[Download] Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu
Nội dung Text: Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu

Download


“Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu” giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật
Hành chính và Luật Hình sự, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, tội phạm và hình phạt.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu File Docx, PDF về máy

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu

 1. BÀI 6
  LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ
  LUẬT HÌNH SỰ

  Giảng viên: Ths. Đào Ngọc Báu

  v2.4014108218 1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật
  Hành chính và Luật Hình sự, bao gồm:
   Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính;
   Tội phạm và hình phạt.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về vi
  phạm hành chính, vi phạm hình sự cũng như các hình thức
  trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.

  2
  v2.4014108218

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  6.1. Luật hành chính

  6.2. Luật hình sự

  3
  v2.4014108218

 4. 6.1. LUẬT HÀNH CHÍNH

  6.1.2. Vi phạm hành
  6.1.1. Khái niệm
  chính và trách nhiệm
  luật hành chính
  hành chính

  44
  v2.4014108218

 5. 6.1.1. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH

  • Đối tượng điều chỉnh Luật Hành chính.
  • Khái niệm Luật hành chính.
  • Phương pháp điều chỉnh Luật hành chính.

  v2.4014108218 5

 6. 6.1.1. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính

  Quan hệ quản lý Quan hệ quản lý hành Quan hệ quản lý
  hành chính nhà chính nhà nước do các hình thành trong
  nước do các cơ cá nhân và tổ chức quá trình cơ quan
  quan hành chính được nhà nước trao nhà nước xây
  nhà nước thực quyền thực hiện hoạt dựng và củng cố
  hiện đối với các động quản lý hành chế độ công tác
  lĩnh vực khác chính nhà nước trong nội bộ.
  nhau của đời một số trường hợp
  sống xã hội. nhất định.

  v2.4014108218 6

 7. 6.1.1. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  Định nghĩa luật hành chính
  Luật Hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt
  Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ
  xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý hành chính của các cơ
  quan hành chính nhà nước, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cơ
  quan nhà nước xây dựng và ổn định chế độ công tác nội bộ của mình, các
  quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và
  cá nhân thực hiện hoạt động quản lý hành chính đối với các vấn đề cụ thể do
  pháp luật quy định.

  v2.4014108218 7

 8. 6.1.1. KHÁI NIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính

  Luật Hành chính sử dụng phương pháp mệnh lệnh
  quyền uy để điều chỉnh các quan hệ pháp luật hành
  chính, theo đó:
  • Bên nhân danh nhà nước được quyền đơn phương
  ra quyết định hành chính và một bên phải phục tùng
  quyết định ấy.
  • Bên nhân danh nhà nước có quyền áp dụng các
  biện pháp cưỡng chế nhằm buộc đối tượng quản lý
  phải thực hiện mệnh lệnh của mình.

  v2.4014108218 8

 9. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

  a. Vi phạm hành chính
  b. Trách nhiệm hành chính

  99
  v2.4014108218

 10. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

  a. Vi phạm hành chính

  v2.4014108218 10

 11. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  a. Vi phạm hành chính

  Định nghĩa vi phạm hành chính: Vi phạm hành chính
  là hành vi do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện với lỗi
  cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về
  quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo
  quy định của pháp luật bị xử phạt hành chính.

  v2.4014108218 11

 12. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  a. Vi phạm hành chính
  Cấu thành vi phạm hành chính

  v2.4014108218 12

 13. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  a. Vi phạm hành chính

  Cấu thành vi phạm hành chính
  • Mặt khách quan của vi phạm hành chính
   Hành vi trái pháp luật (bắt buộc phải xác định). Ngoài ra, trong một số trường hợp
  còn phải xác định:
   Thiệt hại thực tế;
   Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại thực tế.
   Chú ý: Phân biệt hành vi trái pháp luật hành chính và hành vi trái pháp luật hình
  sự dựa vào:
   Mức độ tái phạm hoặc số lần vi phạm;
   Mức độ thiệt hại thực tế;
   Công cụ, phương tiện, thủ đoạn sử dụng để thực hiện hành vi.

  v2.4014108218 13

 14. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  a. Vi phạm hành chính

  Cấu thành vi phạm hành chính
  • Mặt chủ quan của vi phạm hành chính
   Yếu tố bắt buộc phải xác định lỗi, bao gồm: Lỗi cố ý và lỗi vô ý:
   Lỗi cố ý: Chủ thể nhận thức được hành vi sẽ gây hậu quả cho xã hội nhưng
  vẫn thực hiện hành vi đó.
   Lỗi vô ý: Chủ thể không thấy trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của
  hành vi mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước điều này.
   Các yếu tố khác: Mục đích, động cơ thực hiện hành vi.

  v2.4014108218 14

 15. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  a. Vi phạm hành chính
  Cấu thành vi phạm hành chính
  • Chủ thể vi phạm hành chính
   Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hành chính là những tổ chức, cá
  nhân có năng lực chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật.
   Tuổi chịu trách nhiệm hành chính của cá nhân được xác định như sau:
   Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính
  trong trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính với lỗi cố ý.
   Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành
  vi vi phạm.

  v2.4014108218 15

 16. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  a. Vi phạm hành chính

  Cấu thành vi phạm hành chính
  • Khách thể vi phạm hành chính
   Là trật tự quản lý hành chính nhà nước được quy định trong các văn bản quy
  phạm pháp luật.
   Quan hệ pháp luật hành chính rất đa dạng và thường xuyên thay đổi do hoạt
  động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện trên nhiều lĩnh vực của đời
  sống xã hội.

  v2.4014108218 16

 17. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  b. Trách nhiệm hành chính

  Định nghĩa

  Đặc điểm

  Truy cứu trách nhiệm hành chính

  v2.4014108218 17

 18. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  b. Trách nhiệm hành chính

  Định nghĩa trách nhiệm hành chính: Trách nhiệm hành
  chính là những hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước
  buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính phải
  gánh chịu.

  v2.4014108218 18

 19. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  b. Trách nhiệm hành chính

  Đặc điểm của vi phạm hành chính
  • Trách nhiệm hành chính chỉ áp dụng đối với người có
  hành vi vi phạm pháp luật hành chính, tức là chỉ phát
  sinh sau khi có hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên
  thực tế.
  • Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm pháp lý của tổ
  chức, cá nhân vi phạm hành chính trước nhà nước.

  v2.4014108218 19

 20. 6.1.2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (tiếp theo)

  b. Trách nhiệm hành chính
  Truy cứu trách nhiệm hành chính
  Truy cứu trách nhiệm hành chính là việc áp dụng các biện pháp xử lý hành
  chính đối với người có hành vi vi phạm, bao gồm:
  • Xử phạt vi phạm hành chính.
   Nguyên tắc xử phạt hành chính;
   Chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính;
   Các hình thức xử phạt hành chính.
  • Các biện pháp xử lý hành chính khác.

  20
  v2.4014108218

Download tài liệu Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 6 – ThS. Đào Ngọc Báu File Docx, PDF về máy