[Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân
Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân

Download


“Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình” được biên soạn gồm 4 nội dung đó là khái niệm cấp dưỡng; mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng; các trường hợp cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ISO 9001:2008

  LUẬT HÔN  
  NHÂN & 
  GIA ĐÌNH
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 2. KHÁI QUÁT LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ¡ Luật hôn  nhân  và  gia  đình  là 
  ngành  luật  trong  hệ  thống 
  pháp  luật  Việt  Nam,  bao  gồm 
  tổng  hợp  các  quy  phạm  pháp 
  luật  do  Nhà  nước  ban  hành 
  nhằm  điều  chỉnh  các  quan  hệ 
  xã  hội  phát  sinh  trong  lĩnh  vực 
  hôn nhân và gia đình. TS. BÙI QUANG XUÂN
  0913 183 168

 3. CHÀO CÁC BẠN ….

  ¡ HÔM NAY CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU 

  NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG 
  GIỮA CÁC THÀNH VIÊN 
  TRONG GIA ĐÌNH
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 4. Chương 6

  NGHĨA VỤ 
  CẤP DƯỠNG 
  GIỮA CÁC 
  THÀNH 
  VIÊN 
  TRONG GIA 
  ĐÌNH

 5. I. Khái niệm cấp dưỡng

  II.  Mức  cấp  dưỡng  và  phương  thức  cấp 
  dưỡng
  NỘI 
  DUNG 
  CHÍNH III. Các trường hợp cấp dưỡng

  IV. Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

 6. I. KHÁI NIỆM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

  §
  Là việc một người có nghĩa vụ 
  đóng góp tiền hoặc tài sản khác 
  để  đáp  ứng  nhu  cầu  thiết  yếu 
  của  người  không  sống  chung 
  với  mình  mà  có  quan  hệ  hôn 
  nhân,  huyết  thống  hoặc  nuôi  Điều 3 khoản 24

  dưỡng  trong trường hợp người 
  đó  là  người  chưa  thành  niên, 

 7. 2. ĐẶC ĐIỂM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG
 8. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH QUAN HỆ CẤP DƯỠNG

  q
  Chủ thể:  gồm 
   

  2 bên
  *  Bên  cấp 

 9. MỨC CẤP DƯỠNG
  1. (Điều 116)

  §
  Do các bên thỏa thuận
  §
   Không thỏa thuận được, yêu cầu Tòa án 
  giải quyết.
  §
    Căn  cứ  xác  định:  thu  nhập,  khả  năng 
  thực  tế  của  người  có  nghĩa  vụ  cấp 
  dưỡng.
  §
    Yêu  cầu  thay  đổi  mức  cấp  dưỡng:  khi 
  có lý do chính đáng.

 10. PHƯƠNG THỨC CẤP DƯỠNG
  (Điều 117)

  §
  Do các bên thỏa thuận
  §
   Không thỏa thuận được, yêu 
  cầu Tòa án giải quyết.
  §
    Yêu  cầu  thay  đổi  phương 
  thức cấp dưỡng

 11. III. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP DƯỠNG

  1. Cấp dưỡng giữa cha, mẹ và 
  con
  §.
   Nghĩa vụ CD của cha, mẹ 
  đối với con: (Điều 110)
  §.
  Nghĩa vụ CD của con đối với 
  cha mẹ: (Điều 111)

 12. 2. CẤP DƯỠNG GIỮA VỢ CHỒNG 
  (Điều 115)

  q
  Điều  kiện  phát  sinh:  Khi  Ly 
  hôn.
  §
    Một  bên  khó  khăn  túng 
  thiếu.
  §
    Bên  còn  lại  cấp  dưỡng  theo 

 13. 3. CẤP DƯỠNG GIỮA ANH, CHỊ, EM

  (Điều 112)

  q
   Điều kiện phát sinh: 
    Cha,  mẹ  chết  hoặc  còn 
  §

  sống  nhưng  không  có  khả 
  năng nuôi dưỡng.
    Người  nhận  CD  phải 
  §

  chưa  thành  niên  và  không 
  có  tài  sản  hoặc  đã  thành 
  niên  nhưng  không  có  khả 

 14. CHỦ THỂ CÓ QUYỀN YÊU CẦU CẤP DƯỠNG
  (Điều 119)

  TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP


  Cá  nhân:  người  được  CD,  –
  Cá  nhân,  CQTC  khác  phát 
  cha,  mẹ,  người  giám  hộ,  hiện  hành  vi  vi  phạm  nghĩa 
  người  thân  thích  của  người  vụ cấp dưỡng.
  được CD.

  Tổ chức: 

  Đề nghị Tổ chức: 

  CQQLNN về GĐ

  CQQLNN về GĐ –
  CQQLNN về trẻ em

  CQQLNN về trẻ em –
  Hội liên hiệp PN

  Hội liên hiệp PN
  Yêu cầu TA giải quyết
  Yêu cầu TA giải quyết

 15. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP DƯỠNG

  4.  Cấp  dưỡng  giữa 
  ông  bà  và  cháu  (Điều 
  113)
    5.  cấp  dưỡng  giữa 
  cô,  dì,  chú,  cậu,  bác 
  ruột  với  cháu  ruột 

 16. HÔN NHÂN LÀ GÌ?

  ¡ Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn
  ¡ Những nguyên  tắc cơ  bản  của  quan  hệ  hôn  nhân  vợ 
  chồng: tự  nguyện, tiến  bộ và một vợ  một  chồng,  vợ 
  chồng bình đẳng.
  ¡ Quan  hệ  hôn  nhân  được xác  lập thông  qua  sự  kiện  nam 
  nữ đăng ký kết hôn, chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết 
  định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc từ thời 
  điểm vợ hoặc chồng chết

 17. IV. CHẤM DỨT NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

  §
  NDCD đã thành niên, có khả năng lao động, có 
  tài sản để tự nuôi mình.
  §
  NDCD được nhận làm con nuôi.
  §
  NCD đã trực tiếp nuôi người được cấp dưỡng
   18ề
  iu
  Đ
  §
  Một trong hai người chết.
  §
  Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết 
  hôn.
  §
  Trường hợp khác do pháp luâ qui định.

 18. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH
  ÁN DÂN SỰ
  Điều 52

  1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000  đồng 
  đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đã nhận 
  giấy  báo,  giấy  triệu  tập  lần  thứ  hai  của 
  người  có  thẩm  quyền  thi  hành  án  nhưng 
  không đến địa điểm ghi trong giấy báo, giấy 
  triệu tập mà không có lý do chính đáng.

 19. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH
  ÁN DÂN SỰ
  Điều 52

  2.  Phạt  tiền  từ  1.000.000  đồng  đến 
  3.000.000  đồng  đối  với  hành  vi  không 
  cung  cấp  thông  tin,  không  giao  giấy  tờ 
  liên quan đến tài sản bị xử lý để thi hành 
  án  theo  yêu  cầu  của  người  có  thẩm 
  quyền  thi  hành  án  mà  không  có  lý  do 
  chính đáng.

 20. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH
  ÁN DÂN SỰ
  Điều 52

  3.  Phạt  tiền  từ  3.000.000  đồng  đến 
  5.000.000 đồng đối với một trong các hành 
  vi sau:
  a) Không thực hiện công việc phải làm, 
  không  chấm  dứt  thực  hiện  công  việc 
  không  được  làm  theo  bản  án,  quyết 
  định;

Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 – TS. Bùi Quang Xuân File Docx, PDF về máy