[Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt)

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt)
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt)

Download


Mục tiêu của bài giảng “Quản lý dự án phần mềm – Phần 3: Quản lý chi phí dự án” nhằm giới thiệu tới người học một số đại lượng trong quản lý chi phí phần mềm, các ý nghĩa và công thức tính các đại lượng đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt) File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt)

 1. 23/04/2015

  QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

  Giảng viên : ThS. Trần Văn Thọ
  E-mail : tvtho2000@yahoo.com

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  BAC: Chi phí kế hoạch của toàn = [Baselined
  Budget At dự án, là tổng ngân sách Effort-hours] *
  Completion phân bổ cho các dự án [Hourly Rate] PV: Plan Giá trị kế hoạch, cũng là = [Hourly Rate] *
  Value ngân sách dự trù cho tổng [Total Hours
  cộng các chi phí sẽ chi tiêu Planned or
  cho một công việc trong Scheduled] hoặc
  suốt một giai đoạn định = BAC * [%
  trước. Completed
  Planned] EV: Earned Giá trị thu được, là dự trù = PV * (%Thời
  Value giá trị của công việc thực tế gian hoàn thành)
  hoàn thành. hoặc
  = BAC * (%
  Complete Actual)

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  BCWS: Ngân sách chi phí công = PV
  Bugedted việc đã lên lịch
  Cost of Work
  Scheduled
  AC: Actual Chi phí thực tế, là tổng [Hourly Rate] Cost cộng các chi phí trực * [Total Hours
  tiếp hay gián tiếp Spent] trong việc hoàn tất
  công việc trong một
  giai đoạn định trước.
  ACWP: Actual Chi phí thực sự của = AC
  Cost of Work công việc được thực
  Performed hiện

  1

 2. 23/04/2015

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  BCWP: Chi phí ngân sách cho = EV
  Budgeted việc tiến hành công việc
  Cost of
  Work
  Performed
  SV: Biến thiên chi phí theo = EV – PV
  Schedule lịch biểu
  variance
  CV: Cost Biến thiên về chi phí = EV – AC
  variance thực hiện, là Chi phí do
  lệch kế hoạch

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  ETC: Chi phí ước lượng để = EAC – AC
  hoàn thành phần công = (BAC – EV) / CPI
  Estimate cost việc còn lại: là chi phí = (BAC – EV) / TCPI
  To Complete ước tính cần thiết để
  hoàn thành phần còn lại
  của dự án.
  EAC: Ngân sách thực tế để = AC + ETC
  hoàn thành dự án: là chi = BAC / EV*AC
  Estimate At phí dự báo đến lúc hoàn = BAC / CPI
  Completion thành dự án (ước tính số = BAC / TCPI
  tiền sẽ chi tiêu cho đến = AC + ((BAC – EV) / CPI)
  cuối dự án). Điều này (typical case)
  được dựa trên đánh giá = AC + (BAC – EV)
  của PM. (atypical case)
  Ở đây atypical có nghĩa là người ta cho rằng chênh lệch
  tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai (ít được sử dụng).

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  VAC: Variance Độ biến thiên của mức chi phí = BAC – EAC
  At Completion hoàn thành dự án, là phương
  sai trên tổng ngân sách vào cuối
  dự án
  CV% Số phần trăm (%) sai khác giữa = (EV – AC) / EV
  chi phí thực hiện với giá trị thu
  được
  SV% Số phần trăm (%) sai khác giữa = (EV – PV) / PV
  chi phí theo lịch biểu và giá trị
  kế hoạch
  %Completed Phần trăm đã hoàn thành theo = PV / BAC
  Planned kế hoạch
  %Completed Phần trăm đã hoàn thành theo = AC / EAC
  Actual thực tế

  2

 3. 23/04/2015

  Đại lượng Ý nghĩa Công
  thức
  CPI: Cost Chỉ số hoàn thành về chi phí, = EV / AC
  Performance Index là tỷ số giữa giá trị thu được
  và chi phí thực tế
  PCI: Percent Chỉ số phần trăm hoàn thành = EV / BAC
  Complete Index
  SPI: Scheduling Chỉ số thực hiện lịch, là tỷ số = EV / PV
  Performance Index thực hiện theo lịch (giữa giá
  trị thu được và giá trị kế
  hoạch)
  IEAC: Independent Dự kiến ​chi phí cuối cùng của = BAC /
  Estimate At dự án, dựa trên hiệu suất cho
  đến nay CPI
  Completion
  ISAC: Independent Dự kiến ​thời gian của dự án, Schedule /
  Schedule At dựa trên hiệu suất cho đến nay
  SPI
  Completion

