thiết lập dự án, lựa chọn dự án đầu tư, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị việc bố trí & điều hòa nguồn lực thực hiện dự án. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình File Docx, PDF về máy

Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình

Bài Giảng<br />
Quản Trị Dự Án<br />
NGUYỄN KHÁNH BÌNH<br />
Khoa QTKD – ĐHCN tp HCM<br />
<br />
1<br />
<br />
Nội dung môn học<br />
QUẢN TRỊ DỰ ÁN<br />
Chương I: Đối tượng nghiên cứu & các khái niệm<br />
Chương II: Thiết lập dự án<br />
Chương III: Lựa chọn dự án đầu tư<br />
Chương IV: Quản trị thời gian thực hiện dự án<br />
Chương V: Quản trị chi phí thực hiện dự án<br />
Chương VI: Quản trị việc bố trí & điều hòa nguồn<br />
lực thực hiện dự án<br />
<br />
2<br />
<br />
Tài liệu tham khảo<br />
v Giáo trình quản trị dự án đầu tư – TS<br />
Phạm Xuân Giang, Nhà xuất bản ĐHQG,<br />
năm 2009<br />
v Giáo trình Phân tích – thẩm định dự án<br />
đầu tư – THs Võ Xuân HỒng, ThS Trần<br />
Nguyễn Minh Ái, ĐHCN tp HCM, 2004<br />
v Thẩm định dự án đầu tư – Vũ Công Tuấn,<br />
NXB Tài chính, năm 2007<br />
3<br />
<br />
1<br />
<br />
YÊU CẦU MÔN HỌC<br />
v Kiến thức kinh tế, tài chính, nhân<br />
sự<br />
v Xác suất, thống kê<br />
v Toán kinh tế, toán tài chính (Sơ<br />
đồ Pert, sơ đồ Gantt, thời giá của<br />
tiền tệ, lãi suất, …)<br />
<br />
4<br />
<br />
Đánh giá kết quả học tập<br />
v Chuyên cần<br />
v Kiểm tra giữa kỳ<br />
v Tiểu luận<br />
v Kiểm tra cuối kỳ<br />
<br />
5<br />
<br />
Chương I: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU & MỘT<br />
SỐ KHÁI NIỆM<br />
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp<br />
1.1.1. Đối tượng & nội dung môn học<br />
1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học<br />
1.1.3. Phương pháp nghiên cứu<br />
1.2. Một số khái niệm cơ bản<br />
1.2.1. Đầu tư<br />
1.2.2. Dự án đầu tư<br />
1.2.3. Ba giai đoạn triển khai dự án đầu tư<br />
1.2.4. Bố cục dự án đầu tư<br />
1.2.5. Nghiên cứu một số nội dung dự án khả thi<br />
<br />
6<br />
<br />
2<br />
<br />
1.1.1. Đối tượng & nội dung môn học<br />
+ Chủ thể: người quản lý<br />
+ Đối tượng: dự án<br />
+ Quản trị dự án à thời gian, chi phí, nguồn lực<br />
* Thời gian: tiến độ (sơ đồ GANTT – sơ đồ<br />
PERT) à rút ngắn thời gian<br />
* Chi phí: tiết kiệm<br />
* Nguồn lực: nhân lực, vốn, thời gian, máy<br />
móc, ..à bố trí và điều hòa phù hợp nhu cầu về<br />
từng loại nguồn lực, từng giai đoạn, ưu tiên nguồn<br />
lực chủ đạo<br />
<br />
7<br />
<br />
1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học<br />
– Nội dung, bố cục dự án<br />
– Các bước tiến hành lập một dự án<br />
– Cách tính, quy tắc, tiêu chuẩn lựa chọn dự án<br />
– Các bước của quá trình quản lý dự án<br />
– Phương pháp bố trí, điều hòa nguồn lực<br />
<br />
8<br />
<br />
1.1.3. phương pháp nghiên cứu<br />
– QTDA = Khoa học kinh tế à chủ nghĩa duy vật<br />
biện chứng<br />
– Toán học, xác suất thống kê, quản trị tài chính,<br />
phân tích hệ thống, kế hoạch hóa.<br />
<br />
9<br />
<br />
3<br />
<br />
1.2.1. Đầu tư<br />
a. Đầu tư<br />
– Hoạt động kinh tế, sử dụng vốn để sinh<br />
