[Download] Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3 – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3

Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3
Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3” để nắm chi tiết về pháp luật ngân hàng; pháp luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; pháp luật về quản trị tổ chức tín dụng; pháp luật về hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3 File Docx, PDF về máy

Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3

 1. PHÁP LUẬT KINH TẾ – TÀI CHÍNH 3

  CHUYÊN ĐỀ: PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  Chương 1. Khái quát về pháp luật ngân hàng
  Chương 2. Pháp luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Chương 3. Pháp luật về quản trị tổ chức tín dụng
  Chương 4. Pháp luật về hoạt động ngân hàng của
  tổ chức tín dụng

  1
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 2. TÀI LIỆU
  1. Tài liệu bắt buộc: BGG Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3
  2. Văn bản pháp luật:
  – Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010);
  – Luật các Tổ chức tín dụng (2010);
  – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín
  dụng (2017);
  – Bộ luật dân sự (2015);
  – Nghị định, Thông tư,…
  3. Tài liệu tham khảo: Sách, Tạp chí về tín dụng – ngân hàng.

  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF
  2

 3. CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  I. Khái quát về pháp luật ngân hàng
  1. Sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt
  động ngân hàng
  2. Khái niệm pháp luật ngân hàng
  3. Nguồn của pháp luật ngân hàng
  II. Nội dung chủ yếu của pháp luật ngân hàng
  1. Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng
  2. Quy định về các hoạt động ngân hàng

  3
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 4. 1. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT
  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  ✓Khái niệm: ngân hàng, hoạt động ngân hàng
  NH là một định chế tài chính/ một trung gian tài chính
  hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.
  Hoạt động NH là hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ
  NH: nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín
  dụng, đầu tư, cung ứng dịch vụ thanh toán.
  Nội dung của hoạt động NH:
  – Huy động vốn;
  – Cấp tín dụng;
  – Đầu tư tài chính;
  – Cung ứng dịch vụ thanh toán.

  4
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 5. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG NH

  ➢ Là hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ NH;

  ➢ Đối tượng là loại “hàng hóa”, dịch vụ đặc biệt;

  ➢ Là hoạt động kinh doanh mang tính rủi ro cao;

  ➢ Chủ thể thực hiện hoạt động NH là trung gian tài chính
  phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ của pháp luật

  5
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 6. 1. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT
  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  ✓Sự cần thiết…:
  + Vai trò của hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế;
  + Thực tiễn hoạt động ngân hàng trong nền KTTT ở
  VN;
  + Ưu thế của nhà nước trong quản lý kinh tế, tài chính;
  + Ưu thế của pháp luật.

  6
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 7. 2. KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

  Khái niệm Pháp luật ngân hàng
  Phạm vi điều chỉnh của PLNH
  ➢ Khái niệm
  ➢ Các nhóm QHXH thuộc phạm vi điều chỉnh của PLNH
  ➢ Đặc điểm của các nhóm QHXH được PLNH điều chỉnh
  Phương pháp điều chỉnh của PLNH
  ➢ Khái niệm
  ➢ Cách xác định pháp pháp điều chỉnh của PLNH
  ➢ Các phương pháp điều chỉnh của PLNH.

  7
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 8. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA PLNH

  ❖ Nhóm QHXH phát sinh trong quản lý nhà nước về
  tiền tệ, hoạt động ngân hàng;
  ❖ Nhóm QHXH phát sinh trong tổ chức, hoạt động
  của ngân hàng trung ương;
  ❖ Nhóm QHXH phát sinh trong thành lập, tổ chức
  quản lý của các tổ chức tín dụng;
  ❖ Nhóm QHXH phát sinh trong hoạt động kinh doanh
  của tổ chức tín dụng.

  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF 8

 9. 3. NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

  Nguồn pháp luật trong nước:
  – Văn bản quy phạm pháp luật của NN Việt Nam;
  – Tập quán pháp;
  – Án lệ.
  Nguồn pháp luật quốc tế về hoạt động ngân hàng:
  – Điều ước quốc tế;
  – Tập quán quốc tế;
  – Án lệ quốc tế.