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  TCPI: To Chỉ số hiệu suất đến khi = (BAC – EV ) /
  Complete kết thúc: Chỉ số cho thấy ( BAC – AC )
  Cost hiệu quả mà tại đó các khi thực hiện
  Performance nguồn lực của dự án nên dự án bằng
  hoặc dưới
  Index được sử dụng cho phần
  ngân sách
  còn lại của dự án.
  = (Work •TCPI1: nhóm dự án được ( EAC – AC )
  đòi hỏi một cách nghiêm ngặt khi thực hiện
  cho phần còn lại của dự án. dự án vượt
  =SPI*CPI ngân sách

  Chú ý: Nếu EAC = IEAC thì chỉ số TCPI = CPI

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  TSPI: To Chỉ số cho thấy hiệu quả
  Complete mà thời gian còn lại của = (BAC – EV)
  dự án nên được sử dụng.
  Schedule / (BAC – PV)
  Performance •TSPI hiệu quả cho nhóm dự
  Index án nên được sử dụng để phân
  bổ thời gian còn lại cho các dự
  án.
  •TSPI1: cho nhóm dự án cần
  phải làm việc khó khăn hơn
  trong việc sử dụng thời gian
  còn lại phân bổ cho các dự án.

  3

 4. 23/04/2015

  Đại lượng Ý nghĩa Công thức
  TSC: Time Thời gian để hoàn thành = (BAC – EV)
  to Schedule phần công việc còn lại. / SPI
  Complete

  Ví dụ 1:
  Để minh họa cho khái niệm của EVM và tất
  cả các công thức, giả định một dự án có
  chính xác một nhiệm vụ. Nhiệm vụ được cho
  baselined là 8 giờ, nhưng 11 giờ đã được chi
  tiêu và ước tính để hoàn thành là thêm 1 giờ.
  Nhiệm vụ là đã hoàn thành rồi. Giả sử Hourly
  Rate là 100$/mỗi giờ. Sử dụng thông tin này
  để tính các giá trị còn lại?

  Ví dụ 1:
  Hourly Rate = $100
  PV or BCWS = [Hourly Rate] * [Total Hours Planned or Scheduled] PV = $800 ($100 * 8 hours)
  AC or ACWP = [Hourly Rate] * [Total Hours Spent] AC = $1100 ($100 * 11 hours)
  EAC = AC + ETC
  EAC = $1200 (1100 + 100)
  % Completed Actual = AC / EAC
  % Complete Actual = 91.7% ($1100 / $1200)
  EV or BCWP = [Baselined Cost] * [% Complete Actual] EV = $734 (baseline of $800 * 91.7% complete)
  BAC = [Baselined Effort-hours] * [Hourly Rate] BAC = $800 (8 hours * $100)

  4

 5. 23/04/2015

  Ví dụ 1:
  VAC = BAC – EAC
  VAC = -$400 ($800 – $1200 )
  % Completed Planned = PV / BAC
  % Complete Planned = 100% ($800 / $800)
  SV = Earned Value (EV) – Planned Value (PV)
  SV = -$66 ($734 – $800)
  SPI = Earned Value (EV) / Planned Value (PV)
  SPI = 0.91 ($734 / $800)
  CV = Earned Value (EV) – Actual Cost (AC)
  CV = -$366 ($734 – $1100)  vượt chi phí cho phép
  CPI = Earned Value (EV) / Actual Cost (AC)
  CPI = 0.66 ($734 / $1100)  vượt ngân sách

  Ví dụ 2:
  Một dự án có ngân sách 10 triệu bảng và
  tiến độ 10 tháng. Người ta cho rằng tổng ngân
  sách sẽ được chi tiêu như nhau mỗi tháng cho
  đến tháng 10 đạt được. Sau 2 tháng quản lý
  dự án thấy rằng chỉ có 5% công việc được
  hoàn thành và tổng cộng 1 triệu bảng đã được
  chi tiêu.

  Ví dụ 2:

  • PV = £2M
  • EV = £10M * 0.05 = £0.5M
  • AC = £1M
  • CV = EV-AC = 0.5-1 = -0.5M
  • CV% = 100 * (CV/EV) = 100*(-0.5/0.5) = -100%
  (vượt mức cho phép)
  • SV = EV-PV = 0.5-2 = -1.5 months
  • SV% = 100 * (SV/PV) = 100*(-1.5/2) = -75%
  (chậm trể)

  5

 6. 23/04/2015

  Ví dụ 2:

  • CPI = EV/AC = 0.5/1 = 0.5
  • SPI = EV/PV = 0.5/2 = 0.25
  • EAC = BAC/CPI = 10/0.5 = £20M
  • ETC = (BAC-EV) / CPI = (10-0.5)/0.5 = £19M
  • Thời gian để hoàn thành = (10-0.5)/0.25 = 38 tháng
  • Dự án này tốn tổng chi phí £20M (19+1) và 40
  (38+2) tháng để hoàn thành.

