[Download] Bài giảng Mua sắm đấu thầu – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Mua sắm đấu thầu

Bài giảng Mua sắm đấu thầu
Nội dung Text: Bài giảng Mua sắm đấu thầu

Download


Bài giảng Mua sắm đấu thầu được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, thuật ngữ trong đấu thầu; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm đấu thầu; lập được kế hoạch đấu thầu hàng năm; nội dung và quy trình thực hiện các bước trong đấu thầu mua sắm.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Mua sắm đấu thầu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Mua sắm đấu thầu File Word, PDF về máy

Bài giảng Mua sắm đấu thầu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Mua sắm đấu thầu

Mua sắm đấu thầu<br />
Khóa tập huấn”Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho cán bộ<br />
Chương trình phòng chống HIV/AIDS<br />
<br />
MỤC TIÊU<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
<br />
Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:<br />
Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ trong đấu thầu<br />
Liệt kê được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua<br />
sắm đấu thầu<br />
Lập được kế hoạch đấu thầu hàng năm<br />
Trình bày được các nội dung và quy trình thực hiện các bước<br />
trong đấu thầu mua sắm<br />
<br />
I- Một số văn bản pháp lý liên quan MSDT<br />
1. Luật:<br />
• Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;<br />
• Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ<br />
sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ<br />
bản;<br />
2. Nghị định:<br />
• Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ<br />
về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây<br />
dựng theo Luật Xây dựng;<br />
<br />
z<br />
3. Thông tư hướng dẫn:<br />
• 3.1. Bộ Kế hoạch và đầu tư:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
<br />
Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 quy định chi tiết lập HSMT<br />
xây lắp.<br />
Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 quy định chi tiết lập HSMT<br />
gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.<br />
Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập HSMST<br />
gói thầu xây lắp.<br />
Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 quy định chi tiết lập HSYC<br />
chỉ định thầu xây lắp.<br />
Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 quy định chi tiết việc lập hồ<br />
sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.<br />
Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ<br />
mời thầu dịch vụ tư vấn.<br />
<br />
• Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 quy định chi<br />
tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.<br />
• Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 quy định chi<br />
tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm<br />
hàng hóa, xây lắp.<br />
• Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 quy định chi<br />
tiết về chào hàng cạnh tranh.<br />
• Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 quy định chi<br />
tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư<br />
vấn.<br />
• Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày<br />
21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu<br />
để đăng tải trên Báo Đấu thầu.<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Mua sắm đấu thầu File Docx, PDF về máy