[Download] Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân

Download


Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lượng giá trị hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử, bốn hình thái đo lường giá trị, các chức năng cơ bản của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân File Docx, PDF về máy

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân

 1. 16/03/2020

  CHƯƠNG 2:
  HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA
  CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ – SSH 1121

  Giảng viên: Ngô Quế Lân
  lan.ngoque@hust.edu.vn

  Năm học 2019 – 2020

  om
  .c
  ng
  2. Hàng hóa co
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Khái niệm:

  – Lượng giá trị hàng hóa là lượng hao phí LĐXH để sản xuất ra hàng hóa đó
  an

  => Câu hỏi đặt ra là: “Căn cứ vào yếu tố nào, chỉ số nào để đo lường mức độ hao
  phí LĐXH trong quá trình sản xuất”
  th
  o ng

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  2. Hàng hóa
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Khái niệm

  – Lượng giá trị hàng hóa là lượng hao phí LĐXH để sản xuất ra hàng hóa đó
  => được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết

  – Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng
  hóa trong các điều kiện trung bình của xã hội. Gồm có:
  + Mức độ thành thạo của người lao động là trung bình
  + Trình độ kỹ thuật công nghệ, thiết bị là trung bình
  + Mọi điều kiện khác là trung bình, không thuận lợi, không bất lợi

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  1
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. 16/03/2020

  2. Hàng hóa
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

   Liên hệ thực tiễn, là cơ sở khoa học
  cho việc “đồ cổ có giá trị cao”.

   Giá trị hàng hóa đồ cổ dựa trên thời
  gian LĐXH cần thiết để tạo ra cổ
  vật. Thời gian đó rất lớn, kết tinh:

  Rolex Reference Rolex GMT Master
  – Trầm tích thời gian
  6062 của vua Bảo II ice 116769 TBR là
  – Số phận lịch sử Đại mua năm 1954, sản phẩm mới đắt
  được đấu giá 5,06 nhất của Rolex , giá
  triệu USD năm2017 0,57 triệu USD

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  2. Hàng hóa co
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Lưu ý của Karl Marx:

  – Trong thực tế, việc đo thời gian LĐXH cần thiết của mỗi loại hàng hóa để xác
  an

  định và so sánh giá trị các hàng hóa với nhau là ít khả thi

  – Trong thực tế, giá trị thị trường của mỗi hàng hóa được xác định bằng giá trị
  th

  sản phầm cá biệt của nhóm nhà sản xuất cung cấp đại bộ phận hàng hóa trên
  thị trường

  => dựa trên nguyên tắc của phép biện chứng là: “lấy bộ phận chiếm số lớn làm
  ng

  tiêu chuẩn cho tổng thể”
  o

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  2. Hàng hóa
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

  – Năng suất lao động

  – Cường độ lao động

  – Mức độ phức tạp của lao động

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  2
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. 16/03/2020

  2. Hàng hóa
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

  – Năng suất lao động

  + Khái niệm: Là phạm trù phản ánh khả năng, hiệu suất của quá trình lao động

  => thường đo bằng:sản lượng/đơn vị thời gian; hoặc thời gian SX/đơn vị SP

  Tỷ lệ nghịch với giá trị 01 đơn vị sản phẩm
  + Tác dụng:
  Không ảnh hưởng đến giá trị tổng sản phẩm

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  2. Hàng hóa co
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

  – Cường độ lao động
  an

  + Khái niệm: Là phạm trù phản ánh mật độ làm việc trong một khoảng thời gian
  th

  Không ảnh hưởng đến giá trị 01 đơn vị sản phẩm
  + Tác dụng:
  Tỷ lệ thuận với giá trị tổng sản phẩm
  o ng

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  2. Hàng hóa
  2.3 Lượng giá trị hàng hóa

  o Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

  – Mức độ phức tạp của lao động

  + Khái niệm: có 02 loại lao động
  Lao động giản đơn là lao động không cần trải qua đào tạo chuyên sâu
  Lao động phức tạp là lao động phải trải qua đào tạo và tích lũy kinh nghiệm

  + Tác dụng: cùng một thời gian làm việc, lao động phức tạp tạo nên lượng giá
  trị gấp bội lần lao động giản đơn

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  3
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. 16/03/2020

  2. Hàng hóa
  Một số điều cần lưu ý:

  o Giá trị sử dụng là công năng, ích lợi của hàng hóa, nó khác với giá trị (kinh tế)

  o Chỉ khi nào mua bán trao đổi, mới cần xác định giá trị.

