[Download] Bài giảng Pháp luật Hải quan – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Pháp luật Hải quan

Bài giảng Pháp luật Hải quan
Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật Hải quan

Download


“Bài giảng Pháp luật Hải quan” trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức về lý luận chung về pháp luật hải quan; pháp luật về thủ tục hải quan; pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; pháp luật về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Pháp luật Hải quan – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Pháp luật Hải quan File Docx, PDF về máy

Bài giảng Pháp luật Hải quan

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật Hải quan

 1. MÔN HỌC/HỌC PHẦN:

  PHÁP LUẬT HẢI QUAN

  Số tín chỉ: 2
  Chuyên ngành: Kinh tế – Luật

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 1

 2. CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN
  CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN
  CHƯƠNG 3. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM
  SOÁT HẢI QUAN
  CHƯƠNG 4. PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC THU THUẾ VÀ CÁC
  KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,
  NHẬP KHẨU
  CHƯƠNG 5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
  VỰC HẢI QUAN

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 2

 3. 1. Khái quát về pháp luật hải quan
  2. Nội dung chủ yếu của pháp luật hải quan
  3. Hình thức của pháp luật hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 3

 4. 1.1 Sự cần thiết phải quản lý các hoạt động HQ bằng pháp luật
   Từ sự tồn tại khách quan của Hải quan và tính chất phức
  tạp của hoạt động hải quan
   Bảo đảm thực hiện chính sách của NN về phát triển kinh
  tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, hợp tác và giao
  lưu quốc tế
   Bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của nhà
  nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
   Từ các thuộc tính của pháp luật

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 4

 5. 1.2. Khái niệm pháp luật hải quan
   Khái niệm
   Phạm vi điều chỉnh
  – Các QHXH phát sinh trong quá trình xác lập và bảo đảm
  sự quản lý NN về hải quan
  – Các QHXH phát sinh trong quá trình hoạt động hải quan
   Phương pháp điều chỉnh: phương pháp mệnh lệnh

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 5

 6. 2.1. Xác lập và bảo đảm sự quản lý của Nhà nước về hải
  quan và quy định về tổ chức hải quan
   Xác lập và bảo đảm sự quản lý của NN về hải quan
   Quy định về tổ chức hải quan
   Nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 6

 7. 2.2. Quy đinh về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
   Quy định về kiểm tra hải quan
   Quy định về giám sát hải quan
   Quy định về kiểm soát hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 7

 8. 2.3. Quy định về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác
  đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
   Trách nhiệm của người khai hải quan
   Trách nhiệm của cơ quan hải quan
   Xác định mức thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp
  thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu
   Trị giá hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 8

 9. 2.4. Quy định về thủ tục hải quan
   Nguyên tắc tiên shành
   Thủ tục hải quan
   Địa điểm
   Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan
   Thủ tục hải quan đối với các loại hình xuất nhập khẩu
  hàng hóa
   Thủ tục hải quan với phương tiện vận tải
   Thủ tục kiểm tra sau thông quan
   …

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 9

 10. 2.5. Một số nội dung chủ yếu khác
   Quy định về phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái
  phép hàng hóa qua biên giới
   Quy định về thông tin hải quan
  – Hệ thống thông tin hải quan
  – Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan
  – Quyền và trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân
  khác trong việc cung cấp thông tin
  – Thu thập thông tin hải quan ở nước ngoài

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 10

 11. 3.1. Khái niệm hình thức pháp luật hải quan
  – Khái niệm
  – Các hình thức pháp luật về hải quan
  – Nguyên tắc áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và
  thông lệ quốc tế liên quan đến hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 11

 12. 1. Khái quát về thủ tục hải quan và pháp luật về thủ tục
  hải quan
  2. Pháp luật về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất
  khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
  3. Pháp luật về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận
  tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
  4. Pháp luật về đại lý thủ tục hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 12

 13. 1.1. Khái quát về thủ tục hải quan
   Khái niệm
   Đặc điểm
  – Là thủ tục hành chính bắt buộc do cơ quan hải quan thực
  hiện với các chủ thể có hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh
  hàng hóa, phương tiện vận tải
  – Phải tuân theo trình tự do luật định
  – Tính liên tục
  – Tính thống nhất
  – Tính quốc tế
  – Được thực hiệ bởi người khai hải quan, cơ quan và công
  chức ngành hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 13

 14.  Phân loại
  – Căn cứ vào đối tượng làm thủ tục hải quan
  o Thủ tục hải quan với hàng hóa
  o Thủ tục hải quan với phương tiện vận tải
  – Căn cứ vào phương thức thực hiện thủ tục hải quan
  o Thủ tục hải quan truyền thống
  o Thủ tục hải quan hiện đại

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 14

 15. 1.2. Khái niệm pháp luật về thủ tục hải quan
   Khái niệm
   Nội dung
  – Quy định về nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan
  – Quy định đối tượng và địa điểm làm thủ tục hải quan
  – Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất
  khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
  – Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận
  tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
  – Quy định về thủ tục kiểm tra sau thông quan
  – Quy định về các thủ tục hải quan khác

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 15

 16. 2.1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
  khẩu thương mại
   Đối với người khai hải quan
  – Khai hải quan
  – Nộp hồ sơ hải quan
  – Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá
  trình làm thủ tục hải quan
   Đối với cơ quan hải quan, công chức hải quan
  – Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, xử lý tờ khai hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 16

 17. 2.2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
  khẩu không nhằm mục đích thương mại
   Hàng hóa là quá biếu, tặng
   Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩu cấp, hàng hóa chuyên
  dùng phục vụ an ninh quốc phòng
   Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
   Tài sản di chuyển
   Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 17

 18. 2.3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu
  sự giám sát hải quan
   Áp dụng với hàng hóa quá cảnh và hàng hóa chuyển
  cửa khẩu
   Thủ tục
   Tuyến đường, thời gian vận chuyển

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 18

 19. 2.4. Thủ tục kiểm tra sau thông quan
   Vai trò
   Các trường hợp kiểm tra sau thông quan
   Thời hạn kiểm tra sau thông quan
   Thủ tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải
  quan
   Thủ tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai
  hải quan

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 19

 20.  Khái niệm
  – Phương tiện vận tải
  – Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
   Các loại phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá
  cảnh

  PL hải quan_BM Luật KT_AOF 20

Download tài liệu Bài giảng Pháp luật Hải quan File Docx, PDF về máy