[Download] Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Download


Bài giảng “Quản trị dự án – Chương 8: Quản trị rủi ro & hợp đồng dự án” cung cấp cho người học các kiến thức: Rủi ro và quản trị rủi ro dự án, quá trình quản lý rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro, định tính rủi ro, nhận dạng rủi ro,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

1<br />
<br />
RỦI RO VÀ<br />
QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN<br />
… Phía chân trời ảm đạm…<br />
<br />
Khái niệm rủi ro<br />
<br />
Cơ hội, lợi ích<br />
Sự kiện bất ngờ<br />
Mất mát, thiệt hại<br />
<br />
Rủi ro = Xác suất xuất hiện * Mức độ tác động<br />
<br />
<br />
<br />
Một số đặc điểm cơ bản của rủi ro<br />
Rủi ro đơn lẻ<br />
<br />
Các giai đoạn<br />
<br />
Hình thức thể<br />
<br />
của rủi ro<br />
<br />
hiện của rủi ro<br />
<br />
Rủi ro xâu<br />
chuỗi<br />
Rủi ro đồng<br />
thời<br />
<br />
Rñi ro tiÒm<br />
tµng<br />
<br />
Rñi ro xuÊt hiÖn<br />
<br />
Rñi ro g©y t¸c<br />
®éng<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy File Docx, PDF về máy