[Download] Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương) – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương)

Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương)
Nội dung Text: Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương)

Download


Chương II. Quản lý đô thị. Quản lý đô thị là gì? Các chủ thể QLĐT? Mục tiêu QLĐT? Công cụ để quản lý là gì? Các chính sách (giải pháp) để QLĐT? Các phương thức: Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chương trình, dự án? Các chuẩn dùng để đánh giá kết quả ?

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương) – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương) File Docx, PDF về máy

Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương)

 1. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  CHƯƠNG II

  CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ KINH TẾ
  NĂM 2008
  GIẢNG VIÊN TS VÕ KIM CƯƠNG

 2. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

  Quản lý đô thị là gì?
  Các chủ thể QLĐT?
  Mục tiêu QLĐT?
  Công cụ để quản lý là gì?
  Các chính sách (giải pháp) để QLĐT?
  Các phương thức: Pháp luật, quy hoạch, kế
  hoạch, chiến lược, chương trình, dự án?
  Các chuẩn dùng để đánh giá kết quả ?

 3. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.1. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ LÀ GÌ?
  Q u a û n ly ù ñ o â t h ò = đưa ra các chính sách + thực hiện
  chính sách thông qua pháp luật và vận động + chấp hành pháp
  luật và quy hoạch đô thị

  Qu a û n ly ù ñ o â t h ò la ø m o ä t q u a ù t rìn h h o a ït
  ñ o ä n g ñ e å ñ i ñ e á n m u ïc t ie â u ñ a û m b a û o c h o ñ o â
  t h ò p h a ù t t rie å n o å n ñ ò n h b e à n v ö õ n g , ñ a û m b a û o
  h a ø i h o ø a c a ù c lô ïi íc h q u o á c g ia , c o ä n g ñ o à n g v a ø
  c a ù n h a â n , c a û t rö ô ù c m a é t v a ø la â u d a ø i.
  “ Qu aû n ly ù “(m an ag e m e n t ) v aø “q u aû n
  t rò”(d ire ct ion )
  Quaûn lyù haønh chính, quaûn lyù kyõ thuaät, quaûn
  đô thị
  lyù haønh chính kyõ thuaät.
  Quản trịvà khách thể của quản lý đô th(y nghĩa trực
  Chủ thể xí nghiệp, quản trị ị
  tiếp)

 4. Hệ thống hoạt động quản lý đô thị gồm những gì?

  Pháp chế
  Kinh tế đô thị

  Quan điểm ?
  Giải Tổ chức ?
  Mục tiêu
  pháp Xã hội đô thị
  của Nhà nước
  Môi trường
  Nhân lực đô thị

  Chính sách để
  quản lý (CSĐT) Cơ sở Đối tượng
  vật chất
  quản lý

  Công cụ quản lý

 5. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.2. MUÏC TIEÂU QUAÛN LYÙ
  ÑOÂ THÒ

  2.2.1. Mu ïc t ie â u c o n n g ö ô ø i
  -Tất cả vì con người chung
  -Ba caëp lôïi ích maâu thuaån nhau To a ø n
  La â u d a ø i c u ïc

  -Ñònh nghóa khaùc veà QLÑT
  Trö ô ù c
  QLÑT laø m quaù trình hoaït
  oät Cu ïc b o ä maé t
  ñoäng
  rie â n g
  lieân tuïc cuûa Nhaø Nöôùc ñeå huy
  ñoäng caùc nguoàn löïc vaø thöïc
  hieän
  caùc giaûi phaùp nhaèmthoûa m aûn
  caùc
  nhu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn

 6. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
   2.2. MUÏC TIEÂU QUAÛN LYÙ…
  2.2.2. Muïc tieâu phaùt trieån oån ñònh beàn
  vöõng
  Ñònh nghóa phaùt trieån beàn vöõng Saopaulo
  1999:
  “Phaùt trieån ñeå ñaùp öùng caùc Kinh teá
  nhu caàu hieän taïi maø khoâng
  phöông haïi tôùi khaû naêng Moâi
  Xaõ hoäi
  caùc theå heä töông lai ñaùp tröôøng

  öùng caùc nhu caàu cuûa chính
  caùc theá heä ñoù”
  OÅn ñònh beàn vöõng nhö kieàng ba

 7. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

  2.2. MUÏC TIEÂU …
  2.2.2.
  Boán tieâu chí phaùt trieån ổn định beàn vöõng cô baûn

  Caïnh tranh toát Soáng toát

  Taøi chính Quaûn lyù toát
  laønh maïnh

  Giải thích nội dung 4 tiêu chí?

