[Download] Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr)

Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr)
Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr)

Download


Bài giảng Marketing căn bản có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức về: Nhập môn về marketing, thị trường, sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr) File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr)

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  MARKETING 
  CĂN BẢN
  GV: Th.S TRẦN PHI HOÀNG

 2. CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ MARKETING

  Hoạch định chiến lược 04p
  Thực hiện chiến lược:
  1.Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
  2.Đạt mục tiêu lợi nhuận của tổ 
  chức

 3. CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ MARKETING

  1.Sản phẩm (Product)
  2.Giá cả (Price)
  3.Phân phối (Place)
  4.Chiêu thị (Promotion)­Xúc tiến bán hàng
  ­Quảng cáo
  ­Khuyến mãi/ khuyến mại
  ­Bán hàng trực tiếp
  ­Marketing trực tiếp
  ­Quan hệ công chúng (Public Relation= P.R)

 4. CHƯƠNG 1
  NHẬP MÔN VỀ MARKETING
  1.1.  MARKETING LÀ GÌ?

  1.2.  NỘI  DUNG  CƠ  BẢN  VÀ  ỨNG  DỤNG 
  CỦA MARKETING

  1.3. QUẢN TRỊ MARKETING

  1.4. MÔI TRƯỜNG MARKETING 

  1.5. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING

 5. 1.1. MARKETING LÀ GÌ?

  1.1.1.  Định nghĩa về marketing
  Theo hiệp hội marketing Hoa Kỳ:
  Marketing là một quá trình hoạch  định và 
  quản lý thực hiện việc  định giá, chiêu thị 
  và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch 
  vụ nhằm mục đích tạo ra những giao dịch 
  để thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân, 
  của tổ chức, của xã hội.

 6. 1.1. MARKETING LÀ GÌ?

  1.1.1.  Định  nghĩa  mang  tính  xã  hội 
  về marketing
  Theo  quan  điểm  tổng  thể,  marketing 
  được định nghĩa như sau:
  Marketing  là  những  hoạt  động  mang  tính 
  xã hội của các cá nhân và tổ chức nhằm 
  thỏa  mãn  những  nhu  cầu  và  mong  muốn 
  của  họ  thông  qua  trao  đổi  những  sản 
  phẩm có giá trị với người khác.

 7. 1.1.1. ĐỊNH NGHĨA MANG TÍNH QUẢN TRỊ 
  VỀ MARKETING
  Định  nghĩa  của  viện  Marketing  Anh 
  Quốc: “Marketing là quá trình tổ chức và 
  quản lý toàn bộ các hoạt  động sản xuất 
  kinh doanh từ việc phát hiện ra và biến 
  sức  mua  của  người  tiêu  dùng  thành  nhu 
  cầu  thực  sự  về  một  mặt  hàng  cụ  thể 
  đến việc sản xuất và  đưa hàng hoá đến 
  người  tiêu  dùng  cuối  cùng  nhằm  bảo 
  đảm cho công ty thu được lợi nhuận như 
  dự kiến”.
 8. 1.1.1. ĐỊNH NGHĨA MANG TÍNH QUẢN TRỊ 
  VỀ MARKETING
  Định  nghĩa  của  John  Crighton  (Australia):  “Marketing 
  là quá trình cung cấp  đúng sản phẩm,  đúng kênh 
  hay luồng hàng, đúng thời gian và đúng vị trí”.
  Định  nghĩa  của  J.C.Woer  Ner  (Đức):  “Marketing  là 
  một  hệ  thống  các  phương  pháp  sử  dụng  đồng 
  bộ  tất  cả  sức  mạnh  của  một  đơn  vị  tổ  chức 
  nhằm đạt được các mục tiêu đã dự định”.

  Định nghĩa của học viện quản lý Malaysia: “Marketing 
  là hệ thống kết hợp, vận dụng các nỗ lực thiết 
  yếu nhằm khám phá, sáng tạo, thỏa mãn và gợi 
  lên những nhu cầu của khách hàng  để tạo ra lợi 
  nhuận”.

 9. 1.1.2. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CỦA DOANH 
  NGHIỆP ĐỐI VỚI THỊ  TRƯỜNG
  1. Quan điểm hướng sản xuất
  (Production Concept)

  2. Quan điểm hướng sản phẩm 
  (Product Concept)

  3. Quan điểm hướng tiêu thụ (bán hàng)
  (Selling Concept)

  4. Quan điểm marketing
  5. Quan điểm marketing vị xã hội
  (Societal marketing Concept)

 10. Quan điểm bán hàng & marketing
  Mục tiêu của marketing là thỏa mãn khách 
  hàng theo những nguyên tắc sau:
  1.Làm cho họ hài lòng theo cách mà họ muốn 
  2.Làm cho họ trung thành một cách tự nguyện
  3.Thu phục khách hàng dựa vào sự hưng phấn 
  của họ
  4.Tạo ra được thêm nhiều khách hàng mới
  5.Hấp dẫn khách hàng bằng lợi thế cạnh tranh 
  của mình
  6.Đạt  lợi  nhuận  dài  hạn  do  khách  hàng  mang 
  lại
  7.Tối đa hóa chất lượng cuộc sống
 11. 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CÁC LĨNH VỰC 
  ỨNG DỤNG CỦA MARKETING
  Mô hình 4P của  Mc Carthy
  P1: Sản Phẩm  (Product): nhu cầu và  ước 
  muốn của khách hàng
  P2: Giá (Price): Chi phí đối với khách hàng
  P3: Phân Phối  (Place): Tiện lợi cho khách 
  hàng
  P4:  Chiêu  Thị­XTBH  (Promotion):Thông 
  tin cho khách hàng

