[Download] Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi
Nội dung Text: Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Download


Chương 1 giới thiệu tổng quan về dự án công nghệ thông tin. Nội dung bài giảng này cung cấp cho người học những thông tin cơ bản nhất về môn học quản lí dự án công nghệ thông tin, tổng quan về quản lí dự án, dự án là gì, hành trình dự án, pha đề xuất hay quan niệm, vòng đời quản lý dự án,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

 1. Quản lí dự án
  Công nghệ thông tin

  1 – Tổng quan

 2. Bản đồ bài giảng
  1. Tổng quan 2. Kĩ năng 3. Tư duy chiến
  trao đổi lược về dự án

  4. Lập kế 5. Theo dõi và
  hoạch dự án Kiểm soát dự án

  6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi
  và kết thúc dự án

  8. Kĩ năng 9.Quản lí dự
  quản lí chung án Việt Nam

  12/2/2004 1 – Tổng quan 2

 3. Về các giảng viên
  Ngô Trung Việt – ntviet@gmail.com:
  – Nghiên cứu viên Viện CNTT: 30+ năm kinh nghiệm lập trình và
  phát triển hệ thống. 15+ năm phân tích thiết kế hệ thống và xây
  dựng dự án CNTT. Giảng viên và tư vấn về CNTT cho các đại
  học, trung tâm CNTT, ITBC.
  – Biên tập viên ISO-IEC/JTC1/SC2/WG2/IRG, và là đại diện Việt
  Nam tại tổ chức này.
  – Cố vấn của Trung tâm sát hạch CNTT và hỗ trợ đào tạo VITEC
  Phạm Ngọc Khôi – khoipn@hn.vnn.vn:
  – 30+ năm kinh nghiệm nghiên cứu về lập trình và phát triển hệ
  thống. 15+ năm quản lí công ti làm phần mềm và triển khai dự
  án. Giảng viên và tư vấn về CNTT.
  – 20+ năm nghiên cứu viên Viện CNTT.
  – 5 năm chuyên viên điều hành dự án UNDP
  – 10+ năm giám đốc công ti CMT Hà Nội

  12/2/2004 1 – Tổng quan 3

 4. Về các học viên
  Xin tự giới thiệu từng người: tên, tuổi, cơ quan,
  chức vụ, kinh nghiệm về làm dự án
  Đây là lớp học trao đổi kinh nghiệm và tri thức
  xoay quanh việc quản lí dự án (CNTT): vai trò
  bình đẳng giữa giảng viên và học viên, trao đổi
  thẳng thắn mọi quan niệm.
  Không tự giới hạn mình là người chưa biết mà
  cần coi mình là người bao quát toàn diện mọi
  điều, có trách nhiệm với mọi lĩnh vực và vấn đề
  đặt ra

  12/2/2004 1 – Tổng quan 4

 5. Nội dung
  1. Tổng quan về Quản lí dự án
  2. Kĩ năng trao đổi
  3. Tư duy chiến lược về dự án
  4. Lập kế hoạch dự án
  5. Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án
  6. Khoán ngoài
  7. Quản lí thay đổi, Kết thúc dự án
  8. Kĩ năng quản lí chung
  9. QLDA trong thực tế Việt Nam

  12/2/2004 1 – Tổng quan 5

 6. Tổng quan về quản lí dự án
  Quản lí và tổ chức
  Quản lí dự án và người lãnh đạo
  Quản lí công việc và con người
  Kĩ năng mềm: trao đổi giữa con người
  – Kĩ năng nghe
  – Kĩ năng hiểu
  – Kĩ năng viết
  – Kĩ năng trình bày
  – Kĩ năng làm việc tập thể: động não tập thể
  12/2/2004 1 – Tổng quan 6
 7. 1.1 Quản lí
  Quản lí là tác động của chủ thể quản lý lên đối
  tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu
  nhất định trong điều kiện biến động của môi
  trường. Bao gồm các hành động:
  – Lập kế hoạch: quá trình thiết lập các mục tiêu và
  những phương thức hành động để đạt mục tiêu
  – Tổ chức: quá trình xây dựng và bảo đảm những điều
  kiện để đạt mục tiêu
  – Chỉ huy: quá trình chỉ đạo, thúc đẩy các thành viên
  làm việc một cách tốt nhất, vì lợi ích của tổ chức
  – Kiểm tra: quá trình giám sát và chấn chỉnh, uốn nắn
  các hoạt động để đảm bảo công việc thực hiện theo
  đúng kế hoạch

