[Download] Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi
Nội dung Text: Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Download


Chương 8: Kĩ năng quản lí chung. Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về: Kĩ năng cần có của người quản lý dự án, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng trao đổi và kĩ năng tổ chức, kĩ năng quản lí xung khắc, kĩ năng động viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

 1. Quản lí dự án
  Công nghệ thông tin

  8 – Kĩ năng quản lí chung

 2. Bản đồ bài giảng
  1. Tổng quan 2. Kĩ năng 3. Tư duy chiến
  trao đổi lược về dự án

  4. Lập kế 5. Theo dõi và
  hoạch dự án Kiểm soát dự án

  6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi
  và kết thúc dự án

  8. Kĩ năng 9.Quản lí dự
  quản lí chung án Việt Nam

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 2

 3. 9. Kĩ năng quản lí chung

  9.1 Kĩ năng cần có của người QLDA
  9.2 Kĩ năng lãnh đạo
  9.3 Kĩ năng trao đổi và kĩ năng tổ
  9.4 Kĩ năng quản lí xung khắc
  9.5 Kĩ năng động viên

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 3

 4. 9.1 Kĩ năng cần cho người QLDA
  Kĩ năng Kĩ năng
  miền quản lí
  ứng dụng dự án
  Kĩ năng
  quản lí
  chung

  • Ba miền kĩ năng quản lí dự án
  • Kĩ năng về ba miền này là bắt buộc có
  • Thiếu những kĩ năng này, dự án không thể
  thành công được

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 4

 5. Kĩ năng miền ứng dụng
  • Công nghệ thông tin
  • Tri thức kĩ thuật cơ sở về hệ thông tin
  • Phát triển hệ thống thông tin
  • Tri thức về ngành công nghiệp
  – Tri thức về ngành công nghiệp mà hệ thống
  được áp dụng
  • Tri thức ứng dụng
  – Tri thức về ứng dụng

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 5

 6. Kĩ năng quản lí dự án
  • Qui trình quản lí • Xây dựng kế hoạch dự án
  dự án – Kế hoạch phạm vi
  – Các hoạt động qui – Lập nguyên tắc phát triển dự án
  trình quản lí dự án – Định nghĩa phạm vi
  – Các nhiệm vụ – Kế hoạch lịch biểu
  trong hoạt động
  – Kế hoạch nguồn lực
  quản lí dự án
  – Kế hoạch tổ chức và nhân viên
  – Tri thức thực hành
  và cấu trúc tri thức – Kế hoạch mua sắm
  lõi của người lãnh – Kế hoạch chi phí
  đạo dự án – Kế hoạch đảm bảo chất lượng
  – Kế hoạch quản lí rủi ro
  – Tạo ra tài liệu kế hoạch dự án

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 6

 7. Kĩ năng quản lí dự án (tiếp)
  Theo dõi và kiểm soát thực hiện • Quản lí thay đổi
  dự án – Quản lí thay đổi
  • Kiểm soát thực hiện dự án – Thủ tục quản lí thay đổi
  • Điều phối và theo dõi dự án – Chấp thuận thay đổi
  • Quản lí dự án • Kết thúc dự án
  • Đánh giá hoàn thành pha – Xác nhận trạng thái kết thúc
  dự án
  • Báo cáo trạng thái dự án – Chuẩn bị báo cáo hoàn
  • Kiểm soát tiến độ thành dự án
  • Quản lí nguồn lực – Giám định kết quả của
  người dùng
  • Quản lí tổ chức và nhân viên
  – Báo cáo hoàn thành dự án
  • Quản lí mua sắm • Đánh giá dự án
  • Quản lí chi phí – Đánh giá sau khi hoàn thành
  • Quản lí chất lượng – Hoàn thành, phân loại và
  • Quản lí rủi ro phân tích thông tin thực
  hiện và tạo csdl

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 7

 8. Kĩ năng quản lí dự án (tiếp)

  • Kĩ năng quản lí chung
  – Kĩ năng lãnh đạo (84%)
  – Kĩ năng trao đổi và tổ (75%)
  – Kĩ năng quản lí xung khắc (72%)
  – Kĩ năng động viên (64%)

  B.E. Posner “What it takes to be a Good Project Manager”