  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF 9

 10. 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  Cơ quan quản lý NN về hoạt động ngân hàng
  ✓ Ngân hàng Trung ương:
  – Vị trí pháp lý của ngân hàng Trung ương;
  – 2 Chức năng: QLNN & hoạt động NH trung ương;
  – Chức năng QLNN trong lĩnh vực ngân hàng;
  ✓ Cơ quan QLNN khác về hoạt động ngân hàng:
  – Cơ quan giám sát NH;
  – Cơ quan giám sát tài chính quốc gia;
  – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

  10
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 11. 2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
  Hoạt động ngân hàng của ngân hàng Trung ương
  ❑ In, đúc; Phát hành tiền; Thu hồi, tiêu hủy tiền…
  ❑ Cung ứng tiền cho Chính phủ;
  ❑ Cung ứng vốn ngắn hạn; các dịch vụ ngân hàng cho các
  ngân hàng trung gian (TCTD);
  ❑ Điều hành thị trường tiền tệ; thực hiện nghiệp vụ thị trường mở;
  ❑ Kiểm soát dự trữ quốc tế; quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;
  ❑ Làm đại lý, thực hiện dịch vụ cho Kho bạc nhà nước;
  ❑ Thông tin, làm các dịch vụ thông tin NH.

  11
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 12. 2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  Hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng
  ❖ Các loại tổ chức tín dụng;
  ❖ Hoạt động ngân hàng của TCTD là NHTM: Tất cả
  hoạt động ngân hàng và đầu tư tài chính.
  ❖ Hoạt động ngân hàng của các TCTD khác: 1, 1 số
  hoạt động ngân hàng (do PL quy định).

  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF 12

 13. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  I. Khái quát về NHNNVN

  II. Quản lý nhà nước về tiền tệ ngân hàng của NHNNVN

  III. Các nghiệp vụ ngân hàng của NHNNVN

  13
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 14. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  I. Khái quát về NHNNVN
  1. Khái quát về NHNNVN
  ➢ Khái niệm NHNNVN;
  ➢ Đặc điểm của NHNNVN;
  ➢ Mô hình tổ chức của NHNNVN.

  14
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 15. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  2. Địa vị pháp lý của NHNNVN
  ✓ Cơ cấu tổ chức của NHNNVN hiện nay
  ✓ Vị trí pháp lý của NHNNVN
  ✓ Chức năng, nhiệm vụ của NHNNVN:
  + Quản lý NN về tiền tệ, ngân hàng;
  + Phát hành tiền;
  + Ngân hàng của các TCTD trong hệ thống.

  15
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 16. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  II. Quản lý nhà nước về tiền tệ ngân hàng của NHNNVN

  1. Quản lý NN đối với TCTD

  ❖ Khái niệm, đặc điểm

  ❖ Nội dung QLNN đối với TCTD

  2. Thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật ngân hàng

  ❖ Thanh tra NH: khái niệm, đặc điểm, nội dung;

  ❖ Giám sát NH: khái niệm, đặc điểm, nội dung;

  ❖ Xử lí vi phạm PLNH: khái niệm,
  16
  các hình thức xử lý.
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 17. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  III. Các nghiệp vụ ngân hàng của NHNNVN
  1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
  ❑Khái niệm, đặc điểm chính sách tiền tệ quốc gia
  ❑Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia:
  + Tái cấp vốn;
  + Lãi suất;
  + Tỷ giá hối đoái;
  + Dự trữ bắt buộc;
  + Nghiệp vụ thị trường mở.
  17
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 18. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  2. Nghiệp vụ phát hành tiền
  ❑ Khái niệm
  ❑ Các nghiệp vụ phát hành tiền
  ❑ Các kênh phát hành tiền
  3. Nghiệp vụ tín dụng
  ❖ Khái niệm
  ❖ Các nghiệp vụ tín dụng
  4. Nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ
  ✓ Nghiệp vụ thanh toán
  ✓ Nghiệp vụ ngân quỹ 18
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 19. CHƯƠNG 2
  PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  5. Quản lý ngoại hối
  ❑ Khái niệm
  ❑ Đặc điểm
  ❑ Nội dung
  6. Kiểm toán nội bộ
  ❖ Khái niệm
  ❖ Đặc điểm
  ❖ Nội dung.

  19
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

 20. CHƯƠNG 3
  PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TCTD

  I. Khái quát về TCTD

  II. Thành lập, đăng ký hoạt động TCTD

  III. Hình thức pháp lý của TCTD

  IV. Tổ chức lại và chấm dứt hoạt động TCTD

  20
  PHÁP LUẬT KT-TC3_BỘ MÔN LUẬT KT_AOF

Download tài liệu Bài giảng Pháp luật Kinh tế – Tài chính 3 File Docx, PDF về máy