[Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân
Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân

Download


“Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – Bài 8: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài” được biên soạn nhằm trình bày khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ISO 9001:2008

  QUAN HỆ HN&GĐ 
  CÓ YẾU TỐ NƯỚC 
  NGOÀI
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 2. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  Chương 8:

 3. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  I. Khái  quát  về  quan  hệ 
  HN&GĐ có yếu tố nước ngoài
  II. Quan  hệ  hôn  nhân  có  yếu  tố 
  nước ngoài
  III. Quan  hệ  gia  đình  có  yếu  tố 
  nước ngoài

 4. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  I. KHÁI QUÁT VỀ QUAN 
  HỆ HN&GĐ CÓ YẾU TỐ 
  NƯỚC NGOÀI

  TS. BÙI QUANG XUÂN

 5. QUAN HỆ HN & GĐ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  1. Khái niệm
  Quan  hệ  HN&GĐ  có  yếu  tố 
  nước  ngoài  là  quan  hệ  HN&GĐ 
  mà  ít  nhất  một  bên  tham  gia  là 
  người  nước  ngoài,  người  Việt 

 6. QUAN  HỆ  HÔN  NHÂN  VÀ  GIA  ĐÌNH  CÓ 
  YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
  §
  là  quan  hệ  hôn  nhân  và  gia 
  đình  giữa  công  dân  Việt 
  Nam  và  người  nước  ngoài, 
  giữa  người  nước  ngoài  với 
  nhau  thường  trú  tại  Việt 
  Nam  và  giữa  người  Việt 
  Nam với nhau mà căn cứ để 
  xác  lập, thay  đổi,  chấm dứt 
 7. QUAN  HỆ  HÔN  NHÂN  VÀ  GIA  ĐÌNH  CÓ 
  YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
  §
  Được  tôn  trọng  và  được  pháp 
  luật  bảo  vệ  phù  hợp  với  các 
  quy  định  của  pháp  luật  Việt 
  Nam  và  điều  ước  quốc  tế  mà 
  Nhà  nước  Cộng  hoà  xã  hội 
  chủ  nghĩa  Việt  Nam  kí  kết 
  hoặc gia nhập. Việc giải quyết 
  quan  hệ  hôn  nhân  và  gia  đình 
 8. KHÁI NIỆM QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ 
  YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  §
  Giữa công dân Việt Nam và 
  người  nước  ngoài:  Công 
  dân  Việt  Nam  là  người  có 
  quốc  tịch  Việt  Nam.  Người 
  nước  ngoài  là  người  không 
  có  quốc  tịch  Việt  Nam,  bao 
  gồm  công  dân  nước  ngoài 
  Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014

  và người không quốc tịch.

 9. KHÁI NIỆM QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ 
  YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  §
  Giữa  người  Việt  Nam  với 
  nhau mà có ít nhất một bên 
  định cư ở nước ngoài;
  §
  Giữa  công  dân  Việt  Nam 
  với nhau mà căn cứ để xác 
  lập,  thay  đổi,  chấm  dứt 
  quan  hệ  đó  theo  pháp  luật 
  Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014

 10. KHÁI NIỆM QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ 
  YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  §
  Ví dụ: 
  ü
  Công  dân  Việt  Nam  kết 
  hôn  với  công  dân  Pháp 
  tại  cơ  quan  có  thẩm 
  quyền  của  Pháp  và  theo 
  pháp luật của Pháp. 
  ü
  Sau  khi  kết  hôn  họ  về 
  Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014

 11. ĐẶC TRƯNG CỦA QHHN & GĐ CÓ YTNN

  Chủ  thể  của  QHHN&GĐ  có  YTNN  mang 
  2. ĐẶC  quốc tịch khác nhau
  TRƯNG 
  Nếu  chủ  thể  cùng  quốc  tịch  nhưng  sự 
  CỦA  kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm 
  QHHN &  dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài.
  GĐ CÓ 
  YTNN  Tài sản liên quan đến QHHN&GĐ có YTNN 
  nằm ở nước ngoài. 

 12. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  II. NGUỒN QUAN HỆ HÔN 
  NHÂN CÓ YẾU TỐ 
  NƯỚC NGOÀI

  TS. BÙI QUANG XUÂN

 13. 3. NGUỒN PL ĐIỀU CHỈNH QHHN & GĐ CÓ YTNN

  q
  Pháp luật quốc gia: Hiếp 
  pháp, BLDS, BLTTDS, 
  Luật HN&GĐ và các 
  văn bản dưới luật.
  q
   Điều ước quốc tế

 14. 3. NGUỒN PL ĐIỀU CHỈNH QHHN & GĐ CÓ YTNN

  q
  Tập quán quốc tế
  §   TQQT  đó  phải  đang  được  PL 
  quốc gia áp dụng.

  §   Phải  được  các  điều  ước  quốc 
  tế qui định áp dụng.

 15. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHÁP 
  LUẬT ĐỐI VÓI CÁC QUAN HỆ 
  HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ 
  YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  TS. BÙI QUANG XUÂN

  Điều 122 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

 16. QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  Khái niệm 
  §
  Là hành vi xác lập quan hệ vợ 
  chồng  giữa  các  bên  chủ  thể 
  không  cùng  quốc  tịch  hoặc 
  cùng  quốc  tịch  nhưng  hành  vi 
  kết  hôn  đó  được  tiến  hành  ở 
  nước  ngoài,  trước  cơ  quan  có  (Điều 126)
  thẩm quyền của nước ngoài. 

 17. QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  Khái niệm 
  §
  Đồng  thời  khi  xác  lập  quan 
  hệ  hôn  nhân  có  YTNN,  các 
  bên  phải  tuân  thủ  qui  định 
  về  điều  kiện  và  nghi  thức 
  kết  hôn  được  ghi  nhận 
  trong  PL  quốc  gia,  PL  QT  (Điều 126)

  hay TQQT.

 18. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VÓI CÁC QUAN HỆ HÔN NHÂN 
  VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  §
  Các quy định của pháp luật 
  về  hôn  nhân  và  gia  đình 
  của nước Cộng hòa xã hội 
  chủ  nghĩa  Việt  Nam  được 
  áp  dụng  đối  với  quan  hệ 
  hôn nhân và gia đình có yếu 
  tố  nước  ngoài,  trừ  trường 
  hợp  Luật  Hôn  nhân  và  gia 

 19. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VÓI CÁC QUAN HỆ HÔN NHÂN 
  VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  §
  Trong  trường  hợp  điều 
  ước quốc tế mà Cộng hòa 
  xã  hội  chủ  nghĩa  Việt 
  Nam  là  thành  viên  có  quy 
  định  khác  với  quy  định 
  của Luật Hôn nhân và gia 
  đình năm 2014 thì áp dụng 
  quy  định  của  điều  ước 

 20. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VÓI CÁC QUAN HỆ HÔN NHÂN 
  VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  §
  Trong trường hợp Luật Hôn 
  nhân  và  gia  đình  năm  2014, 
  các  vãn  bản  pháp  luật  khác 
  của Việt Nam có dẫn chiếu 
  về  việc  áp  dụng  pháp  luật 
  nước  ngoài  thì  pháp  luật 
  nước  ngoài  được  áp  dụng, 
  nếu  việc  áp  dụng  đó  không 

Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 – TS. Bùi Quang Xuân File Docx, PDF về máy