  Ví dụ 3:
  Giả sử bạn đang làm bánh (cookie) cho một bữa
  tiệc lớn sẽ được tổ chức vào ngày mai.
  Giả sử sau đây là kế hoạch của chúng ta:
  Kế hoạch:
  • 40 cookies cho mỗi lô (đợt)
  • Mỗi giờ thực hiện 5 đợt (200 cookies )
  • Lịch trình: 5 giờ để làm tổng cộng 1000 cookies
  • Ngân sách chi phí cho mỗi cookie là 0,05$
  • Tổng ngân sách là $50.00 cho các thành phần
  của cookies, hoặc $10 mỗi giờ.

  Ví dụ 3:
  Chúng ta sẽ sử dụng giá trị thu được để kiểm
  tra sự tiến bộ thực hiện công việc làm bánh.
  Tiến trình báo cáo sau khi kết thúc 1 giờ:
  • 150 cookies ăn được đã được thực hiện (một
  số bị đốt cháy và phải được bỏ đi)
  • Tổng chi phí thực tế của các thành phần được
  sử dụng cho đến nay là $9.00

  6

 7. 23/04/2015

  Ví dụ 3:
  Phân tích:
  • PV = BCWS = $10.00
  • EV = BCWP = $7.50 [150 cookies x 0.05 per cookie] • AC = ACWP = $9.0
  Do đó:
  • SV = EV – PV = -$2.50 (chậm trể so với lịch)
  • SPI = EV / PV = 0.75 (chỉ đạt 75% kế hoạch dự kiến)
  • CV = EV – AC = $7.50 – $9.00 = -$1.50 (vượt ngân sách
  $1.50)
  • CPI = EV / AC = 0.833 (vượt ngân sách khoảng 17%)

  Ví dụ 3:
  •IEAC = BAC / CPI = $50 / 0.833 = $60
  •VAC = BAC – IEAC = $50 – $60 = -$10 (vượt $10)
  •ISAC = 5 / SPI = 5 / 0.75 = 6.67 hours
  •Giả sử chúng ta muốn kết thúc ở chính xác ngân
  sách $50. Sau đó:
  TCPI = (50.00 – 7.50) / (50.00 – 9.00)
  = 42.50 / 41.00
  = 1,036

  Ví dụ 3:
  Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải thực hiện
  103,6% so với kế hoạch ban đầu. Nghĩa là, hiệu suất
  cao hơn 3,6% so với kế hoạch ban đầu. Đây có thể là
  hợp lý bởi vì chúng ta đã có thể có được 200 cookies
  đầu tiên trong lò nướng cho chỉ $9 thay vì ngân sách
  $10.
  Nhưng nếu TCPI đã được 1.5, chúng ta biết rằng
  chúng ta đang gặp khó khăn ngân sách trừ khi chúng ta
  bằng cách nào đó có thể có được nguồn cung cấp của
  chúng ta với giá giảm đáng kể so với kế hoạch!

  7

 8. 23/04/2015

  Ví dụ 4:
  Giả sử chúng ta đang trong một dự án kéo dài
  một năm có tổng kinh phí $100.000. Ngân sách dự
  toán cho 6 tháng đầu là $55,000. Chi phí thực tế
  qua 6 tháng này là $45.000.
  Như vậy:
  • PV = $55,000
  • AC = $45,000
  • EV = BAC*%CA= $100,000 * 6/12 = $50,000
  • SV = EV – PV = $50,000 – $55,000 = -$5,000
  (bad because < 0)

  Ví dụ 4:

  • SPI = EV / PV = $50,000 / $55,000 = 0.91 (bad
  because < 1)
  • CV = EV – AC = $50,000 – $45,000 = $5000
  (good because > 0)
  • CPI = EV / AC = $50,000 / $45,000 = 1.11 (good
  because > 1)
  • EAC = (Total Project Budget) / CPI = $100,000 /
  1.11 = $90,000

  Ví dụ 4:
  Vì SV 1, dự án được coi là dưới ngân
  sách. Chúng ta đã qua 50% dự án, nhưng chi phí cho
  đến nay chỉ có 45% ngân sách của chúng ta. Nếu dự án
  tiếp tục với tốc độ này, sau đó tổng chi phí của dự án
  (EAC) sẽ chỉ có $90,000, như trái ngược với ngân sách
  ban đầu của chúng ta là $100,000.

  8

 9. 23/04/2015

  9

Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 3 – ThS. Trần Văn Thọ (tt) File Docx, PDF về máy