  Trung  tâm  là  C:  Người  tiêu  dùng 
  (Customer)

 12. VAI TRÒ CỦA MARKETING 

  1.  Vai  trò  của  marketing  trong 
  doanh nghiệp

  2.  Vai  trò  của  marketing    trong 
  các tổ chức phi lợi nhuận

 13. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MARKETING

  Nhu cầu tự nhiên và nhu cầu có khả năng thanh 
  toán

  Nhu cầu
  Sản phẩm
  Sự thoả mãn

 14. Tháp nhu cầu Maslow
  .

  Nhu cầu tự
  khẳng định 

  Nhu cầu được tôn trọng 
  (địa vị, lòng tự trọng) 

  Nhu cầu xã hội hóa 
  (hòa nhập, chia sẻ, yêu thương) 

  Nhu cầu an toàn
  (được che chở, được bảo vệ) 

  Nhu cầu sinh hoạt 
  (ăn uống, ngủ, nghỉ, đi lại …) 

 15. GIÁ TRỊ VÀ SỰ THOẢ MÃN

  Giá  trị  của  một  sản  phẩm  là  sự  so  sánh  giữa 
  những lợi ích của một người mua có được từ sản 
  phẩm và chi phí phải bỏ ra  để có được sản phẩm 
  đó.
  Iợi ích lợi ích chức năng+ lợi ích cảm xúc
  Giá trị = =
  Chi phí Chi phí bằng tiền + Chi phí thời gian
  + Chi phí công sức+ chi phí tâm lý

 16. 1.3. QUẢN TRỊ MARKETING
  Quản trị marketing là quá trình tập trung 
  nguồn lực của công ty vào các mục tiêu dựa trên 
  những cơ hội của thị trường. 

  Quản  trị  marketing  là  quá  trình  hoạch  định  và 
  quản  lý  khái  niệm,  định  giá,  chiêu  thị  và  phân 
  phối sản phẩm  để tạo nên các trao  đổi với các 
  nhóm mục tiêu  để thỏa mãn khách hàng và  đạt 
  được mục đích của tổ chức.
  1. Phân tích cơ hội marketing
  2. Thiết lập mục tiêu và  thiết kế các chiến 
  lược marketing
  3. Hoạch định chương trình marketing
  4. Tổ  chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt 
  động marketing

 17. 1.3. QUẢN TRỊ MARKETING 
  Cô hoäi(O) Nguy cô (T )
  Phaân tích – O 1 -T 1
  SWOT – O 2 -T 2
  – O 3 -T 3
  – O 4 -T 4
  Ñieåm maïnh(S) Phoái hôïp S- O Phoái hôïp S- T
  ­S1 Söû duïng caùc Söû duïng caùc
  -S2 ñieåm maïnh ñeå ñieåm maïnh ñeå
  taän duïng cô vöôït qua moái ñe
  -S3
  hoäi doaï
  -S4
  Ñieåm yeáu(W ) Phoái hôïp W- O Phoái hôïp W- T
  -W 1 Taän duïng cô Giaûm thieåu
  -W 2 hoäi ñeå khaéc ñieåm yeáu vaø

  -W 3 phuïc ñieåm yeáu tìm caùch traùnh
  moái ñe doaï

 18. 1.4. MÔI TRƯỜNG MARKETING

  MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
  MÔI TRƯỜNG VI MÔ

 19. 1.4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ

  Có 06 môi trường vĩ mô: 

  (1) Môi trường nhân khẩu (Dân số)
  (2) Môi trường kinh tế
  (3) Môi trường tự nhiên
  (4) Môi trường kỹ thuật ­ công nghệ
  (5) Môi trường chính trị ­ luật pháp
  (6) Môi trường văn hoá ­ xã hội. 

 20. Môi trường tự nhiên
  Sự xuống cấp của môi trường thiên nhiên (mức 
  độ ô nhiễm tăng cao) trong thập niên 90 là mối đe 
  dọa của các nhà kinh doanh. Nhà quản trị 
  marketing cần chú ý đến 4 xu hướng của môi 
  trường vật chất, thiên nhiên như: 
  1.Sự khan hiếm của nguồn nguyên vật 
  liệu 
  2.Sự gia tăng chi phí năng lượng
  3.Sự gia tăng mức độ ô nhiễm của môi 
  trường
  4.Sự thay đổi vai trò của nhà nước trong 
  việc bảo vệ môi trường

Download tài liệu Bài giảng Marketing căn bản – ThS. Trần Phi Hoàng (152 tr) File Word, PDF về máy