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 8

 9. 9.2 Kĩ năng lãnh đạo
  • Quyền lãnh đạo là gì?
  – Quyền lãnh đạo là hành vi xuất hiện bất kì khi nào
  một người định ảnh hưởng tới hành vi của một cá
  nhân hay một nhóm, bất kể tới lí do. Hersey, Blanchard và
  Johnson, “Management of organizational Behavior”
  – Quyền lãnh đạo là khả năng làm cho mọi người sẵn
  lòng phấn đấu để đạt tới. Team’s shared goal and objectives

  Có đủ tri thức,
  Có đủ kinh nghiệm,
  Có tri thức quản lí
  Không có nghĩa là có quyền lãnh đạo

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 9

 10. 9.2 Kĩ năng lãnh đạo (tiếp)
  • Tầm nhìn
  – Người lãnh đạo dự án phải có tầm nhìn và làm cho
  những người tham gia vào dự án phấn đấu vì sự
  thành công của dự án.
  • Tính quyết định
  – Người lãnh đạo dự án cần rõ ràng chỉ ra ý kiến riêng
  của mình, diễn đạt ý chí của mình và hành động tin
  tưởng.
  • Huấn luyện thành viên:
  – Người lãnh đạo dự án chịu trách nhiệm nâng cao kĩ
  năng của các thành viên, tăng năng suất của tổ và
  huấn luyện các thành viên

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 10

 11. (1) Tầm nhìn
  • Tầm nhìn là gì?
  – Hoài bão (mơ ước hạnh phúc)
  – Lí tưởng
  – Mục đích
  – Mục tiêu
  • Chia sẻ tầm nhìn
  – với các thành viên
  – Với người bảo trợ
  • Người lãnh đạo dự án phải
  – Có tầm nhìn
  – Chia sẻ tầm nhìn với các thành viên và những người bảo
  trợ khác
  – Có niềm tin vào thành công
  – Phấn đấu thực hiện tầm nhìn của mình

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 11

 12. (2) Lãnh đạo và quản lí

  Lãnh đạo (Ng. lãnh Quản lí (Ng. quản lí
  đạo dự án) việc thường lệ)
  Phạm vi Ng. lãnh đạo xác định Đã được xác định
  Qui trìnhNg. lãnh đạo xác định Đã được xác định
  Tổ Ng. lãnh đạo tổ chức Đã có sẵn
  Quyền Được xác định bởi hiến Do cấp trên xác định
  chương
  Sức mạnh Sức mạnh cá nhân Sức mạnh của vị trí

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 12

 13. (3) Các nét và kĩ năng của người
  lãnh đạo thành công
  • Các nét • Kĩ năng
  – Thích nghi được với tình
  huống
  – Lanh lợi (thông minh)
  – Tỉnh táo với môi trường xã
  hội – Có kĩ năng quan niệm
  – Hoài bão và thành đạt – Sáng tạo
  – Quyết đoán – Ngoại giao và khéo xử
  – Hợp tác – Hùng biện
  – Kiên quyết – Hiểu biết về nhiệm vụ
  – Đáng tin cậy nhóm
  – Có ảnh hưởng – Có tổ chức (khả năng
  – Có nghị lực hành chính)
  – Bền bỉ – Có sức thuyết phục
  – Tự tin – Có kĩ năng xã hội
  – Chịu được căng thẳng
  – Sẵn sàng nhận trách nhiệm
  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 13
 14. (4) Mục đích và mục tiêu chung
  • Hiến chương dự án • Phạm vi dự án
  – Quyền chính thức với dự – Bối cảnh của dự án
  án – Nhu cầu nghiệp vụ của
  – Bối cảnh của dự án dự án
  – Nhu cầu nghiệp vụ của – Mục tiêu nghiệp vụ cho
  dự án dự án
  – Mô tả sản phẩm – Kết quả cuối cùng của
  – Người QLDS được phân dự án
  công – Giá trị đích của dự án
  – Ràng buộc và giả định – Giả định và ràng buộc
  – Trong và ngoài phạm vi
  dự án