lợi cho nhà đầu tư và cho xã hội<br />
– Nhà đầu tư: tổ chức – cá nhân<br />
– Vốn: tài sản hữu hình – tài sản vô hình<br />
– Hoạt động đầu tư àLuật Đầu tư – Luật<br />
Doanh nghiệp –– Luật Hợp tác xã<br />
<br />
10<br />
<br />
b. Phân loại đầu tư<br />
* Theo quản trị vốn<br />
– Đầu tư trực tiếp: (vốn + quản lý) à chủ đầu tư: công ty<br />
liên doanh, 100% vốn nước ngoài, …<br />
– Đầu tư gián tiếp: mua bán chứng khoán, cho vay<br />
* Theo nội dung kinh tế: đầu tư lực lượng lao động, đầu tư<br />
xây dựng cơ bản, đầu tư tài sản lưu động<br />
*Theo mục tiêu đầu tư: đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu<br />
tư cải tạo<br />
<br />
11<br />
<br />
•Theo nguồn vốn<br />
(1).Vố n trong nước<br />
(2). Vố n ngoài nước:<br />
a. Vố n hỗ trợ phát triển chính thức – ODA – Official<br />
Development Assistance<br />
+ ‘’H ỗ tr ợ’’: Vay không lãi suất hay LS thấp trong thời<br />
gian dài (Viện trợ). ‘’Phát triển’’ à phát triển kinh tế.<br />
‘’Chính thức’’ à Nhà nước vay<br />
+ Hợp tác giữa Nhà nước & nhà tài trợ<br />
+ Nhà tài trợ: Chính phủ nước ngoài, tổ chức liên Chính<br />
phủ, liên quốc gia<br />
+ Hình thức cấp: ODA không hoàn lại; ODA vay ưu đãi có<br />
yếu tố không hoàn lại ít nhất 25%<br />
+ Phương thức cấp: hỗ trợ cán cân thanh toán, hỗ trợ<br />
chương trình, hỗ trợ dự án<br />
12<br />
<br />
4<br />
<br />
Một số bất lợi khi nhận vốn ODA<br />
– Nhận viện trợ gắn với các điều kiện mậu dịch<br />
không thỏa đáng; Kèm theo mua hàng của nước<br />
viện trợ một cách không phù hợp, thậm chí không<br />
cần thiết; tiếp nhận chuyên gia (phải trả lương) cho<br />
những lĩnh vực không cần thiết, …<br />
– Dở bỏ hàng rào thuế quan đối với các mặt hàng<br />
bảo trợ trong nước à nhập khẩu hàng từ nước tài<br />
trợ<br />
– Có thể gây lãng phí, sử dụng vốn kém hiệu quả,<br />
không hợp lý, thất thoát, thiếu kinh nghiệm trong<br />
tiếp nhận vốn và xử lý, điều hành dự án à chất<br />
lượng công trình thấp à Nước tiếp nhận ODA lâm<br />
vào nợ nần<br />
<br />
13<br />
<br />
b. Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài – FDI –<br />
Foreign Direct Investment<br />
Cá nhân, công ty nước ngoài đầu tư dài hạn à<br />
Lập cơ sở SXKD + Quản lý<br />
<br />
Lợi ích: bổ sung nguồn vốn trong nước, tiếp thu<br />
công nghệ, kỹ thuật quản lý, tham gia mạng lưới<br />
sản xuất toàn cầu, giải quyết việc làm, tăng<br />
nguồn thu ngân sách<br />
<br />
14<br />
<br />
c. Các hình thức đầu tư trong xây dựng cơ<br />
bản<br />
(1). Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC – Business<br />
Cooperation Contract): Hợp tác giữa các nhà thầu,<br />
phân chia lợi nhuận, không cần thành lập pháp<br />
nhân<br />
(2). Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển<br />
giao: BOT – Build Operat Transfer: Ký kết à Xây<br />
dựng à Kinh doanh à Chuyển giao cho Nhà nước<br />
(3). Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh<br />
doanh: BTO – Build – Transfer – Operat<br />
(4). Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao:<br />
BT – Build – Transfer<br />
<br />
15<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Quản trị dự án – Nguyễn Khánh Bình File Docx, PDF về máy