[Download] Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu
Nội dung Text: Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật – Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý” để nắm chi tiết các nội dung về thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu File Docx, PDF về máy

Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu

 1. BÀI 5
  THỰC HIỆN PHÁP LUẬT,
  VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ
  TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  Giảng viên: Ths. Đào Ngọc Báu

  v2.4014108218 1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Hiểu được các khái niệm thực hiện pháp luật, vi
  phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
  • Trình bày được các yếu tố cấu thành vi phạm pháp
  luật.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về
  các loại trách nhiệm pháp lý.

  v2.4014108218 2

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  5.1. Thực hiện pháp luật

  5.2. Vi phạm pháp luật

  5.3. Trách nhiệm pháp lý

  v2.4014108218 3

 4. 5.1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  5.1.1. Khái niệm 5.1.2. Áp dụng
  thực hiện pháp luật pháp luật

  v2.4014108218 4

 5. 5.1.1. KHÁI NIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  a. Định nghĩa và đặc điểm của thực hiện pháp luật

  b. Các hình thức thực hiện pháp luật.

  v2.4014108218 5

 6. 5.1.1. KHÁI NIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  a. Định nghĩa và đặc điểm của thực hiện pháp luật

  • Định nghĩa • Đặc điểm của thực
  hiện pháp luật:
  Thực hiện pháp luật là
  hoạt động có mục đích  Thực hiện pháp luật
  nhằm hiện thực hóa là hành vi hợp pháp
  các quy định của pháp của các chủ thể pháp
  luật, làm cho chúng đi luật.
  vào cuộc sống, trở  Thực hiện pháp luật
  thành những hành vi được tiến hành bởi
  thực tế hợp pháp của nhiều chủ thể với
  các chủ thể pháp luật. nhiều cách thức khác
  nhau.

  v2.4014108218 6

 7. 5.1.1. KHÁI NIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  b. Các hình thức thực hiện pháp luật

  Thực hiện
  pháp luật

  Tuân thủ Thi hành Sử dụng Áp dụng
  pháp luật pháp luật pháp luật pháp luật

  v2.4014108218 7

 8. 5.1.1. KHÁI NIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  c. Định nghĩa các hình thức thực hiện pháp luật
  • Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp
  luật kiềm chế, không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm.
  Ví dụ: Một người công chức từ chối nhận tiền hối lộ từ một doanh nghiệp tức là
  người công chức đó đã tuân thủ pháp luật.
  • Thi hành pháp luật (còn gọi là chấp hành pháp luật) là hình thức thực hiện pháp
  luật trong đó các chủ thể pháp luật chủ động thực hiện các nghĩa vụ của mình.
  Ví dụ: Hành động một người nhặt được của rơi và đã chủ động trả lại cho chủ
  sở hữu tài sản đó hoặc mang đến nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  được coi là thi hành pháp luật bởi người này đã thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tài
  sản chiếm hữu không có căn cứ pháp luật theo quy định tại Điều 599 Bộ luật
  Dân sự năm 2005.

  v2.4014108218 8

 9. 5.1.1. KHÁI NIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

  c. Định nghĩa các hình thức thực hiện pháp luật (tiếp theo)

  • Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp
  luật thực hiện quyền chủ thể của mình.
  Ví dụ: Một người trước khi chết để lại di chúc hiến cơ thể mình cho bệnh viện
  để phục vụ mục đích chữa bệnh hoặc nghiên cứu khoa học tức là người này đã
  sử dụng pháp luật để thực hiện quyền hiến bộ phận cơ thể theo quy định tại
  Điều 33 Bộ luật Dân sự 2005.
  • Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông
  qua các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện
  các quy định của pháp luật hoặc ban hành quyết định làm phát sinh, thay đổi,
  chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể.
  Ví dụ: Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với
  người đi vào đường ngược chiều.

  v2.4014108218 9

 10. 5.1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

  a. Đặc điểm của áp dụng pháp luật

  b. Trường hợp áp dụng pháp luật

  c. Áp dụng pháp luật

  d. Áp dụng pháp luật tương tự

  v2.4014108218 10

 11. 5.1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  a. Đặc điểm của áp dụng pháp luật

  Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính
  quyền lực nhà nước.

  Áp dụng pháp luật là hoạt động có thủ
  tục chặt chẽ được pháp luật quy định.

  Áp dụng pháp luật là hoạt động mang
  tính sáng tạo.

  Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính cá
  biệt cho từng quan hệ xã hội nhất định.

  v2.4014108218 11

 12. 5.1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  b. Các trường hợp áp dụng pháp luật

  • Khi cần truy cứu trách nhiệm pháp lý hoặc áp dụng biện pháp
  cưỡng chế đối với những chủ thể nhất định.
  • Khi giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể pháp luật;
  • Khi những quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không mặc
  nhiên phát sinh nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước.
  • Khi nhà nước cần tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó
  hoặc nhà nước thực hiện xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại
  của các sự việc thực tế.

  v2.4014108218 12

 13. 5.1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  c. Quá trình áp dụng pháp luật

  Phân tích,
  Phân tích, đánh
  đánh giá
  giá điều kiện, hoàn cảnh, tình tiết
  tiết của
  của sự
  sự việc thực tế.

  Lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp và phân tích làm sáng rõ nội
  dung của quy phạm pháp luật đối với trường hợp cần áp dụng.

  Ban hành văn bản áp dụng pháp luật.

  Tổ chức thực hiện văn bản áp dụng pháp luật đã ban hành.

  v2.4014108218 13

 14. 5.1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  c. Quá trình áp dụng pháp luật (tiếp theo)

  Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực do
  cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức xã hội được nhà nước ủy quyền
  ban hành trên cơ sở những quy phạm pháp luật nhằm xác định các quyền và
  nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể hoặc xác định biện pháp trách nhiệm pháp lý
  đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
  Văn bản áp dụng pháp luật phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  • Tính hợp pháp;
  • Phù hợp với thực tế vụ việc đã phát sinh;
  • Có khả năng thực hiện trên thực tế.

  v2.4014108218 14

 15. 5.1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT (tiếp theo)

  d. Áp dụng pháp luật tương tự

  Áp dụng pháp luật tương tự là hoạt động giải quyết một vụ việc cụ thể trong
  trường hợp chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh trên cơ sở sử dụng
  quy phạm pháp luật áp dụng cho tình huống có nội dung tương tự hoặc sử dụng
  những nguyên tắc chung và ý thức pháp luật về sự công bằng và lẽ phải:
  • Áp dụng tương tự quy phạm pháp luật: Là việc sử dụng các quy phạm pháp
  luật áp dụng cho tình huống có nội dung tương tự để giải quyết vụ việc thực
  tế đang đặt ra.
  • Áp dụng tương tự pháp luật: Là việc sử dụng những nguyên tắc chung và ý
  thức pháp luật về sự công bằng và lẽ phải để giải quyết vụ việc thực tế đang
  đặt ra.

  v2.4014108218 15

 16. 5.2. VI PHẠM PHÁP LUẬT

  5.2.1. Khái niệm
  vi phạm pháp luật

  5.2.2. Các loại vi phạm
  pháp luật

  5.2.3. Cấu thành
  vi phạm pháp luật

  v2.4014108218 16

 17. 5.2.1. KHÁI NIỆM VI PHẠM PHÁP LUẬT

  Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật,
  có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm
  pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã
  hội được pháp luật bảo vệ.

  v2.4014108218 17

 18. 5.2.2. CÁC LOẠI VI PHẠM PHÁP LUẬT

  Vi phạm hình sự (tội phạm)

  Vi phạm hành chính

  Vi phạm dân sự

  Vi phạm kỷ luật

  v2.4014108218 18

 19. 5.2.3. CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT

  Có bốn yếu tố cấu thành vi phạm
  pháp luật Mặt khách quan của vi phạm
  pháp luật là những biểu hiện
  ra bên ngoài của vi phạm
  Mặt khách quan
  pháp luật, bao gồm:
  • Hành vi trái pháp luật.
  • Hậu quả do hành vi trái
  Mặt chủ quan pháp luật gây ra.
  • Mối quan hệ nhân quả
  giữa hành vi vi phạm và
  hậu quả thực tế.
  Chủ thể

  Khách thể

  v2.4014108218 19

 20. 5.2.3. CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT

  Có bốn yếu tố cấu thành vi phạm
  pháp luật

  Mặt khách quan
  Mặt chủ quan của vi phạm
  pháp luật là những biểu hiện
  tâm lý bên trong của chủ thể
  Mặt chủ quan vi phạm pháp luật, bao gồm:
  • Lỗi;
  • Động cơ;
  Chủ thể • Mục đích vi phạm.

  Khách thể

  v2.4014108218 20

Download tài liệu Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật: Bài 5 – ThS. Đào Ngọc Báu File Docx, PDF về máy