Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà
Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà


Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 Luật hiến pháp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật hiến pháp; Một số nội dung cơ bản của hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà File Word, PDF về máy

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà

 1. BÀI 5
 2. KẾT CẤU NỘI DUNG
  II/ MỘT SỐ
  NỘI DUNG CƠ BẢN
  I/KHÁI QUÁT
  CHUNG VỀ CỦA
  LUẬT HIẾN PHÁP
  LUẬT HIẾN PHÁP
  II/ MỘT SỐ
  NĂM 1992
  NỘI DUNG
  I/KHÁI QUÁT
  CƠ BẢN
  CHUNG VỀ
  LUẬT CỦA
  HIẾN PHÁP
  HIẾN PHÁP
  NĂM 2013
 3. I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP

  1.1 KHÁI NIỆM

 4. I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP
  1.2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH

  NHỮNG QUAN HỆ CƠ BẢN NHẤT, QUAN
  TRỌNG NHẤT CHI PHỐI ĐẾN MỌI LĨNH VỰC
  ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA MỘT QUỐC GIA
  ĐỐI
  TƯỢNG
  ĐIỀU
  CHỈNH
  CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH KINH TẾ, VĂN HOÁ,
  XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC, MÔI TRƯỜNG,
  BẢO VỆ TỔ QUỐC, QUYỀN CON NGƯỜI,
  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN, QUỐC TỊCH
  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

 5. NHƯ VẬY
  • ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HIẾN PHÁP LÀ TÂT CẢ
  CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XH,
  • ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA CÁC NGÀNH LUẬT KHÁC CHỈ
  GIỚI HẠN TRONG MỘT HOẶC MỘT SỐ LĨNH VỰC NHẤT ĐỊNH
  •VÍ DỤ: NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ
  KINH TẾ, KHÔNG ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ TRONG LĨNH
  VỰC CHÍNH TRỊ, HÀNH CHÍNH, AN NINH…

  ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HIẾN PHÁP LÀ
  CÁC QHXH CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC XUẤT HIỆN
  NHỮNG QUAN HỆ CỤ THỂ CHI TIẾT CỦA CÁC NGÀNH
  LUẬT KHÁC

  VÍ DỤ: TRONG QUAN HỆ GIỮA NN VỚI CÔNG DÂN VỀ HỌC
  TẬP, LUẬT HP CHỈ QUI ĐỊNH: CÔNG DÂN CÓ QUYỀN VÀ
  NGHĨA VỤ HỌC TẬP, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ CÁC NGÀNH LUẬT
  KHÁC PHẢI CỤ THỂ HOÁ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH NHỮNG QUAN HỆ
  CỤ THỂ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 6. I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP
  1.2 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH

  BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH NGUYÊN TẮC CHUNG
  MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG BUỘC CÁC CHỦ THỂ
  1 THAM GIA VÀO MỌI QUAN HỆ LUẬT HIẾN PHÁP
  PHẢI TUÂN THEO
  PHƯƠNG
  PHÁP
  ĐIỀU
  CHỈNH BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
  2 CƠ BẢN CHO TỪNG CHỦ THỂ THAM GIA
  VÀO MỖI QUAN HỆ LUẬT HIẾN PHÁP

 7. I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP
  1.3 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM

  HIẾN PHÁP NĂM 1946
  LỊCH SỬ LẬP HIẾN
  HIẾN PHÁP NĂM 1959 VIỆT NAM ĐÃ CÓ 5
  BẢN HIẾN PHÁP

  HIẾN PHÁP NĂM 1980

  HIẾN PHÁP NĂM 1992

  HIẾN PHÁP NĂM 2013

 8. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013

  * CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

  HIẾN PHÁP 2013 QUYỀN CON NGƯỜI,
  GỒM * QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN
  11 CHƯƠNG CỦA CÔNG DÂN
  VÀ KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HOÁ,
  120 ĐIỀU * GIÁO DỤC, KHOA HỌC,
  CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

  * BẢO VỆ TỔ QUỐC

  * BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

  QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, CTN, TA, VKS, CQĐP, CQHĐĐL

 9. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013

  CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
  CHƯƠNG I

  GỒM TỔNG THỀ CÁC NỘI DUNG:
  QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI MỌI QUI ĐỊNH VỀ BẢN CHẤT
  HOẠT ĐỘNG CỦA NN NHÀ NƯỚC CHXHCNVN
  VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
  NGUYÊN TẮC CỦA CÁC CƠ QUAN
  TỔ CHỨC VÀ HOẠT TRONG
  ĐỘNG CỦA BMNN. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC,
  LÀ CƠ SỞ NỀN TẢNG VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ
  CHÍNH TRỊ CHO LÃNH ĐẠO CỦA
  CÁC CHƯƠNG SAU ĐẢNG CSVN

 10. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013

  QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA
  VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
  (CHƯƠNG II)

  LẦN ĐẦU QUI ĐỊNH TÁCH BẠCH
  QUYỀN CON NGƯỜI

  QUYỀN CÔNG DÂN

 11. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013

  CÁC QUYỀN CON NGƯỜI

  QUYỀN
  CON NGƯỜI,
  QUYỀN CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ CƠ BẢN VỀ CHÍNH TRỊ
  & NGHĨA VỤ
  CƠ BẢN
  CỦA CÁC QUYỀN , NGHĨA VỤ CƠ BẢN VỀ
  CÔNG DÂN VÀ NGHĨA VỤ VỀ KINH TẾ
  (CHƯƠNG II)
  CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ CƠ BẢN VỀ XÃ HỘI,
  Y TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, MÔI TRƯỜNG

 12. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC,
  KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG
  (CHƯƠNG III)

  QUI ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ
  TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN, ĐƯỜNG LỐI
  BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA
  VIỆT NAM. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ GIÁO DỤC,
  ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ LÀ
  QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU

 13. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT
  NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  (CHƯƠNG IV)

  XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI
  QUỐC PHÒNG TOÀN
  DÂN…

 14. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  QUỐC HỘI CƠ QUAN LẬP PHÁP
  (CHƯƠNG V)

  QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG,
  NHIỆM VỤ, QUYỀN
  HẠN CỦA QUỐC HỘI

 15. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYÊN THỦ
  QUỐC GIA
  (CHƯƠNG VI)

  QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG,
  NHIỆM VỤ, QUYỀN
  HẠN CỦA CHỦ TỊCH
  NƯỚC

 16. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  CHÍNH PHỦ CƠ QUAN HÀNH PHÁP
  (CHƯƠNG VII)

  QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG,
  NHIỆM VỤ, QUYỀN
  HẠN CỦA CHÍNH PHỦ

 17. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  TÒA ÁN NHÂN DÂN,
  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN CƠ QUAN TƯ PHÁP
  (CHƯƠNG VIII)

  QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG,
  NHIỆM VỤ, QUYỀN
  HẠN CỦA
  TÒA ÁN NHÂN DÂN,
  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

 18. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  (CHƯƠNG IX) ỦY BAN NHÂN DÂN

  QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG,
  NHIỆM VỤ, QUYỀN
  HẠN CỦA CHÍNH
  QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC
  CƠ QUAN HIẾN ĐỊNH
  GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  ĐỘC LẬP
  (CHƯƠNG X)

  QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG,
  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
  QUỐC GIA, KIỂM TOÁN
  NHÀ NƯỚC

 20. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP 2013
  II

  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP
  VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
  (CHƯƠNG XI)

  QUI ĐỊNH VỀ HIỆU LỰC
  CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC
  SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Download tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 – TS. Nguyễn Nam Hà File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button