  o Giá trị hàng hóa được xác định bởi hao phí lao động xã hội để sản xuất

  o Lượng giá trị hàng hóa được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết

  o Trong thực tế, giá trị của sản phẩm trên thị trường sẽ do nhóm nhà sản xuất
  lớn định đoạt

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  co
  KẾT THÚC
  an

  BÀI GIẢNG VỀ HÀNG HÓA
  th

  SINH VIÊN LƯU Ý, TÌM HIỂU TRƯỚC BÀI TIẾP THEO
  LÀ NỘI DUNG VỀ TIỀN TỆ
  o ng
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.1 Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử

  Câu hỏi đặt ra:

  “Tại sao trong lịch sử, con người lại phát minh ra một thứ gọi là TIỀN ???”

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  4
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  3.1 Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử

  Câu hỏi đặt ra:

  “Tại sao trong lịch sử, con người lại phát minh ra một thứ gọi là TIỀN ???”

  Câu trả lời:

   Vì cần phải có một hình thái làm đơn vị đo lường giá trị của các hàng hóa khi trao
  đổi trên thị trường

   Trong lịch sử, nhân loại phát kiến các hình thái đo lường giá trị khác nhau, đi từ
  hình thái giản đơn của giá trị đến hình thái tiến bộ nhất là hình thái tiền tệ

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ co
  3.1 Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử

  Kết luận: Trong tiến trình lịch sử, nhân loại phát kiến các hình thái đo lường giá trị
  hàng hóa, trải qua 04 hình thái, cuối cùng xác định định tiền tệ là hình thái tối ưu
  an

  Hình thái tiền
  tệ

  Hình thái chung
  th

  của giá trị
  Hình thái toàn
  bộ (mở rộng)
  của giá trị
  Hình thái giản
  đơn (ngẫu
  ng

  nhiên) của giá trị
  Thời gian
  o

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.2 Bốn hình thái đo lường giá trị

  o Hình thái giản đơn (ngẫu nhiên) của giá trị

  – Khái niệm: Là hình thái đo lường giá trị dựa trên sự trao đổi đơn nhất 01 hàng
  hóa này lấy 01 hàng hóa khác.
  => Như vậy, tự thân mỗi hàng hóa không thể nói lên giá trị của mình
  => Cần phải có 01 hàng hóa khác đóng vai trò làm vật ngang giá

  Ví dụ: 1 cái rìu 20kg thóc => Thóc là VNG, đo lường giá trị cái rìu

  – Đặc điểm: + Dựa trên trao đổi trực tiếp Hàng đổi Hàng
  + Tỷ lệ trao đổi và hành vi trao đổi diễn ra ngẫu nhiên

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  5
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  3.2 Bốn hình thái đo lường giá trị

  o Hình thái toàn bộ (mở rộng) của giá trị

  – Khái niệm: Là hình thái đo lường giá trị dựa trên sự trao đổi thường xuyên 01
  loại hàng hóa này lấy nhiều loại hàng hóa khác.

  Ví dụ: 1 cái rìu 20kg thóc Vật ngang giá của rìu
  05 con gà được mở rộng ra
  03 mét vải nhiều thứ khác nhau
  0,1 chỉ vàng …

  – Đặc điểm: + Dựa trên trao đổi trực tiếp Hàng đổi Hàng: H – H’
  + Mỗi hàng hóa lại có quá nhiều vật ngang giá khác nhau

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ co
  3.2 Bốn hình thái đo lường giá trị

  o Hình thái chung của giá trị

  – Khái niệm: Là hình thái đo lường giá trị dựa trên việc cộng đồng đã chọn 01 hàng
  an

  hóa làm vật ngang giá chung cho mọi hàng hóa khác

  Ví dụ: 10 cái rìu 01 chỉ vàng
  200kg thóc 01 vật ngang giá chung
  th

  50 con gà
  30 mét vải

  – Đặc điểm: + Dựa trên trao đổi qua trung gian là vật ngang giá chung
  ng

  H – VNG chung – H’
  + Mỗi cộng đồng lại có vật ngang giá chung khác nhau
  o

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.2 Bốn hình thái đo lường giá trị

  o Hình thái tiền tệ

  – Khái niệm: Là hình thái đo lường giá trị dựa trên việc toàn xã hội thống nhất
  chọn 01 hàng hóa dặc biệt làm vật ngang giá duy nhất cho mọi hàng hóa khác
  – Bản chất tiền tệ:
  + Là hàng hóa đặc biệt
  + Được xã hội chọn làm vật ngang giá duy nhất
  + Dùng để đo lường giá trị của mọi hàng hóa khác & phương tiện trao đổi