  12/2/2004 1 – Tổng quan 7

 8. 1.2 Quản lí dự án
  Dự án là một tập hợp các công việc, được thực
  hiện bởi một tập thể người có chuyên môn,
  nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một
  thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến.
  Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng các
  công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa,
  lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm
  soát và kết thúc dự án.
  Quản lí dự án hiện đang trở thành cách quản lí
  chính thay thế cho cách quản lí hành chính
  mệnh lệnh, quan liêu.
  12/2/2004 1 – Tổng quan 8
 9. Quản lí dự án (tiếp)
  Quản lí dự án bao gồm 2 cấu phần chính:
  – Quản lí về kĩ thuật: bao gồm công việc, ngân sách,
  tiến độ, chất lượng
  – Quản lí về con người: bao gồm con người và các tổ
  chức tham gia thực hiện dự án và sự trao đổi
  Vấn đề con người thường là vấn đề ảnh hưởng
  tới sự thành bại của các dự án.
  Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, cần phát triển các
  kĩ năng con người trên cơ sở các chuẩn kĩ
  năng: suy nghĩ, trao đổi, giao tiếp, trình bày

  12/2/2004 1 – Tổng quan 9

 10. 1.3 Dự án là gì?

  1. Định nghĩa dự án
  2. Đặc trưng của dự án
  3. Dự án công nghệ thông tin
  4. Quản lí dự án là gì?
  5. Người quản lí dự án
  6. Các qui trình quản lí dự án
  7. Các bên tham gia dự án

  12/2/2004 1 – Tổng quan 10

 11. Định nghĩa dự án
  “Dự án là một nỗ lực tạm thời được tiến hành để
  tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất” (A Guide
  to the Project Management Body of Knowledge)
  – Dự án là bất kì việc thực hiện nào để tạo ra sản phẩm
  hay dịch vụ duy nhất trong khoảng thời gian giới hạn.
  – “Tạm thời”: mọi dự án đều có chỗ bắt đầu và chỗ kết
  thúc xác định. “Tạm thời” chỉ áp dụng cho dự án, không
  áp dụng cho sản phẩm hay dịch vụ phát sinh từ dự án
  – “Duy nhất”: sản phẩm hay dịch vụ là khác nhau theo
  cách nào đó với tất cả sản phẩm và dịch vụ khác

  12/2/2004 1 – Tổng quan 11

 12. Đặc trưng của dự án
  Hoạt động để đạt tới một mục tiêu xác định.
  Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
  Có ràng buộc về chi phí, thời gian và nguồn lực.
  Có nhiều rủi ro (không chắc chắn)
  Nhiều thay đổi và vấn đề xuất hiện.
  Được thực hiện bởi một tổ chức đặc biệt thành lập tạm
  thời.
  Nội dung công việc thay đổi khi các pha tiếp diễn.
  Nhiều người và tổ chức với nhu cầu và mối quan tâm
  khác nhau cùng tham gia.
  Hoạt động hợp tác bên trong một tổ
  Lượng nguồn lực thay đổi tuỳ theo từng pha.

  12/2/2004 1 – Tổng quan 12

 13. Dự án công nghệ thông tin
  Là một dự án được thực hiện trong lĩnh
  vực công nghệ thông tin.
  Tuân thủ các nguyên tắc của quản lí dự
  án nói chung.
  Tuân thủ các nguyên tắc của công nghệ
  thông tin: đi theo qui trình sản xuất chế tạo
  ra sản phẩm công nghệ thông tin.

