[Download] Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà
Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà

Download


Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 Luật dân sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật dân sự; Một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà File Word, PDF về máy

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà

 1. Bài 8

  1 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 2. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT
  DÂN SỰ
  1. Khái niệm Luật dân sự
  Là ngành luật độc lập trong hệ thống
  pháp luật VN, gồm các quy phạm pháp
  luật điều chỉnh địa vị pháp lý, chuẩn
  mực pháp lý về cách ứng xử của cá
  nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về
  nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp
  nhân trong các quan hệ được hình thành
  trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập
  về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
  TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020
  2
 3. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
  LUẬT DÂN SỰ

  2. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự

  Gồm có hai nhóm quan hệ xã hội:

   Quan hệ về tài sản
   Quan hệ nhân thân

  3 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 4. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
  LUẬT DÂN SỰ

   Quan hệ về tài sản: quan hệ giữa
  người với người thông qua một tài sản

   Quan hệ nhân thân: liên quan đến các
  giá trị tinh thần của con người

  4 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 5. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
  LUẬT DÂN SỰ
  Quan hệ nhân thân không liên quan
  đến tài sản: họ tên, danh dự, uy tín,
  nhân phẩm của cá nhân / tổ chức… Đây
  là những quyền nhân thân không thể
  chuyển giao
  Quan hệ nhân thân có liên quan
  đến tài sản: quyền thừa kế, quyền tác
  giả, quyền sở hữu công nghiệp, phát
  minh, sáng chế… Đây là các quan hệ
  nhân thân gắn với lợi ích vật chất, có thể
  chuyển
  5 giao TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020
 6. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
  LUẬT DÂN SỰ
  3. Phương pháp điều chỉnh của ngành
  luật dân sự
  Phương pháp độc lập về tài sản,
  tự chịu trách nhiệm

  Phương pháp bình đẳng, tự do ý chí

  Phương pháp tự định đoạt,
  tự chịu trách nhiệm
  6 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 7. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT
  DÂN SỰ

   Bộ luật Dân sự cũ: Quốc hội khoá XI
  thông qua ngày 14/6/2005 (hiệu lực từ
  01/01/2006), có 777 điều.

   Bộ luật Dân sự mới: Quốc hội khoá
  XIII thông qua 24/112015 (hiệu lực từ
  01/01/2017), có 698 điều.

  7 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 8. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
  CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ

  1. Chế định về quyền sở hữu
  * Chế định trung tâm của Luật dân sự
  * Quyền năng của chủ sở hữu đối với tài
  sản theo quy định của pháp luật.
  * Nội dung quyền sở hữu:
  • Quyền chiếm hữu
  • Quyền định đoạt
  • Quyền sử dụng

  8 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 9. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
  CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ
  1.1. Chủ thể của quyền sở hữu:
  Còn gọi là chủ sở hữu, bao gồm: cá
  nhân, pháp nhân, các chủ thể khác (hộ
  gia đình, tổ hợp tác…) có đủ ba quyền
  năng pháp lý là quyền chiếm hữu,
  quyền sử dụng và quyền định đoạt tài
  sản.

  9 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 10. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  1.2. Khách thể của quyền sở hữu: là tài
  sản, bao gồm:
  1. Vật có thực (hiện hữu/ hình thành trong
  tương lai)
  2. Tiền: các loại tiền tệ của các quốc gia

  3. Giấy tờ trị giá được bằng tiền: cổ phiếu,
  trái phiếu, thương phiếu…
  4. Các quyền tài sản: quyền sử dụng đất,
  quyền sở hữu trí tuệ, quyền đòi nợ…
  10 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 11. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  1.3. Nội dung của quyền sở hữu:
  Nội dung của quyền sở hữu là tổng hợp
  các quyền năng của chủ sở hữu đối với
  tài sản thuộc quyền sở hữu của mình,
  bao gồm:
  Quyền chiếm hữu
  Quyền sử dụng
  Quyền định đoạt tài sản

  11 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 12. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  Quyền chiếm hữu:
  Là quyền của chủ sở hữu tự mình
  nắm giữ, quản lý, kiểm soát, chi phối tài
  sản theo ý chí của mình
  Quyền chiếm hữu chia thành hai loại:
   Chiếm hữu hợp pháp
   Chiếm hữu bất hợp pháp.

  12 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 13. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ
   Chiếm hữu hợp pháp: chiếm hữu có căn cứ pháp
  luật
  1. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
  2. Được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản;
  3. Được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao
  dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;
  4. Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không
  xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi,
  bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với
  các điều kiện do pháp luật quy định;
  5. Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi
  dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do
  pháp luật quy địnhTS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020
  13
 14. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ
  Chiếm hữu bất hợp pháp: chiếm hữu
  không có căn cứ pháp luật.
  Chia hai loại:
   Chiếm hữu bất hợp pháp ngay tình:
  người chiếm hữu không biết và không thể
  biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có
  căn cứ pháp luật.
   Chiếm hữu bất hợp pháp không ngay
  tình: người chiếm hữu đã biết / có thể biết
  mình chiếm hữu tài sản đó là không có căn
  cứ pháp luật, hoặc chiếm hữu tài sản từ một
  người không phải là chủ sở hữu tài sản đó.
  14 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020
 15. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ
  Quyền sử dụng:
  Quyền khai thác công dụng, khai thác
  những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm
  vi pháp luật cho phép.
   Hoa lợi: những sản vật tự nhiên có tính
  chất hữu cơ do tài sản mang lại như: hoa
  quả, gia súc sinh ra…
   Lợi tức: khoản lợi mà chủ sở hữu thu
  được từ việc khai thác công dụng của tài sản
  như: tiền cho thuê nhà, tiền lãi cho vay tài
  sản, cổ tức, trái tức…
  15 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020
 16. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  Quyền định đoạt:
  Quyền năng của chủ sở hữu quyết định
  số phận của tài sản.
  + Định đoạt về số phận thực tế của tài sản:
  tiêu dùng hết, hủy bỏ…
  + Định đoạt về số phận pháp lý của tài sản:
  chuyển giao quyền sở hữu

  16 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 17. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  Trong ba quyền năng trên, mỗi
  quyền năng có một ý nghĩa nhất định
  Quyền chiếm hữu: tiền đề quan
  trọng cho hai quyền kia;
  Quyền sử dụng mang ý nghĩa thực
  tiễn, ý nghĩa kinh tế, tạo cho chủ sở
  hữu khai thác công dụng của tài sản;
  Quyền định đoạt: có ý nghĩa pháp
  lý quan trọng đối với chủ sở hữu
  17 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 18. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  2. Hợp đồng dân sự
  2.1. Khái niệm:
  Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận
  giữa các bên về việc xác lập, thay đổi
  hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

  18 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 19. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

   Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân
  sự:
  Hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng,
  trung thực, thiện chí, không bên nào
  được ép buộc, đe dọa, lừa dối bên nào
  trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
  Được tự do giao kết hợp đồng nhưng
  không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

  19 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

 20. II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ
  LUẬT DÂN SỰ

  2.2. Chủ thể của hợp đồng dân sự:

  CÁ NHÂN (THỂ NHÂN)

  PHÁP NHÂN

  HỘ GIA ĐÌNH

  TỔ HỢP TÁC

  20 TS. NGUYỄN NAM HÀ – HUFI 28 November 2020

Download tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 – TS. Nguyễn Nam Hà File Word, PDF về máy