 8. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.3. CHÍNH SÁCH ĐÔ THỊ

  Chính sách đô thị là hệ thống các quan điểm, mục tiêu
  và giải pháp cơ bản của Nhà nước để làm làm cơ sở xây
  dựng pháp luật và chỉ đạo các hoạt động của chính quyền
  và toàn xã hội nhằm đạt mục tiêu quản lý đô thị của mình.

  Quan điểm: (Vị trí quan sát), Quan niệm về giá trị
  Chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa yêu n ước
  “Dĩ bất biến ứng vạn biến”
  Mục tiêu: Mục tiêu cơ bản: Vì con người (bất biến)
  Mục tiêu phát triển ổn định bền vững
  Giải pháp: Các chính sách cụ thể cho từng ngành, từng
  lĩnh vực

 9. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

  Sô ñoà hình thaønh chính saùch ñoâ thò

  Khoa hoïc
  veà ñoâ thò
  Heä thoáng
  quan ñieåm
  cô baûn vaø Hieän traïng ñoâ thò vaø Chính saùch Pháp luật
  chính saùch xu höôùng ñoâ thò
  vó moâ phaùt trieån

  Thực hien Quy hoạch
  Ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh

 10. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

  2.4. CÁC CÔNG CỤ
  Thể chế, tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất
  2.4.1. Thể chế – chế độ pháp lý (quy phạm và chế tài)
  a/ Định nghĩa: Pháp luật là các quy tắc hành vi cơ bản có
  tính bắt buộc được áp dụng chung và nhiều lần để điều
  chỉnh các quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành.
  . “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành
  hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục
  được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy
  phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có
  quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo
  đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.”
  (Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 51/2001/QH10 )

 11. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.4. CÁC CÔNG CỤ
  2.4.1. Thể chế…
  b/ Hiến pháp và hệ thống các văn bản pháp luật
  + Hiến pháp – bộ luật cơ bản
  + Các bộ luật và luật
  + Các văn bản pháp luật khác của Nhà nước trung ương:
  – Nghị quyết (quốc hội, UB thường vụ QH, chính phủ, hội
  đồng thẩm phán tối cao), nghị quyết liện tịch,
  – Pháp lệnh (UB thường vụ QH), Lệnh (chủ tịch nước)
  – Nghị định chính phủ
  – Thông tư, thông tư liên tịch (bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan
  ngang bộ, tòa án ND tối cao, Viên kiểm sát ND tối cao)
  – Quyết dịnh (Chủ tịch nước, thủ tướng, tổng kiểm toán nhà
  nước)
  + Văn bản pháp luật của HĐND và UBND các cấp: Quyết định và
  Chỉ thị.
 12. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.4. Các công cụ
  2.4.1.Thể chế…
  c/ Pháp luật liên quan trực tiếp tới QLĐT
  1/ Pháp luật về tổ chức chính quyền và hành chính
  2/ Pháp luật đất đai, tài nguyên, nhà ở, bất dộng sản
  3/ Pháp luật về quy hoạch đô thị và Quy hoạch đ ược
  duyệt
  4/ Pháp luật về xây dựng và đấu thầu
  5/ Pháp luật về đầu tư và kinh doanh
  6/ Pháp luật về tài chính và về công sản
  7/ Pháp luật về môi trường

  Bộ luật Dân sự, bộ luật Tố tụng dân sự
  Bộ luật Hình sự, bộ luật Tố tụng hình sự

 13. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.5. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
  2.5.1. Khái niệm quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển
  – Quy hoạch là sự sắp xếp công việc theo không gian
  – Quy hoạch là sự cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô th ị
  2.5.2. Quy hoaïch kinh teá – xaõ hoäi, quy hoaïch ngaønh
  Laø caên cöù ñeå laäp quy hoaïch ñoâ thò (QHĐT)
  Thöïc chaát cuûa quy hoaïch KT-XH, quy hoaïch ngaønh laø
  chieán löôïc phaùt trieån KT-XH cuûa m ñoâ thò hoaëc m
  oät oät
  ngaønh. Baûn ñoà coù tính m hoïa, höôùng daãn, khoâng coù
  inh
  tính phaùp luaät ñeå tranh tuïng.

  2.5.3. Quy hoaïch ĐT laø coâng cuï cô baûn ñeå quaûn lyù phaùt
  trieån
  a. Laø coâng cuï baûo ñaûm caùc m tieâu quaûn lyù ñoâ
  uïc
  thò
  -Toå chöùc khoâng gian soáng theo m tieâu
  uïc

 14. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.5. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
  Hệ thống chiến lược và quy hoạch