  12/2/2004 1 – Tổng quan 13

 14. Miền tri thức quản lí dự án-PMBOK
  Tổng thể tri
  Tri thức và thực thức quản lí
  hành quản lí dự dự án
  án được chấp
  nhận chung

  Tri thức và
  thực hành
  miền ứng
  Tri thức và dụng
  thực hành
  quản lí
  chung

  12/2/2004 1 – Tổng quan 14

 15. Miền tri thức phát triển phần mềm
  Sản phầm
  phần mềm

  Quản lí Yêu cầu Thiết kế Xây dựng Tích hợp
  qui trình sản phẩm chi tiết sản phẩm kiểm thử

  Kế hoạch Đặc tả Phân tích Phần mềm Phần mềm
  Thiết kế

  Họp Tài liệu Tài liệu Tài liệu Tài liệu
  người dùng phân tích chương trình chấp nhận

  Công việc Tài liệu Tài liệu Tài liệu Tài liệu
  Hành chính huấn luyện thiết kế kiểm thử bảo trì

  12/2/2004 1 – Tổng quan 15

 16. 1.4 Hành trình dự án
  Đưa ra ý tưởng
  Làm chiến lược hoá
  Lập kế hoạch
  Tổ chức
  Thực hiện
  Vận hành

  12/2/2004 1 – Tổng quan 16

 17. Tư duy chiến lược về dự án so với
  quản lí dự án chiến thuật
  Sáu bước tới thành công- Sáu bước tới thành công –
  Tư duy chiến lược về dự án Quản lí dự án chiến thuật

  Đánh giá– Lập kế hoạch Kết thúc
  lại Thực hiện -> Chuyển giao
  Thực hiện-Điều phối Cấu trúc -> Tổ chức
  Tổ hành động dự án Lập kế hoạch -> Kế hoạch
  Kế hoạch hành động dự dự án
  án Khởi đầu –> Vạch ranh
  Phát triển cách tiếp cận giới dự án
  chiến lược Quan niệm –> Đề án
  Chuẩn bị kế hoạch ý đồ
  12/2/2004 1 – Tổng quan 17

 18. 1.5 Vòng đời quản lí dự án
  Tiến trình quản lí dự án

  Khung thời gian dự án

  Lập kế
  Bắt đầu Khởi hoạch ban
  Lập kế
  Quan niệm Lập kế đầu dự án
  quan động dự Vận hành
  hoạch ban
  và xác định hoạch ban
  niệm dự án / Ranh hiệu năng
  đầu dự án
  dự án đầu dự án
  án giới dự án và
  kết thúc

  12/2/2004 1 – Tổng quan 18

 19. 1.6 Pha đề xuất hay quan niệm
  Hiểu rõ hơn nhu cầu nghiệp vụ thực
  Nghiên cứu công nghệ, thực tế của nó
  Xác nhận về kinh tế
  Ước lượng ngân sách và nguồn lực cần ở mức
  cao
  Nhận diện rủi ro và các phương án
  Thuyết phục về quan niệm, thu lấy sự chấp
  thuận
  Xác định bước tiếp
  12/2/2004 1 – Tổng quan 19
 20. Pha đề xuất – Mục đích
  Các câu hỏi chính cần được trả lời trong Pha quan niệm:
  – Cái gì cần được làm?
  – Tại sao nó cần được làm?
  – Sẽ làm nó như thế nào?
  Bầu không khí lúc quan niệm: nhập nhằng, phức cảm,
  dùng dằng nửa tiến nửa lui
  – Do vậy cần có cơ cấu nào đó
  – Xác định các ràng buộc, phương án và các giả định liên quan
  Mỗi dự án một khác – phải được xác định cho từng
  trường hợp
  Tài liệu đề án – bản “kế hoạch cho việc lập kế hoạch”
  Phân biệt đề án và dự án: đề án là bản đề nghị các
  việc cần được cấp trên chấp thuận. Dự án là toàn bộ
  mọi việc được triển khai sau khi đề án đã được chấp
  thuận.
  12/2/2004 1 – Tổng quan 20

Download tài liệu Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 – Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi File Docx, PDF về máy