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  6
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  3.2 Bốn hình thái đo lường giá trị

  o Hình thái tiền tệ

  => Lịch sử nhân loại cho thấy: con người
  lựa chọn thứ hàng hóa đặc biệt làm tiền tệ
  chính là: VÀNG, BẠC
  => Vì giá trị kinh tế cao, và giá trị sử
  dụng đa dạng, hữu ích

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ co
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền tệ

  Tiền tệ thế
  o Chức năng thước đo giá trị giới

  o Chức năng phương tiện cất trữ
  an

  o Chức năng phương tiện lưu thông Phương Thước Phương
  tiện thanh đo giá tiện lưu
  toán trị thông
  th

  o Chức năng phương tiện thanh toán

  o Chức năng tiền tệ thế giới
  Phương
  tiện cất
  trữ
  o ng

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng thước đo giá trị: là chức năng gốc, gắn liền với sự ra
  đời của tiền tệ

  – Mô tả chức năng: Chức năng này thể hiện ở việc xã hội dùng
  Thước
  tiền tệ để làm đơn vị đo lường giá trị của mọi hàng hóa khác đo giá
  trị
  – Chú ý: Mọi loại tiền của Nhà nước phát hành đều bị mất giá do
  lạm phát, nên không phải là đơn vị đo lường ổn định

  => Khi đo lường, so sánh giá trị tài sản giữa các thời kỳ dài hạn,
  cần quy đổi theo đơn vị là VÀNG, BẠC

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  7
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng thước phương tiện cất trữ

  – Mô tả chức năng: Chức năng này thể hiện ở việc đưa tiền ra Thước
  khỏi lưu thông, và cho vào dự trữ, nhằm duy trì giá trị tài sản đo giá
  trị
  => phân loại theo chủ thể, thì có 03 cấp độ: Dự trữ của Nhà
  nước, Doanh nghiệp, Hộ gia đình Phương
  tiện cất
  trữ
  – Chú ý: Mọi loại tiền của Nhà nước phát hành đều bị mất giá
  do lạm phát

  => Tiền dùng để cất trữ thì phải là VÀNG, BẠC

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ co
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiện lưu thông

  – Mô tả chức năng: Chức năng này thể hiện ở việc xã
  an

  Thước Phương
  hội dùng tiền tệ làm phương tiện trung gian trao đổi đo giá tiện lưu
  trị thông
  H – Tiền tệ – H’
  th

  – Chú ý: Tiền tệ chỉ là phương tiện trung gian trao đổi, Phương
  tiện cất
  nên việc sử dụng vàng bạc thì: trữ
  + Lãng phí
  ng

  + Bất tiện
  + Nhà nước khó kiểm soát nền kinh tế
  o

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiện lưu thông

  => Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để:

  + Xã hội có phương tiện trao đổi thuận tiện hơn và bớt lãng phí hơn dùng vàng

  + Đồng thời, Nhà nước có thể kiểm soát nền kinh tế thuận tiện hơn

  => Câu trả lời: Giải pháp sẽ là phát hành một loại chứng chỉ của Nhà nước để
  dùng thay cho vàng bạc thật trong lưu thông

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  8
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiện lưu thông

  – Tiền chứng chỉ (tiền pháp định, tiền phù hiệu):

  + Là một hình thái chứng chỉ của giá trị
  (không phải của cải có giá trị thực)
  + Do Nhà nước phát hành
  + Để dùng trong lưu thông thay cho vàng bạc
  Ngân lượng đời nhà
  => loại tiền chứng chỉ đầu tiên là tờ Ngân phiếu vàng,
  Minh TQ, thế kỷ 13
  còn gọi là Ngân lượng, vẫn là chế độ bản vị VÀNG

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ co
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiện lưu thông

  => Câu hỏi đặt ra: Nền sản xuất hàng hóa càng phát triển, nhu cầu tiền tệ cho lưu
  an

  thông càng lớn. Nếu cứ phát hành Ngân phiếu vàng, sẽ làm cho tổng mệnh giá vượt
  quá số vàng thực tế, Nhà nước giải quyết vấn đề này thế nào ???
  th

  Ngân Ngân Ngân
  phiếu X1 phiếu X2 …. phiếu Xn
  lạng vàng lạng vàng lạng vàng
  o ng