  Chieán löôïc phaùt trieån quoác gia

  Chieán löôïc ngaønh Chieán löôïc ñoâ thò quoác gia

  QH kinh teá xaõ hoäi ñoâ thò Quy hoaïch XD vuøng

  QH chung XD ñoâ thò

  QH chi tieát XD ñoâ thò

  TMB döï aùn

 15. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.5. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
  2.5.3.
  b. Quy hoaïch ĐT laø cô sôû phaùp lyù QH
  duy nhaát ñeå quaûn lyù XD
  c. Laäp QH laø vieäc khoù khaên (nhaïy
  caûm) vaø toán keùm
  Caù nhaân
  Kinh teá Toaøn
  Tröôùc
  cuïc
  maét
  Qu y
  Qu y
  h o a ïc h
  h o a ïc h Laâu
  Moâi Cuïc boä daøi
  Xaõ hoäi
  tröôøng Coäng
  ñoàng

  QH tạo sự cân bằng QH tạo sự công bằng

 16. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.5. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

  2.5.4. Yeâu caàu chung ñoái vôùi ñoà aùn quy
  hoaïch
  1. Tính khoa hoïc, caùc keát luaän phaûi treân cô sôû döõ lieïu
  vaø caên cöù khoa hoïc, phuø hoïp vôùi quy luaät
  2. Tính khaû thi, ñaûmbaûo sau khi ñöôïc duyeät, ñöôïc thöïc
  hieän thuaän lôïi
  3.Tính oån ñònh, quy hoaïch laø cô sôû ñònh vò caùc saûn
  phaåm XD
  4.Tính toái öu, giaûi phaùp choïn laø giaûi phaùp toát nhaát
  5. Hoïp loøng daân, baûo ñaûmyeâu caàu daân chuû.

  Caùc chuû theå lieân quan tôùi ñoà aùn QH coù traùch nhieäm

 17. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.6. QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  2.6.1. Quy hoaïch XDÑT vaø cô sôû phaùp lyù ñeå quaûn lyù ñaàu tö
  xaây döïng
  -Quy hoaïch ĐT ñöôïc duyeät coù tính phaùp lyù ñeå chaáp
  haønh, nhöng QH khoâng phaûi caùi khuoân ñeå ñuùc neân ñoâ thò,
  m QH laø heä thoáng thoâng tin phaùt trieån gioáng nhö heä thoáng

  Gen trong sinh hoïc. Heä thoáng Gen chöùa trong noù khaû naêng
  bieán ñoåi ñeå thích nghi vôùi m tröôøng soáng, thích nghi ñöôïc
  oâi
  thì toàn taïi, khoâng thích nghi ñöôïc thì tuyeät chuûng.
  -Caùc cô sôû phaùp lyù :
  -Luaät Xaây döïng, luật quy hoạch, luaät ñaát ñai, luaät ñaàu tö (ĐT)
  -Nghò ñònh 16/2005/NÑ-CP, ngaøy 7/2/2005 veà QL döï aùn ĐT
  xaây döïng, nghò ñònh 112/2006/NÑ-CP, ngaøy29/9/2006/NÑ-CP
  söû ñoåi NÑ 16….

 18. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.6. QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
  2.6.2. Giaáy pheùp xaây döïng
  Caùc moái quan heä

  Chuû tröông vaø Ñòa ñieåm
  Quyeàn sôû höõu
  voán ñaàu tö (quy hoaïch)

  Nghóa vuï Coâng trinh
  Kieán truùc
  taøi chính xaây döïng

  An toaøn Ñaáu noái haï taàng Moâi tröôøng

 19. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.6. QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
  2.6.2.
  Chiều cao tối đa H
  Hình vẽ chỉ có tính minh họa. Số S ng: n
  tầ
  Diện tích đất: A

  Điện tích nền: S
  Khoảng lùi Mật tđộ xây dựng: M
  Lộ giới ầ
  M=S/A(%)
  n
  Vỉa hè
  g
  Cốt nền HSsdđ=n.S/A=n.M
  c
  a
  o
  Tim đường

  GPXD = Trích pháp luật + Bản vẽ minh họa
  Điều kiện để được cấp GPXD

 20. Chương II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  2.6. QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
  2.6.3.Quaûn lyù xaây döïng theo trình töï xaây döïng cô baûn

  chuû tröong Yù ñònh ñaàu tö
  ñaàu tö
  Thoûa thuaän
  Choïn
  ñòa ñieåm
  ñòa ñieåm XD
  Thieât keá cô sôû
  I.Chuẩn
  bị XD Thaåm ñònh
  TK cô sôû
  Döï aùn ñaàu tö

  Caáp pheùp XD
  Giaáy pheùp XD

  Kieåm tra, xöû lyù
  II. Thực
  vi phaïm Thi coâng xaây laép
  Hiện XD
  Thu thueá
  III. Nghiệm
  Nghieäm thu
  thu Ñaêng kyù sôû höõu hoaøn coâng

Download tài liệu Bài giảng: Quản lý đô thị – Chương II (TS Võ Kim Cương) File Docx, PDF về máy