[Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Download


Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị – vốn, quản trị – khởi kiện, tỏ chức lại, tổ chức lại – nguyên tắc chung, tổ chức lại – các hình thức, giải thể doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

 1. QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI
  THỂ DN

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. I. QUẢN TRỊ
   Khái niệm
   Các yếu tố tác động

  – Nguyên tắc công nhận quyền sở hữu cá nhân//
  đảm bảo lợi ích công
  – Quyền tự do định đoạt
  – Tự do ý chí
  – Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. I. QUẢN TRỊ – VỐN
   Xác định vốn điều lệ:
  – TNHH: vốn đã hoặc được cam kết góp
  – CTCP: tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã phát hành
  (cổ phần được mua hoặc đăng ký mua, thanh toán
  đủ ≤ 90 ngày)

  Lưu ý: trong thời gian chưa góp đủ thì hưởng lợi tức
  và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo tỉ lệ phần
  vốn thực góp

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. I. QUẢN TRỊ – VỐN
   Thời hạn góp vốn:
  – TNHH: trong vòng 36 tháng, có thể góp làm nhiều
  lần, cần thông báo
  – CTCP: trong vòng 90 ngày

   Xử lý trong trường hợp không góp đủ:
  – Các thành viên còn lại nhận góp 1 phần hoặc toàn
  bộ theo tỉ lệ
  – Một hoặc 1 số thành viên nhận góp đủ
  – Huy động vốn từ thành viên khác

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. I. QUẢN TRỊ – KHỞI KIỆN
   Đối với đối tác: do người đại diện theo pháp luật
  của công ty đại diện tham gia
   Đối với thành viên công ty:

  – Đối tượng tiến hành: thành viên trong CT TNHH,
  BKS trong CTCP có BKS và cổ đông (1%) trong
  CTCP ko có BKS
  – Nội dung: (i) ko thực hiện đúng chức trách, (ii) tư
  lợi bằng cung cấp thông tin, (iii) tư lợi do lạm dụng
  chức vị; (iv) khác, theo PL và ĐL
   Thủ tục áp dụng: theo luật tố tụng dân sự

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. II. TỎ CHỨC LẠI
   Khái quát:
  Là sự thay đổi các nội dung sau trong nội bộ doanh
  nghiệp
  – Chủ sở hữu
  – Số lượng chủ sở hữu
  – Hình thức sở hữu
  – Trách nhiệm của chủ sở hữu đối với hoạt động
  của doanh nghiệp

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. II. TỔ CHỨC LẠI – NGUYÊN TẮC CHUNG
   Quyền quyết định của chủ sở hữu: HĐTV, HĐQT,
  Chủ sở hữu…
   Phải thông báo đến các chủ nợ và những đối tác có
  quyền và nghĩa vụ liên quan (15 ngày)
   Công ty được chuyển đổi thành đương nhiên kế
  thừa các quyền và nghĩa vụ của công ty bị chuyển
  đổi về tài sản, lao động…
   (Các) công ty mới phải đăng ký lại

   Hồ sơ: Tên, địa chỉ, phương án chuyển đổi, nguyên
  tắc giải quyết các nghĩa vụ, thời hạn chuyển đổi
   Vấn đề cạnh tranh (hợp nhất, sáp nhập)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. II. TỎ CHỨC LẠI – CÁC HÌNH THỨC
   Chia DN: Công ty TNHH, CTCP có thể chia làm
  một số công ty cùng loại
   Tách DN: Công ty TNHH, CTCP có thể tách bằng
  cách chuyển 1 phần tài sản, quyền và nghĩa vụ để
  thành lập 1 DN khác, cùng tồn tại với DN bị tách
   Hợp nhất DN: Hai hoặc một số công ty cùng loại có
  thể hợp nhất thành lập 1 công ty mới, chuyển toàn
  bộ quyền, nghĩa vụ sang công ty mới và chấm dứt
  hoạt động của các công ty bị hợp nhất.
   Sáp nhập DN: Một hoặc 1 số công ty cùng loại có
  thể sáp nhập vào 1 công ty khác, chuyển tài sản,
  quyền và nghĩa vụ, chấm dứt hoạt động của ct bị
  sáp nhập

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. II. TỎ CHỨC LẠI –
  HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI

   Chuyển đổi từ công ty TNHH thành CTCP và
  ngược lại
   Chuyển đổi từ CTCP hoặc CT TNHH từ 2 tv trở lên
  thành công ty TNHH 1 thành viên
   Chuyển đổi từ DNTT thành công ty TNHH 1 thành
  viên: đủ điều kiện kinh doanh, trách nhiệm vô hạn
  đối với nợ, thỏa thuận về tnhh với các đối tác…

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. III. GIẢI THỂ
   Điều kiện
  – Hết thời hạn hoạt động và không gia hạn
  – Theo quyết định của chủ sở hữu đối với DN
  – Không có đủ số thành viên tối thiểu trong thời gian 6
  tháng
  – Bị thu hồi giấy phép kinh doanh
   Thủ tục
  – Thông qua quyết định giải thể (giải quyết nợ, nghĩa vụ
  và lao động)
  – Thanh lý tài sản DN
  – Niêm yết thông báo quyết định giải thể cho các đối tác
  – Gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan ĐKKD

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. III. GIẢI THỂ
   Nghĩa vụ thanh toán nợ: (theo ưu tiên)
  – Nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội
  – Nợ thuế
  – Nợ khác

   Nghĩa vụ sau giải thể: Chủ sở hữu chịu trách nhiệm
  cá nhân về tính trung thực hồ sơ giải thể, nếu
  không, chịu trách nhiệm cá nhân trong vòng 3 năm.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp File Docx, PDF về máy