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiện lưu thông

  => Câu trả lời: Giải pháp là Nhà nước phát hành loại tiền chứng chỉ, không theo
  bản vị Vàng

  => Đơn vị tiền tệ do con người đặt tên ra, không tồn tại như một vật chất cụ thể

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  9
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiện thanh toán

  – Mô tả chức năng: Chức năng này thể hiện
  Phương Thước Phương
  ở việc con người sử dụng tiền để chi trả trực tiện thanh đo giá tiện lưu
  toán trị thông
  tiếp cho các nghĩa vụ kinh tế của mình, thay
  cho việc trao đổi hiện vật
  Phương
  tiện cất
  – Chú ý: Dùng tiền thay cho trao đổi hiện trữ

  vật dẫn tới khả năng thanh toán trả chậm,
  mua bán chịu

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ co
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng phương tiền tệ thế giới Tiền tệ thế
  giới

  – Mô tả chức năng: Chức năng này thể hiện
  an

  ở việc dùng tiền để thanh toán quốc tế
  Phương Thước Phương
  tiện thanh đo giá tiện lưu
  – Chú ý: toán trị thông
  th

  + Đến thế kỷ 19, tiền để thanh toán quốc tế
  vẫn phải là Vàng bạc
  Phương
  tiện cất
  + Hiện nay, dùng hệ thống tỷ giá hối đoái trữ
  ng

  quy đổi các đồng tiền để thanh toán quốc tế
  o

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  3. Tiền tệ
  3.3 Các chức năng cơ bản của tiền

  o Chức năng tiền tệ thế giới

  – Tác dụng: Ngày nay, việc sử dụng hệ thống tỷ giá hối đoái để thực hiện chức
  năng tiền tệ thế giới có tác dụng:

  + Kích thích thương mại quốc tế phát triển, vì thanh toán thuận tiện

  + Điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua điều chỉnh tỷ giá hối đoái

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  10
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. 16/03/2020

  3. Tiền tệ
  Một số điều cần lưu ý:

  o Trong lịch sử, tiền tệ ra đời vì con người tìm kiếm 01 công cụ đo lường giá trị

  o Bản chất tiền là hàng hóa đặc biệt mà cả lịch sử nhân loại chọn làm vật ngang giá

  o Nhân loại chọn vàng bạc là tiền, nhưng vàng bạc không đủ dùng cho lưu thông,
  nên giải pháp là Nhà nước sẽ phát hành tiền chứng chỉ, thường in trên giấy

  o Tiền chứng chỉ thuận tiện cho lưu thông, nhưng tiền cất trữ phải là vàng bạc

  o Chức năng tiền tệ thế giới ngày càng phát triển với hệ thống tỷ giá hối đoái, từ
  đó tạo nên khả năng điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua điều chỉnh tỷ giá

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

  om
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  .c
  ng
  3. Tiền tệ Ra đời đơn vị tiền tệ
  phi vật chất, xóa bỏ chế
  độ bản vị VÀNG
  Ra đời tiền chứng chỉ, • Nguyên nhân: Do việc
  co
  dựa trên chế độ bản vị phát hành ngân phiếu
  VÀNG vàng dẫn đến nguy
  • Nguyên nhân: Do sử cơ: Tổng mệnh giá
  Ra đời Tiền tệ, dụng vàng bạc trong vàng trên ngân phiếu
  an
  bản chất là VÀNG lưu thông gây lãng phát ra sẽ lớn hơn
  phí, bất tiện. Đồng lượng vàng có thật
  • Nguyên nhân: Do sự thời, Nhà nước khó • Kết quả: Nhà nước
  trao đổi hàng hóa, cần kiểm soát chuyển sang dùng loại
  một thang đo giá trị • Kết quả: Nhà nước đơn vị tiền tệ phi vật
  th

  cho các hàng hóa phát hành một loại chất
  • Kết quả: Xã hội đã tín chứng chỉ của giá trị,
  nhiệm, chọn một hàng để dùng thay cho vàng
  hóa làm Vật ngang giá bạc trong lưu thông
  duy nhất, vật chuẩn
  đo lường giá trị
  o ng

  Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG
  Học phần KINH TẾ CHÍNH TRỊ
  du
  u
  cu

  KẾT THÚC
  BÀI GIẢNG VỀ TIỀN TỆ
  SINH VIÊN LƯU Ý, TÌM HIỂU THẢO LUẬN VỀ BITCOIN

  11
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) – Ngô Quế Lân File Docx, PDF về máy