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 14

 15. (4) Mục đích và mục tiêu chung (t)
  • Họp khởi động dự án • Hiến chương tổ
  – Vào lúc bắt đầu dự án – Mục đích của tổ dự án
  – Mời quản lí cấp cao – Qui tắc của tổ
  – Nhu cầu nghiệp vụ, • Qui tắc họp
  mục đích của dự án, • Qui tắc trao đổi
  phạm vi dự án • Qui tắc leo thang
  – Tổ chức tổ – Vai trò và trách nhiệm
  – Kế hoạch và lịch biểu của người lãnh đạo và
  các thành viên
  – Chia sẻ với các thành
  viên

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 15

 16. 9.3 Kĩ năng trao đổi và tổ
  (1) Trao đổi
  • Trao đổi hàng ngày
  – Khả năng trao đổi với mọi người là kĩ năng cơ sở của
  người lãnh đạo
  – Không có kĩ năng trao đổi, người lãnh đạo dự án
  không thể lãnh đạo được tổ
  – Có khả năng trao đổi để người khác hiểu là yêu cầu
  bắt buộc với người lãnh đạo dự án thành công.
  – Chăm chú lắng nghe người khác
  – Để thời gian nhận thông báo hơn là gửi
  – Biết nghe lời nói bóng của diễn giả

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 16

 17. 9.3 Kĩ năng trao đổi và tổ –
  trao đổi (tiếp)
  • Trao đổi hai chiều
  – Tạo thuận lợi cho trao đổi, chuyển trực tiếp ý
  tưởng người này sang người khác và chấp
  nhận trực tiếp ý kiến người khác.
  – Trao đổi để làm cho mọi người tham dự hiểu
  lẫn nhau.
  – Xác nhận ý tưởng được trao đổi lẫn nhau và
  đảm bảo việc trao đổi không bị thất bại.

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 17

 18. 9.3 Kĩ năng trao đổi và tổ –
  trao đổi (tiếp)
  • Thiết lập quan hệ thân tín
  – Qua trao đổi với các thành viên và người có liên quan trên
  cơ sở trực tiếp và cởi mở, mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và
  nền tảng cho việc thúc đẩy dự án có thể được thiết lập.
  • Họp trao đổi
  – Họp trao đổi hàng tuần cần được tổ chức.
  – Thu báo cáo viết và có hai cách trao đổi với các thành viên.
  – Không thể phát hiện được vấn đề nếu không có trao đổi hai
  chiều.
  – Mục đích của họp là để tìm ra rủi ro và vấn đề
  – Thảo luận về những rủi ro, vấn đề và thay đổi có thể có và
  chia sẻ với các thành viên.
  – Có hành động giải quyết vấn đề – năng lực hành vi là quan
  trọng nhất cho người lãnh đạo dự án

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 18

 19. 9.3 Kĩ năng trao đổi –
  Tổ (tiếp)
  • Kĩ năng tổ
  – Tổ là gì? Tổ là “một số ít người có kĩ năng bổ sung
  nhau, cùng cam kết theo đuổi mục đích, mục tiêu
  chung, và có cách tiếp cận làm việc để qua đó duy trì
  trách nhiệm lẫn nhau.
  • Tại sao cần có kĩ năng tổ
  – “Quản lí là đối với con người. Nhiệm vụ của nó là làm
  cho mọi người có khả năng cùng làm việc, phát huy
  sức mạnh và giảm đi nhược điểm.
  – Công việc dự án được thực hiện bởi tổ dự án
  – Để dự án thành công, tổ phải làm việc có hiệu quả để
  đạt tới các mục tiêu dự án.

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 19

 20. 9.3 Kĩ năng trao đổi –
  Tổ (tiếp)
  • Tại sao cần xây dựng tổ
  – Vào lúc dự án bắt đầu, các thành viên tổ được tập
  hợp lại và từng thành viên có mối quan tâm khác
  nhau, lợi ích khác nhau, thói quen khác nhau v.v.. Họ
  không có cùng mục tiêu hay mục đích
  – Nếu xây dựng tổ thành công thì tính năng suất của tổ
  được nâng cao, và dự án đi tới thành công
  – Tổ tốt bao giờ cũng là nhân tố thành công quan trọng
  cho các dự án nổi bật

  12/26/2004 8 – Kĩ năng quản lí chung 20

Download tài liệu Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 8 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi File Docx, PDF về máy